Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vytvoření vlastní firmy aneb podnikatelský plán
Odborný článek

Vytvoření vlastní firmy aneb podnikatelský plán

2. 5. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Pavel Namyslo

Anotace

V rámci oblasti Člověk a svět práce a předmětu Výchova k volbě povolání jsme se žáky narazili na téma trh práce. Je to téma velmi široké, téma, které se neustále vyvíjí a přístup k němu se mění, a také téma, které je mnohdy pro žáky těžko uchopitelné. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Nejdříve jsme se pobavili o rozdílu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a porovnali klady a zápory obou. Protože už jsme se také bavili o osobní charakteristice každého ze třídy a trénovali práci ve skupinách, zrovna také přínos a styl práce každého, kdy žáci chápou tyto odlišnosti a ví, že v týmu má každý svůj specifický přístup, odlišné tempo a jiný pracovní styl, bylo nasnadě vytvořit zajímavé pracovní skupinky.

V těchto vzniklých skupinkách žáci přicházeli se svými originálními nápady s jakou zajímavostí, novinkou, inovací by jednou chtěli přijít na trh, s čím by jednou chtěli podnikat. Někteří nápady hýřili, jiní se jen podle zájmu připojovali k různým návrhům. Takto nám vlastně vznikla FIRMA.

Následně žáci dostali strukturu práce, podle které by taková firma mohla vniknout a jak by mohla fungovat. Již jsme tedy měli nápad a přešli jsme k cílům, jakých by jejich firma měla dosáhnout. Když jsme měli stručně cíle, pokračovali jsme k popisu výrobků, nebo služeb, dále jsme se podívali na to, kdo by mohl být potenciální zákazník, jestli již existuje nějaká konkurence a co dělá a jak pracuje, vrátili jsme se k rozdělení týmu a řešili jsme, kdo ze skupinky by měl v takové firmě co na starosti, aby podnik dobře fungoval a prosperoval. A v poslední části jsme řešili finance a přemýšleli nad tím, kolik peněz a na co budeme potřebovat. Když jsme tuto strukturu měli hotovou, pustili jsme se do realizace. Někteří žáci vymýšleli, jiní na internetu ověřovali a kontrolovali, vyučující zde fungoval jako konzultant. V průběhu realizace své firmě vytvářeli plakát, nebo powerpointovou prezentaci, aby nám tento svůj podnikatelský plán představili.

 
 

V další části projektu žáci svému výrobku, nebo službě vytvářeli reklamu. Nejdříve jsme se samozřejmě pobavili o tom, jak by taková reklama měla vypadat, aby zaujala, aby potenciálního zákazníka oslovila a nebyla naopak nevhodná. Žáci rozvíjeli čtenářskou gramotnost, kdy zvažovali, jak čtenáři, adresáti, mohou na text reagovat. Žáci rozvíjeli také digitální gramotnost, kdy volili, vytvářeli a upravovali digitální obsah adekvátně jejich záměru, kterým byla tvorba reklamy. Volili si formu, někteří vytvářeli plakát nebo natočili videoklip nebo své firmě i vytvořili internetovou stránku.

 
 

Následně žáci své projekty představili, porovnali mezi sebou a vzájemně ohodnotili klady, případně zmínili nedostatky. Jednotlivé práce byly pro ně inspirativní navzájem.

Tento projekt sklidil u žáků velký úspěch. V průběhu aktivit museli žáci nejvíce pracovat ve skupinkách, rozdělit si práci podle potřeb a možností každého. Vhodně využívali informační a komunikační technologie, aby si jednotlivé věci vyhledávali, porovnávali a následně i vytvářeli. Také bylo přínosem, že si zkoušeli prezentaci před třídou a obhajobu svých prací.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
414.06 kB
Prezentace
Podnikatelský plán – prezentace

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Pavel Namyslo

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají