Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Program „Tváří v tvář historii“
Odborný článek

Program „Tváří v tvář historii“

Anotace

Článek stručně představuje program „Tváří v tvář historii“ (Facing history and ourselves), jeho systém a metody.

Motto: „Ty nejasné postavy, které na nás hledí ze zašlého zrcadla historie, jsme - po konečné analýze - my sami."

Detlev J. K. Peukert

Vzdělávací program Tváří v tvář historii (dále program TTH) nabízí originální metodu výuky moderních dějin, jejímž cílem je výchova k mírovému a obohacujícímu soužití v různorodé společnosti. Celým programem se prolínají historické případové studie (především z období holocaustu), které jsou moderními výukovými metodami vykládány způsobem odlišným od klasických škol. Důraz je kladen na individuální odpovědnost každého z nás a na závažnost voleb a rozhodnutí, která činíme.

Tento program je postavený na dlouholeté zahraniční tradici a vychází z mezinárodního projektu Facing History and Ourselves (dále FHAO), který vznikl před více než 30 lety ve Spojených státech a jehož seminářů se doposud zúčastnilo více než 12 000 učitelů po celém světě.

U nás program funguje od roku 2001. Za tuto dobu se uskutečnilo deset víkendových dílen a tři intenzivní pětidenní soustředění. Programu se zúčastnilo kolem sto dvaceti učitelů základních a středních škol, pracovníků muzeí a dalších vzdělávacích institucí.

To zásadní, co program přináší do výuky moderních dějin, je systém a metoda. Pokud vyučující tuto metodu shledá zajímavou a funkční a osvojí si její určité zásady, může jednotlivé kroky realizovat pomocí vlastních metodik, materiálů a výukových strategií, které vyhovují jeho žákům, škole a jemu samému. Metodu programu TTH popisuje schéma na obrázku. V americkém originále nese označení „scope and sequence" (doslovný překlad by zněl „obsah a pořadí") kdy jde o jakýsi „sled kroků", kterými vyučující své žáky a studenty provází, a který jim umožňuje lépe porozumět komplikovaným událostem a obdobím moderních dějin.

sled kroků, kterými vyučující žáky provází událostmi moderních dějin
1. sled kroků, kterými vyučující žáky provází událostmi moderních dějin
(Scope&sequence, FHAO ®)

Metoda TTH představuje cestu, která vtáhne každého žáka do událostí „velké historie" jakoby mimoděk. Začíná zkoumáním osobní identity každého jednotlivce a skutečnostmi, které tuto identitu formují a definují nejen jeho místo ve světě, ale také do značné míry jeho chování a rozhodování se v běžných životních situacích.

Cesta pokračuje studiem principů a zákonitostí, podle kterých vznikají skupiny a společnosti (např. národy). Žáci zkoumají, jak tyto skupiny vnímají sebe sama, své členy, resp. ne-členy, a co z toho může vyplývat v souvislosti s jejich právy a povinnostmi.

V historické studii, která na principy a zákonitosti navazuje, pak dochází k analýze historických událostí. Zaměřujeme se zejména na chování jednotlivců a skupin v situacích volby a rozhodnutí. Sledujeme a snažíme se pojmenovávat skutečnosti, které vedou člověka k poslušnosti, lhostejnosti, agresivitě, ale také k účasti, angažovanosti, statečnosti, odboji nebo k roli zachránce.

Typické a zásadní pro program TTH je to, že historickou studií celý proces nekončí. S žáky pokračujeme dál v cestě objevování našeho místa a role v dějinách. V případě, že historická studie zkoumá traumatickou událost, následují velmi důležité otázky soudu, historické paměti a historického odkazu a vyrovnávání se s historií. Žáci objevují skutečný význam takových pojmů, jako jsou vina, odpovědnost, soud a trest a přemýšlejí o tom, co tyto pojmy znamenají v dnešním světě.

V posledním zastavení, které nazýváme rozhodnutí angažovat se, se žáci zaměřují na to, jak se poznání a pochopení minulosti může promítnout do vnímání problémů dneška. Na příbězích ze současnosti poznávají, jak obyčejní lidé dnes a denně svými volbami a rozhodnutími utvářejí historii, a začínají chápat, že i oni sami mají moc utvářet dějiny. Zjišťují, co to znamená být občanem demokratického státu, tedy zabývat se svými právy a odpovědností, a pokusit se tak spoluvytvářet humánnější svět.

V současnosti se programu TTH u nás aktivně věnují tři odborní lektoři, kteří program úspěšně aplikují ve školách, především v hodinách o meziválečném Německu, nástupu nacistů k moci a událostech holocaustu. V uplynulém roce byl program poprvé využit na tématech dalších, např. odsun sudetských Němců z Československa po r. 1945, příběhy politických vězňů v Československu 50. let dvacátého století nebo období normalizace.

Svým obsahem a orientací na rozvoj klíčových kompetencí se program TTH může stát významnou součástí (případně i východiskem) školních vzdělávacích programů. Je možno ho uplatnit jako několikahodinový kurz v rámci hodin humanitních předmětů - jako projektové dny nebo jako náplň volitelných předmětů. Některé materiály a aktivity je možno také využít v hodinách literatury, cizích jazyků nebo estetické výchovy.

Odkazy na aktivity:
Identita
My a oni
Historická studie
Soud, paměť, historický odkaz
Rozhodnutí angažovat se

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Dějepis