Odborný článek

Prodej mi Instagram!

29. 4. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

V příspěvku je popsaná aktivita, která je založena na skupinové práci žáků, porozumění textu, jeho rozboru a zpracování prezentace s následným představením výsledků práce. Cílem aktivity je podpořit znalosti žáků v předmětu Výchova k občanství, a to v rámci věcí a situací, které jsou žákům blízké – sociální sítě, v tomto případě Instagram. Celé aktivita je propojena s rozvojem digitální gramotnosti žáků. Aktivitu je možno využít i v dalších vyučovacích předmětech (např. Člověk a svět práce). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

Cílem aktivity je skupinová práce žáků na zadané téma, které jim je blízké (sociální sítě – Instagram) a které vede k porozumění témat vybraných v rámci předmětu Výchova k občanství, v tomto případě styly řízení (kolektivy, podniky, stát atd.) Dále u žáků podporuje vnímání tématu globalizace a s ním související rozvoj digitálních technologií jak na občanské, tak státní úrovni.

Název námětu

Prodej mi Instagram!

Vzdělávací obor

Výchova k občanství; Člověk a svět práce

Období

2. stupeň ZŠ (8.–9. ročník)

Tematický okruh

Člověk ve společnosti; Člověk, stát a hospodářství; Člověk, stát a právo; Mezinárodní vztahy, Globální svět; Svět práce

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

 • VO-9-1-08 Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.
 • VO-9-3-06 Žák na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz.
 • VO-9-5-03 Žák uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory.
 • VO-9-5-04 Žák uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva.

 

 • ČSP-9-8-04 Žák prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Žák najde a výstižně zformuluje důležité myšlenky v náročném textu. Stručně a přehledně shrne, o čem text je, a zahrne i patrný autorský záměr, případně adresáta textu.

Žák propojuje myšlenky, názory, postoje, z četby náročných textů s vlastními znalostmi, zkušenostmi a názory. Tvoří a formuluje podložené interpretace textu a porovnává je s jinými interpretacemi, vyslovuje závěry, domněnky a hypotézy a dokládá je textem.

Žák pátrá, zda jsou v textu určité společenské skupiny podá(vá)ny se (skrytými) stereotypy, které slouží zájmům jiných skupin, všímá si, jak jsou v důsledku toho prezentována fakta a události a předkládány názory, a dovede uvažovat o příčinách vyplývajících z dobových, geografických, místních, kulturních souvislostí a okolností.

Digitální gramotnost

Žák charakterizuje digitální zdroje důležité pro občana a prostřednictvím digitálních technologií se zapojuje do dění ve svém okolí; uvádí situace, kdy digitální technologie zlepšují život různým sociálním skupinám.

Žák popíše souvislost rozvoje informačních technologií s rozvojem společnosti a uvádí objevy, které výrazně posunuly využití digitálních technologií ve společnosti.

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Prodej mi Instagram! je založena na skupinové práci žáků, porozumění textu, jeho rozboru a zpracování prezentace s následným představením výsledků práce. Neméně důležitým faktorem je také znalost základních pojmů z probírané látky vyučovacího předmětu. Aktivita se dá použít v různých předmětech, pro ukázku jsem zvolil Výchovu k občanství a Člověk a svět práce. Aktivita samozřejmě probíhá vždy v jednom z vybraných předmětů, ale propojení těchto dvou je i díky uvedeným výstupům z RVP možné, ba je přímo žádoucí, stejně jako i u jiných vyučovacích předmětů. V tomto případě se žáci dotýkají tematických celků VkO Člověk ve společnosti, Člověk, stát a hospodářství, Člověk, stát a právo; Mezinárodní vztahy, Globální svět a Svět práce ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.

Žáci pracují ve skupinkách představujících firmu, která chystá prezentaci svého výrobku. Žáci budou prezentovat stejný výrobek s tím, že dostanou do skupiny určité podklady a zadání (která se v rámci skupin liší) a musí je respektovat a zadání plnit (dodržovat). Následně všechny skupiny výrobek prezentují a poté probíhá zpětná vazba (podle textu níže se jedná o reflexi, promýšlení významu naučeného) k celé aktivitě od přípravy, realizace až po samotnou prezentaci. Jako výrobek jsem zvolil něco, co je této věkové kategorii nejbližší a většina žáků s tím má zkušenosti, ať už přímo osobní, nebo zprostředkovaně. Jedné se o sociální síť INSTAGRAM.

Zadání

Žáci jsou rozděleni do tří skupinek po 10 (počítáme s celkem 30 žáky ve třídě). Jednotlivé skupinky se stávají týmem, který má na starosti přípravu propagace a následnou prezentaci sociální sítě Instagram. Prezentace by měla být dlouhá max. 2 min. Před rozdáním zadání z každé skupinky vyberte dva žáky, kteří zasednou do šestičlenné komise, která bude prezentace výrobků hodnotit. Každý tým si také zvolí šéfa skupiny, který za výsledek práce zodpovídá. Následně dostávají všechny skupiny stejný popis produktu, tedy krátký text s charakteristikou Instagramu.

Ukázka popisu produktu:

Instagram je sociální síť ve formě volně dostupné aplikace pro různé mobilní operační systémy, například po platformu iOS (Apple), Android a Windows Phone 10, Tizen a další. Svým uživatelům umožňuje sdílení fotografií, videí a chatování s přáteli. K tomu je určena řada filtrů, které lze na pořízenou fotografii aplikovat. Aplikace se nesnaží konkurovat jiným sociálním službám, ba naopak umožňuje snadné sdílení fotografií na další sociální sitě, jako je Facebook, Twitter,… Aplikace si získala velkou oblibu mezi uživateli, což potvrzuje počet uživatelů získaných za pouhých 11 měsíců od spuštění služby – 9 miliónů.[1]

Jako poslední část zadání si šéf skupiny přijde k učiteli vylosovat krátký popis stylu řízení, kterým se bude snažit řídit svůj tým. Styl řízení, který si vylosoval, samozřejmě neříká ostatním v týmu, ale snaží se držet uvedené charakteristiky. Tým má na přípravu prezentace cca 10 min.

Zadání stylu řízení/vedení:[2]

Direktivní styl vedení – vysoce aktivní vedoucí. Manažer je velice aktivní ve své činnosti, soustředí se především na svůj názor a pojetí. Často zasahuje do rozhodování. Vydává příkazy a rozkazy. Často hovoří v první osobě jednotného čísla (Já chci.). V tomto stylu vedení šéf do všeho zasahuje a rozhoduje, druzí zúčastnění nemají takřka žádné slovo a postavení.

Demokratický styl vedení – prostor i pro druhé. Vedoucí osoba je ve svém snažení velice aktivní, ale ráda si nechává sdělit názor druhých. Nechává prostor ostatním k vyjádření jejich představ. Šéf určuje hlavní směr rozvoje a vizi cíle, tým pod jeho vedením nabízí řešení, které vede ke splnění cíle. Jeho cílem je hlídání postupu ke správnému cíli a v případě potřeby řeší překážky nebo odchylku od stanovené cesty. Při závěrečném rozhodování má hlavní slovo vedoucí. V tomto stylu používá otevřené otázky (Jaký na to máte názor?)

Liberální styl – nepřijímat odpovědnost. Manažer nemusí být aktivní a může se zříci své zodpovědnosti. Často přenechává zodpovědnost na ostatních (Rozhodněte se dle sebe).

Příprava prezentace

Při přípravě prezentace žáci pracují ve skupinách. Učitel je žákům k dispozici k zodpovězení případných dotazů apod. Zatímco týmy chystají své prezentace, zbytek žáků, který tvoří šestičlennou komisi, navrhne a prodiskutuje doplňující otázky, na které se ptá žáků po skončení prezentací.

Prezentace

Každý tým prezentuje maximálně 2 min. Žáci z ostatních týmů prezentaci sledují a vytvářejí publikum. Po skončení prezentace položí hodnotící komise týmu dvě doplňující otázky. Po skončení všech prezentací komise vyhodnotí všechny výstupy a vyhlásí skupinu, kterou zvolila jako nejlepší, od níž by si produkt zakoupila.

Reflexe a rozbor aktivity

Závěrečná část aktivity je neméně důležitou součástí celé činnosti. Učitel žáky ponechá ve skupinkách a otvírá diskuzi o jednotlivých fázích přípravy prezentace. Žáky motivuje k vyjádření ohledně spolupráce ve skupině, schopnosti domluvit se mezi sebou, na základě zadání vytvořit něco společně. Důležitou roli v reflexi hraje vedoucí týmu, který by měl pracovat s týmem podle vylosovaného stylu řízení. Učitel opět nechá žáky ve skupinách vyjádřit se konkrétně k šéfovi, následně žák (šéf) představí charakteristiku stylu řízení, kterou si vylosoval. Následuje opět diskuze s názory a připomínkami žáků i samotného učitele. Je dobré, aby jednotlivé týmy popsaly fázi příprav, jak to u nich probíhalo. To vše je porovnáváno s celkovým výsledkem a hodnocením komise a učitele.

Důležitým faktorem v aktivitě je postava šéfa (lídra, vedoucího) skupiny, který má svůj tým řídit podle zadaného stylu řízení. Pokud je aktivita prováděna ve Výchově k občanství, je vhodné žáky upozornit na styly řízení (demokratický, autoritativní,…) a snažit se je „postrčit“ k jinému tématu v rámci tohoto předmětu (forma řízení instituce, jakou je škola, vedení sportovního kroužku,…). Vhodné je představení stylů řízení na něčem, co znají přímo ze života, například styl, jakým vedou učitelé výuku nebo obecně management školy. Pokud by tato varianta byla moc citlivé téma, doporučuji si to ukázat na volnočasových aktivitách, které žáci navštěvují – vedoucí kroužku, trenér fotbalu aj. Téma lze propojit i s formami řízení států (znaky, druhy, historie atd.). Zde může být ovšem problém přílišná abstraktnost pojmů, které žáci znají pouze zprostředkovaně.

V předmětu Člověk a svět práce aktivita pomáhá simulovat podmínky přijímacího řízení, schopnost sebeprezentace sebe a svého projektu a také samozřejmě spolupráci ve skupině. Samozřejmostí je styl vedení podniku nebo zařízení, se kterým se žáci v budoucí praxi mohou setkat.

Učitel zdůrazňuje styly řízení v jednotlivých týmech a společný úkol. Všechny týmy by měly dojít ke stejnému cíli – co nejlepší prezentaci produktu (Instagram) –, ale každý z týmů k němu došel svojí cestou (přesněji řečeno cestou šéfa). Nabízí se přirovnání k jednotlivým státům a jejich řízení ve světě. Je dobré žákům také připomenout, že při aktivitě pracovali s tématem, které by jim mělo být blízké.

Pro výběr produktu k prezentaci může učitel vybrat ukázkové téma nebo jakoukoli jinou sociální síť. Možná sami žáci již při prezentaci nebo při samotné diskuzi zmíní, jaký mají sociální sítě (nejen Instagram) vliv a jak ovlivňují společnost. Pokud by ani jedna skupina toto téma nepoznamenala, je vhodné, aby tuto debatu učitel svými otázkami rozproudil (např. Proč si myslíte, že byl vybrán zrovna Instagram? Znáte nějaké politiky, kteří komunikují na sociálních sítích?). Popřípadě nakousnout téma influencingu, tedy pojmu, který úzce souvisí s rozvojem sociálních sítí, konkrétně Instagramu. Zařadil bych otázky jako: Víte, co je to influencing? Dá se použít k výdělku? Uměli byste vysvětlit, proč se z influencerů stávají známější celebrity než z herců a slavných sportovců? apod. Tedy otázky, které pomohou rozproudit diskuzi na téma rozvoje společnosti, s tím související rozvoj informačních technologií a jejich vzájemné propojení.

Celou diskuzí provází učitel. Určuje také její délku a je hlavním středobodem vysvětlování záměrů aktivity a propojení s daným předmětem a tématem. Reaguje na zpětnou vazbu od žáků a snaží se je přivést k hlubšímu zamyšlení. Je dobré, aby byl připraven na ostřejší reakce žáků, vhodně reagoval a krotil jejich emoce, třeba již zmiňovaným vysvětlením.

Kromě mentální, sociální i emocionální aktivizace jsou ve výuce při aktivitě rozvíjeny i další dovednosti: spolupráce ve skupině, dodržení kritérií v zadání… Žáci pracují ve skupině a podle zadání se týmovou spoluprací snaží dojít k cíli. Je jasné, že se nevyhnou střetu názorů, nedorozumění nebo třeba nesouhlasu s názory šéfa skupiny. To jsou všechno prvky, o kterých se poté dá s žáky diskutovat, mají pro výstup z aktivity svoji váhu. Při diskuzi se je dobré žáků zeptat, zda si myslí, že by tyto styly řízení mohly být paralelou k řízení instituce, na které by mohli ukázat tyto styly řízení v praxi (viz řádky výše – vedení školy, vedení sportovního kroužku, …).

Je dobré žákům zdůraznit, že i když byl vyhlášen nejlepší tým, který dokázal představit produkt nejlépe, cíl dané aktivity byl jinde. Vítězi se stali/nestali všichni, a to třeba podle toho, zda se mezi sebou na všem shodli a dokázali prezentaci připravit podle zadání nebo reflektovat rozdíly ve stylu vedení/řízení skupiny.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Z pohledu vzdělávacího oboru/oborů se žák střetává se situací, kdy dostává k dispozici text (charakteristika produktu nebo stylu řízení), po jeho přečtení a rozboru simuluje skutečné podmínky v reálném světě. Žáci se při aktivitě setkávají s pojmy jako direktivní, demokratický, liberální styl řízení. Tedy s pojmy, které se používají ke klasifikaci managementu. Pojmy se dají aplikovat v předmětu Člověk a svět práce, lze si přímo na konkrétních příkladech ukázat možnost vedení/řízení týmu/podniku. V předmětu Výchova k občanství je přesah těchto pojmů pro tematiku typy řízení států a jejich charakteristiku. Dále je zde propojení s tematickým celkem Člověk ve společnosti, kdy žáci spolupracují ve skupině a pod tlakem různých okolností musí skupinu nasměrovat ke společnému cíli (prezentace produktu).

Při již zmiňovaném výběru produktu, který mají žáci prezentovat, je díky Instagramu (nebo jiné sociální síti) důležité propojení s digitálním světem, který žáci velmi dobře znají. Propagují tedy něco, co je jim blízké. Volbou mohla být krabice mléka nebo mobilní telefon, ale to by ubralo na atraktivitě tématu a zaujetí žáků pro aktivitu. Je tu také důležitá návaznost na rozvoj digitální gramotnosti. Žáci totiž o funkcích sociálních sítí vědí, většinou znají jejich pozitivní i negativní stránky, ale je jim také dobré připomenout jejich přesah do společnosti (např. globalizace, rozvoj společnosti, historie milníků ve vývoji lidstva, jejich nepředstavitelná tržní hodnota…).

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou a digitální gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Aktivita rozvíjí čtenářskou gramotnost žáků. Žáci ve skupině po přečtení a analýze písemného zadání připravují svoji prezentaci. Snaží se textu porozumět a svoje argumenty v prezentaci o dané informace opřít. Žák, který je vybrán jako šéf skupiny, má za úkol držet se zadaného stylu řízení. Vychází z písemného zadání, a na jeho základě jedná. V obou případech se snaží žáci textům porozumět a následně reagovat na další situace.

Digitální gramotnost. K rozvoji digitální gramotnosti v aktivitě přispívá zvolení produktu sociální síť – Instagram. Žáci prezentují produkt, který není fyzického rázu (např. mobilní telefon), ale prezentují něco, co funguje ve virtuálním světě. Při prezentaci mohou využít svoji vlastní zkušenost. Už jenom zvolení samotného produktu ukazuje, jakou roli mají sociální sítě ve světě a jaké je jejich postavení v marketingovém a obchodním měřítku. Využívání této aplikace a dalších podobných už neprobíhá v pouhé rovině uživatele – občana, ale dnes je využívají velké mezinárodní firmy či politické skupiny k propagaci a svému zisku. Konkrétním příkladem ukázky může být komunikace vedoucích představitelů státu (prezident, vláda, ministerstva, …) se společností přes sociální sítě. V minulém století musel všem zúčastněným stačit rádiový přijímač, noviny, později televizor, dnes stačí napsat stroze 280 znaků na sociální síť Twitter. Vládnoucí špičky jsou si vědomi toho, že společnost a jejich voliči se vyvíjí, a i oni musejí jít s dobou. To je dobré žákům připomínat, aby věděli, že digitální svět je všude kolem nás a bude nás ovlivňovat dále, a my se potřebujeme rozvíjet s ním, obzvláště naši digitální gramotnost.


[1] Zdroj: Instagram. [online]. 2020-03-22. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Instagram.

[2] Zdroj: Styl řízení / styl vedení lidí. [online]. 2020-03-22. Dostupné na: http://www.chovani.eu/styl-rizeni-styl-vedeni-lidi/c396.

Reflexe

Aktivita byla vyzkoušena v praxi. Ze zkušenosti mohu říci, že pro žáky bylo velkým tahákem téma – sociální síť Instagram. Žáci se nebáli pracovat ve skupině a při prezentaci byli velice kreativní, přičítám to opět zvolenému tématu – tedy něčemu, co je žákům blízké a znají to.

Při zhodnocení aktivity ve většině případů proběhla plodná diskuze na témata, která bylo potřeba s žáky probrat. Žáci se nebáli říct svůj názor a objasnit ho. Moc dobře si uvědomovali důležitost témat a jejich význam.

Literatura a použité zdroje

[1] – Instagram. [cit. 2020-3-22]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Instagram].
[2] – Styl řízení/styl vedení lidí. [cit. 2020-3-22]. Dostupný z WWW: [http://www.chovani.eu/styl-rizeni-styl-vedeni-lidi/c396].

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 4. 2020
Článek představuje velmi zajímavou výukovou aktivitu pro třídu a učitele, kteří jsou sehraní, kdy existuje na straně žáků návyk rozumět komplikovanějším zadáním a pustit se do práce v různých organizačních formách a také kontextech: sociální sítě, vlastní zkušenost, vlastní komunikace a vztah k sociálním sítím, styly vedení a řízení lidí... Autorovi a ostatním kolegům doporučuji, aby se dobře připravili a podobné aktivity se žáky s důvěrou v jejich schopnosti a učení realizovali!

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají