Odborný článek

Erasmus+ inspiruje

Anotace

Text informuje o zkušenostech učitelů, kteří se zúčastnili zahraničních mobilit v rámci programu Erasmus+ KA1. Uvádí některé postřehy a zkušenosti z britského školství získané účastníky. Zároveň uvádí praktické odkazy pro praktické začlenění ICT do výuky, nástroje či aplikace na vytváření digitálních materiálů, které podporují kreativitu žáka.

Evropský vzdělávací program Erasmus + je platformou, na jejímž základě mohou žáci i učitelé spolupracovat v mezinárodním prostoru, mohou vyrazit do zahraničí a sdílet své zkušenosti s jinými učiteli z dalších v evropských zemích. Díky grantu Erasmus + KA1, který získala ve školním roce 2017/2018 naše škola Gymnázium Praha 10 Přípotoční, sedm učitelů mělo možnost realizovat zahraniční mobility podporující další vzdělávání pedagogů. Tyto cesty byly pro nás velmi obohacující a inspirující. Rádi bychom se podělili o některé zkušenosti, které mohou být motivací i pro další učitele.

Jednou z priorit současného vzdělávacího systému je podporovat další vzdělávání učitelů, které je zaměřeno na nové trendy ve vzdělávání, jež respektují změny přístupu k žákům a jejich vzdělávacím potřebám s ohledem na měnící se požadavky trhu práce. Zahraniční mobility byly jedinečnou příležitostí, jak zvyšovat profesionalitu učitelů v souladu s touto strategií. Učitelé se seznámili buď formou vzdělávacích kurzů, nebo aktivitou stínování na partnerské škole s novými metodami a postupy, kzeré jim umožní lépe pracovat s žákem ve smyslu zvyšování jeho motivace a zodpovědnosti za vlastní vzdělání.

Postřehy z britského vzdělávacího systému by se daly shrnout do několika bodů. Asi nejdůležitější poznatkem je zkušenost, jaká pozornost je věnována plánování hodin. Hodiny rozplánované po minutových dotacích se očekávají od každého učitele po celou dobu kariéry. Do plánování hodiny se zahrnují činnosti či dotace pro problémové žáky s návrhem jak řešit situaci, učitel přemýšlí, jak bude hodnotit pokrok u žáka, hodina je provázaná i na tu následující. Pro mnohé z vás asi žádná novinka v přípravě učitele. Nicméně pár rad jak k plánování přistoupit dáme. Na začátku stojí otázka: „Co chcete, aby se žák naučil? Jak to budete hodnotit?“. Podle toho, co si odpovíte, zvolte metody výuky a aktivity. V hodině by měly proběhnout alespoň 3 různé aktivity, řešené úlohy by měly respektovat postupně všechny prvky Bloomovy taxonomie výukových cílů (zapamatování, porozumění, aplikace, analýza, syntéza, hodnocení). Zapojte do hodiny celou třídu. Výuka probíhá následujícím stylem: v centru pozornosti je žák, zároveň ale pracují všichni žáci.

Při plánování hodin platí motto: „žádná nuda ve třídě“. Přemýšlejte, jak budete žáka motivovat v průběhu celé hodiny, nejen na začátku. Sdělte v úvodu hodiny její cíl, co by měli žáci umět na konci, vysvětlete význam zvolených aktivit. Při motivaci  k tématu, navazujte na předchozí učení a znalosti žáka. Jak motivovat? Stačí použít větu, obrázek, napsaná slova, nedokončené věty. Žáci dedukují, o čem hodina bude. Při plánování „živíte“ motivaci žáka respektováním zásady FOCUS (pracujete s Fantazií žáka, nezapomínáte Ocenit, pochválit žáka, Cíle jsou srozumitelné a dosažitelné pro žáka, každý žák si zažije Úspěch, učení má pro žáka Smysl). Při hodině si ověřte zpětnou vazbou, zda váš cíl byl splněn. Často na to zapomínáme, nebo spíše nezbývá čas. Ale je to velmi důležitá fáze procesu učení.

V hospitovaných hodinách jsme viděli, že se učitel snaží vytvářet důvěru mezi ním a žákem, propojují se dovednosti žáka najednou, například v hodinách jazyka diktát-psaní, přemýšlení nad tvrzením, mluvení a poslouchání. Učitel vytváří autentické situace ve třídě, aktivity jsou zaměřeny na maximální praktičnost. Přechod z jedné aktivity do druhé je plynulý. Mají odstupňované různé typy pochval.

Studenti jsou vedeni k pravidelnému sebehodnocení svých silných a slabých stránek. Velký důraz je kladen na rozvíjení zodpovědnosti žáka za své vzdělávání. Nápis v jedné navštívené skotské škole Freedom Responsability (svoboda, odpovědnost) vytesaný do obrovského kvádru kamene každý den všem žákům připomíná tuto skutečnost. Učitel je průvodcem, pomocníkem na cestě ke vzdělání. Monitoruje žákův pokrok, radí mu, kudy jít dál. Uvádíme zajímavé výroky učitelů z hospitovaných hodin, kterými chtěli probudit zodpovědnost žáka k práci v hodině, a vymezili pracovní vztah učitel – žák: „Neplýtvej mým drahocenným časem kladením hloupých otázek!“ nebo „Jestli ty se nehodláš obtěžovat a nechceš pracovat v hodinách, já také ne!“.

V procesu učení jsou uplatňovány aktivizační výukové metody, kdy žák je ve výuce aktivním činitelem celého procesu, učí se samostatným objevováním zajišťováním informací, učí se vyhledávat a zpracovávat informace, spolupracuje s ostatními, učí se týmové práci, organizaci, kooperaci a komunikaci s lidmi v týmu.

Všechny hodiny byly zaměřeny na kritické myšlení. Byly kladeny otázky: Proč to tak je? Co zamýšlel autor? Proč je televize v černém rámečku? Byly zadávány úlohy typu: porovnej klasické dílo s moderní adaptací, napiš esej, apod.). V hodinách bylo poměrně vysoké pracovní tempo, celkově velmi slušná atmosféra, pokud někdo nerozuměl, a charakter hodiny to dovoloval, ptal se hned, většinou dostal hned odpověď. Během vyučování je kladen důraz na velmi dobré výsledky. Mají zavedenu stupnici od 1 do 9 a očekávají, že každý bude mít nejhůře 7, což je naše trojka. V každé hodině se zadávaly domácí úkoly. Byly to úlohy jako například: porovnej dvě verze, nebo hlavní myšlenky prezentace, oprava eseje, rozbor literárního textu – efekt na čtenáře …, ale objevily se i úkoly typu „nauč se nazpaměť´“, prezentace, většina zkoušení je založena na porozumění úkolu, na rozborech, na zasazení do kontextu, apod.

Ve skotských školách mají jeden předmět zaměřený na rozvíjení vůdčích schopností jedince (Leadership). V hodinách předmětů si žáci mají možnost uvědomit sami sebe a své schopnosti, dovednosti, rozvíjí se emoční inteligence, sociální interakce, žáci se učí fungovat v sociální skupině. Určitě inspirativní pro organizaci našich učeben byla ta, která měla vytvořený koutek (podium) pro prezentace studentů, zónu pro skupinovou práci žáků a zónu pro žákovu individuální práci vybavená počítači a dalšími komunikačními technologiemi.

V rámci našich mobilit jsme se seznámili a vyzkoušeli řadu inovativních metod. Kurz zaměřený na uplatňování nových ICT ve výuce na Maltě rozhodně můžeme doporučit pro všechny, i pro digitální začátečníky. Už jste si zkusili vytvořit svého Avatara? Pokud ne, tak si klikněte na www.avachara.com. Užitečná pro vás může být i aplikace k vytvoření kvízů: https://www.classtools.net/, příklady vytvořených webquestů vytvořených editorem webových stránek wix.com: https://konyieszter.wixsite.com/webquest, https://annpowerex.wixsite.com/creatimabuild, nebo zkuste pro vytváření digitálních materiálů aplikaci LearningApp.org.

Myslíme si, že nové zkušenosti přispějí ke zkvalitnění práce učitele a ke zkvalitnění výuky, která je pro žáka atraktivní a smysluplnější, která ho více motivuje k učení a aktivuje jeho práci v hodině. Na základě sdílení zkušeností se zahraničními kolegy můžeme konstatovat, že motivace žáka k učení je velké téma celé Evropy. Jedním z řešení může být i hledání nových postupů ve výuce, je třeba přehodnotit vzdělávací obsahy, v hodinách více rozvíjet kreativitu žáka, aktivizovat ho, rozvíjet týmovou spolupráci, ale zároveň individualizovat výuku ve vztahu k potřebám žáka, zapojit do hodin nové informační a komunikační technologie, které jsou pro žákův svět přirozené a v budoucí práci pro něj budou pracovním nástrojem. Jednoduše řečeno je třeba učit jinak než klasicky. Pro učitele to znamená naskočit do vlaku celoživotního vzdělání, dále se vzdělávat a aplikovat nové poznatky ve své práci. Rozhodně se ztotožňujeme s názorem, že učitelé, kteří hledají nové cesty, transformují každodenní výuku.

Na závěr bychom chtěli upřímně poděkovat všem, kteří projekty Erasmus+ podporují a umožňují výjezdy učitelů do zahraničí. Zahraniční cesty přispěly k našemu profesnímu a osobnostnímu rozvoji, určitě nás motivovaly k tomu, abychom na sobě dále pracovali.

Inspirovali jsme vás? Pro více inspirace radíme: „Nebojte se vyjíždět na zahraniční stáže a sdílet zkušenosti!“. Vaše profesionalizace a ochota zkoušet nové věci ve výuce bude odměnou nejen pro žáky, ale i pro vás samotné, protože není většího štěstí pedagoga než mít motivované žáky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.