Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Použij, vytvoř a propaguj!
Odborný článek

Použij, vytvoř a propaguj!

28. 10. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zuzana Cieslarová

Anotace

Dnešní doba a svět jsou plně digitalizovány a dnešní generace si bez digitálních technologií, sociálních sítí a internetu jako takového svůj život neumí pomalu ani představit. Toho můžeme (ne-li musíme) využít ve výuce nejen společenských věd. Tento článek Použij (sociální síť), vytvoř (příspěvek) a propaguj (firmu)! popisuje aktivitu zaměřenou na rozvoj digitální gramotnosti, váže se na očekávané výstupy z RVP ZV a přináší inspiraci, jak aktuální trend sociálních sítí využít ve výuce občanské výchovy. Cílem aktivity je především rozvíjení digitální gramotnosti, dále také propojení digitálních technologií s občanskou výchovou a propojení občanské výchovy s aktuálními trendy ve světě internetu. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Jedná se o projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaný Národním ústavem pro vzdělávání. Cílem je podpora pedagogů mateřských i základních škol v jejich snaze o rozvíjení čtenářské, digitální a matematické gramotnosti.

Název aktivity: Použij, vytvoř a propaguj!

Vzdělávací oblast, obor RVP ZV: Člověk a společnost, Výchova k občanství

Časové zařazení: 9. ročník ZŠ

Vazba na očekávané výstupy v RVP ZV:

VO-9-1-05         

Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.

VO-9-1-10         

Žák posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci.

VO-9-5-03         

Žák uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory.

Rozvíjené složky digitální gramotnosti:

1.1 Žák charakterizuje digitální zdroje důležité pro občana a prostřednictvím digitálních technologií se zapojuje do dění ve svém okolí; uvádí situace, kdy digitální technologie zlepšují život různým sociálním skupinám.

1.8 Žák cituje zdroje ve své práci, je si vědom svých autorských práv; při práci v digitálním prostředí a při práci s osobními údaji dodržuje právní normy.

1.9 Žák při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k ostatním.

2.1 Žák vytváří a upravuje digitální obsah v různých formátech, dané formáty kombinuje (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů.

3.2 Žák ukládá informace tak, aby je mohl v případě potřeby najít a použít i někdo jiný, s kým spolupracuje.

3.4 Žák využívá digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu s vybranými lidmi a k týmové práci.

Popis aktivity:

Žáky rozdělíme do skupin (nejlépe do 5 skupin), z nichž každá obdrží jednu vybranou sociální síť (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn). Žáci v 9. ročníku ZŠ se rozhodují o svém dalším studiu, o výběru střední školy a všichni jsou jistě aktivní na různých sociálních sítích. To lze využít jako motivaci k úkolu – každá skupina se vžije do role PR týmu jakékoli firmy (skutečné či fiktivní). Každá firma pro kontakt s veřejností, a tudíž na svou propagaci, využívá různá média a sociální sítě; některé více, jiné méně či jednu přímo upřednostňuje. Žáci by se měli zamyslet nad tím, proč daná organizace využívá právě onu síť, na koho se zaměřuje, na koho cílí, co nabízí nebo poptává.

Úkolem žáků ve skupině je:

 • rozdělit si dílčí úkoly (viz body níže + grafik, mluvčí, vedoucí týmu apod.),
 • zvolit si firmu, kterou zastupují (mohou si vybrat ze skutečných společností, či si vymyslet svou vlastní, včetně názvu a účelu svého působení) tak, aby se to shodovalo s přidělenou sociální sítí, kterou mají využívat pro denní marketing a kontakt s veřejností,
 • v týmu promyslet, co je účelem firmy, co nabízí či poptává a na koho je zacílena (tj. kdo její služby využívá; zda jsou to spíše studenti, pracující lidé, lékaři, sportovci, lidé v důchodovém věku, ženy nebo muži apod.),
 • zamyslet se nad tím, z jakého důvodu upřednostňuje onu sociální síť,
 • vytvořit příspěvek na přidělené sociální síti, který firma může běžně zveřejňovat ke své propagaci, včetně zdůvodnění obsahu příspěvku a jeho formy,
 • promyslet výhody a rizika využívání dané sociální sítě, popřípadě poradit, kterou síť by mohla firma využívat jako další ke své propagaci,
 • prezentovat příspěvek zbytku třídy, včetně komentáře ohledně předešlých bodů.

Zpětná vazba a diskuse

V této fázi je stěžejní samotná prezentace příspěvků každé skupiny se zdůvodněním způsobu zpracování příspěvku a se zamyšlením se každé skupiny nad dílčími body úkolu. Učitel v této fázi případnou diskusi řídí a směřuje žáky k uvědomění si obrovského vlivu sociálních sítí. Ve společné diskusi by měly zaznít rizika a hrozby, které přináší jejich užívání. Žáci by si měli uvědomovat i to, jakou stopu jejich vytvořený příspěvek zanechává, jestli jejich příspěvek manipuluje s nějakou částí společnosti, zda je sepsán v souladu s etickými pravidly apod. V rámci diskuse žáci mohou také uplatnit vlastní zkušenosti s propagací skutečné firmy, organizace či významné osobnosti, kriticky se zamyslet nad informacemi z médií a prostředí internetu.

Skupinovou práci je možné provést přímo ve vyučování, avšak lepším způsobem se mi jeví zadat úkol na doma. Žáci budou muset spolupracovat, čímž se můžeme dostat k otázce vzájemné spolupráce jednotlivých členů týmu (Vytvářeli příspěvek při osobním setkání či skrze digitální technologie? Jaké digitální technologie používali? Jak se jim spolupracovalo mimo školní prostředí? …), příspěvky by měly být o dost lépe zpracovány, žáci budou mít víc času na promyšlení jednotlivých požadavků, na zjištění podrobností o jednotlivých sociálních sítích atd.

Co se týče hodnocení samotného příspěvku – učitel zde může využít kriteriálního hodnocení dle předem známých kritérií (tj. dílčí úkoly), měli bychom mít však na paměti, že známky zde vůbec nejsou důležité. Jde o téma, které především rozvíjí osobnost žáků, a to například po stránce jejich digitálních kompetencí, porozumění vlivu internetu v dnešní době, přípravy na budoucnost v zaměstnání a využívání digitálních technologií v každodenním životě, porozumění rizikům, které přináší užívání sociálních sítí, ale i jejich obrovského potenciálu právě v oblasti propagace (firmy, organizace, osobnosti atd.).

Možnou variantou je žákům předtisknout formulář tvorby příspěvku na dané sociální síti a žáci pak mohou tvořit rovnou na papír. Tím se vyhneme tomu, aby reálně tvořili příspěvek, ale zároveň je obereme o možnost skutečné tvorby.

Rozvoj digitální gramotnosti

Žáci vytváří příspěvek v digitálním prostředí, tímto způsobem se zapojují do dění ve společnosti, zamýšlí se nad tím, jak prostředí dané firmy zvolená sociální síť umožňuje zviditelnit se a působit na členy společnosti. Při tvorbě jakéhokoli (nejen) digitálního obsahu by měli mít žáci na paměti právní normy, které se váží k autorskému právu, musí citovat veškeré zdroje, odkud čerpají. Netýká se to jen psaného obsahu, ale veškerých fotografií, obrázků, schémat, tabulek apod.

S tvorbou příspěvku souvisí i etické jednání v digitálním prostředí, to jde ruku v ruce se zmiňovanou manipulací, autorskými právy, ohleduplností k ostatním uživatelům a čtenářům. Při skupinové práci žáci spolupracují v týmu, nejpravděpodobněji právě prostřednictvím digitálních technologií, proto by měli jednotlivá data spravovat tak, aby se k nim dostali všichni členové týmu, a případně je upravovat.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Zuzana Cieslarová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 10. 2020
Článek ukazuje propojení digitálních technologií s občanskou výchovou. Skupiny žáků v roli PR týmů firmy připravují propagaci své firmy na sociálních sítích. Zvažují výhody a nevýhody a potenciál sociálních sítí pro propagaci firmy.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje