Odborný článek

Balič novodobý

Anotace

Článek je součástí souboru námětů učebních činností pro rozvoj gramotností na 2. stupni ZŠ. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Název námětu

Balič novodobý

Vzdělávací obor

Výchova k občanství

Období

2. stupeň ZŠ (6.–9. ročník)

Tematický okruh

Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

  • Žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem.
  • Žák objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Žák odhalí v přiměřeném textu literárním, publicistickém či prostě sdělovacím autorský záměr a diskutuje o něm.

Žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.

Žák propojuje myšlenky, názory, postoje z četby náročných textů s vlastními znalostmi, zkušenostmi a názory.

Žák pátrá, zda jsou v textu určité společenské skupiny podány se (skrytými) stereotypy, které slouží zájmům jiných skupin, všímá si, jak jsou v důsledku toho prezentována fakta a události a předkládány názory, a dovede uvažovat o příčinách vyplývajících z dobových, geografických, místních, kulturních souvislostí a okolností.

Digitální gramotnost

Žák popíše souvislost rozvoje informačních technologií s rozvojem společnosti.

Žák identifikuje situace ohrožující jeho duševní i fyzické zdraví a uplatňuje postupy snižující tato rizika.

Žák odlišuje citlivé osobní údaje od těch, které lze zveřejňovat, a podle toho spravuje svou digitální identitu.

Popis námětu na učební činnost žáka

YouTube, server pro sdílení videí není třeba představovat. Ze zkušeností ze seminářů pro učitele a další pracovníky ve vzdělávání se domnívám, že si představení zaslouží jeho didaktický potenciál. Níže popsaná výuková aktivita pracuje s hudebním videoklipem Balič novodobý (zpěv Zdeněk Piškula, https://www.youtube.com/watch?v=Ockf8TUbaMM), který představuje pohled virtuálního světa na seznamování.

Z přímé zkušenosti z výuky je aktivita využitelná ve všech ročnících druhého stupně. Úvodní část aktivity (skupinová práce) je stejná, s přibývajícím věkem žáků se proměňuje obsah následné diskuse o partnerských vztazích. Svým zaměřením je aktivita vhodná pro tematické celky Člověk jako jedinec (vnímání sama sebe i druhých na sociálních sítích a v reálném životě) a Člověk ve společnosti (způsoby komunikace s opačným pohlavím, komunikace skrz sociální sítě …).

Učitel si najde na YouTube video Balič novodobý (bez doplněného textu, titulků), a než ho žákům pustí, požádá je, aby poslouchali hudbu a sledovali videoklip i vizuálně. Poté zjišťuje primární dojmy, které žáci z videoklipu mají (zda ho znají, zda znají zpěváka, o čem písnička byla, co je zaujalo atd.). Učitel píše poznámky na tabuli (obdobně jako při metodě brainstormingu), prozatím se k nim nevyjadřuje.

Nyní budou žáci rozděleni do čtyř skupin (vhodné napsat názvy skupin, viz níže, na tabuli). Každá skupina bude při druhém přehrání písně sledovat, co se v ní objevuje z jejich oblasti, jak jsou dané věci znázorněny:

  • nové technologie (budík v mobilu, světlo ovládané tleskáním, …)
  • jazyk (neologismy spojené se sociálními sítěmi – lajky, selfie, ask, profilovka aj.)
  • chování ve virtuálním světě (posílání smajlíků, sdílení přes Instagram atd.)
  • chování v reálném světě (neochota pustit sednout těhotnou ženu v tramvaji, nosit kytky už se nenosí, …).

Každá skupina má zhruba 10 minut na to, aby sepsala vše, co bylo jejím úkolem v písni sledovat. Poté následuje prezentace všech skupin, kterou již doplňuje diskuse řízená učitelem. Diskuse je zaměřená podle konkrétních momentů, kterých si žáci v klipu všimli. Neměly by chybět otázky, zda žáci souhlasí s autorem, že klip ukazuje, jak se dnešní (mladí) lidé chovají, že takto vypadá dnešní „randění“ a balení. Učitel by měl povídání směřovat ke zjištění, zda se tímto způsobem chovají sami žáci, případně zda považují v takových situacích komunikaci po sociálních sítích za vhodnou.

Z mé zkušenosti je pro žáky téma aktuální, proto k němu mají co říci, diskuse bývá živá, včetně uvádění konkrétních příkladů, co jsou třeba oni sami ještě ochotni o sobě na internetu zveřejnit, jestli si s opačným pohlavím „jenom píší“ nebo se poté i schází atd.

Námět k inovaci, rozšíření: Skupinovou práci je možné upravit takovým způsobem, že skupina sleduje všechna témata. Zde doporučuji přidat ještě jedno přehrání videoklipu.

Další inovací může být práce s vytištěným textem k písni, zde se nabízí prostor pro hlubší textovou analýzu, případně porovnání, čeho si žáci všimli pouze při poslechu atd.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Cílem aktivity je ukázat žákům chování ve virtuálním světě s akcentem na (partnerskou) komunikaci s druhými. Zapojení hudebního videoklipu evokuje atraktivní formou téma, u kterého může být pro žáky zpočátku náročné rozpovídat se. Motiv písničky a představení „cizí situace, cizího postoje“ funguje jako dobrý můstek pro přechod k „moje situace, můj postoj“. Práce s předlohou poskytuje v případě, že by žáci nebyli naladěni sdílet své pocity, učiteli možnost zůstat pouze u představeného příkladu.

Skupinová práce podporuje dobré klima třídy a komunikaci mezi jednotlivými žáky. Zároveň stydlivějším jedincům nabízí bezpečnější prostor sdílet své názory na téma láska, partnerství, ale i obecně virtuální prostor a sociální sítě.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou a digitální gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Výuková aktivita rozvíjí primárně základní linii čtenářské gramotnosti, zejména porozumění textu a interpretaci jeho obsahu. Žák propojuje text s vlastními zkušenostmi a chováním na sociálních sítích, vyslovuje závěry. Zamýšlí se nad tím, zda je názor autora v souladu s jeho smýšlením.

Digitální gramotnost. Žák pracuje s písňovým textem, který se po technické stránce věnuje moderním technologiím, představuje jejich aktuální využití v každodenním životě i v oblasti komunikace. Žák vyhodnocuje, zda je představené chování v souladu s bezpečným chováním ve virtuálním prostoru zejména z pohledu duševního zdraví. V neposlední řadě žák diskutuje o digitální identitě, poté o sebeprezentaci v digitálním prostoru, možných rizicích i přednostech.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Vanda Vaníčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.