Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pracovní listy k dějinám hudby: pravěká hudba – 1. část
Odborný článek

Pracovní listy k dějinám hudby: pravěká hudba – 1. část

21. 1. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Drkula Ph.D.

Anotace

Námět pro výuku v hodině hudební výchovy zaměřený na téma „hudba pravěku“, který je uskutečněn formou pracovního listu. Jeho zařazení do výuky je příhodné především v souvislosti s obecným tématem „pravěk“ – učební náplně dějepisu 6. ročníku.

Vývoj hudebního umění jde od pradávna ruku v ruce s vývojem tvůrčího vyjadřování člověka, které souběžně sleduje lidskou evoluci vůbec. Je-li naší snahou v rámci školní hudební výchovy představit tyto jednotlivé etapy a mezníky hudebně tvůrčího vývoje především západní civilizace, je možné navázat na chronologickou strukturu učební náplně dějepisu a provázat tak onu obecnou a specializovanější náplň základního vzdělávání. Některé poznatky se v těchto oblastech dokonce vzájemně prolínají a některé se navzájem podporují a upevňují celkový rámec obou vzdělávacích sfér.

Pro tyto záměry se mohou osvědčit pracovní listy, které spolu s doplňováním podle výkladu, hudebních i vizuálních ukázek a řešením kvízů a úkolů mohou vytvořit učební nástroj prohlubující tento rámec hudebně výchovné činnosti.

Téma pravěké hudby se jeví být dosti ohraničené naším omezeným poznáním uměleckých a hudebních stránek života našich pravěkých předků. Ve výkladu k tomuto tématu, podle něhož si žáci doplňují do textu pracovního listu základní poznatky a pojmy, je možné začít u fenoménu „Jeskyně Tří bratří“ ve Francii. Tamní nástěnné rytiny z doby přibližně před 40 tisíci lety zachycují například mužskou postavu v rituální masce držící hudební luk. Tedy ne luk jako zbraň užívaný k lovu zde zobrazeného stáda sobů, ale jako obřadní, magický, ale i hudební prostředek, který má vlivem vyšších mocností zajistit úspěšný lov. [1]

To nás přivádí také k tématu funkce tehdejších hudebních projevů, a to jako součást jisté ceremonie, magického obřadu, šamanského zaříkávání. [2]

Je třeba také zmínit předpoklad, že také znějící podoba takovéhoto hudebního vyjádření kladla důraz především na rytmus. V tomto ohledu tak můžeme žákům pravěkou hudbu do jisté míry připodobnit k hudebnímu projevu přírodních domorodých národů a kmenů současné či spíše nedávno uplynulé doby. Je potřeba ve výkladu zmínit i pravěké hudební nástroje, o jejichž existenci nás zpravují například také novodobé archeologické nálezy. Můžeme uvést například kamenná, dřevěná či kovová chřestítka, jednoduché bubny z dutých kmenů, píšťaly z rákosu a zvířecí rohy, hudební luky. [3]

Nejstarší hudební/zvukové nástroje jsou pak kostěné píšťaly z prstových článků soba. Materiálem, z něhož byly tehdejší nástroje vyrobeny, bylo tedy dřevo, hlína, kůže, kosti, rohovina či zvířecí střeva. [4]

Tyto údaje budou představovat naše základní poznatky o hudbě tohoto historického období a na ně budou navazovat další témata zpracovávaná v následujících pracovních listech. Mohou být také podkladem pro další související a doplňující činnosti.[1] Srov. např. Ihde, D.: Technologies—Musics—Embodiments. In: Janus Head: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Literature, Phenomenological Psychology and Art, 2007, 10, s. 15–16.

[2] Srov. Smolka, J.: Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001.

[3] Tamtéž.

[4] Srov. Sachs, C.: The History of Music Instruments, New York: W. W. Norton & Company, 1968, s. 25–64.

Literatura a použité zdroje

[1] – IHDE, Don. Technologies—Musics—Embodiments. In: Janus Head: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Literature, Phenomenological Psychology and Art, 2007, 10. Pittsburgh : ETHOS Publications, 2007. ISBN 1524-2269.
[2] – SACHS, Curt. The History of Musical Instruments. New York : W. W. Norton & Company, 1968.
[3] – SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. 1. vydání. Brno : TOGGA, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
329.1 kB
PDF
pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petr Drkula Ph.D.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 1. 2020
Opravdu velmi zajímavá inspirace do výuky. Zvláště bych chtěla vyzdvihnout snahu o mezipředmětové vztahy, což na 2. stupni ZŠ nebývá tak časté. V kombinaci s činnostními aktivitami může být tato kognitivně orientovaná aktivita skutečně přínosná. Doporučuji učitelům (nejen) hudební výchovy.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída