Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Dovednost čtení s porozuměním v doplňku SERRJ s novými deskriptory – CEFR Companion Volume
Odborný článek

Dovednost čtení s porozuměním v doplňku SERRJ s novými deskriptory – CEFR Companion Volume

24. 10. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Boccou Kestřánková, M., Vodičková, K.

Anotace

Cílem této stati je stručně vymezit schopnosti a dovednosti, jež by měli žáci-cizinci v základních a středních školách zvládnout v řečové dovednosti čtení a psaní. Text se zabývá úrovněmi A1–B2. Úrovním C není v článku věnován prostor, neboť řečové schopnosti a dovednosti úrovně B2 jsou považovány za dostatečnou jazykovou znalost pro přijetí ke studiu na řadu českých vysokých škol. Článek je druhým dílem série článků, odkazy na následující díly textu jsou dostupné pod textem. Článek vznikl jako podpora publikace Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením (2. část). Na text článku je v případě potřeby odkazováno přímo z kapitol publikace.

Z prostorových důvodů byla stať rozdělena na dvě části. První část článku viz Dovednost čtení s porozuměním a psaní v Evropském jazykovém portfoliu.

3 Doplněk k SERRJ – deskriptory pro věkovou skupinu 7–10 a 11–15 let ( I. část)

V roce 2018 byl zveřejněn doplněk k SERRJ s novými deskriptory – CEFR Companion Volume (viz CEFR Companion Volume 2018b, 2018c). Jeho součástí je doplnění SERRJ o deskriptory pro děti a mládež, konkrétně pro věkové skupiny od 7 do 10 let (dále deskriptory 7–10) a od 11 do 15 let (dále deskriptory 11–15).

Tyto deskriptory odrážejí i úroveň pre-A1 a tzv. plusové úrovně, tedy jakousi nadstavbu k základním úrovním (např. k úrovni A2 je to A2+). Deskriptory zohledňují užití jazyka v komunikačních situacích, do kterých se daná věková skupina skutečně dostává (zejména ve školním prostředí), a berou v potaz rovněž předpokládanou úroveň mentálního vývoje dítěte.

Vzhledem k rozsahu deskriptorů pro obě věkové skupiny je níže uveden jen základní přehled toho, co v obou věkových skupinách žák dokáže v řečové dovednosti čtení s porozuměním a psaní.

Souhrnně řečeno jsou pro tento zdrojový dokument typické následující nové skutečnosti:

  • jsou zařazeny deskriptory pro úroveň nižší než A1 (pre-A1);
  • pracuje se i plusovými úrovněmi (např. k úrovni A2 je to A2+);
  • bez ohledu na věkovou skupinu se operuje i s úrovněmi B (žáci od 7 do 10 let) a C (žáci od 11 do 15 let);
  • některé deskriptory reflektují potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem, tj. je možné je využít pro druhý jazyk.

Jak bylo výše řečeno a vysvětleno, tento text se zaměřuje na úrovně do A1–B2, proto (stejně jako u EJP), není věnována pozornost úrovním C.

3.1 Dovednost čtení s porozuměním v doplňku k SERRJ s novými deskriptory – CEFR Companion Volume [1]

 

Deskriptory pro věkovou skupinu 7–10 let pro řečovou dovednost čtení s porozuměním

Základní přehled dovednosti čtení ve věkové skupině 7–10 je zpracován do tabulky 1 (CEFR Companion Volume, 2018b, s. 28–151). V levém sloupci je uvedena znalostní úroveň (A1–B2), v prostředním sloupci deskriptor rozšířeného SERRJ (2016), v pravém sloupci jsou uvedeny akreditované popisy Evropských jazykových portfolií.

Tabulka 1

 

Úroveň

Deskriptor z rozšířeného SERRJ (2016), všeobecná stupnice + relevance pro danou věkovou skupinu

Publikované popisy z Evropských jazykových portfolií

 

pre-A1

Dokáže rozpoznat známá slova, jsou-li doprovozena obrázky, např. menu v rychlém občerstvení doplněné fotografiemi nebo obrázková kniha používající známá slova.

/relevantní/

S pomocí obrázků dokážu přečíst názvy zemí nebo oblastí, zvířat a rostlin, svátků a slavností.

Dokážu přečíst slova na obrázku nebo plakátu o počasí.

Dokážu na plakátu nebo v knize rozpoznat slova pro různé dopravní prostředky.

Dokážu použít obrázky v čítance nebo učebnici k identifikaci různých národů nebo částí světa.

Dokážu použít obrázky a plakáty k tomu, abych porozuměl názvům zvířat a rostlin.

Dokážu rozpoznat a nahlas přečíst několik známých slov a frází, např. z příběhů nebo říkanek, nápisů na známých předmětech, datum, počasí atd.

Dokážu přečíst s porozuměním slova v ilustrovaných knihách a časopisech, pokud mi obrázky pomáhají porozumět i neznámým slovům.

Dokážu s pomocí obrázků číst s porozuměním slova týkající se jídla a pití. Např. jablko, mléko.

Dokážu rozpoznat známá slova a fráze.

Dokážu přečíst datum, např. středa 14. května 2011.

Dokážu rozpoznat a přečíst nahlas* známá slova z příběhu.

Dokážu přečíst s porozuměním známá slova z písničky, kterou jsme společně zpívali.

Dokážu přečíst dny v týdnu, měsíce, roční období, barvy, tvary, názvy oblečení, jídla, zaměstnání, části lidského těla a předměty, které denně vídám nebo nosím.

Dokážu přečíst názvy oblečení, které znám, a názvy jídla, které mám nebo nemám rád/a.

Dokážu přečíst slova označující různé barvy a tvary.

Dokážu přečíst slova označující lidi, kteří nám pomáhají.

Dokážu přečíst slova označující svátky a roční období.

 

A1

V krátkých jednoduchých textech rozumí jednotlivým frázím, dokáže vyhledat známá jména, slova a základní fráze a podle potřeby se ve čtení dokáže vracet zpět.

/relevantní/

Rozumím jednoduchým frázím, když je čtu pomalu a několikrát.

Dokážu číst krátké věty.

Dokážu číst s porozuměním základní osobní údaje (jméno, adresa, datum, datum narození atd.).

Ve velmi jednoduchých krátkých textech rozumím frázím a kombinacím slov s pomocí běžných slov a jmen.

Rozumím krátkým jednoduchým větám o prázdninách, např. Můj kamarád byl v létě na prázdninách ve Francii.

Dokážu číst s porozuměním jednoduché krátké texty o dnech v týdnu, měsících a ročních obdobích. Příklad: Dnes je 5. října. Je podzim.

Dokážu číst s porozuměním jednoduchou krátkou rolovou hru (dialog, role-play). Např. dialog z obchodu při nakupování.

Rozumím, která osobní informace se v jednoduchém formuláři požaduje.

 

A2

Rozumí krátkým jednoduchým textům obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu včetně určitého procenta internacionalismů, které existují v jeho/jejím jazyce. /relevantní/

Dokážu s případnou pomocí číst krátké věty obsahující známá i nová slova.

Dokážu přečíst slova, která znám.

Dokážu v knížce přečíst slova, která znám.

Rozumím hlavním bodům a vybraným detailům v krátkém psaném úryvku, např. třem až čtyřem větám s informacemi o člověku, s nímž si elektronicky dopisuji, nebo popisu školního dne atd.

Dokážu číst s porozuměním krátké texty, příběhy vztahující se k mému každodennímu životu nebo věcem, které dělám, pokud texty a příběhy obsahují často užívaná nebo mezinárodní slova.

S pomocí obrázků a nákresů rozumím jednoduchým krátkým textům.

 

A2+

Rozumí krátkým jednoduchým textům na známá témata konkrétní povahy, které užívají jazyk velmi frekventovaný nebo vztahující se k zaměstnání.

/částečně relevantní – vztahující se ke školnímu prostředí, nikoliv k zaměstnání/

Dokážu číst o tom, jak udržovat své okolí čisté.

Rozumím hlavním bodům a jednoduchým názorům (např. co kdo má a nemá rád) v delších psaných pasážích, např. na pohlednici nebo v dopise od přítele na dopisování, v písemném popisu života ve škole, v básni nebo v části příběhu.

Dokážu rozumět delším pasážím a rozlišit současné, minulé a budoucí události, např. v povídce, popisu něčího dne, v dopisu, v němž se popisuje člověk nebo místo, exkurze atd.

Dokážu číst krátký jednoduchý text a pochopit hlavní myšlenku (např. v krátkém novinovém nebo časopiseckém článku o události), pokud se text týká tématu, které mě zajímá, a je-li napsán jednoduchým jazykem.

Dokážu číst s porozuměním jednoduchou rolovou hru (dialog, role-play), např. konverzaci mezi přáteli.

 

B1

Dokáže číst s porozuměním na uspokojivé úrovni nekomplikované faktografické texty vztahující se k tématům jeho/jejího oboru a zájmu.

/relevantní, např. v učebnicích/

 

 

B2

Pro tuto věkovou skupinu není dostupný deskriptor pro čtení s porozuměním na všeobecné skupině, pouze dílčí deskriptory pro čtení korespondence, čtení pro informaci a pochopení argumentace a čtení pro radost.

 

Deskriptory pro věkovou skupinu 11–15 let pro řečovou dovednost čtení s porozuměním

Základní přehled dovednosti čtení ve věkové skupině 11–15 je zpracován do tabulky 2 (CEFR Companion Volume, 2018c, s. 27–185). V levém sloupci je uvedena znalostní úroveň (A1–B2), v prostředním sloupci deskriptor rozšířeného SERRJ (2016), v pravém sloupci jsou uvedeny akreditované popisy Evropských jazykových portfolií.

Tabulka 2

 

Úroveň

Deskriptor z rozšířeného SERRJ (2016), všeobecná stupnice + relevance pro danou věkovou skupinu

Publikované popisy z Evropských jazykových portfolií

 

pre-A1

Dokáže rozpoznat známá slova, jsou-li doprovozena obrázky, např. menu v rychlém občerstvení doplněné fotografiemi nebo obrázková kniha používající známá slova.

/relevantní/

V poměrně jednoduchých textech rozumím některým výrazům a velmi jednoduchým větám, pokud můžu použít slovník.

Dokážu přečíst názvy sportů a jména slavných sportovců.

 

A1

V krátkých jednoduchých textech rozumí jednotlivé frázi, dokáže vyhledat známá jména, slova a základní fráze a podle potřeby se ve čtení dokáže vracet zpět.

/relevantní/

Dokážu ve velmi krátkých jednoduchých textech vyhledat známá jména, slova a fráze.

Rozumím jednoduchým formulářům dostatečně na to, abych poskytl/a základní osobní údaje (např. jméno, adresa, datum narození).

Dokážu rozpoznat známá jména, slova a fráze ve velmi krátkých jednoduchých textech.

Rozumím formuláři dostatečně dobře na to, abych poznal/a, kam mám vložit hlavní informace týkající se mé osoby (zejména jméno, adresu, datum narození).

Dokážu číst s porozuměním jednoduché, velmi krátké texty, větu po větě, a při tom vyhledat informace, které shledávám jasnými, a přečíst si je, pokud je to nutné, víckrát.

 

A2

Rozumí krátkým jednoduchým textům obsahujícím nejčastěji užívanou slovní zásobu včetně určitého procenta internacionalismů, které existují v jeho/jejím jazyce. /relevantní/

Rozumím krátkým jednoduchým sdělením a textům obsahujícím základní běžnou slovní zásobu týkající se oblastí, které jsou pro mě důležité nebo mě zajímají.

Dokážu číst s porozuměním texty napsané jednoduchým jazykem, které požívají velmi často užívaná slova nebo slova, která znám z jiných jazyků.

Dokážu rozpoznat různé typy textu a číst s pomocí slovníčku nebo obrázků krátký příběh.

 

A2+

Rozumí krátkým jednoduchým textům na známá témata konkrétní povahy, které užívají jazyk velmi frekventovaný nebo vztahující se k zaměstnání.

/částečně relevantní – vztahující se ke školnímu prostředí, nikoliv k zaměstnání/

 

B1

Dokáže číst s porozuměním na uspokojivé úrovni nekomplikované faktografické texty vztahující se k tématům jeho/jejího oboru a zájmu.

/relevantní /

Rozumím textům různé délky, která užívají slova mně známá, protože se s nimi denně setkávám nebo protože se týkají hlavních oblastí mého zájmu (např. hudba, sport, cestování).

 

B2

Dokáže číst do značné míry samostatně, přičemž používá techniku a rychlost čtení odpovídající různým textům a účelům. Dobře se orientuje při výběru příručních materiálů. Má rozsáhlou funkční „čtecí“ slovní zásobu, ale může mít problémy s málo častými idiomatickými spojeními.

/částečně relevantní – může fungovat v případě vhodných úloh u starších žáků z této věkové skupiny/

 

 


[1] Vzhledem ke skutečnosti, že v době vydání této publikace nebyl CEFR Companion Volume (2018a, 2018b, 2018c) ani jednotlivé deskriptory přeloženy do češtiny, jedná se v kapitole 3.1. vždy o překlad K. Vodičkové. V překladu se autorka drží terminologie užité v českém překladu SERRJ (2002), tj. rozlišuje read (číst, přečíst), rozumět/pochopit (understand), rozpoznat (identify, recognize). V souladu s českým překladem SERRJ z roku 2002 je „read and understand“ přeloženo jako „číst s porozuměním“.

[2] CEFR Companion Volume (nové deskriptory SERRJ pro věkovou skupinu 7–10 let)

[3] CEFR Companion Volume (nové deskriptory SERRJ pro věkovou skupinu 11–15 let)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Boccou Kestřánková, M., Vodičková, K.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Jazykové zkoušky A SERRJ