Odborný článek

Reklamní BINGO

14. 2. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D
Spoluautoři
Bc. Adam Cvik
Petr Polívka

Anotace

Článek je součástí souboru námětů učebních činností pro rozvoj gramotností na 2. stupni ZŠ. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Název námětu

Reklamní BINGO

Vzdělávací obor

Výchova k občanství

Období

2. stupeň ZŠ (8. a 9. třída)

Tematický okruh

Člověk ve společnosti

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

  • Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.
  • Žák objasňuje potřebu tolerance společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.
  • Žák přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu.

 

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Žák odhalí v přiměřeném textu literárním, publicistickém či prostě sdělovacím autorský záměr a diskutuje o něm.

Žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.

Žák propojuje myšlenky, názory, postoje z četby náročných textů s vlastními znalostmi, zkušenostmi a názory.

Žák pátrá, zda jsou v textu určité společenské skupiny podány se (skrytými) stereotypy, které slouží zájmům jiných skupin, všímá si, jak jsou v důsledku toho prezentována fakta a události a předkládány názory, a dovede uvažovat o příčinách vyplývajících z dobových, geografických, místních, kulturních souvislostí a okolností.

Digitální gramotnost

Žák popíše souvislost rozvoje informačních technologií s rozvojem společnosti.

Žák odlišuje citlivé osobní údaje od těch, které lze zveřejňovat, a podle toho spravuje svou digitální identitu.

Popis námětu na učební činnost žáka

Reklamní Bingo je aktivita, která se dá použít pro různé očekávané výstupy v předmětu Výchova k občanství. Příklad, který níže popíši, pracuje zejména s obsahem tematického celku Člověk ve společnosti, konkrétně se jedná hlavně o kritické přistupování k mediálním informacím, působení propagandy, reklamy a jejich vliv na chování lidí, dále pak o toleranci názorů druhých a jejich respektování. Z tematického celku Člověk, stát a právo téma reklamy cílí na práva a povinnosti spotřebitele.

Ze zkušenosti z výuky – Bingo aktivizuje žáky k činnosti a soutěžní prvek motivuje k práci. Mezi další přednosti aktivity patří, že při ní žáci navazují kontakt se spolužáky, se kterými běžně nekomunikují.

Základem aktivity je připravit Bingo (tabulka 3 x 4 políčka, celkem tedy 12 políček), kdy jednotlivé rámečky obsahují informace týkající se reklamy (např. Reklama by neměla být klamavá a lživá; Existují i prospěšné reklamy; Znám alespoň pět známých osobností, které vystupují v reklamě, Vím, co znamená pojem podprahová reklama a další). Forma, obsah a celkově pojetí otázek závisí na učiteli, cíli aktivity a fázi procesu učení, do které je Bingo zařazeno. Níže popsaný příklad reprezentuje evokaci, kdy se učitel seznamuje s žákovskými prekoncepty. Ve fázi uvědomění si významu je dobré zařadit více znalostních položek, ve fázi reflexe zacílit na ty hodnotově orientované.

První část

Každý žák dostane stejnou tabulku s Bingem (šablona pro Bingo viz Příloha). Žáci mají chvíli na to, aby si prostudovali věty, které se nacházejí v tabulce, poté mají za úkol zjišťovat mezi svými spolužáky, kdo z nich souhlasí s příslušným tvrzením. Pokud bude dotazovaný spolužák s tvrzením souhlasit, tak se pod něj do daného políčka podepíše. Při aktivitě se žáci volně pohybují po třídě. Cílem je získat podpisy do všech příslušných políček v Bingu. Žák, který bude mít první všechny kolonky podepsané, se hlásí učiteli, získal Bingo a stává se vítězem. První část je u konce. Při vysvětlování aktivity je důležité zdůraznit, že se každý žák může svému spolužákovi podepsat pouze do jednoho políčka. Aktivita by ztratila smysl, pokud by se žáci podepsali do všech políček sami nebo pokud by se podepsali vícekrát na jedno Bingo.

Námět k inovaci, rozšíření: Aktivitě může předcházet úkol, kdy žáci sami vymýšlí obsah Binga. Učitel by zadal pouze téma. Lze využít i jako domácí přípravu s přesahem do následující výuky.

Druhá část

Ve druhé části aktivity se žáci opět posadí do lavic, přichází na řadu vyhodnocení a rozbor. S žáky se bavíme o jednotlivých informacích týkajících se daného tématu, analyzujeme a rozebíráme pojmy. Při rozboru je důležitá interakce mezi učitelem a žákem, k tomu dopomůže „herní systém“ Binga. Žáci svým podpisem stvrzují, že danou informaci ohledně reklamy četli a mají na ni názor, který si jsou schopni obhájit. Důležitý je i faktor učitele, který zastupuje starší generaci, jež má s reklamou jiné zkušenosti, na věc může poskytnout odlišný pohled.

Z vlastní zkušenosti vím, že se žáci zapojují do otevřené diskuze a nebojí se projevit své názory, které mají podepřené získanými podpisy spolužáků. Soutěžní atmosféra z žáků sejme nervozitu, a vyjádřit svůj názor pro ně není tak těžké, jako kdyby byli pouze „klasicky“ vyvoláni jednotlivě.

Při tvorbě Binga je důležité, aby se v jednotlivých políčkách nacházely informace, ke kterým mají žáci co říct, odpovídají jejich výchozí zkušenosti, protože se poté stávají stěžejní pro diskuzi. Můžeme přejít od obecného ke konkrétnímu nebo naopak od individuálního chování k zobecnění. Například pokud máme výrok „Mám rád televizní reklamy“, doporučuji nejprve zjistit, kdo je má rád, ptát se proč. Poté naopak oslovit ty, kteří je nemají rádi a opět se ptát proč. U složitějších pojmů (například podprahová reklama) následuje v rozboru vysvětlení, co znamenají ve spojení s uvedením příkladů apod.

Námět k inovaci, rozšíření: V rámci aktivity lze využít digitální technologie (tablety, mobilní telefony žáků) a namísto papírového pracovního listu pracovat se sdílenými tabulkami a do nich sbírat podpisy spolužáků. Výstupem aktivity se v tomto případě stává přehledová statistika, názorová mapa atd. zobrazující podpisy, které jednotlivé žáci k tvrzením získali. Inovace vyžaduje samozřejmě odpovídající digitální kompetence učitele i žáků.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Cílem evokační aktivity je přiblížit žákům propagandu a reklamu, které na nás působí, aniž bychom některé její prvky vnímali. Žáci čtením informací v Bingu analyzují text a při dialogu se spolužáky se zamýšlí nad daným tématem. Při následném rozboru jsou žáci dotazování, objasňují svůj (ne)souhlas a obhajují svůj názor, poslouchají názory ostatních.

Aktivita učí žáka samostatnosti ve chvíli, kdy si má obhájit svůj názor. Nutí ho zamyslet se nad konkrétní informací nebo pojmem. Můžete také poukázat na to, že žáci svým podpisem stvrzují něco, s čím souhlasí. Je dobré položit otázku, zda s nimi jejich spolužák nemanipuloval, když po nich vyžadoval podpis do daného rámečku, ať už byly jeho úmysly jakékoliv (zisk podpisu, výhra atd.). Případně, zda takovou manipulaci vnímali. Opět se vracíme k tomu, že aktivita vede žáky k tomu, aby se více zamýšleli nad svými činy. Dále tematika reklamy otvírá i otázku etiky a morálky (společenská odpovědnost, odpovědnost vůči spotřebiteli atd.)

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou a digitální gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Aktivita rozvíjí primárně základní linii čtenářské gramotnosti, zejména složku porozumění textu a interpretace jeho obsahu spolu s propojováním mezioborových znalostí, kulturním a společenským kontextem. Žák propojuje text s vlastními znalostmi a zkušenostmi, potom vyslovuje závěry, domněnky, hypotézy a dokládá je textem. Aktivita z pohledu čtenářské gramotnosti vede žáka k tomu, aby si pozorně přečetl text, analyzoval ho a na tomto základě se rozhodl, zda s tvrzením souhlasí, nebo ne. Ve druhé části se poté nebál svůj názor říct nahlas a obhájit si ho.

Digitální gramotnost. Při aktivitě se žák snaží porozumět principu reklamy a jejímu vlivu v elektronickém prostředí. Při rozboru Binga si žák rozšiřuje vědomosti o účinnosti reklamy na sociálních sítích a internetu. Učí se s těmito vjemy pracovat a vnímat je. Žák by si měl uvědomit, že on sám je tvůrcem obsahu webu (viz charakter webu 2.0), s čímž souvisí reklama, která mu je nabízena. Na základě toho, co hledá na internetu, se mu reklama generuje. Nejedná se o náhodu, ale cílený „tah na branku“ spotřebitele. V případě zapojení varianty se sdíleným prostředím je digitální gramotnost (konkrétně práce s technikou a příslušným softwarem) akcentována ještě více.

Příloha: Ukázka šablony na Bingo

Ptej se lidí kolem sebe, pokud nalezneš někoho, pro koho tvrzení platí, získej jeho podpis.

Reklama by neměla být klamavá a lživá.

Mám rád televizní reklamy.

Reklama je hlavně placená propagace výrobku s cílem zvýšit jeho prodej.

Znám alespoň tři slogany z nějaké reklamy.

Pokud je v reklamě nějaká statistika, výrobek je důvěryhodnější.

Vybavím si alespoň 1 eticky nevhodnou reklamu.

Vím, co znamená pojem podprahová reklama.

Existují i prospěšné reklamy.

Reklamy spojené s odměnou pro zákazníka mi přijdou nejúčinnější.

Občas na základě reklamy něco koupím.

Reklama je všude kolem nás.

Znám alespoň 5 známých osobností, které vystupují v reklamě.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.