Odborný článek

Mnich a jeptiška

11. 2. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ivana Kolářová

Anotace

Námět do výuky rozvíjející digitální gramotnost v hodinách českého jazyka. Pomocí dostupných zdrojů žáci získají potřebné informace pro práci s textem. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Klíčové kompetence:

 1. základní vzdělávání – kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. základní vzdělávání – kompetence k řešení problémů – vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Očekávané výstupy:

základní vzdělávání – Český jazyk a literatura

 • odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
 • využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
 • vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
 • v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

Popis výukové aktivity:

Žáci si nejprve pozorně přečtou pověst, pak pohovoří o životě mnichů a jeptišek. Pokud narazí na neznámá slova, pomocí dostupných zdrojů vyhledají jejich význam, aby mohli s pověstí dle pracovního listu dále pracovat.

Žáci se orientují v textu, vyhledají klíčová slova a odpoví na zadanou otázku. Uvedou vedle internetových vyhledávačů další zdroje, v nichž mohou najít určitý typ informace. Odliší v médiích informační prameny, které mají rysy profesionální, od těch, které jsou zřetelně osobní, vyhledají v odborné publikaci místa, která pojednávají o zadaném pojmu.

Komentář z pohledu gramotností

Z pohledu čtenářské gramotnosti žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné, i skryté informace v textu. Najde a výstižně zformuluje důležité myšlenky v náročném textu. Stručně a přehledně shrne, o čem text je a zahrne i patrný autorský záměr, případně adresáta textu. Propojuje myšlenky, názory, postoje z četby náročných textů s vlastními znalostmi, zkušenostmi a názory. Tvoří a formuluje podložené interpretace textu a porovnává je s jinými interpretacemi; vyslovuje závěry, domněnky a hypotézy a dokládá je textem.

S dopomocí činí u náročnějších textů závěry o pocitech a povaze postav, o motivaci i o důsledcích jejich řečí a činů, o autorském záměru a o adresátovi.

Z pohledu digitální gramotnosti žák potřebné informace získává z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými, a na základě věrohodnosti příslušného zdroje.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Ivana Kolářová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému