Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Ukaž se mi, jablíčko
Odborný článek

Ukaž se mi, jablíčko

15. 4. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Pipková

Anotace

Hrajeme si s jablíčky „stokrát“ jinak.

Myšlenková mapa:
Obrázek
1. Obrázek

Tento integrovaný blok je součástí tematického celku Dary přírody, který je zařazen ve Školním vzdělávacím programu s názvem Od jara do zimy. Byl realizován na začátku školního roku ve skupině 3 - 4letých dětí, takže byl vedle získávání nových zkušeností a poznatků zaměřen i na adaptaci dětí v prostředí mateřské školy. Činnosti jsou proto jednoduché a často se opakující tak, aby děti získávaly pocit jistoty a pravidelného řádu v novém prostředí.

Spolupráce s rodiči

Před vlastní realizací tohoto bloku požádáme rodiče o spolupráci - každé dítě si do školky přinese jedno jablko. Jablka lze opatřit i jiným způsobem, ale osvědčilo se mi zapojit rodinu - lepší zpětná vazba, rodiče se ptají, k čemu děti jablíčko použily apod. Také děti mají ke svému jablku osobnější vztah, porovnávají si jablka mezi sebou, sledují, k čemu jsme jeho jablko používali apod.

Nabízené činnosti

Všechny nabízené činnosti jsem seřadila do přibližného časového plánu, který si každá učitelka může přizpůsobit podle aktuální situace a skupiny dětí, se kterou pracuje. Každý den na činnosti navazoval pobyt venku s pozorováním jabloní v zahradách, sklizně jablek, opakováním říkadel a písně.

1. den

Manipulace s předměty, zkoumání vlastností všemi smysly, pohyb

Donesená jablíčka s dětmi pozorujeme a zkoumáme vlastnosti všemi smysly:

 • zrakem (barva, stopka, „bubák")
 • hmatem (tvar, velikost)
 • čichem (vůně)
 • sluchem (poklepáním u ucha posloucháme semínka v jádřinci)
 • chutí (ochutnáváme)

Vedeme děti k rozvoji slovní zásoby, k ohleduplnosti - vyslechnout druhého. S jablky manipulujeme, využíváme je při pohybových činnostech:

 • podávání jablíček v kruhu
 • kutálení v kruhu
 • jednoduché pohybové improvizace (spontánní pohyb v rytmu hudebního doprovodu)
 • nápodoba pohybu učitelky

K vytvoření pohody a dobré nálady využijeme při manipulaci s jablky nahrávku písně s tematikou jablka např. Schovávaná s jablíčkem (Malým zpěváčkům str. 38). Píseň několikrát opakujeme - dětem se melodie i slova dostávají do podvědomí, později se snáze naučí píseň zpívat.

Říkadlo s pohybem

Činnosti zakončíme říkadlem s jednoduchým pohybem - cvičení k uvolnění paží („za to, že si s námi jablíčko hezky hrálo, ho pohoupáme").

Houpy hou, houpy hou,
vítr houpá větvičkou.
Větvička se ohýbá,
jablíčko se kolíbá."

Výstavka

Z donesených jablíček vytvoříme na vhodném místě výstavku - dáme jablíčka do ošatek, košíků apod. Dbáme na estetičnost. Výstavu můžeme doplnit vhodnými obrázky. Pochválíme děti za donesení jablek z domova.

2. den

Malování temperovou barvou

Pomůcky - čtvrtky A4, barvy a štětce, ubrus na stůl.

Pracujeme s dětmi individuálně nebo v malých skupinách (maximálně 3 děti). Protože se u většiny dětí jedná o první setkání s malbou temperou, vedeme děti ke správné manipulaci s výtvarným materiálem, všechny činnosti slovně komentujeme, vysvětlujeme. Před vlastní malbou děti motivujeme prohlédnutím výstavy, připomenutím včerejších činností a říkadlem „Houpy, hou" s uvolněním paže. Děti malují „ČERVENÉ JABLÍČKO".

Pohybová chvilka s hudbou a říkadlem

Opět zařadíme různé druhy pohybové improvizace se skutečnými jablky a s písní „Schovávaná s jablíčkem", jablka vrátíme na výstavku. Seznámíme děti s novým říkadlem: (Knížka pro děti od dvou do pěti).

NATLOUKLO SI nebo KUTÁLENÍ
„Spadlo jabko do trávy
a bouchlo se do hlavy.
Chvilinku se koulelo,
velmi ho to bolelo."
Jablíčko se skutálelo,
vůbec ho to nebolelo.
Podívejte, jak se koulí
nemá ani jednu bouli.
Kutálí se, kutálí,
to jsme se mu nasmáli.“

Říkadlo využijeme jako motivaci ke kutálení v kruhu s míčem - jablíčkem. Míč jsem obalila do červeného krepového papíru, který na protějších stranách svážeme provázkem a obalíme hnědou lepící páskou tak, že na jedné straně přebývající papír odstřihneme asi 2 cm od míče a vytvoříme „bubák" a na druhé straně necháme papír asi v délce 10 cm a vytvoříme „stopku".
Takto můžeme připravit i několik míčů - malé děti bývají netrpělivé, a proto se mi osvědčilo kutálet si v menších skupinách s jedním míčem nebo několik míčů v jednom velkém kruhu. Na závěr činností míče - jablíčka přidáme na výstavu a prohlédneme si jablíčka, která děti namalovaly. Všechny výtvory pozitivně ohodnotíme!

3. den
Pozorování, komentování zážitků a aktivit

Děti pozorují učitelku při malbě temperovou barvou na velký formát - balicí papír. Snaží se uhodnout, co učitelka maluje, využívají dosavadní zkušenosti z pozorování při pobytu venku. Společně diskutujeme nad problémem, učitelka dětem pomáhá vhodně volenými otázkami. Touto činností vedeme děti k rozvoji myšlení a vyjadřovacích schopností. Vyvodíme, že učitelka namalovala kmen stromu bez listí a plodů, ze kterého děti společně postupně dotvoří jabloň.

Mačkání papíru

Dětem nabídneme různě velké formáty červeného krepového papíru - mačkáním vytvoříme „jablíčka" na naši jabloň.

Pohybová chvilka s vytvořenými „jablíčky"

Opakujeme říkadla s pohybem tentokrát s vytvořenými papírovými jablíčky. Zařadíme jednoduché cviky s písní Schovávaná s jablíčkem - děti se pokouší o nápodobu učitelky. Vlídným přístupem a pochvalou děti neustále motivujeme k zapojení do činností. Úklid papírových koulí - hod „jablíčkem" na cíl - do košíku.

Poznávání červené barvy

Dětem ukážeme jablíčka v košíku i jablka z míčů, pojmenujeme barvu - červená. Zařadíme didaktickou hru:

„Hledám, hledám, co mám znát, pojďte děti pomáhat.
Do všech koutů zajdi, co je červené mi najdi."

Děti vyhledávají v prostoru předměty červené barvy. Je vhodné časově vymezit dobu hledání např. písní z CD Koulelo se, koulelo. Nalezené předměty vložíme do prostoru vymezeného na zemi červenou obručí. Společně vyhodnotíme, pochválíme i děti, které donesly špatný předmět nebo nic! Pozitivní motivace!

4. den
Tisk jablečným razítkem

Z jablka si rozkrojením a úpravou řezem připravíme razítka ve tvaru listů (obdobně jako bramborová tiskátka). Individuálně nebo v malých skupinách (2-3 děti) tiskneme razítkem namočeném v zelené barvě na balicí papír s namalovaným stromem (viz 3. den) listy jabloně. S dětmi hovoříme o umístění razítka, procvičujeme chápání pojmů nahoře, dole, na okraji, uprostřed atd. Vedeme děti k trpělivosti, střídání se v činnostech. Hotový strom dáme uschnout, abychom jej mohli využít k další činnosti.

Krájení jablek - křížaly

Se skupinou dětí můžeme krájet jablka příborovým nožem na plátky, které usušíme v sušičce - vytvoříme křížaly. Jadýrka vybíráme a necháme stranou pro další využití. Poznámka: pozor na bezpečnost práce! Nenechávat děti při krájení bez dozoru, se sušičkou pracovat z dosahu dětí!

Pohádka Jablíčko

Pracujeme s textem V. Sutějeva Jak si zajíc, vrána a ježek rozdělili jablíčko. Před vlastní prací s dětmi si učitelka připraví (namaluje) velké obrázky zvířat z pohádky a jablko celé a rozdělené na čtyři díly. Na magnetickou tabuli připevní jabloň, kterou jsme s dětmi vytvořili na balicí papír (viz předcházející činnosti).

Pohádku vyprávíme postupně, využíváme obrázky. Vstupujeme do děje a zapojujeme aktivně děti - nápodoba hlasu a pohybu zvířat, zpěv písně Schovávaná s jablíčkem. Vedeme děti k hledání možností řešení situace z příběhu, vyvodíme mravní ponaučení. Na závěr rozkrájíme několik jablíček a rozdělíme je všem dětem - vyvodíme pravidlo chování v MŠ - nepereme se o hračky a jídlo, dělíme se!

5. den
Lepení mačkaného papíru

Na jabloň na balicím papíru lepíme „jablíčka" - dříve vytvořené papírové koule, vedeme děti k čistotě a pečlivosti při práci s lepidlem.

Vytvoření chrastítek

Se skupinou dětí vytváříme řehtačky z jablečných jadýrek a krabiček z Kinder vajíček. Nabídneme dětem k dispozici i jiný materiál, aby vnímaly rozdíly ve zvuku jednotlivých chrastítek (hrách, čočka, rýže apod.). Poznámka: pozor na bezpečnost práce!

Zpěv písně s kytarou a řehtačkami z jadýrek

Zpíváme píseň Schovávaná s jablíčkem s doprovodem učitelky na hudební nástroj, děti hru doprovázejí pomocí vytvořených chrastítek.

Pohybová chvilka s písní

Zařadíme pohybovou chvilku bez náčiní s písní Schovávaná s jablíčkem - uvolnění, protažení.

Pracovní list - poznat červenou barvu, správný tvar

Předem připravíme dětem na stolečky pracovní listy (formát A4, jednotlivé obrázky musí být dostatečně velké) a silné trojhranné voskovky (pozor, aby na každém stolku byl dostatek červených). Děti motivujeme k individuálnímu testu písničkou Schovávaná s jablíčkem.

Úkol: „Kam se schovalo jablíčko? Najdi ho na obrázku a vybarvi ho červenou voskovkou."

Obrázek
2. Obrázek

Všechny děti za práci (i chybnou) pochválíme a odměníme kouskem jablíčka.

Závěr:

Všechna nespotřebovaná jablíčka vezmeme z výstavky, zaneseme společně do kuchyně a poprosíme o připravení moučníku, který děti dostanou po obědě.

Evaluace:

Téma je zpracované do časového úseku pěti dnů, ale lze jej upravit či rozvést. Děti se jednoduchým způsobem seznámily s typickým českým ovocem, jeho vlastnostmi, využívaly je tradičními i méně obvyklými způsoby. Základem bylo prožitkové učení, získávání vlastních zkušeností, které děti uplatňovaly v praktických situacích. Děti se učily spontánně i vědomě, radovaly se z toho, co dokázaly nebo zvládly. Integrovaný blok poskytl dětem možnost pro kooperaci a spolupráci, ale zároveň i dostatek osobní svobody a možností volby, tak aby se usnadnila adaptace nových dětí v mateřské škole. Děti byly aktivní, téma je zaujalo.

Literatura a použité zdroje

[1] – SUTĚJEV, V. Pohádky se zvířátky. Ostrava : Librex, 1997. ISBN 80-85987-88-0.
[2] – ČERNÍK, M. Knížka pro děti od dvou do pěti. Praha : Euromedia Group, 2003. ISBN 80-242-1031-2.
[3] – JANOVSKÁ, O. Malým zpěváčkům, Zpěvník pro mateřské školy. Praha : SPN, 1986.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí