Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tvorba literárního projektu Harry Potter
Odborný článek

Tvorba literárního projektu Harry Potter

Anotace

Článek se týká projektu na téma Harry Potter. Žáci si tento projekt samostatně navrhli a zrealizovali na základě vlastního zájmu. V několika hodinách se seznámili s vybranými ukázkami z knihy Harry Potter (zaměřili jsme se na 1. díl – Harry Potter a kámen mudrců). Následně jsme s ukázkami pracovali: shrnuli si ukázky, našli v textu hlavní a vedlejší postavy, znaky fantasy literatury. Žáci jsou následně rozděleni do skupin, každá skupina má jiný úkol: žáci si sami rozdělí – moji žáci si k těmto úkolům došli sami (např: 1. hlavní a vedlejší postavy, 2. informace o knize, 3. prvky fantasy literatury, 3. informace o autorce). Prostřednictvím těchto úkolů jsme zařadili do hodiny i digitální technologie a vyhledávání informací na internetu. Po vyhledání daných úkolů žáci informace sjednotili a následně rozvrhli rozpoložení na výstupním plakátu. Společně poté tvořili výukový plakát, který obohatili obrázky. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

Rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti

Cíl lekce:

Vztah ke čtení:

Žák čte soustředěně v duchu vlastním tempem alespoň 20 minut.

Porozumění textu, posuzování žánru:

Žák si všímá, co se mu při čtení líbí a proč, co se mu čte snadno, co obtížně a proč.

Žák rozliší hlavní a vedlejší postavy v textu.

Žák se zaměřuje na to, jaké prvky fantasy využívá autor ve své knize.

Digitální technologie

Cíle lekce

Řešení problémů:

Žák řeší úkoly a situace i za použití digitální technologií

Sdílení a komunikace v digitálním světě:

Žáci si při práci ve skupině rozdělí dílčí úkoly, které plní i za pomoci digitálních technologií

Téma: Tvorba literárního projektu Harry Potter

Tento projekt vzešel ze zájmu žáků (učitel si při přestávkách všiml popularity této knihy mezi svými žáky).

Ročník: 5. ročník

Rozsah: 2–3 projektové dny (cca 15 vyučovacích hodin)

Pomůcky: tablety (popř. PC) pro žáky, internetové připojení, kniha Harry Potter a kámen mudrců, ukázky z knihy, velký plakát A1 (nejlépe krabice), barevné papíry, papíry, psací potřeby (pastelky, fixy, tempery = dle zájmu žáků), lepidla, izolepy

Úvod:

Cíl úvodu:

Žák dokáže sdělit cíl projektu.

Žáci si sednou do kruhu. Učitel žáky přivítá. Sdělí jim cíl projektu, tak aby mu žáci porozuměli.

(V našem případě projekt vzešel ze zájmu dětí o knihu Harry Potter a vycházení z něho = tudíž se jedná o tvorbu literárního projektu na téma Harry Potter.)

Následně učitel žáky vyzve, aby si žáci vzali k ruce knihu, o této knize se společně baví:

„Co už o této knize víte? Kdo knihu napsal? Kdy byla kniha vydána?" atd. 

Poté se všichni společně začtou do vybraných ukázek (já jsem vybrala tyto) = 1. kapitola, Příčná ulice, a část o škole čar a kouzel v Bradavicích.

Po každé ukázce se učitel položením otázek dozvídá, jak se žákům čte, co zjistili.

Otázky: „Kdo je to Harry Potter? Jak se stal kouzelníkem? Proč musel do Bradavic? U koho Harry žil a proč? Kdo je Hagrid? S kým vybíral pomůcky? Co všechno potřeboval do školy? Kde se nachází škola? Našel si Harry kamarády?" aj. 

Aktivizační část

Cíl akt. části:

Žák dokáže samostatně vymezit jednotlivé výsledky projektu.

Učitel se žáky snaží navést k tomu, co je potřeba, aby takový projekt vznikl, aby i žáci, kteří knihu neznají (v našem případě žáci jiných tříd), se o ní mohli něco dozvědět.

Žáci začali na tabuli psát vše, co si myslí, že by měli jiní žáci o knize vědět. Následně jsme všechny myšlenky ucelili a spojili jsme je do větších celků (např. na tabuli bylo napsáno: Kdo je Harry, proč je Harry čaroděj, Hermina a Ron, nejlepší přátelé Harryho, Hagrid, Brumbál => spojili jsme do velkého celku hlavní a vedlejší postavy) a tak dále.

Žáci mé třídy došli k těmto výsledkům (1. hlavní a vedlejší postavy, 2. informace o knize, 3. prvky fantasy literatury, 4. informace o autorce, 5. kouzla) = na základě těchto kroků se žáci rozdělí do skupin.

Pozn: Je možné, že každá třída dojde k jiným dílčím výsledkům, které zařadí do svého projektu.

Motivační část:

Cíl motivační části:

Žák si zahraje na kouzelníka.

Jedná se o pohybovou chvilku:

Žáci knihu znají, a tak si mohou rozpomenout na různá kouzla. Učitel má připravené kouzlo wingardium leviosa = žáci ví, že se jedná o vzlétnutí.

Společně rukou ve vzduchu kreslí toto kouzlo (nejprve pravou, poté levou rukou, poté oběma).

Hlavní část:

Cíl hlavní části:

Žák ve skupině vyhledává informace týkající se dílčích úkolů projektu.

Žák ve skupině myšlenky zformuluje a ucelí je do textu.

Žák využívá digitálních technologií k získání potřebných informací.

Žák tvoří spolu se skupinou výukový plakát, podílí se na tvorbě.

Žák reprezentuje spolu se skupinou svůj výukový plakát.

Žáci se rozdělí do skupin, každá skupina plní dílčí krok projektu. Nutné využívat knihu, ale i digitální technologie, přičemž vyhledávají potřebné informace k danému kroku. Této části je nutné věnovat alespoň 90 minut.

Následně si jednotlivé skupiny předají své informace a začnou tvořit výukový plakát.

Je možné, aby každá skupina tvořila svůj originál ze získaných informací všech, či jeden dohromady (nás bylo pouze pár, tudíž jsme vytvořili 1 plakát).

Do projektu zařadí vybrané zajímavé informace, mohou ho pojmout jakkoli (zvolit barvu, písmo, je možné cokoli vytisknout, doplnit o obrázky aj.). Moji žáci dokonce přebarvili tužku temperou a nalepili ji tavicí pistolí na plakát jako hůlku.

Žáky necháme tvořit dle potřeby. Nutné alespoň 90 minut.

Následně žáci ve skupině ostatním prezentují své plakáty. Je možné, aby žáci v této chvíli projekty sami ohodnotili.

Závěrečná část

Cíl závěrečné části:

Žák reflektuje vlastní poznatky a postřehy z práce při projektu.

Žák dokáže zhodnotit vlastní práci ve skupině.

Žák dokáže shrnout alespoň 2 větami, co se naučil, co zjistil.

Žák vlastními slovy popíše, jak se mu pracovalo s digitálními technologiemi při vyhledávání informací.

Žáci se s učitelem znovu setkávají v komunikačním kruhu. Učitel se ptá na otázky týkající se cílů závěrečné části (viz výše).

Např. „Jak se ti dnes pracovalo? Bylo pro tebe dobré pracovat ve skupině? Domluvili jste se ve skupině? Byly tvé nápady přijímány? Jak jste hledali informace? Pracovalo se ti dobře s digitálními technologiemi? Co považuješ za přínosné? Co bys pro příště zlepšil? Co ti projekt přinesl? Co ses naučil? Co jsi zjistil? Pokus se dvěma větami shrnout. Bavila tě tato forma práce? Máš nápad na další téma projektu?" a tak dále.

Následně proběhne shrnutí celého projektu učitelem, zhodnocení, pochvala.

Taktéž žáci se zapojí do hodnocení a sebehodnocení (co se jim povedlo). Vyjádří se, co si odnášejí. Mohou uvést i nápady na další projekt.

Projekt je vystaven v prostorách školy.

 

Reflexe

Žáci byli nadšeni, že jsem si jako učitelka všimla jejich zájmu. Vzhledem k tomu, že se o toto téma zajímali opravdu všichni žáci, práce je bavila a s chutí plnili všechny úkoly. Nejvíce nadšeni byli z možnosti práce na internetu. Dále měli radost z vyvěšení plakátů do prostor školy, jelikož je ukazovali svým kamarádům z vedlejších tříd. Po projektu jsme si pustili i film Harry Potter, který žákům ukázal zase jinou formu zpracování knihy.

Mé postřehy:

 • Je dobré mít ve třídě alespoň 1 oficiální knihu, aby žáci měli hmatatelnou ukázku.
 • Nakopírovat dostatek ukázek pro žáky.
 • Bylo by vhodné výukové plakáty prezentovat ostatním třídám.
 • Po zhlédnutí filmové ukázky by stálo za to rozlišit tyto dvě formy – knižní a filmové zpracování.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
253.91 kB
Dokument
Tvorba a ukázka výukového plakátu

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Lucie Tůmová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 9. 2020
Článek prezentuje zkušenost s výukovým projektem zaměřeným na vytipování "ustálených prvků", jimž se následně žáci věnují v delším úseku výuky (15 vyučovacích hodin). Výsledkem je hlubší poznání žáků o konkrétní knize a jejích žáky vybraných obsahově formálních aspektech. Výstupem, který tato konkrétní třída tvořila, je strukturovaná prezentace formou posteru. Žáci ve výukovém projektu využívají vedle konvenčních také digitální prostředky. Formálně i obsahově se jedná o zajímavou inovaci a didakticky velmi prospěšné, produktivní pojetí literární výchovy na 1. stupni základního vzdělávání. Text doporučuji jako inspiraci k následování a již se těším na jeho hodnocení a případné alterace v rámci reputačního systému vzdělávacích zdrojů EMA (ema.rvp.cz).

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída