Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příručka BYOD o možnostech využití mobilních zařízení žáků
Odborný článek

Příručka BYOD o možnostech využití mobilních zařízení žáků

4. 4. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Vladimíra Pavlicová

Anotace

Příručka pro vedoucí pracovníky škol o současných trendech v oblasti Bring Your Own Device (BYOD) shrnuje hlavní přínosy tohoto konceptu, upozorňuje na možná rizika a uvádí rovněž různé scénáře a modely zavádění mobilních zařízení žáků do výuky.

Podle statistik z roku 2015 má více než 90 % patnáctiletých žáků k dispozici mobilní telefon[1], přičemž jiné průzkumy uvádějí, že mobilní telefon často rodiče dětem obstarají při vstupu do první třídy[2]. Zdá se proto účelné využít tato zařízení žáků pro potřeby výuky ve školách, které chtějí dosáhnout (nebo se přiblížit) poměru 1 : 1 – tedy stavu, kdy na jednoho žáka připadá jeden počítač či mobilní zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon).

Využití mobilních zařízení žáků přináší několik výhod. Žáci tato zařízení znají a obvykle je umějí používat, což vede k úspoře času nutného k obeznámení se se zařízením a zvýšení komfortu pro žáka. Navíc tento přístup umožňuje vzdělávat se i mimo vymezený prostor školní třídy a tím rozšířit příležitosti pro učení. Ukazuje se také, že rodiny nakupují pro žáky mobilní zařízení častěji, než by bylo v možnostech školy. Výsledkem BYOD (Bring Your Own Device) je proto využívání modernějších zařízení pro výuku. Dalším pozitivem je skutečnost, že žáci o svá zařízení pečují více než o ta, která získají ve škole, z čehož vyplývá snížení počtu jejich ztrát či poškození.

Často zmiňovaným přínosem je také úspora nákladů na straně školy. Zde je ale potřeba si uvědomit, že škola sice uspoří prostředky, které by musela investovat do nákupu školních zařízení, na druhou stranu zavedení BYOD přístupu často znamená zvýšené náklady na modernizaci školní sítě, školení pracovníků apod. Při zvažování BYOD je rovněž nutné řešit otázku rovného přístupu, resp. zajištění vhodných mobilních zařízení pro ty žáky, jejichž rodiny si nákup nemohou dovolit. Důležitou roli také hraje zajištění ochrany dat, zabezpečení systémů a správy zařízení (např. kdo bude zodpovědný za instalaci aplikací, které jsou pro výuku potřeba).

Výše zmíněné přínosy a rizika je nutné řešit ještě před zavedením přístupu BYOD do výuky. Různé školy přitom volí rozdílné způsoby, jakými BYOD do výuky začleňují:

 • BYOD jako neformální inovace jednoho učitele – vedení školy, resp. kolegové o tomto způsobu v krajním případě nemusí ani vědět.
 • BYOD jako dobrovolná možnost – vedení školy rozhodne, že žáci si mohou do školy přinášet vlastní zařízení a používat je pro výuku a učení, a zároveň vedení školy podporuje učitele v tom, aby tento přístup do hodin začleňovali.
 • BYOD jako celoškolní přístup – vedení školy rozhodne o zavedení plánovaného a systematického využívání zařízení žáků ve výuce.

Vedoucí pracovníci škol, kteří se rozhodnou pro poslední, nejvíce komplexní variantu, by měli zvážit následující doporučení:

 1. Rozmyslete si, proč chcete BYOD zavést a jak tento přístup zapadá do celkového konceptu vaší školy.
 2. Zpracujte model financování, ve kterém zohledníte různé finanční možnosti rodin (včetně zajištění zařízení pro žáky, kteří by si jinak nákup nemohli dovolit), a vezměte v úvahu také zvýšené náklady, které v některých aspektech může BYOD pro školu znamenat.
 3. Zapojte rodiče hned od začátku, abyste s nimi mohli diskutovat způsob nákupu zařízení, vysvětlit jim přínosy začlenění mobilních zařízení do výuky a řešit s nimi vyplývající rizika.
 4. Vytvořte na škole tým, který bude zavedení BYOD podporovat, a vezměte v úvahu také názory dalších stran (zástupců žáků, rodičů, učitelů apod.).
 5. Zaměřte se na to, jakým způsobem zajistíte ve škole ochranu dat, zabezpečení zařízení a rovný přístup, a zvažte, zda se jedná o optimální variantu s ohledem na míru rizika (včetně  stanovení postupů pro řešení rizik).
 6. Nezačínejte bez zajištění rychlého a silného připojení, které bude dostupné ve všech třídách, a odpovídající technické podpory.
 7. Analyzujte sociálně-ekonomické zázemí vašich žáků a zjistěte, kolik jich má k dispozici mobilní zařízení využitelné pro výuku a učení.
 8. Zvažte také alternativní modely BYOD – Není vhodnější nechat rozhodnutí o využívání mobilních zařízení žáků na jednotlivých učitelích?
 9. Rozhodněte se, zda žákům bude umožněno využívat libovolný typ mobilního zařízení, nebo zda určíte minimální technické požadavky, které má zařízení splňovat, nebo budete vyžadovat konkrétní typ zařízení (což je varianta, která může být nejvíce komfortní pro učitele a technickou podporu).
 10. Zvažte, zda zavedete BYOD najednou do všech tříd nebo začnete s pilotním ověřováním ve vybraném ročníku.
 11. Rozmyslete si, jak budete postupovat při výběru digitálních učebních zdrojů, aplikací a nástrojů (technické požadavky, požadavky na kvalitu apod.), jakým způsobem je budete financovat a jak zajistíte, aby byly dostupné pro všechny žáky (včetně těch, kteří nově přijdou) a aby byly průběžně aktualizovány.
 12. Zajistěte úvodní školení pro učitele a také jejich další profesní rozvoj v této oblasti (užitečné mohou být vzájemné hospitace, spolupráce v rámci předmětových komisí nebo možnost účastnit se takových forem dalšího vzdělávání, které ukazují příklady dobré praxe apod.).
 13. Zajistěte, aby učitelé měli možnost konzultovat technické obtíže, ale také pedagogické aspekty související se začleněním mobilních zařízení do výuky a učení.
 14. Dopřejte učitelům dostatek času, aby vyzkoušeli, jak začlenit zařízení žáků do výuky, a vytvořte na škole atmosféru, ve které nebudou mít obavy z nezdaru.
 15. Průběžně kontrolujte, vyhodnocujte a upravujte svůj plán pro zavádění BYOD.

Uvedená doporučení vycházejí z publikace BYOD – Příručka pro vedoucí pracovníky škol o možnostech využití mobilních zařízení žáků pro výuku a učení, která je volně ke stažení v českém jazyce. Tato příručka se nejprve věnuje samotnému termínu BYOD a uvádí důvody, proč může být tento přístup pro školy užitečný. Řeší ale také rizika, ochranu dat a zabezpečení zařízení. Součástí příručky jsou rovněž konkrétní rady, na co se při zavádění BYOD přístupu zaměřit a jaké aspekty zvažovat.

Publikace byla sepsána v rámci sdružení European Schoolnet, které podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě. Dům zahraniční spolupráce, který je členem tohoto evropského sdružení, zajistil český překlad s cílem usnadnit vedoucím pracovníkům škol přístup k informacím o současném trendu využívání zařízení žáků ve výuce (BYOD) a poskytnout jim příklady dobré praxe ze škol, které BYOD zavedly.

Pro ty, kteří se zajímají především o technické aspekty spojené s BYOD, je určena publikace BYOD for Schools: Technical advice for school leaders and IT Administrators (pouze v anglickém jazyce), kterou vydal European Schoolnet na konci roku 2017, a z ní vycházející soubor kratších tematických příruček:


[1] https://www.czso.cz/documents/10180/46014808/061004-17_F.pdf/bb32089c-2717-4301-8cc7-a8cd2e7ef6a9?version=1.1
[2] https://www.sazkamobil.cz/documents/30144/32461/TZ+SAZKAmobil-prvnitelefony.pdf/f2a5060c-5631-4842-9ba6-0bcb1644525f – Je však třeba vzít v úvahu, že tisková zpráva neuvádí podrobnější informace k průzkumu a zároveň se jedná o společnost, která je v oblasti mobilních telefonů velmi angažovaná.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Vladimíra Pavlicová

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
4. 4. 2018, 21:45
Geniální tah Spolku bojovníků proti BYOD, přejmenovat se na "Dům zahraniční spolupráce" a příručku "Jak BYOD vyhnat učitelům z hlavy a jak studenty nadlouho znechutit" hustit do škol pod krycím názvem "o možnostech využití mobilních zařízení žáků pro výuku a učení". Sice to není původní - podobně bojovali čeští zákonodárci např. proti Kužílkovu zákonu o svobodném přístupu k informacím - ale určitě to bude účinné.
Víme, že rodiny nakupují pro žáky - pro svoje potomky - mobilní zařízení častěji, než by je nakupovala škola. Lze předpokládat, že rodiny také nakupují zařízení kvalitnější a hlavně jiná, než by kupovala škola. Základní vlastnost BYOD je rozmanitost. Takže zde je třeba zaútočit, chceme-li BYOD znemožnit. Je nutné řešit otázku rovného přístupu. Škola na to sice nemá, ale bude "zajištovat vhodná mobilní zařízení pro ty žáky, jejichž rodiny si nákup nemohou dovolit". A jaký je rozdíl mezi "nemůže dovolit" a "nechce investovat do vzdělání"? Já to nepoznám, ale autor příručky jistě ano.
Kdyby ani to BYOD neznemožnilo, pojďme řešit, kdo bude zodpovědný za instalaci aplikací. A kdyby se přece jenom povedlo překonat i tyto překážky, přikážeme všem studentům jednotné zařízení.

Kdybych byl učitelem na škole, jejíž vedení bere tuto příručku vážně, nebo dokonce se příručkou chce řídit, uchýlil bych se do hluboké konspirace. Princip BYOD? Nic takového používat nechci. Že studenti používají nějaká svoje zařízení? Opravdu? Nic takového jsem neviděl. Zatloukat, zatloukat, zatloukat. 

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.