Odborný článek

Cizí zeď

Anotace

Výuková aktivita Cizí zeď je zaměřená na reflexi hudebního videoklipu s přesahem k rozvoji čtenářské, digitální a mediální gramotnosti. Aktivitu je možné realizovat ve dvou úrovních; první se zaměřuje na chování lidí ve virtuálním světě, které se přímo promítá do světa reálného. Druhý didaktický potenciál je zaměřený na mediální manipulaci, kritické myšlení a problematiku pravdivosti v mediálním prostoru, které přináší pozadí celého klipu Cizí zeď, jenž je výsledkem mediální kauzy kolem Kazmy a Leoše Mareše.

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotností na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Cizí zeď

Vzdělávací obor

Výchova k občanství

Období

2. stupeň ZŠ (7.–9. ročník)

Tematický okruh

Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

 • Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.
 • Žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými řeší nenásilným způsobem.
 • Žák rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování vůči druhým.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Žák odhalí v přiměřeném textu literárním, publicistickém či prostě sdělovacím autorský záměr a diskutuje o něm.

Žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.

Žák propojuje myšlenky, názory, postoje z četby náročných textů s vlastními znalostmi, zkušenostmi a názory. Tvoří a formuje podložené interpretace textu a porovnává je s jinými interpretacemi.

Digitální gramotnost

Žák při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k ostatním.

Žák identifikuje situace ohrožující jeho duševní i fyzické zdraví a uplatňuje postupy snižující tato rizika.

Žák odlišuje citlivé osobní údaje od těch, které lze zveřejňovat, a podle toho spravuje svou digitální identitu.

Žák promyšleně buduje svou digitální identitu a zajímá se, jak k ní přispívají ostatní, kontroluje svou digitální stopu.

Žák získané informace posuzuje z hlediska souladu s těmi již známými a na základě věrohodnosti příslušného zdroje.

Žák popíše souvislost rozvoje informačních technologií s rozvojem společnosti.

Popis námětu na učební činnost žáka

Výuková aktivita Cizí zeď je činnost zaměřená na reflexi hudebního videoklipu s přesahem k rozvoji čtenářské, digitální a mediální gramotnosti. Aktivitu je možné realizovat ve dvou úrovních; první se zaměřuje na chování lidí ve virtuálním světě, které se přímo promítá do světa reálného. Druhý didaktický potenciál je zaměřený na mediální manipulaci, kritické myšlení a problematiku pravdivosti v mediálním prostoru, které přináší pozadí celého klipu Cizí zeď, jenž je výsledkem mediální kauzy kolem Kazmy a Leoše Mareše.

Obě verze výukové aktivity byly vyzkoušeny u žáků 8. a 9. tříd (od podzimu 2018) a setkaly se s úspěchem, a to zejména pro aktuálnost, atraktivnost a známost zvoleného obsahu. Píseň Cizí zeď i kauzu spojenou s Kazmou a Leošem Marešem drtivá většina žáků zná a zaujímá k ní určitý postoj.

Úroveň 1 – chování lidí ve virtuálním a reálném světě

Základem pro činnost je hudební videoklip Cizí zeď, který lze najít na YouTube [1]. Písnička je použita jako evokační prvek. Učitel si připraví čtyři barevné papíry (případně flipcharty) a na každý napíše vybranou pasáž z písničky, podle toho, čemu se chce přesně s žáky dále věnovat.

Já pracuji s těmito:

 • Rádi píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed.
 • Někdy, co vypadá, že vidíš, nemusí být tak, jak se zdá.
 • Internetový hrdinství, kritika a hate se staly symboly naší doby.
 • A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musíš soudit nás.

Aktivita začíná tím, že učitel žákům pustí písničku a během jejího průběhu rozmístí po třídě připravené papíry s úryvky z ní. Po skončení ukázky žáky vyzve, aby si každý vybral dvě vyjádření, ke kterým „má co říct“, a své dojmy zapsal na papír. Může se jednat o komentář, souhlas, nesouhlas, osobní zkušenost, vyjádření ke kauze (pokud někdo poznal, o co se jedná) aj. Žáci se pohybují po třídě všichni najednou, svá sdělení nepodepisují, ve chvíli, kdy mají zapsána obě, posadí se zpátky na své místo.

V další fázi učitel sesbírá papíry a v rámci společné diskuse s žáky rozebírá jednotlivé úryvky a vztahuje se ke komentářům, které se pod nimi objevily. Doporučuji, aby učitel vedl vše v obecné rovině a nenutil autory hlásit se ke svým vzkazům. Obsah diskuse směřuje učitel k takovému (výchovnému a vzdělávacímu) cíli, jaký si pro vyučovací hodinu stanovil.

Ideální je otevřít téma hatování na internetu (Kdo, kdy a jakým způsobem nenávistné komentáře píše? Jaký je rozdíl mezi hatem a kritikou? Znáte nějaký případ, kdy hatovaná osoba reakce jakýmkoli způsobem neustála?), anonymity na internetu, rychlosti šíření informací na internetu, svobody slova na internetu (Myslíte si, že existuje svoboda slova na internetu? Omezili byste možnost vyjadřovat se libovolně k informacím na internetu? A v jiných médiích?), soudů na základě nedostatečných informací, rozdílu mezi projevy nenávisti dříve a dnes (Jaké možnosti měli vaši rodiče ve vašem věku, pokud chtěli s něčím nebo někým vyjádřit nesouhlas? Jaké možnosti má vaše generace? A jaké využívá nejvíce? Proč?). Další témata by měla při vhodné motivaci vyplynout ze zkušenosti žáků sama. Na internetu „žijí denně“, takže je mají.

Učitel by měl žáky v rámci aktivity směřovat k uvědomění si přesahu chování ve virtuálním prostoru do reálného světa, charakterovým vlastnostem, morálce, toleranci a respektu ve společnosti, ale i schopnosti argumentovat a obhájit si asertivně svůj názor.

Námět k inovaci, rozšíření: Místo společné diskuse vytvoří učitel z žáků skupinky a každé přidělí k analýze jeden z papírů, na který žáci psali své postřehy. Úkolem skupiny je shrnout, jak se k danému úryvku staví třída, dále pak připojit, zda s vyjádřeními oni jako skupina souhlasí, či nikoli. Ke svému názoru je nutné připojit argumenty.

Úroveň 2 – manipulace a pravda v mediálním prostoru

Níže uvedené rozšíření aktivity navazuje na první část popsanou výše. Po rozboru vyjádření žáků k úryvkům se učitel zaměří hlouběji na písničku Cizí zeď. Nejprve se žáků zeptá, zda někdo písničku zná, případně zda je někdo schopen vysvětlit, co stojí za jejím vznikem. Žáci většinou určitou představu mají, učitel by měl shrnout fakta, která jsou ke kauze Kazma versus Leoš Mareš známá [2].

Ještě před popisem kauzy je nutné upozornit, že vše, co o ní jako veřejnost víme, je pouze na základě popisu jednoho nebo druhého aktéra (a jejich okolí). Cílem aktivity není určit, na čí straně je pravda, ale ukázat žákům pomocí tohoto případu, že označit něco jako jednoznačně pravdivé je v mediálním světě problematické. Jako příjemci daných informací jsme ovlivněni cílenou mediální manipulací, narací obou aktérů, přičemž pouze oni skutečně vědí, kde je pravda.

Podrobnosti k dílčím momentům kauzy lze dohledat na osobních stránkách a profilech na sociálních sítích obou aktérů, v rámci výukové aktivity pracuji se stručným souhrnem zde:

 • Leoš Mareš, moderátor a influencer, se na jaře 2018 veřejně vsadil, že vydrží jezdit měsíc v trabantu. Předmětem sázky bylo jeho ferrari.
 • Kazma, influencer a autor ONEMANSHOW, zinscenoval plán, aby Leoš Mareš prohrál svoji sázku.
 • Kazma na Mareše připravil fingovanou dopravní nehodu. Leoš Mareš, jakožto první osoba u nehody, sedl do cizího auta a popojel s ním, aby zachránil zraněného (proražené přední sklo spadlým stromem). Kazma vystoupil z pozadí a sdělil Marešovi, že se jednalo pouze o inscenaci, při které řídil jiné auto než trabant a prohrává tedy své Ferrari, které by si rád odvezl.
 • Leoš Mareš tuto verzi popsal na svém instagramovém profilu, Kazmu za takovou nemorální a neetickou věc odsoudil, veřejnost rovněž.
 • V září 2018 vydává Kazma video, kde vysvětluje, že vše bylo součástí osvětové kampaně 1/10, která upozorňuje na fakt, že pouze jeden z deseti českých řidičů zastaví, aby pomohl u dopravní nehody.
 • Kazma odkrývá detaily plánu, retrospektivně vysvětluje dílčí okolnosti, popisuje partnerství na 1/10 s Ministerstvem dopravy ČR, BESIPem, záchrannými složkami atd. Vychází písnička Cizí zeď, na které spolupracují známí čeští zpěváci.

Po představení těchto základních informací přichází diskuse, kterou učitel opět vede dle svého stanoveného cíle. Ideální je upozornit kromě témat popsaných v úrovni 1 dále na vliv influencerů v mediálním prostoru (Myslíte, že by byl Kazma tolik kritizován, pokud by se obětí falešné nehody nestala celebrita? Znáte nějaké další Kazmovy projekty? Pokud ano, co si o nich myslíte?), morální hranice kauzy (Souhlasíte s prostředkem, který Kazma použil, aby upozornil na 1/10?) a pravdivost v mediálním světě (Ve videoklipu se objevuje velké množství známých českých zpěváků, jak to na vás působí? Myslíte, že všichni věří dobrému úmyslu Kazmy? Jaké mohly být jejich důvody k zapojení do tohoto projektu?)

Námět k inovaci, rozšíření: Představená kauza přináší velké množství podnětů, které by bylo možné zdramatizovat jako soudní přelíčení.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Cílem aktivity je ukázat žákům propojenost virtuálního, mediálního a reálného světa. Hudební videoklip, s nímž je pracováno, by měl žákům sloužit i jako zrcadlo, které sami sobě nastaví. Výchovný apel písničky lze vztáhnout ke každodenním situacím, kterým žáci čelí a při kterých pracují se svými charakterovými vlastnostmi. Z didaktického pohledu přináší práce s citátem možnost, aby se žáci nejprve vyjádřili k „cizí situaci“, později přešli k uvědomění si přímého dopadu na svůj život. Obdobný přínos představuje nadstavba aktivity (úroveň 2), která upozorňuje na problematiku pravdivosti v mediálním prostoru, případně obecně ve společnosti. Žáci by měli vnímat nutnost kriticky přemýšlet o sděleních, která přijímají, a zároveň odhalovat manipulativní techniky, kterým jako čtenáři, příjemci takových sdělení, čelí.

Aktivizačním prvkem výukové aktivity je žákovsky atraktivní téma, ke kterému mají žáci co říci (ať už hatování na internetu nebo kauza Kazmy a Leoše Mareše).

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou a digitální gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Výuková aktivita posiluje žákovu dovednost odhalovat v předloženém textu autorský záměr (byť se jedná o píseň). Zvolený text zároveň značně propojuje obsah textu s výchovným působením na čtenáře, čímž otvírá témata jako chování k druhým, chování ve virtuálním prostoru, vyjádření nenávisti a kritika. Jako pozitivní pro rozvoj čtenářské gramotnosti lze vnímat i zapojení reálné mediální kauzy, jejímž produktem je píseň. Žák je v rámci svých interpretací nucen pracovat i s dalším kontextem a propojovat informace z více zdrojů, vytvářet si vlastní názor, hledat pro něj argumenty. S tím souvisí i odhalování prvků mimo text, které mají čtenářem manipulovat (například zapojení známých osobností do videoklipu).

Digitální gramotnost. Výuková aktivita je primárně založena na poslechu digitálního obsahu, čímž je žákovi ilustrováno využití digitálního obsahu při vzdělávání. Při rozboru písně přichází žák do konfrontace (svého) chování ve virtuálním prostoru a v reálném životě. Na základě konkrétních příkladů hodnotí, jak mohou projevy ve světě internetu ovlivnit realitu. V neposlední řadě se aktivita zaměřuje na uvědomění si vnímání technologií jako mocného, ale obtížně řiditelného nástroje při šíření informací různé úrovně a pravdivosti.


[1] YouTube kanál Kazma Kazmič, Cizí zeď. Dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=e1XGv4PCqWY.

[2] V rámci možnosti rozšíření aktivity lze žákům zadat úkol, aby před výukovou jednotkou pátrali sami (domácí úkol, práce v počítačové učebně) po informacích ke kauze, po jejím popisu. Takové oživení by aktivitu rozšířilo o badatelský prvek.

Literatura a použité zdroje

[1] – KAZMIČ, Kazma. Cizí zeď. 2018. [cit. 2019-11-1]. Dostupný z WWW: [https://www.youtube.com/watch?v=e1XGv4PCqWY].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 12. 2019
Nedělám to často, ale navrhuji článek jako příklad dobré praxe; spolu s garantkou pro podporu digitální gramotnosti PPUČe doporučuji všem učitelům a učitelkám tento text k pozornosti a aplikaci. Zajímá nás také využitelnost, varianty z praxe apod!!

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí