Odborný článek

Vandalismus

3. 12. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Slámová

Anotace

Námět do výuky předmětu Výchova k občanství, rozvíjející čtenářskou a digitální gramotnost. V rámci této aktivity jsou žáci vedeni k rozpoznání projevů vandalismu ve škole i v obci, žáci uvedou příklady vandalismu a vysvětlí důsledky tohoto jednání. Aktivita je zároveň vybízí k analýze stavu v jejich okolí a následnému návrhu, jak lze chránit nejen majetek, ale i kulturní památky. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

 

Stupeň vzdělávání, období:

2. stupeň ZŠ / 6. ročník / 2 vyučovací hodiny + další čas na samostatnou práci a prezentaci (celkem i 4 vyučovací hodiny)

Vzdělávací oblast / vzdělávací obor:

Výchova k občanství

Očekávaný výstup v RVP:

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci

VO-9-1-03p přistupuje kriticky k projevům vandalismu

VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití

 

Rozvíjená gramotnost:

Čtenářská gramotnost

Žák:

 • dekóduje text a nalezne v něm požadované informace
 • komunikuje věcně s oporou o informační zdroje s ostatními za dodržení pravidel komunikace
 • vyvozuje z nalezených informací další souvislosti nebo závěry

Digitální gramotnost

Žák:

 • využívá digitální technologie v navrženém postupu, kterým řeší vybrané problémy
 • vytváří a upravuje digitální obsah, v případě potřeby je schopen jeden digitální formát doplnit či rozšířit jiným formátem
 • ukládá informace tak, aby je mohl efektivně třídit a vyhledávat
 • na základě vlastních kritérií pro vyhledávání získává potřebné informace z doporučených zdrojů
 • sdílí data, informace a obsah se svými vrstevníky a volí pro to vhodnou technologii

 

Cíl činnosti: Cílem aktivity je rozpoznání projevů vandalismu ve škole i v obci, žáci uvedou příklady vandalismu a vysvětlí důsledky tohoto jednání. Aktivita je zároveň vybízí k analýze stavu v jejich okolí a následnému návrhu, jak lze chránit nejen majetek, ale i kulturní památky.

Popis činnosti:

1) Žáky rozdělíme do skupin po čtyřech

2) Každá skupina obdrží indicie, pomocí nichž se snaží odhalit téma hodiny.

Příklad indicií:

a) papírky a slova: KMEN – GERMÁNI – NIČENÍ – NÁPISY NA DOMĚ,

b) obrázky vandalského chování,

c) rozstříhaný obrázek s motivem vandalismu.

3) Každá skupina se pokusí dohodnout na tématu a napíše ho na tabuli. Postupně jednotlivé skupiny prezentují, JAK k tématu došly. Současně je možné vyzvat žáky k tomu, aby zodpověděli otázky: Jak se vám pracovalo? Pracovali jste jako tým? Podle čeho tak soudíte? Jaká byla vaše strategie? apod.

4) Učitel zjišťuje, zda žáci znají slovo VANDALOVÉ z historie. Společně se pokusí dát dohromady informace o tomto kmeni. Učitel poté vyzve žáky: Zamyslete se nad tím, jak souvisí tento kmen Vandalů se současným pojmem VANDALISMUS?

5) Učitel vyzve žáky, aby se pokusili vypsat ve skupině příklady vandalského chování – jednotlivým skupinám přiřadíme 1 zadání (například: skupina 1, 2, 3 – vandalismus ve škole, skupina 4, 5, 6 – vandalismus v obci):

a) ve škole,

b) v obci (obecně).

6) Poté své odpovědi diskutují a doplňují.

S žáky lze diskutovat i o tom: Kdo nejčastěji páchá tuto činnost? Proč? Jaké k tomu může mít důvody?

7) Každá ze skupin obdrží text z trestního práva:

Poškození cizí věci

(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,

b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

 


Žáci zpracují informace do předem vytištěné tabulky:

Výše trestu

Jednání pachatele

Konkrétní částka

 

 

Škoda nepatrná

 

 

 

Značná škoda

 

 

 

Škoda velkého rozsahu

 


K vyplnění tabulky je potřeba pracovat s internetem, kde žáci naleznou odpovědi na třetí sloupec, tedy co je škoda nepatrná, co je to škoda značná, co je to škoda velkého rozsahu. Nalezené informace žáci ověřují v platném Trestním zákoníku. Žáci navrhují, kde budou informace vyhledávat (brainstorming), ověřují své návrhy. Učitel se ujistí o správnosti postupu, případně napomáhá k dosažení cíle.

8) Se žáky se vrátíme k otázce 5. Nyní bude každý pracovat samostatně. Z vypsaných příkladů vandalského chování ve škole si každý vybere 3 příklady a k nim se pokusí:

a) vypsat, jaké následky má takové chování (pro ostatní žáky),

b) navrhnout tresty za takové jednání – poté mohou pracovat se školním řádem školy, která má toto chování a jednání zaneseno v dokumentu.

9) Vše uzavřeme sdílením odpovědí, tj. diskuzí.

Na hodinu navážeme zadáním pro SAMOSTATNOU PRÁCI.

Každý žák (možná je i práce ve dvojicích/skupině):

 1. Zdokumentuje projevy vandalismu ve svém nejbližším okolí. Využije k tomu mobilní telefon, nebo fotoaparát. Ukládá získané informace na jím zvolené úložiště.
 2. Do mapky obce, kterou obdržel od učitele, tato místa vyznačí. V aktivitě je možné využít online mapu, například www.mapotic.com (přístupná v české verzi).
 3. Ukázky projevů vandalismu vytiskne, nebo zašle učiteli. Poznamená si, o jaké místo se jedná, co konkrétně je zachyceno na fotografii.
 4. Výsledky svého pozorování představí svým spolužákům.
 5. Lze společně zaznamenávat místa v obci na jednu mapu, z níž žáci vyvodí místa, kde dochází nejvíce k projevům vandalismu. V ideálním případě využijí žáci online mapu, do které společně zanesou získané informace o místech. Společně se podílí na vytváření mapy obce.
 6. Žáci mohou zpracovat přehledný graf, která bude mapovat situaci ve městě, vytvářejí prezentaci. (Své výsledky by mohli prezentovat například na příslušném Odboru životního prostředí ve svém městě.) Sdílí online mapu na webových stránkách školy, navrhují obci sdílení online mapy na stránkách obce.
 7. Konečnou fází je navržení řešení, jak by se těmto konkrétním příkladům vandalismu dalo zabránit. (Zde je možná návštěva příslušného orgánu města a diskuze s odborníkem).

Komentář:

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Aktivita patří do vzdělávacího oboru Výchova k občanství, lze ji však realizovat i v hodinách jiného předmětu, nebo se může stát náplní třídnických hodin, jelikož vybízí ke sdílení. Tematika je pro žáky přitažlivá a aktuální, aktivity je zavádí do prostředí, které je jim známé. Žákům se daří poznávat své nejbližší okolí i z druhé strany (negativní stránky města). Podobně mohou (spolu)pracovat na tématu bezpečných a nebezpečných místech v obci. Možnost prezentovat své výsledky v rámci komunity (škola, městský úřad, ostatní školy, rodiče) je pro žáky prestižní.

Žáci rozpoznají příklady vandalského chování, snaží vnímat své okolí, přemýšlet o následcích tohoto chování a navrhovat řešení. Současně mohou jmenovat místa, která jsou na druhém pólu – místa udržovaná, využívaná lidmi bezproblémově. Na základě šetření žáci vyhodnotí, jak je město vnímáno a jaká opatření by navrhovali ke zlepšení situace.

Komentář z pohledu gramotností

Čtenářská gramotnost. Žáci se učí své názory jasně formulovat a obhajovat, vysvětlovat ostatním. Na základě obrazového materiálu se pokouší vyvodit téma hodiny. Informace se v průběhu snaží správně vybírat a třídit. K přehlednosti a názornosti pro ostatní slouží zpracované tabulky, případně grafy, které žáci vytvoří. Žák se učí orientovat v textu, vyhledat klíčové pojmy. Ke zvládnutí dalších kroků využívá zdrojů, internetu. Učí se posuzovat online dostupný obsah, který verifikuje s primárním pramenem (aktuální Trestní zákoník). Žák si na základě získaných informací vytváří si vlastní názor, snaží se nalézt pro své nápady argumenty. V aktivitě pracuje žák aktivně s obrazovým materiálem a textem. V obou případech je zapotřebí porozumění a následné využití, propojení, pro další kroky v žákově práci. Své výsledky by měl být schopen porovnat a vyhodnotit.

Digitální gramotnost. Výuková aktivita využívá internetu jako prostředí k získání informací (práce s tabulkou a její doplnění). Prohloubení digitálních kompetencí je možné spatřovat v závěru aktivity, tj. zpracování výsledků a informací do podoby, která bude prezentována spolužákům i dospělým (prezentace, online mapy). Součástí žákovy práce může být i rozhovor s občany, který je zpracován dostupnými programy. Dochází k prolínání čtenářské a digitální gramotnosti.

Možnosti individualizace a diferenciace výuky:

Individualizace a diferenciace aktivit se odvíjí od možností učitele i třídy samotné (velikost kolektivu, složení kolektivu, prostory výuky, technické vybavení). Finální úkol mohou zpracovávat žáci samostatně (zde se bude odvíjet od věku žáků – potřebná pomoc a spolupráce v rámci 6. ročníku, žáci vyšších ročníků pracují individuálně).

Samotná aktivita může končit blokem, který je realizován v prostorách školy, resp. třídy. Učitel může navázat aktivitou zpracování míst ve městě, není to však aktivita závazná. Výsledky šetření mohou být představeny nižším ročníkům – spolupráce mezi prvním a druhým stupněm. Zmiňovaná finální aktivita může probíhat formou diskuze, která téma uzavře.

Některé dílčí aktivity mohou být hodnoceny.

Postřehy z ověřování:

V případě, že třída nebude aktivní a bude přesvědčena, že ve městě se nachází naprosté minimum míst ohrožených tímto chováním nebo se tam nenacházejí žádná, lze využít fotografie, které zachycují ono místo (vhodné je vyfotit pouze část místa, aby žáci měli touhu místo odhalit, nalézt). V případě, že pracují ve skupině, resp. ve dvojici, učí si lépe rozdělovat role, nést zodpovědnost za dílčí kroky, které povedou k finální verzi prezentace jejich šetření. Osvědčilo se seznámit s výsledky především rodiče (v rámci zahradní slavnosti), kde byl vymezen prostor pro práce a projekty žáků. Problémem může být navázání spolupráce a prezentace výsledků (spojeno s diskuzí) s „městem“.

Žáci si zároveň uvědomili, jak se chovají v bezprostředním okolí školy. K tomu, aby bylo sníženo (zamezeno) odhazování a následné povalování odpadků na zemi, může být využit nástroj občanského vzdělávání, kterým je žákovský parlament. Ten může řešit například otázku instalace dalších odpadkových košů.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Petra Slámová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek pro obor:

Výchova k občanství