Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Případová studie – žák s poruchou autistického spektra a jeho začlenění do třídy ve škole běžného typu (3. část)
Odborný článek

Případová studie – žák s poruchou autistického spektra a jeho začlenění do třídy ve škole běžného typu (3. část)

12. 6. 2018 Speciální vzdělávání
Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.
Spoluautor
Mgr. Jitka Jarníková

Anotace

Vzhledem k tomu, že se v současné době zvyšuje počet dětí s poruchami autistického spektra (PAS) integrovaných do běžných škol a PAS jsou navíc z hlediska edukačního procesu nejobtížněji uchopitelné a průběh vzdělávacího procesu bývá často nepředvídatelný a nejistý, je věnován tento seriál tomuto tématu.

3. část

Práce s edukačními a kompenzačními pomůckami

Jak jsem se již dříve zmiňovala, Michal využíval ve škole přenosný rozvrh hodin, digitální hodiny, relaxační koutek. Při kabinetní výuce asistentka připravovala schematické tabulky pro jasný přehled učiva, dále učivo procvičovala pomocí různých společenských her (např. učivo vlastivědy – hra Poznej Česko, Chcete být milionářem). Při domácí práci Michal používá počítačové výukové programy, k výuce anglického jazyka i sledování oblíbených filmů v originálním znění. Během prázdnin si pomocí skypu našel kamaráda z Řecka a začal si s ním vyměňovat informace v angličtině. Spolu s matkou vytváří zážitkový deník s fotografiemi.

Dále se zaměřím na popsání edukačních pomůcek, se kterými mám jako Michalova vyučující anglického jazyka přímou zkušenost.

Interaktivní tabule

Pro výuku anglického jazyka jsme cíleně zvolili místnost s interaktivní tabulí, což pro Michala znamenalo významný motivační prvek. Při práci s tabulí byl ochoten i schopen počkat, až se všichni žáci vystřídají, dokázal respektovat ostatní děti ve třídě. Se spuštěním tabule okamžitě ožil a začal se sám hlásit o slovo. Interaktivní tabule zcela splňuje princip názornosti, umožňuje aktivní podíl žáka na výuce. Výukové materiály jsem tvořila a přizpůsobovala jak probíranému učivu, tak přítomnosti Michala ve skupině a jeho potřebám. Často jsem využívala také odpovědní hlasovací systém (Activvoty), při kterém všichni žáci pracují – odpovídají zároveň. Zajímavé je to, že přestože ho tato práce velice bavila, hlídal si svůj pracovní čas a po jeho uplynutí činnost ukončil a o jakékoliv další sebezajímavější aktivity se přestal zajímat.

Kabinetní výuka anglického jazyka

V okamžiku, kdy Michal začal mít problém docházet do třídy, jsme museli vyřešit další způsob výuky. Po dohodě s asistentkou jsem pro Michala připravila práci vždy na 14 dní, tak aby si ji mohla sama rozvrhnout podle Michalových potřeb a momentálních nálad. Jednalo se o podstatné kapitoly z učebnice, gramatické tabulky, slovní zásobu a některá procvičovací cvičení z pracovního sešitu. Výhodou bylo to, že asistentka ovládala angličtinu na potřebné úrovni a mohla tak s Michalem pracovat samostatně. Každý týden pravidelně ve stejnou hodinu jsme se s asistentkou na 20 minut vystřídaly. Ona dohlížela na děti, které měly zadanou práci ve třídě a já jsem s Michalem procházela poslechová cvičení, rozhovory a zároveň jsem si ověřovala znalost probrané gramatiky a slovní zásoby. Za období tří měsíců nechtěl Michal pracovat pouze jednou, jinak se mnou velmi dobře spolupracoval a dané učivo zvládl v plném rozsahu s vynikajícími výsledky. Písemné testy psal stejné jako ostatní žáci daného ročníku.

Použitá a doporučená literatura:

  • OPEKAROVÁ, Olga a Kateřina KŘUPALOVÁ. Práce s žáky s poruchami autistického spektra: Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu. Metodická příručka. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a sportu, 2012.
  • VOSMIK, Miroslav a Lucie BĚLOHLÁVKOVÁ. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole: Možnosti integrace na ZŠ a SŠ. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-687-2.
  • ŠTRÉBLOVÁ, Miroslava. Individuální vzdělávací plán pro žáky se zdravotním postižením s pokyny k tvorbě. RVP.CZ [online]. 2009 [cit. 2013-07-14]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/s/2998/INDIVIDUALNI-VZDELAVACI-PLAN-PRO-ZAKY-SE-ZDRAVOTNIM-POSTIZENIM-S-POKYNY-K-TVORBE.html/
  • KAPRÁLEK, Karel a Zdeněk BĚLECKÝ. Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-824-1.
  • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
  • ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-326-0.

Použité zkratky

PAS – poruchy autistického spektra

IVP – individuální vzdělávací plán (program)

MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

SPC – speciálně pedagogické centrum

ZŠ – základní škola

OŠD – odklad školní docházky

ŠVP – školní vzdělávací program

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby