Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Oživme městskou knihovnu pro 21. století (2. část) – Navrhujeme rozpočet městské knihovny
Odborný článek

Oživme městskou knihovnu pro 21. století (2. část) – Navrhujeme rozpočet městské knihovny

Anotace

Aktivita je součástí projektu Oživme městskou knihovnu pro 21. století, ve kterém pracovní skupina přebírá správu městské knihovny. K dispozici pro analýzu mají žáci rozpočet pro minulý rok, který obsahuje příjmy a výdaje. Úkolem skupiny je zjistit efektivním způsobem, jaké byly jednotlivé příjmy a výdaje a jaká byla celková bilance. Po zjištění následuje druhá fáze úkolu, ve které se skupina zamýšlí a navrhuje změny hospodaření pro nový rok. Cílem je vytvořit vyrovnaný rozpočet, ve kterém se příjmy rovnají výdajům.

Popis činností 

Žáci nejprve pracují s tabulkou skutečných příjmů a výdajů předchozího roku. Tým se rozdělí na dvě skupiny. Jedna skupina se zaměří na výdaje, druhá na příjmy. Pro ostatní připraví svůj komentář, co vypozorovali (např. Proč je v některých položkách 0? Proč se částka 60 000 několikrát do roka opakuje?).

Data zpracují tak, aby získali přehled o příjmech a výdajích v jednotlivých položkách, celkově a také v jednotlivých měsících. Stanoví měsíční i celkové výdaje a příjmy, i celkovou bilanci. Ke zpracování dat využijí vhodné digitální prostředí pro práci s daty (např. Google tabulky či Excel od MS).

Celou tabulku vhodně upraví tak, aby ji bylo možné použít pro prezentování výsledků hospodaření za předchozí rok. Odliší kladné a záporné bilance v jednotlivých měsících, i celkově.

Zpracovaná data zobrazí v jednotlivých grafech, využijí při tom různé typy grafů (následně lze s žáky vést diskuzi o typech grafů, proč použili právě ten či onen typ). Zdatnější žáci mohou využívat i složitější grafy (s dvěma svislými osami).

V další fázi žáci analyzují finanční toky, vyhodnocují, v kterých položkách lze snížit výdaje, a navrhují, jakým způsobem, příp. jakými činnostmi by bylo možné navýšit příjmy. Vyhodnocují silné a slabé stránky knihovny. Řeší otázky: Jak široký sortiment služeb knihovna nabízí? Jak by bylo možné rozšířit sortiment placených služeb? Bylo by možné nabídnout dílčí prostory k pronájmu? Jsou služby knihovny dostatečně propagované? Je propagace zacílená na různé skupiny klientů? Je nabídka jednorázových akcí dostatečná? Jak by ji bylo možné rozšířit? Žáci mohou pracovat např. s využitím brainstormingu. Po sběru nápadů sestaví návrh rozpočtovaných částek pro příští období. Cílem je sestavit vyrovnaný rozpočet. 

V rozpočtu v tabulce příjmů je záměrně použito „služby (internet, kopírování)“. Můžeme si všimnout, že v příjmech nejsou čtenářské poplatky. To může být předmětem k diskuzi. Mzdové náklady, administrativa a energie je položka, u které doporučujeme zachovat její částku. 

Nově navržený rozpočet žáci upraví tak, aby byl připravený k prezentaci zadavateli. 

Své zkušenosti a zážitky reflektují v následné diskuzi, ve které si ujasní vztahy a teoretické souvislosti, jak se vlastně rozpočet tvoří, z čeho se tvoří a jak se s rozpočtem pracuje. 

Doporučujeme, aby měl pedagog připraveny otázky k následné diskuzi. Zároveň je vhodný i komentář pedagoga k rozpočtu a jeho tvorbě. 

Komentář z pohledu gramotnosti:

Digitální gramotnost

Žáci pracují s digitálním obsahem a zároveň tvoří obsah nový – jako např. z tabulky grafy (DG-4-2-01). Tabulku používají jako nástroj k návrhů řešení dané situace (DG-4-1-10). Pokud žáci pracují ve sdíleném prostředí, v rámci projektu se rozhodují o uložení tabulky na disku a ukládají ji tak, aby byla přístupná ostatním (DG-4-3-02). V týmové práci žáci digitální technologii využívají ke sdílení dat (DG-4-3-04).

Důkazy o učení:

Žáci doplní v tabulce potřebná data a navrhnou rozpočet pro následující rok.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xlsx
260.74 kB
Tabulka
Rozpočet knihovny

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Čonková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

PC s připojením na internet nebo s programem pro práci s tabulkami