Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Dovednost psaní v doplňku SERRJ s novými deskriptory – CEFR Companion Volume
Odborný článek

Dovednost psaní v doplňku SERRJ s novými deskriptory – CEFR Companion Volume

24. 10. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Boccou Kestřánková, M., Vodičková, K.

Anotace

Cílem této stati je stručně vymezit schopnosti a dovednosti, jež by měli žáci-cizinci v základních a středních školách zvládnout v řečové dovednosti čtení a psaní. Text se zabývá úrovněmi A1–B2. Úrovním C není v článku věnován prostor, neboť řečové schopnosti a dovednosti úrovně B2 jsou považovány za dostatečnou jazykovou znalost pro přijetí ke studiu na řadu českých vysokých škol. Článek je třetím dílem série článků, odkazy na následující díly textu jsou dostupné pod textem. Článek vznikl jako podpora publikace Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením (2. část). Na text článku je v případě potřeby odkazováno přímo z kapitol publikace.

3.2 Dovednost psaní v doplňku k SERRJ s novými deskriptory – CEFR Companion Volume [1]

Deskriptory pro věkovou skupinu 7–10 let pro řečovou dovednost psaní

Základní přehled dovednosti psaní ve věkové skupině 7–10 je zpracován do tabulky 3 (CEFR Companion Volume, 2018b, s. 43–157). V levém sloupci je uvedena znalostní úroveň (A1–B2), v prostředním sloupci deskriptor rozšířeného SERRJ (2016), v pravém sloupci jsou uvedeny akreditované popisy Evropských jazykových portfolií.

Tabulka 3

 

Úroveň

Deskriptor z rozšířeného SERRJ (2016), všeobecná stupnice + relevance pro danou věkovou skupinu

Publikované popisy z Evropských jazykových portfolií

 

pre-A1

Dokáže písemnou formou poskytnout základní osobní údaje (např. jméno, adresu, státní příslušnost), případně může použít slovník.

/relevantní/

Dokážu napsat několik osobních údajů: své jméno a příjmení, věk, kde žiji atd.

 

 

 

A1

Dokáže písemně informovat o záležitostech osobního rázu (např. o tom, co má/nemá rád, co rád/nerad/ dělá, o rodině, o domácích mazlíčcích), používá jednoduchá slova a základní výrazy.

/relevantní/

 

 

Umím napsat, co rád dělám ve svém volném čase, používám slova, která byla zadána.

Umím něco o sobě napsat (např. jméno, věk a místo, kde žiji).

Umím napsat svůj školní rozvrh.

Umím napsat určité informace o své rodině: o matce, otci, sestře, bratrovi atd.

Umím napsat určité informace o své škole a třídě.

Umím napsat jednoduché krátké věty o volnočasových aktivitách, přičemž používám obrázky a slova, které jsem dostal/a, např. V neděli čtu.

Umím napsat jednoduché krátké věty o činnostech typických pro roční období, přičemž používám obrázky a slova, které jsem dostal/a, např. V zimě chodím bruslit.

Umím napsat jednoduché krátké věty o svém oblečení, přičemž používám obrázky a slova, které jsem dostal/a, např. Mám na sobě zelený svetr.

Umím psát o jídle a nápojích, které mi chutnají/nechutnají, píšu v jednoduchých krátkých větách, přičemž používám obrázky a slova, které jsem dostal/a, např. Mám rád špagety. Nemám rád kávu.

 

Dokáže psát jednoduché izolované fráze a věty. /relevantní/

Umím napsat jednoduché věty a použít v nich slova, která byla zadána. Umím napsat seznam (např. nákupní seznam). 

Umím napsat své jméno, věk a adresu, názvy dní v týdnu, měsíců v roce, ročních období, barev, tvarů, některého oblečení, jídla, povolání, některých částí lidského těla, předmětů, které dennodenně vidím, nebo používám, slova, která jsem právě četl/a, názvy zemí nebo kontinentů, jména některých zvířat a rostlin, názvy svátků a oslav, výrazy související s počasím, krátké věty se slovy, která znám.

Umím napsat nákupní seznamy (např. seznam k nákupu vánočních dárků...).

Umím napsat jednoduché pokyny („Nedotýkat se“; „Zavírejte dveře“).

Umím napsat názvy různých jídel a oblečení, které se nosí.

Umím napsat výrazy související s počasím.

Umím nakreslit mapu jiné země a opsat nebo napsat jména míst.

Umím opsat jména budov v oblasti, kterou znám, a napsat, k čemu slouží.

Umím napsat nebo opsat jednoduchá slova nebo symboly, např. osobní údaje, kde žiji, kolik mi je let, čísla, barvy a předměty...

Umím napsat jednu nebo dvě krátké věty a vyplnit jednoduchý formulář, např. nákupní seznam, přání k různým svátkům (např. na vánoce) do e-mailu nebo na pohlednici...

Umím napsat jednoduché každodenní fráze a věty.

Umím napsat jednoduché krátké věty o školních věcech, přičemž používám obrázky a slova, které jsem dostal/a, např. Moje tužka je žlutá.

Umím napsat jednoduché krátké věty o své práci ve škole, přičemž používám obrázky a slova, které jsem dostal/a, např. Zpívám písničku.

Umím napsat datum, např. čtvrtek 16. října 2011.

Umím napsat jednoduché krátké věty o zvířatech, přičemž používám obrázky a slova, které jsem dostal/a, např. Ryba žije ve vodě.

V krátkých jednoduchých větách dokážu napsat o počasí, přičemž používám obrázky a slova, které jsem dostal/a, např. Dnes prší.

Umím napsat jednoduchý krátký nákupní seznam, např. mléko, chléb, sýr, rajčata.

V jednoduchých krátkých větách umím vysvětlit, kde lze někoho nebo něco najít, přičemž používám obrázky a slova, které jsem dostal, např. Tričko je v koupelně.

Umím napsat jednoduchou krátkou rolovou hru (dialog, role-play), přičemž používám obrázky a slova, které jsem dostal/a, např. konverzace v obchodě se zvířaty.

Umím napsat jednoduché krátké vyprávění, přičemž používám obrázky a slova, které jsem dostal, např. příběh o škole.

Umím napsat jednoduché krátké dialogy.

Umím opsat slova z tabule.

Umím z tabule opsat názvy barev a tvarů.

Umím z tabule opsat názvy dopravních prostředků.

Umím z tabule opsat názvy dnů v týdnu a měsíců v roce.

Umím z mapy, plakátu nebo knihy opsat slova vztahující se k různým místům.

Umím opsat názvy zvířat, abych pojmenoval/a zvířata na obrázku.

Umím opsat jména budov, v oblasti, kterou znám, a napsat, k čemu slouží.

 

A2

Dokáže napsat řadu jednoduchých frází a vět spojených jednoduchými spojkami, jako jsou „a“, „ale“ a „protože“.

/relevantní/

 

Umím napsat jednoduché fráze a věty, které spojuji jednoduchými spojkami jako „a“, „ale“, „protože“.

Dokážu napsat krátký text s použitím jednoduchých spojek, jako jsou „a“, „ale“ a „pak“.

 

A2+

jako A2

 

 

B1

Dokáže napsat jednoduše členěné texty na řadu známých témat z oblasti jeho/jejího zájmu takovým způsobem, že spojuje jednotlivé kratší úseky do lineárního celku.

/relevantní/

 

Umím napsat zprávy (např. pro školní noviny); informativní texty (o jídle, profesích, činnostech); zprávy o běžných činnostech (o něčem, co se stalo cestou do školy nebo o víkendu); zprávy o něčem pro mě důležitém (o narození bratra nebo sestry, o výletě, o večírku); texty o vymyšlených situacích (sny, smyšlené výlety); texty o koníčcích, zájmech, volném čase; popisné texty (o divoké přírodě, o životě v jiných zemích); příběhy a jednoduché básně; texty na různá témata s pomocí encyklopedie nebo internetu.

Umím napsat krátké resumé.

Dokážu napsat jednoduchá oznámení, pokud můžu použít příklad.

Umím napsat jednoduché instrukce, které vysvětlují, jak se dělají věci, které ovládám.

Na základě vzorového textu umím napsat reklamu nebo životopis.

 

B2

Dokáže napsat srozumitelné, podrobné texty týkající se různých témat z oblasti jeho/jejích zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit informace a argumenty z velkého počtu zdrojů.

/částečně relevantní – může fungovat v případě jednoduchých úloh přizpůsobených věku žáků, např. popis koníčku/

 

Umím napsat jasně strukturované a podrobné texty na různá témata z oblastí mého zájmu.

 

Deskriptory pro věkovou skupinu 11–15 let pro řečovou dovednost psaní

Základní přehled dovednosti psaní ve věkové skupině 11–15 je zpracován do tabulky 4 (CEFR Companion Volume, 2018c, s. 41–142). V levém sloupci je uvedena znalostní úroveň (A1–B2), v prostředním sloupci deskriptor rozšířeného SERRJ (2016), v pravém sloupci jsou uvedeny akreditované popisy Evropských jazykových portfolií.

Tabulka 4

Úroveň

Deskriptor z rozšířeného SERRJ (2016), všeobecná stupnice + relevance pro danou věkovou skupinu

Publikované popisy z Evropských jazykových portfolií

pre-A1

Dokáže písemnou formou poskytnout základní osobní údaje (např. jméno, adresu, státní příslušnost), v případě potřeby může použít slovník.

/relevantní/

Umím napsat některé důležité informace o sobě.

 

A1

Dokáže písemně informovat o záležitostech osobního rázu (např. o tom, co má/nemá rád, co rád/nerad/ráda/nerada dělá, o rodině, o domácích mazlíčcích), používá jednoduchá slova a základní výrazy.

/relevantní/

Dokáže psát jednoduché izolované fráze a věty.

/relevantní/

Umím napsat jména sportů, sportovního vybavení a slavných sportovců a přiřadit je k sobě.

Umím si zapsat nová slova a doplnit chybějící slova do textu.

Umím doplnit chybějící informace do map, na časovou osu a krátkých textů.

Umím vytvořit a popsat jednoduchý odborný diagram.

K řešení jednoduchých příkladů v učebnici umím používat čísla a symboly.

Umím si poznamenat nejběžnější slova, například jména lidí, zvířat nebo předmětů na obrázcích nebo v diagramech (např. „dívka“, „pes“, „dům“).

 

A2

Dokáže napsat řadu jednoduchých frází a vět spojených jednoduchými spojkami, jako jsou „a“, „ale“ a „protože“.

/relevantní/

Umím spojovat věty spojovacími výrazy jako „a“, „ale“ a „protože“.

Umím napsat jednoduché věty a spojit je spojovacími výrazy „a“, „ale“, „pak“.

 

 

A2+

Jako A2

 

 

B1

Dokáže napsat jednoduše členěné texty na řadu známých témat z oblasti jeho/jejího zájmu takovým způsobem, že spojuje jednotlivé kratší úseky do lineárního celku.

/relevantní/

Umím dobře psát o tématu, které znám, písemně umím vyjádřit své vlastní názory a používat různé styly psaní. (dějepis a zeměpis)

Umím napsat strukturovaný životopis.

 

B2

Dokáže napsat srozumitelné, podrobné texty týkající se různých témat z oblasti jeho/jejích zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit informace a argumenty z velkého počtu zdrojů.

/částečně relevantní – může fungovat v případě úloh vhodných pro starší uživatele jazyka v této věkové kategorii/

Umím napsat jasný podrobný text na široký okruh témat (osobní, kulturní, interkulturní i sociální).


4 Závěr

V textu byly představeny jazykové úrovně zabývající se schopnostmi a dovednostmi dětí a mládeže osvojujících si druhý jazyk. Výše uvedené stručné vymezení zohledňuje věk žáků a vychází z materiálů doplňujících či rozšiřujících SERRJ, a to z Evropského jazykového portfolia a z CEFR Companion Volume.

V současnosti není pro české uživatele k dispozici ani překlad CEFR Companion Volume ani jiný ucelený dokument poskytující objektivní popis řečových schopností a dovedností dětí a mládeže, jež nabývají druhého jazyka. Z uvedeného důvodu vznikl tento článek, který představuje základní vymezení úrovní jazykové způsobilosti dětí a mládeže a který má dočasně pomoci učitelům, tvůrcům učebních nebo testových materiálů, různým pracovníkům ve školství atd.

5 Literatura

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme, Olomouc, Univerzita Palackého, 2002.

Evropské jazykové portfolio: https://ejp.rvp.cz.

CEFR Companion Volume, 2018: https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989.

Collated representative samples of descriptrors of language competences developer for young learners aged 7–10,[2] 2018: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680697fca.

Collated representative samples of descriptrors of language competences developer for young learners aged 11–15,[3] 2018: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680697fc9.[1] Vzhledem ke skutečnosti, že v době vydání této publikace nebyl CEFR Companion Volume ani jednotlivé deskriptory přeloženy do češtiny, jedná se v kapitole 3.2. vždy o překlad M. Boccou Kestřánkové.

[2] CEFR Companion Volume (nové deskriptory SERRJ pro věkovou skupinu 7–10 let).

[3] CEFR Companion Volume (nové deskriptory SERRJ pro věkovou skupinu 11–15 let).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Boccou Kestřánková, M., Vodičková, K.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Jazykové zkoušky A SERRJ