Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Sněhurka (francouzská verze)
Odborný článek

Sněhurka (francouzská verze)

Anotace

Autorka sepsala námět na hodinu literatury zaměřující se na pohádku Sněhurka a její verzi ve francouzské podobě. Pro využití této inspirace je nutné si vyhradit dvě vyučovací hodiny. Téma se prolíná do průřezového tématu Multikulturní výchova. V jedné příloze naleznete samotnou verzi francouzské pohádky naší Sněhurky a v druhé příloze se nachází podrobný průběh vyučovací hodiny. Hodina byla autorkou vyzkoušena a dětmi velmi vítána.

PRŮŘEZOVÉ TÉMA SNĚHURKA

Téma hodiny:

Francouzská verze pohádky Sněhurka (průřezové téma)

Ročník: 4., 5. ročník základní školy

Stanovení vyučovacích cílů:

Znalosti

Žák popíše jednotlivé epizody v pohádce.

Žák vyhledá rozdílnosti a shodnosti pohádky Sněhurka a Macecha.

Dovednosti

Žák nalezne v textu pohádkové postavy.

Žák dovede odpovídat na učitelovy otázky týkající se textu.

Žák rozčlení znaky pohádky.

Žák dramatizuje danou pohádku.

Postoje

Žák porovná dvě verze pohádky.

Žák zdůvodní svůj názor na pohádku.

Žák posoudí dvě verze pohádky.

Pomůcky: Tabule, obě verze pohádky (Sněhurka, Macecha), sešity, papíry A2 na diagramy a plakáty, text o francouzské kultuře.

Struktura hodiny:

 1. Úvod

Přivítání, seznámení s tématem dnešní hodiny.

„Milé děti, v minulé hodině jsme se seznámili s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků, dnes se k této pohádce vrátíme a povíme si o ní něco více.“

 1. Aktivizační část

Učitel se žáky opakuje znaky pohádek a konkretizuje je přímo na pohádku Sněhurka. Opakuje je metodou brainstormingu. 

„Napiš na tabuli, co vše víš o pohádce Sněhurka (jaké se v ní vyskytují znaky pohádek apod.).“

Žáci píší např. krásná dívka, královna, zlá macecha, trpaslíci, rty rudé jako krev, vlasy černé jako eben, pleť bílou jako sníh, číslo 3, kouzelné zrcadlo, šněrovačka, otrávený hřeben, otrávené jablko, skleněná rakev, princ apod.

Poté si učitel se žáky jednotlivé nápady přečte a rozhodnou se, zda jsou správné/nesprávné. V jednotlivých nápadech také hledají znaky pohádek:

Př. Pohádkové postavy – královna, princ.

Triáda – číslo 3 (třikrát se pokusila dívku zabít – šněrovačka, otrávený hřeben, otrávené jablko).

Kouzelné předměty – kouzelné zrcadlo.

Konec pohádky – princ se ožení se Sněhurkou, macecha je potrestána apod.

 1. Motivace

Učitel seznámí žáky s tématem dnešní hodiny: Francouzská verze pohádky Sněhurka. Následuje volné psaní na téma Francie (žáci mají za úkol v 5 minutách jednotlivě napsat k tématu vše, co je napadne. Vyjadřují se v celých větách, nemusejí se zabývat stylistickou nebo gramatickou správností, ale kromě analýzy tématu mapují také svůj myšlenkový proces. To znamená, že v jejich textu se může objevit i myšlenka, kterou vystihují, např. své potíže s koncentrací nebo poukazují na nepřiměřený hluk v místnosti apod.). Poté si žáci své myšlenky sdělí ve dvojici (sepíší stejné myšlenky), dále se spojí s další dvojicí (sepíší stejné myšlenky) a jednotlivé čtveřice napíší své myšlenky na tabuli.

Následně probíhá společné seznámení s myšlenkami mezi učitelem, žáky a spolužáky.

 1. Seznámení s novou látkou, práce s textem
 1. Seznámení s textem

Vlastní čtení – hromadným čtením se žáci seznámí s textem.

Orientační reprodukce – učitel vyzve několik žáků k shrnutí několika větami danou pohádku.

 1. Jednoduchý výklad textu – literárně výchovná interpretace, rozbor textu

Obsah

Kdo vyhodil dívku z domu? (macecha)

Kdo dívku odvedl? (vlastní otec)

Na koho narazila dívka v lese? (na zloděje)

Co se dělo poté? (dívka žila se zloději)

Kdo přišel za dívkou? (čarodějnice)

Proč dívka ztuhla jako socha? (čarodějnice jí zapíchla špendlík do hlavy)

Kdo si dívky všiml? (princ)

Kdo dívku zachránil? (sestry samotného prince při česání vlasů)

Vzal si princ dívku? (ano a narodila se jim dvojčata)

Proč musela dívka odejít? (macecha zaměnila dopisy a nechala dívku vyhnat)

Kdo dívce pomohl? (hlas při modlení u 3 ohňů)

Koho myslíš, že měli znázorňovat 3 ohně? (Pán Bůh, Panna Marie, Sv. Antonín)

Proč zařadil autor tyto postavy do pohádky? (většina Francouzů je věřících)

Jak pohádka skončila? (dívka se opět shledala se svým mužem, macecha byla potrestána)

Forma

hledání znaků pohádky ústně: pohádkové postavy (princ, princezny, loupežníci, hostinský)

nadpřirozené bytosti (čarodějnice)

úvod pohádky (žil byl)

konec pohádky (dobro zvítězilo nad zlem)

kouzelné předměty (špendlík = smrt)

triáda (tři ohně)

Vennův diagram

Žáci se rozdělí do skupin po 4. Metoda spočívá v tom, že žáci na velký papír namalují dva kruhy – jeden zastupuje pohádku Sněhurka (bratří Grimmů), druhý pohádku Macecha (fr. verze – J. B. Andrews), v průsečíku kruhu se nachází to, co je textům společné, vně jsou odlišnosti.

Příklad: viz přiložený obrázek

Autor díla: Lucie Tůmová

Poté jednotlivé skupiny představí své diagramy. Prodiskutují spolu danou problematiku. Zapojí se učitel.

Seznámení s francouzskou kulturou – vrstevnické vyučování

Žáci setrvají ve skupině. Každá skupina získá od učitele text o francouzské kultuře. Každá skupina má za úkol zaměřit se na určitou část textu (problematiku kultury) a vybrat z ní nejdůležitější myšlenky, teze. Na formát A2 poté sepíší tyto myšlenky a namalují k nim obrázky. Poté jednotlivé skupiny představí svou část, a spojí se tak všechny myšlenky do celku. Plakáty se vyvěsí ve třídě.

Úkoly pro skupiny: 

 1. Život (pozdravení, rodina, výchova dětí)
 2. Kultura (hudba, film)
 3. Sport
 4. Jídlo
 5. Francouzské speciality
 6. Komunikace s Francouzi
 1. Zobecnění poznaného problému

Učitel zobecní dnešní hodinu.

„Dnes jsme si přečetli francouzskou verzi pohádky Sněhurka, seznámili jsme se s francouzskou kulturou, zjistili jsme o této kultuře něco nového a velmi přínosného.“

 1. Opakování a procvičování nové látky

Žáci se ve skupinách pokusí o dramatizaci dané pohádky. Jedna skupina bude znázorňovat Sněhurku od bratří Grimmů, druhá skupina francouzskou verzi pohádky.

Důležité je, aby si ve skupinách rozdělili role (např. losováním), vybrali tedy postavy z textu, určili popřípadě vypravěče apod.

Učitel nechá žákům čas pro přípravu.

 1. Zadání domácího úkolu, zápis do sešitu

Domácí úkol – Najdi na mapě polohu Francie a zakresli ji do sešitu.

 1. Zakončení hodiny

Využíváme frontální rozhovor (metoda otázek a odpovědí).

Žáci zavřou učebnice. Učitel se znovu ptá:

Jak se jmenovala pohádka, kterou jsme dnes četli? 

Jaké národnosti pohádka byla? 

V čem se pohádka lišila od naší? 

Jak celá pohádka dopadla? 

Zhodnocení hodiny, pochvala žáků a reflexe.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
14.65 kB
Dokument
Francouzská verze pohádky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Tůmová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 6. 2020
Výborný článek jak po obsahové tak formální stránce. Práce s textem bývá velmi náročná jak pro učitele (řízení třídy a konstruktivita znalostí), tak pro žáky, protože to vyžaduje aktivní samostatnou činnost vyplývající ze znalostí. Je tedy velmi důležité správně k činnosti motivovat a volit vhodné strategie. To se autorce tohoto článku podařilo. Navíc bych chtěla vyzdvihnout didaktické zpracování, které je precizní.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída