Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Volitelné předměty a jejich pojetí ve Školním vzdělávacím programu Speciální základní školy a Praktické školy v Hradci Králové
Odborný článek

Volitelné předměty a jejich pojetí ve Školním vzdělávacím programu Speciální základní školy a Praktické školy v Hradci Králové

17. 4. 2008 Speciální vzdělávání
Autor
Jaroslava Ledvinská

Anotace

Význam volitelných předmětů v prevenci sociálně patologických jevů a ukázka nabídky těchto předmětů v základní škole speciální.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Ve speciální základní škole a v Praktické škole v Hradci Králové, Hradecká 1231 se učitelé při tvorbě školního vzdělávacího programu zpracovaného podle přílohy RVP ZV - LMP snažili nalézt především optimální cestu ke vzdělávání každého žáka školy. Důležitým kritériem byla spokojenost žáků, učitelů i rodičů.

Školní vzdělávací program si klade za cíl v demokratických podmínkách připravit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro běžný život a přinést jim dostatek informací, které žákům pomohou v jejich profesní orientaci.

Na II. stupni základní školy praktické využívají učitelé dvou disponibilních hodin v učebním plánu v každém ročníku pro výuku povinně volitelných předmětů.

Volitelné předměty jsou určené pro všechny žáky druhého stupně školy. Žák má možnost si na počátku školního roku zvolit z nabídky předmětů. Zvolený předmět se pak stává pro žáka předmětem povinným.

Volitelné předměty jsou koncipovány s přihlédnutím k rozdílnému věku i schopnostem žáků a žáci druhého stupně mají v těchto předmětech příležitost rozvíjet dále své záliby, zájmy a talent.

Žáci si mohou vybrat z těchto předmětů:

 • Dílenské práce a chovatelství
 • Práce a příroda
 • Ruční práce
 • Dívčí klub
 • Keramika
 • Počítačová grafika a digitální fotografie
 • Plavání
 • Míčové hry
 • Sportovní hry
 • Stolní tenis
 • Anglický jazyk - konverzace - sem se hlásí i žáci, kteří dosud navštěvovali základní školu praktickou bez výuky AJ. Ve dvou vyučovacích hodinách týdně mají tyto děti příležitost doplnit si učivo.

Takto široce pojatá výuka volitelných předmětů přináší také určitá rizika. Možné jsou námitky ze strany rodičů a jejich obavy z přetěžování žáků, dále nutnost zavedení odpoledního vyučování, obava, zda bude škola schopna uspokojit zájmy každého žáka, a samozřejmě se nabízí i otázka pestrosti nabídky volitelných předmětů.

Učitelé se proto snaží zapojit žáky a jejich rodiče do tvorby skladby a obsahu volitelných předmětů a do jejich výběru. Rodiče jsou zváni do výuky, je jim vysvětlováno pojetí volitelných předmětů i školního vzdělávacího programu.

Učitelé dbají na dodržování psychohygienických zásad ve výuce a na dostatek pohybové aktivity žáků.

V takto pojatém přístupu k výuce volitelných předmětů se snižuje dopad konzumního způsobu života, neboť žáci jsou k činnostem motivováni především svým vlastním zájmem s ohledem na jejich individuální potřeby.

Škola chce být otevřeným prostředím, ve kterém mohou žáci rozvíjet své zájmy také prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti. Nabídka volnočasových aktivit je zároveň důležitým krokem v prevenci sociálně patologických jevů. Škola proto spolupracuje s občanskou veřejností - například se Sportovním klubem Integral a místními občanskými sdruženími.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jaroslava Ledvinská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.