Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Podpora aplikace metody CLIL v anglickém jazyce v základních a středních školách – Science
Odborný článek

Podpora aplikace metody CLIL v anglickém jazyce v základních a středních školách – Science

11. 12. 2019 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Anotace

Stěžejním tématem této publikace je Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení (dále jen CLIL). Cílem materiálu není seznamovat s principy metody CLIL, ale využít to, co je již známé v konkrétní integraci učiva daného předmětu (chemie) a anglického jazyka. Publikace se zabývá možností propojení chemie a anglického jazyka, přičemž se žák neustále učí používat nově nabyté vědomosti při rozvoji jazyka. Publikace je pojata široce a obsahuje možnosti pro druhý stupeň základního vzdělávání, s přesahy do období prvního stupně (vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět), a to hravou formou, různými experimenty apod., a pokračuje možnostmi využití metody CLIL v chemii na středních školách.

V počátcích výuky cizího jazyka je vhodné, aby žáci absolvovali samostatné hodiny cizího jazyka a nanejvýš jednu hodinu výuky metodou CLIL. Takovému pojetí také odpovídají materiály v publikaci. Na 1. stupni základních škol je CLIL obvykle implementován třídními učiteli, na 2. stupni základních škol a na školách středních mohou CLIL používat učitelé s kvalifikací pro výuku anglického jazyka a/nebo chemie. Je také možné, aby se na integrovaném učení podíleli dva učitelé, jeden pro anglický jazyk a druhý pro chemii, kteří se mohou střídat během jedné vyučovací hodiny nebo po jednotlivých hodinách.

V provázanosti s dalšími publikacemi je pro CLIL důležité představit vhled do problematiky CLIL a přírodovědného předmětu, pro který není dostatek dostupných materiálů. V  jednotlivých pracovních listech jsou představeny vybrané tematické okruhy předmětu v souladu s cíli a obsahem jazykového vzdělávání a chemie (dle rámcových vzdělávacích programů pro základní i střední vzdělávání). Stanovený rozsah publikace umožnil autorům jednotlivých částí pokrýt témata jen v určité míře podrobnosti. Proto v závěru publikace nabízíme jejím uživatelům seznam doporučené literatury k jednotlivým kapitolám, a poskytujeme jim tak možnost dohledat si další detailnější informace.

Pracovní listy jsou pro jednotlivé stupně výuky koncipovány podobně, nicméně s přihlédnutím ke vhodnosti materiálu vzhledem k věku žáků. Odlišnosti jsou zřejmé v ilustrativní části. Pro první stupeň jsou pracovní listy provázeny obrázkem pejska, v pracovních listech pro starší žáky je ilustrativní část pojata více odborně s výraznějším zastoupením technických údajů.

Texty jsou vloženy do elektronického prostředí, z něhož si vyučující mohou vytisknout jednotlivé části, které potřebují (např. pracovní listy). Doplňující části (metodika, rejstříky apod.) mohou použít pouze v elektronické formě. Není nutné tedy tisknout celou publikaci. Jednotlivé části jsou přehledně párovány. Odborné pojmy jsou součástí publikace (rejstříky) a jsou přístupné z jednotlivých pracovních listů. Odborné pojmy nejsou záměrně vysvětlovány, jednak z důvodu omezeného místa, a jednak také proto, že primárními uživateli publikace jsou učitelé angličtiny a chemie, kteří tyto pojmy znají. Rejstříky jsou zamýšleny jako rychlá jazyková pomoc pro žáky.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
40.22 MB
PDF
Podpora aplikace metody CLIL v anglickém jazyce v základních a středních školách – Science

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.