Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – nouzové přežití
Odborný článek

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – nouzové přežití

11. 12. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Talichová

Anotace

Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Hasičský záchranný sbor ČR jako odborný garant si velice dobře uvědomuje náročnost koncepční přípravy na výuku a snaží se v maximální možné míře podporovat vyučující v jejich náročné práci.

V rámci pravidelného cyklu článků věnovaných problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí přinášíme šesté téma v tomto školním roce – nouzové přežití. Věříme, že vyučující informace využijí jako vhodnou doplňkovou pomůcku k plánování a realizaci výuky. 

V minulých článcích jsme se mimo jiné zabývali problematikami varováním obyvatelstva, improvizovanou ochranou a evakuací. Mezi další hlavní úkoly státu při řešení mimořádné události patří nouzové přežití.

Nouzové přežití je soubor organizačních, technických a logistických opatření, která se uskutečňují s cílem odstranit, nebo podstatně snížit tíživou životní situaci osob, ve které se ocitly v důsledku vzniku mimořádné události. Řeší tedy organizaci pomoci postiženému obyvatelstvu a vytvoření základních podmínek pro přežití, mají umožnit obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí překonat určité časové období v nestandardních podmínkách.

Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události. Tato opatření jsou rozpracována v Plánu nouzového přežití (který je součástí havarijního plánu kraje) a zahrnuje:

  • nouzové ubytování – k jeho zabezpečení jsou využívána především stacionární zařízení umožňující nouzové ubytování a zároveň i stravování (školská zařízení, rekreační zařízení, tělocvičny, školy, koleje, internáty, hotely a hotelové domy), hasičské záchranné sbory krajů (dále jen HZS krajů) ve spolupráci s obcemi mají vytipováno několik takových zařízení v příslušném kraji, jsou tak schopni nouzově ubytovat několik tisíc osob. Pro komplexnější rychlou humanitární pomoc jsou HZS krajů vybaveny kontejnery humanitární pomoci, které slouží k poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí přímo v místě události. V jejich nafukovacích stanech lze dočasně umístit až 50 osob, nebo v něm ubytovat a stravovat 25 osob. Stany jsou vytápěné a osvětlené a mají vlastní velmi dobré hygienické zázemí (chemický záchod, sprcha). Umožňují nepřetržitý provoz v rozmezí teplot -10 až +50 oC; 

 

 Autor díla: HZS ČR

  • nouzové zásobování potravinami – HZS krajů disponují elektronickým informačním systémem nezbytných dodávek potravin a dalších věcí k pokrytí základních životních potřeb obyvatelstva na nezbytně nutnou dobu;
  • nouzové zásobování pitnou vodou – zahajuje se do 5 hodin po vyhlášení krizového stavu, pro první dva dny je zajištěno 5 litrů na osobu a den, pro třetí a následující dny 10–15 litrů pitné vody na osobu a den;

 

 Autor díla: HZS ČR

  • nouzové základní služby obyvatelstvu – zde se jedná zejména o zajištění náhradního ošacení, hygienických potřeb, zdravotní a psychologické pomoci apod.;
  • nouzové dodávky energií – jedná se o zabezpečení dodávek všech potřebných energií – elektrické energie, plynu, tepla, pohonných hmot, včetně zabezpečení náhradních zdrojů energií;
  • organizování humanitární pomoci – vládní i nevládní orgány a organizace, dobročinné spolky a jednotlivci provádí humanitární pomoc za účelem pomoci obyvatelstvu určitého regionu, postiženého mimořádnou událostí. Humanitární pomoc může být materiální, finanční, poradenská, duchovní nebo psychologická.

Prostředky k nouzovému přežití jsou centrální, krajské a na územní úrovni. Na centrální úrovni to jsou materiální základny humanitární pomoci s kapacitou pro 2550 osob. Na úrovni kraje je rychlá pomoc zabezpečena výše zmíněnými kontejnery nouzového přežití, které jsou určeny pro 25–50 osob a slouží ke krátkodobému rychlému poskytnutí neodkladné pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí. Na územní úrovni jsou to soupravy nouzového přežití pro 50 osob. 

Příklad místa pro nouzové ubytování obyvatelstva:

 

 

Autor díla: HZS ČR

Začlenění této problematiky v RVP ZV:

Člověk a společnost: Výchova k občanství 2. období Člověk, stát a právo VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací + Učivo (státní správa a samospráva - orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly)

Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví – Učivo: ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí

Důležité pro 2 stupeň ZŠ:

  • Žák ví, že se lidé v důsledku mimořádné události mohou ocitnout v tíživé životní situaci;
  • Žák ví, že existují organizace, které pomáhají postiženému obyvatelstvu při mimořádné události a vytvářejí tak základní podmínky pro jejich přežití.

Za Vaši zpětnou vazbu budeme velmi rádi, prosím neváhejte se na nás obrátit, odpovíme na Vaše případné dotazy či připomínky.

Autor: kpt. Mgr. Martina Talichová

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - oddělení instruktáží a školení

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

E-mail: martina.talichova@grh.izscr.cz

www. hzscr.cz

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Talichová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Cyklus článků Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Ochrana člověka za mimořádných událostí