Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Významná výročí v roce 2019 – speciální vzdělávání: Mezinárodní den neslyšících
Odborný článek

Významná výročí v roce 2019 – speciální vzdělávání: Mezinárodní den neslyšících

Anotace

Od roku 2016 Národní ústav pro vzdělávání řeší tvorbu metodické podpory pro učitele českého, českého znakového a anglického jazyka žáků se sluchovým postižením. Dosud autorské týmy pracují na elektronických publikacích (s překladem do českého znakového jazyka), ale dojde i na praktické pracovní listy do výuky i závěrečný kurz, který předá učitelům/asistentům pedagoga/rodičům informace o tom, jak materiály využít.

Jak jsme začali?

Na počátku roku 2016 zadalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Národnímu ústavu pro vzdělávání (NÚV) úkol metodicky podpořit učitele českého, českého znakového a anglického jazyka žáků se sluchovým postižením tak, aby pro/o vzdělávání těchto žáků byly vytvořeny materiály, které dosud chybí.

V témže roce navázal z tohoto důvodu NÚV spolupráci se zástupci organizací neslyšících sdružených v Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Současně byly ke spolupráci vyzvány všechny školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se sluchovým postižením a odborná akademická pracoviště. Práce na uvedených metodikách totiž předpokládají nejen zapojení odborníků v příslušné oblasti (český znakový jazyk, český jazyk pro žáky se sluchovým postižením, anglický jazyk pro žáky se sluchovým postižením), ale i zapojení vyučujících uvedených předmětů/oborů, kteří pracují s příslušnou věkovou skupinou dětí a žáků.

Na základě společných jednání byl připraven návrh dlouhodobého úkolu NÚV na zpracování uvedených metodik, který začal být realizován prvním rokem v roce 2017. V tomto roce byla uskutečněna v rámci pracovních setkání široká diskuze nad obsahem návrhu koncepce metodických materiálů a byla přijata struktura metodické podpory spočívající v existenci tří modulů – elektronické publikace, on-line pracovních listů a lektorského kurzu pro pedagogy žáků se sluchovým postižením. Tyto výstupy se týkají všech uvedených metodik a budou realizovány postupně během několika let. Návrhy koncepcí (včetně překladu do českého znakového jazyka) jsou dostupné zde: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13278.

Zároveň s přijetím koncepce úkolu byla učiněna uvnitř pracovního týmu dohoda, že práce v úkolu se zaměří nejprve na téma českého jazyka a českého znakového jazyka. Výuka anglického jazyka bude řešena následně.

Co už máme hotového?

V roce 2018 byla zpracována a zveřejněna v souladu s přijatou koncepcí na www.rvp.cz  první elektronická publikace připravované řady – Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk (1. část), která poskytla úvodní koncepční vhled do problematiky vzdělávání žáků se sluchovým postižením, a to především do problematiky jazykového vzdělávání. Publikace zpřístupnila čtenářům informace potřebné pro jejich oporu a orientaci v tématu.

Text příručky spolu s překladem do českého znakového jazyka a bezbariérového tutoriálu ve speciálně upraveném editačním prostředí naleznete zde: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=14026.

Co právě dokončujeme?

Ve stejném roce byly dokončeny autorské texty lingvodidaktické části elektronické publikace týkající se výuky českého jazyka (českému jazyku je přiznána pracovním priorita) Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk (2. část). Navazující druhá část publikace se věnuje vybraným lingvodidaktickým postupům užívaným při výuce češtiny žáků-cizinců a následně tyto postupy uvádí do kontextu jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením. V jednotlivých kapitolách se prolínají teoretická východiska a výkladové části textu s ukázkami konkrétních typů úkolů, cvičení a příkladů. Závěr každé kapitoly tvoří didaktická doporučení shrnující metodické postupy jazykového vzdělávání žáků se sluchovým postižením využitelné v praxi. V roce 2019 bude uskutečněn překlad textu publikace do českého znakového jazyka a v závěru roku jeho zveřejnění prostřednictvím editačního prostředí – opět na stránkách Metodického portálu RVP.CZ.

Zároveň s tím v roce 2018 začala vznikat, v souladu s přijatou koncepcí úkolu NÚV, pracovní verze další publikace týkající se tentokrát výuky českého znakového jazyka. Její jednotlivé části jsou tvořeny dílem jako autorské texty v českém jazyce a dílem jako autorská videa neslyšícími autory v českém znakovém jazyce. Publikace v některých bodech navazuje na obsah příručky zpracované pro učitele českého jazyka – čeština jako druhý jazyk, ale zaměřuje se především na popis specifik řešeného tématu. Po realizaci překladů textů do českého znakového jazyka a autorských videí do psané češtiny bude publikace v roce 2020 zveřejněna, a to opět prostřednictvím editačního prostředí Metodického portálu RVP.CZ.

A co chystáme dál?

A co pro učitele připravíme v dalším období? Metodické publikace naleznou oporu v pracovních listech, které budou tím nejpraktičtějším výstupem úkolu, který mohou učitelé ihned ve výuce využít. A to, jak pracovat s publikacemi i pracovními listy, si vyzkouší v kurzu připraveném tvůrci metodik.

Kdo jsme to „MY“?

Činnost na vzniku metodických materiálů týkajících se výuky českého znakového jazyka pro žáky, kteří nezvládají vnímat český jazyk sluchem, výuky anglického jazyka jako třetího jazyka (možné úpravy obsahu a výstupů, metody práce), výuky českého jazyka jako cizího (druhého) jazyka u žáků se sluchovým postižením, kterou NÚV pro učitele žáků se sluchovým postižením zajišťuje, je vykonávána v úzké spolupráci s externími odborníky.

Děkujeme za ni!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing Renata Votavová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Významná výročí v roce 2019.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby