Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pozvánka na akreditované kurzy pořádané HZS ČR
Odborný článek

Pozvánka na akreditované kurzy pořádané HZS ČR

10. 4. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Talichová

Anotace

V pravidelných článcích tohoto cyklu, které jsou věnovány problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, vás postupně seznamujeme s tematikou bezpečnosti, zařazenou v rámcových vzdělávacích programech. Nyní bychom vás rádi pozvali na akreditované kurzy, které Hasičský záchranný sbor ČR pořádá pro účastníky zdarma. Věříme, že v nich nabídneme jak pedagogům, tak také ředitelům a managementu škol a školských zařízení důležité a pro vaši práci a lepší bezpečnost škol přínosné informace.

V pravidelných článcích tohoto cyklu, které jsou věnovány problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (dále jen OČMU), vás postupně seznamujeme s tematikou bezpečnosti, zařazenou v rámcových vzdělávacích programech. Nyní bychom vás rádi pozvali na akreditované kurzy, které Hasičský záchranný sbor ČR pořádá pro účastníky zdarma. Věříme, že v nich nabídneme jak pedagogům, tak také ředitelům a managementu škol a školských zařízení důležité a pro vaši práci a lepší bezpečnost škol přínosné informace.

V tomto článku bychom vás rádi seznámili s nabídkou akreditovaných kurzů a dalšími aktivitami, kterými se Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS ČR) snaží podpořit výuku bezpečnostní problematiky.

Pro získání základního odborného vzdělání z oblasti OČMU jsou pro pedagogy připraveny následující možnosti:

  • akreditovaný vzdělávací program organizovaný HZS ČR. Program je primárně určených pro učitele základních a středních škol. Byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT-32514/2016-1-932 ze dne 24. 11. 2016. Obvykle je organizován jednou až dvakrát ročně v každém kraji ČR a je pro účastníky zdarma. V případě zájmu kontaktujte příslušný HZS kraje koordinátora preventivně výchovné činnosti. Kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách generálního ředitelství HZS ČR (http://www.hzscr.cz/clanek/podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx).
  • Asociace Záchranný kruh je akreditované vzdělávací zařízení, které pro pedagogy realizuje ve spolupráci s partnery vzdělávací programy zejména program „Ochrana a pomoc – od běžných rizik po mimořádné události“, případně další akreditované programy a konference. V případě vašeho zájmu o nabízené programy Asociace Záchranný kruh kontaktujte jejich zástupce na stránkách www.zachranny-kruh.cz.
  • odborné kurzy z předmětné problematiky jsou dále v nabídce Národního institutu pro další vzdělávání. Katalog kurzů společně s dalšími informacemi je uveřejněn na stránkách www.nidv.cz.

Kurzy organizované HZS ČR účastníky seznámí s problematikou OČMU, s jejím konkrétním zařazením v RVP ZV, RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné vzdělávání. Dále doporučí vhodné publikace, učebnice, dostupné pomůcky k výuce a konkrétní ukázky práce s nimi, vhodné odkazy včetně metodických příruček k výuce problematiky OČMU, kde je podrobně popsáno učivo, výstupy i testové otázky po jednotlivých ročnících a práce s nimi. Představí také příklady dobré praxe a účastníci budou seznámeni s informacemi, jak se zachovat při povodních nebo jiných mimořádných událostech (např. chemická havárie), které nejvíce ohrožují daný region. Absolventi tohoto sedmihodinového kurzu obdrží osvědčení o absolvování, kurz je zahrnut do systému DVPP.

Dalším vzdělávacím programem, který HZS ČR nabízí, je kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události. Vzdělávací program je orientován především na management škol a pedagogické pracovníky, kteří se podílejí nebo se budou podílet na zvládání mimořádných událostí ve školské praxi. Jeho cílem je informovat a poučit účastníky o tom, jak se při takových událostech zachovat, jak mimořádné události, které mohou nastat jak uvnitř areálu školy, tak v jejím okolí, správně řešit. Předat jim základní orientaci v právním prostředí týkajícím se přípravy škol a školských zařízení na mimořádné události a krizové situace, rady, jak se na mimořádné události a krizové situace dobře připravit. Vzdělávací kurz probíhá prezenční formou, jedná se o spojení výkladu a semináře. Je rozvržen do 8 vyučovacích hodin. Je realizován bez účastnického poplatku buď v prostorách škol, nebo v prostorách, kterými disponují HZS krajů.

Kurz je akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – akreditace byla udělena dne 20. 11. 2017 pod č. j.: MSMT-28124/2017-1-1139. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování. V případě zájmu kontaktujte příslušný HZS kraje koordinátora preventivně výchovné činnosti. Kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách generálního ředitelství HZS ČR (http://www.hzscr.cz/clanek/podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx).

Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivá témata OČMU rozložena do několika vzdělávacích oblastí, může být koncepční příprava výuky pro učitele náročnější. HZS ČR jako garant této tematiky si situaci velice dobře uvědomuje a v maximální možné míře podporuje výuku OČMU na všech stupních našeho školského vzdělávacího systému. Jeho snahou je průběžně doplňovat a obohacovat výuku o nová aktuální témata.

K dalším důležitým aktivitám, kterými se HZS ČR snaží podpořit edukaci žáků v dané oblasti, patří:

a) tvorba učebnic, příruček a materiálů pro výuku v tištěné i elektronické podobě

Podrobné informace týkající se podpory výuky OČMU lze nalézt na webových stránkách http://www.hzscr.cz/clanek/pro-ucitele.aspx nebo na webových stránkách jednotlivých HZS krajů v sekci Ochrana obyvatelstva. Jsou zde umístěny volně ke stažení různé podklady, pomůcky a učebnice, informace o projektech podporujících tuto výuku a mnoho dalšího.

b) odborná garance portálu www.ocmu.cz

Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele v mateřských, základních a středních školách k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci HZS ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.

c) pomoc s přípravou praktických cvičení nebo projektových dní ve škole

Ve spolupráci s odborníky z jednotlivých HZS krajů je možné zorganizovat praktická cvičení nebo projektové dny přímo ve škole, na školním hřišti a podobně.

d) besedy pro žáky, studenty i samotné pedagogické pracovníky včetně studentů pedagogických fakult

Tyto přednášky či besedy pořádají profesionální hasiči. Nejedná se o náhradu výkladu učitele, ale jejich smyslem je obohatit či zpestřit výuku, zaujmout posluchače informacemi z praxe, zážitky či problémy samotných hasičů, které zažívají při výkonu svého povolání.

e) exkurze školních kolektivů na stanicích hasičských záchranných sborů krajů

Tato aktivita je u žáků a studentů velmi oblíbena. V průběhu exkurze procházejí v doprovodu profesionálních hasičů jednotlivé části hasičské stanice od hasičské techniky až po zázemí, seznámí se s hasičskou výstrojí a výzbrojí, s prací hasiče a dozví se důležité informace o požární prevenci či ochraně obyvatelstva.

f) pohybově-vědomostní soutěže

Jednotlivé HZS krajů pořádají každoročně různé typy soutěží, zejména vědomostní, pohybově-vědomostní, výtvarné či literární. Konkrétní informace o nich jsou zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých HZS krajů. Celorepublikovou soutěží je např. „Dávají za nás ruku do ohně“, nebo vědomostní soutěže na webových stránkách či facebooku HZS ČR.

g) dlouhodobé výukové programy

Hasík CZ (http://www.hasik.cz/). Tento výukový program spočívá v předávání informací dětem základních a středních škol formou besed z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany v souladu se stanoveným obsahovým zaměřením. Tyto informace předává dvojice vyškolených instruktorů z řad příslušníků HZS ČR či dobrovolných hasičů. Besedy probíhají ve druhém a šestém ročníku základní školy a ve druhém ročníku střední školy. Žáci si tak hravou formou ověří informace, které získali při vyučování. V případě zájmu o tento výukový program je třeba se obrátit na koordinátora preventivně výchovné činnosti příslušného HZS kraje.

Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí (http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci). Na webových stránkách tohoto projektu radí příslušnice HZS Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje a pracovnice Diecézní charity Brno, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení osobní bezpečnosti či majetku. Naleznete zde 33 témat z oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občanů, projekt je vhodný zejména pro střední školy.

Asociace Záchranný kruh (www.zachrannykruh.cz). Internetový bezpečnostní portál Záchranný kruh je ucelený zdroj rad, informací a vzdělávacích materiálů. Registraci na tomto portálu má již více než 3000 škol z celé České republiky. Cokoliv tým odborníků v Asociaci vytvoří, je uloženo na jejich webových stránkách a je zpřístupněno zdarma všem. Portál je rozdělen do několika sekcí dle cílových skupin – obsahuje sekci pro veřejnost, pro školy, pro města a obce a pro záchranáře. Sekce pro školy pak obsahuje interaktivní multimediální učebnice, pracovní listy, databázi obrázků, výuková videa či testovací systém, vše může usnadnit pedagogům jejich práci při přípravě na vyučování.

Hasiči pro školy (http://www.hasiciproskoly.cz/).  
Tento projekt je určen pro podporu vzdělávání v oblasti OČMU. Je určený pro 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Pro každý ročník bude (po ukončení tvorby celého projektu) vytvořeno 5 hodin z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (celkem tedy 20 výukových hodin). Součástí každé hodiny je interaktivní prezentace, pracovní list pro žáky a metodická příručka pro učitele. Materiál plně reflektuje závazné požadavky na výuku dané problematiky, zároveň je logickou a odbornou součástí komplexního vzdělávacího rámce vzdělávání na základních školách. Projekt vzniká ve spolupráci HZS Zlínského a HZS Ústeckého kraje za finanční podpory Ústeckého kraje. Je dostupný  ZDARMA pro všechny školy v České republice. Pro školní rok 2017/2018 je k dispozici prvních kompletních 5 výukových hodin určených pro 5. ročník. Další ročníky budou postupně přibývat v následujících letech.

Svět záchranářů Karlovy Vary (http://www.svetzachranaru.cz) aneb Centrum zdraví a bezpečí. V tomto malém městečku se lze naučit, jak se správně zachovat při nehodách, požáru a jiných mimořádných událostech, jak si přivolat pomoc a podobně. Areál tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových situací. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště s železničním přejezdem a další venkovní lokality pro simulaci rizik ve venkovním prostředí. Školám tento areál nabízí jedinečné zážitkové vzdělávací programy zdarma. Na webových stránkách jsou jednotlivé programy popsány krátkou anotací včetně doporučené věkové kategorie, pro kterou jsou vhodné. Objednat si je možné prostřednictvím on-line systému, kde jsou zároveň vidět volné termíny.  

Za vaši zpětnou vazbu budeme velmi rádi, prosím neváhejte se na nás obrátit, odpovíme na vaše případné dotazy či připomínky.

Autor: kpt. Mgr. Martina Talichová
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení – oddělení instruktáží a školení
E-mail: martina.talichova@grh.izscr.cz, www.hzscr.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Talichová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Cyklus článků Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Ochrana člověka za mimořádných událostí