Odborný článek

Balič novodobý

19. 2. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Anotace

Článek je součástí souboru námětů učebních činností pro rozvoj gramotností na 2. stupni ZŠ. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Název námětu

Balič novodobý

Vzdělávací obor

Výchova k občanství

Období

2. stupeň ZŠ (6.–9. ročník)

Tematický okruh

Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

  • Žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem.
  • Žák objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Žák odhalí v přiměřeném textu literárním, publicistickém či prostě sdělovacím autorský záměr a diskutuje o něm.

Žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.

Žák propojuje myšlenky, názory, postoje z četby náročných textů s vlastními znalostmi, zkušenostmi a názory.

Žák pátrá, zda jsou v textu určité společenské skupiny podány se (skrytými) stereotypy, které slouží zájmům jiných skupin, všímá si, jak jsou v důsledku toho prezentována fakta a události a předkládány názory, a dovede uvažovat o příčinách vyplývajících z dobových, geografických, místních, kulturních souvislostí a okolností.

Digitální gramotnost

Žák popíše souvislost rozvoje informačních technologií s rozvojem společnosti.

Žák identifikuje situace ohrožující jeho duševní i fyzické zdraví a uplatňuje postupy snižující tato rizika.

Žák odlišuje citlivé osobní údaje od těch, které lze zveřejňovat, a podle toho spravuje svou digitální identitu.

Popis námětu na učební činnost žáka

YouTube, server pro sdílení videí není třeba představovat. Ze zkušeností ze seminářů pro učitele a další pracovníky ve vzdělávání se domnívám, že si představení zaslouží jeho didaktický potenciál. Níže popsaná výuková aktivita pracuje s hudebním videoklipem Balič novodobý (zpěv Zdeněk Piškula, https://www.youtube.com/watch?v=Ockf8TUbaMM), který představuje pohled virtuálního světa na seznamování.

Z přímé zkušenosti z výuky je aktivita využitelná ve všech ročnících druhého stupně. Úvodní část aktivity (skupinová práce) je stejná, s přibývajícím věkem žáků se proměňuje obsah následné diskuse o partnerských vztazích. Svým zaměřením je aktivita vhodná pro tematické celky Člověk jako jedinec (vnímání sama sebe i druhých na sociálních sítích a v reálném životě) a Člověk ve společnosti (způsoby komunikace s opačným pohlavím, komunikace skrz sociální sítě …).

Učitel si najde na YouTube video Balič novodobý (bez doplněného textu, titulků), a než ho žákům pustí, požádá je, aby poslouchali hudbu a sledovali videoklip i vizuálně. Poté zjišťuje primární dojmy, které žáci z videoklipu mají (zda ho znají, zda znají zpěváka, o čem písnička byla, co je zaujalo atd.). Učitel píše poznámky na tabuli (obdobně jako při metodě brainstormingu), prozatím se k nim nevyjadřuje.

Nyní budou žáci rozděleni do čtyř skupin (vhodné napsat názvy skupin, viz níže, na tabuli). Každá skupina bude při druhém přehrání písně sledovat, co se v ní objevuje z jejich oblasti, jak jsou dané věci znázorněny:

  • nové technologie (budík v mobilu, světlo ovládané tleskáním, …)
  • jazyk (neologismy spojené se sociálními sítěmi – lajky, selfie, ask, profilovka aj.)
  • chování ve virtuálním světě (posílání smajlíků, sdílení přes Instagram atd.)
  • chování v reálném světě (neochota pustit sednout těhotnou ženu v tramvaji, nosit kytky už se nenosí, …).

Každá skupina má zhruba 10 minut na to, aby sepsala vše, co bylo jejím úkolem v písni sledovat. Poté následuje prezentace všech skupin, kterou již doplňuje diskuse řízená učitelem. Diskuse je zaměřená podle konkrétních momentů, kterých si žáci v klipu všimli. Neměly by chybět otázky, zda žáci souhlasí s autorem, že klip ukazuje, jak se dnešní (mladí) lidé chovají, že takto vypadá dnešní „randění“ a balení. Učitel by měl povídání směřovat ke zjištění, zda se tímto způsobem chovají sami žáci, případně zda považují v takových situacích komunikaci po sociálních sítích za vhodnou.

Z mé zkušenosti je pro žáky téma aktuální, proto k němu mají co říci, diskuse bývá živá, včetně uvádění konkrétních příkladů, co jsou třeba oni sami ještě ochotni o sobě na internetu zveřejnit, jestli si s opačným pohlavím „jenom píší“ nebo se poté i schází atd.

Námět k inovaci, rozšíření: Skupinovou práci je možné upravit takovým způsobem, že skupina sleduje všechna témata. Zde doporučuji přidat ještě jedno přehrání videoklipu.

Další inovací může být práce s vytištěným textem k písni, zde se nabízí prostor pro hlubší textovou analýzu, případně porovnání, čeho si žáci všimli pouze při poslechu atd.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Cílem aktivity je ukázat žákům chování ve virtuálním světě s akcentem na (partnerskou) komunikaci s druhými. Zapojení hudebního videoklipu evokuje atraktivní formou téma, u kterého může být pro žáky zpočátku náročné rozpovídat se. Motiv písničky a představení „cizí situace, cizího postoje“ funguje jako dobrý můstek pro přechod k „moje situace, můj postoj“. Práce s předlohou poskytuje v případě, že by žáci nebyli naladěni sdílet své pocity, učiteli možnost zůstat pouze u představeného příkladu.

Skupinová práce podporuje dobré klima třídy a komunikaci mezi jednotlivými žáky. Zároveň stydlivějším jedincům nabízí bezpečnější prostor sdílet své názory na téma láska, partnerství, ale i obecně virtuální prostor a sociální sítě.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou a digitální gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Výuková aktivita rozvíjí primárně základní linii čtenářské gramotnosti, zejména porozumění textu a interpretaci jeho obsahu. Žák propojuje text s vlastními zkušenostmi a chováním na sociálních sítích, vyslovuje závěry. Zamýšlí se nad tím, zda je názor autora v souladu s jeho smýšlením.

Digitální gramotnost. Žák pracuje s písňovým textem, který se po technické stránce věnuje moderním technologiím, představuje jejich aktuální využití v každodenním životě i v oblasti komunikace. Žák vyhodnocuje, zda je představené chování v souladu s bezpečným chováním ve virtuálním prostoru zejména z pohledu duševního zdraví. V neposlední řadě žák diskutuje o digitální identitě, poté o sebeprezentaci v digitálním prostoru, možných rizicích i přednostech.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.