Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zdravé nebo nezdravé
Odborný článek

Zdravé nebo nezdravé

7. 2. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ivana Kolářová
Spoluautor
Mgr. Jaroslava Fridrichová

Anotace

Aktivita podporuje rozvoj gramotnosti čtenářské, matematické i digitální. Žáci se zamýšlí nad tím, zda se stravují spíš zdravě, nebo spíš nezdravě. Využívají všech dostupných zdrojů – a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Pak porovnávají důvěryhodnost jednotlivých zdrojů, a s jednotlivými informacemi dle pokynů v pracovním listu pracují. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Klíčové kompetence: 

 1. základní vzdělávání – kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. základní vzdělávání – kompetence k řešení problémů – vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Očekávaný výstup:

základní vzdělávání – Český jazyk a literatura

 • odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
 • využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
 • vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
 • v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

Popis výukové aktivity:

Pro učební činnost lze využít různé formy a metody práce, vhodná je např. skupinová práce či celotřídní projekt, ale lze zadat i jako samostatnou práci formou domácího úkolu. Tématem je zdravá výživa. Na základě úkolů v pracovním listu by žáci měli dojít k závěru, zda se stravují spíš zdravě, nebo spíš nezdravě, jaké výživové hodnoty a v jakém poměru jsou obsaženy v jejich oblíbené potravině. Uvedou vedle internetových vyhledávačů další zdroje, v nichž můžou najít určitý typ informace.

Na závěr si připraví prezentaci pro své spolužáky, získají tak zpětnou vazbu, zrekapituluji celý postup práce a procvičí komunikační dovednosti. Zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořili přiměřeným tempem, zda vhodně frázovali, zda jejich intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova zřetelně vyslovili.

Komentář z pohledu gramotností

Z pohledu digitální gramotnosti žák získává potřebné informace z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými, a na základě věrohodnosti příslušného zdroje. Vytváří a upravuje digitální obsah v různých formátech, dané formáty kombinuje (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů.

Z pohledu matematické gramotnosti žák využívá číselnou osu, tabulky, diagramy a grafy, názorná schémata, myšlenkové mapy, fotodokumentaci, obrázky a náčrtky. Vyhledá samostatně informace z různých médií (tištěných i digitálních) ke zvýšení efektivity své učební činnosti nebo k řešení problémů, posoudí věrohodnost informačních zdrojů, které využívá, rozpozná nepřesné a neúplné informace, dohledá potřebné informace, porovná různá sdělení a rozhodne, zda sdělují totéž.

Z pohledu čtenářské gramotnosti žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Kolářová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému