Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – požáry o Vánocích a na Silvestra
Odborný článek

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – požáry o Vánocích a na Silvestra

15. 12. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Talichová

Anotace

Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Hasičský záchranný sbor ČR jako odborný garant této problematiky si velice dobře uvědomuje náročnost koncepční přípravy na výuku a snaží se v maximální možné míře podporovat vyučující v jejich náročné práci.

V rámci pravidelného cyklu článků věnovaných problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí přinášíme šestý díl, tentokrát na aktuální téma – nejčastější příčiny vzniku požárů o Vánocích a na Silvestra. Věříme, že vyučující informace využijí jako vhodnou doplňkovou pomůcku k plánování a realizaci výuky.

Častou příčinou požárů v době adventu a Vánoc je lidská nedbalost při používání otevřeného ohně. Způsobuje je neopatrná manipulace se svíčkami, zejména na adventních věncích, nebo s prskavkami, od nichž často vzplane ubrus, koberec nebo záclona. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály z umělých vláken, které snadno vzplanou, snadno hoří. Požár se tak velmi rychle šíří a může způsobit značné materiální škody.

Zapálená svíčka nebo prskavka je otevřený oheň. Nad vrcholem plamene může teplota dosáhnout i 200 °C, což je k zapálení papíru, plastu či textilie dostačující. Zapálená svíčka musí být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu s podkladem (chvojím adventního věnce, ubrusem, stolem apod.) a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Ne u okna v průvanu, ne blízko záclon, ne v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ne na poličce nebo skříni, ne bez dozoru! Opouští-li osoby místnost, musí svíčky dobře zhasnout.

Zakoupí-li rodiče do domácnosti adventní věnec, měli by své děti poučit o tom, zda je věnec určený pouze jako dekorace (toto musí být v návodu na použití adventního věnce vždy uvedeno a tom případě se na něm svíčky zapalovat nesmí), nebo zda je možné svíčky zapálit. Děti samy, bez dozoru dospělého, by s otevřeným ohněm manipulovat neměli. Stejná bezpečnostní pravidla platí také pro klasické svíčky na vánočním stromku. S rozšířením elektrických ozdobných žárovek požárů vánočních stromků v posledních letech výrazně ubylo. Rizikem v tomto případě zůstává vznik zkratu a následný požár. Elektrické svíčky doporučujeme nakupovat pouze u renomovaných/autorizovaných prodejců, přičemž zakoupený výrobek musí obsahovat český návod k obsluze a příslušné certifikáty.

Kvůli zvýšené činnosti v kuchyni při přípravách svátečních pokrmů se každý rok vyskytnou případy vznícení potravin při vaření. Je důležité vědět, že např. horký olej na pánvi se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení především v obličeji a na rukách a k požáru kuchyně. Každá vodní kapka, která se ponoří do vroucího tuku nebo oleje, projde skokově fázovou přeměnou ve vodní páru, která zaujme minimálně 1700 násobek původního objemu kapky. Znamená to, že dojde k prudké expanzi par a rozstřiku hořícího tuku z pánve do celého prostoru. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, mokrou utěrkou nebo plechem na pečení a vypnout zdroj tepla. Tím se zamezí přísunu kyslíku a oheň uhasne. Ideálním pomocníkem v takovém případě může být univerzální hasicí sprej uložený na dosah od sporáku.

Na tomto odkaze jsou umístěny k vašemu využití dva krátké vtipné videoklipy, věnované výše zmíněnému problému zapálených svíček bez dozoru a hašení oleje na pánvi – http://www.tvhasici.cz/stesti-preje-pripravenym.

S příchodem Nového roku a zejména během silvestrovské noci se každoročně zvyšuje riziko vzniku požáru nebo vážného zranění v souvislosti s odpalováním zábavní pyrotechniky. S tou nezletilé děti bez dozoru dospělých nesmí vůbec manipulovat. Pro dospělé pak platí několik základních zásad pro její bezpečné používání: 

 • Je nutné dbát na to, aby při jejím používání nebyl ohrožen život, zdraví či majetek osob, dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25 000 Kč;
 • Kupovat pouze legální zábavní pyrotechniku v ověřených prodejnách nebo e-shopech, s návodem výrobce na použití v českém jazyce a označené třídou nebezpečnosti (zde by měla být jistota, že zboží prošlo bezpečnostními zkouškami);
 • Zábavní pyrotechnika III. a IV. třídy nebezpečnosti patří do rukou profesionálů, není prodejná bez příslušného povolení;
 • Kupovat výrobky v neporušeném obalu (navlhlé, viditelně poškozené či s otevřeným obalem nikdy nekupovat);
 • Skladovat zábavní pyrotechniku mimo dosah dětí, v suchu, na bezpečném místě, kde nemůže dojít k její iniciaci;
 • Odpalovat podle návodu na použití, před odpalem si ho pozorně přečíst;
 • Neodpalovat a nemanipulovat se zábavní pyrotechnikou po požití alkoholu;
 • Manipulovat s ní zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí tak, aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut nebo keřů.

Vhodnou pomůckou ke zpestření výuky také mohou být kreslené filmové šoty s názvem Hasiči varují! Upozorňují na nejčastější příčiny vzniku požárů v domácnostech (volně ke stažení jsou umístěné na adrese http://www.hzscr.cz/clanek/letaky-a-prirucky.aspx).

V posledních letech se v České republice uchytil při různých soukromých i společenských akcích, konec roku a oslavy s tím spojené z toho nevyjímaje, jeden zvyk ze zahraničí, a to vypouštění tzv. létajících lampiónů, balónků štěstí nebo také létajícího štěstí. Létající lampióny jsou balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. Podle výrobce mohou lampióny letět až dvacet minut, mohou dosáhnout výšky více než jeden kilometr a mohou doletět do velké vzdálenosti. Není tak možné kontrolovat, na co létající lampión s otevřeným ohněm na své trase narazí. Volně vypuštěný je z pohledu hasičů naprosto nekontrolovatelným otevřeným ohněm, který se na obloze může chovat zcela nepředvídatelně a při sebemenším poškození může tento otevřený oheň spadnout na střechy domů, do lesa či kamkoliv jinam, kde velmi snadno způsobí požár. Historicky vychází tento zvyk ze států, kde se tyto lampióny vypouštěly nad mořem nebo v poušti. Přejímání několik tisíc let staré tradice středoevropským státem s hustou zástavbou je ale z požárního hlediska naprosto nevhodné. V ČR již vyhořelo několik budov a vznikly desítky lesních požárů iniciovaných těmito volně vypuštěnými lampióny s otevřeným ohněm.

Při dodržení bezpečnostních opatření daných výrobcem je prakticky nemožné létající lampióny vypouštět. Jeho použití je zakázáno v obytných zónách, v blízkosti lesa, letiště, různých skladů (sena, chemických látek, hořlavin, výbušnin, ale i čerpacích stanic apod.), v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, v blízkosti stožárů vysokého napětí, za větrného počasí (podle českého hydrometeorologického ústavu je v celé ČR jen minimum dní v roce bezvětří), při velkém shromáždění osob, dětem bez dozoru dospělých nebo osobám pod vlivem alkoholu. Létající lampióny štěstí by se v ČR neměly vůbec používat.

Na uvedeném odkaze nalezneme volně ke stažení videoklip Videoprojektu OČMU od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje k problematice létajících lampiónů – http://www.hzscr.cz/clanek/letajici-prani-jako-priciny-pozaru-aneb-smajlik-zpusobujici-milionove-skody.aspx.

Začlenění této problematiky v RVP ZV:

Člověk a jeho svět: Člověk a jeho zdraví – 1. období ČJS-3-5-02  rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje zákl. pravidla bezp. chování účastníka sil. provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných + ČJS-3-5-02p + učivo;

2. období ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících MU + ČJS-5-5-04p + učivo: MU a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém.

Člověk a příroda: Chemie a společnost – CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe + CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka + učivo.

Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví – VZ-9-1-15 aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, VZ-9-1-16 – uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i MU + VZ-9-1-16p + učivo.

Důležité pro 1. stupeň ZŠ:

 • Žák rozezná oheň dobrý, který nám pomáhá, a oheň zlý, který nám škodí;
 • Žák chápe, že s ohněm si nemůže hrát.

Důležité pro 2. stupeň ZŠ:

 • Žák chápe problematiku z prvního stupně a rozvíjí své znalosti dál;
 • Žák ví, jak v případě zjištění požáru přivolat pomoc;
 • Žák ví, jakým způsobem se může pokusit uhasit počínající požár;
 • Žák ví, že zábavná pyrotechnika může být nebezpečná a že ji smí používat jen pod dozorem dospělých osob;
 • Žák chápe, proč jsou lampióny štěstí z požárního hlediska nebezpečné.

Za vaši zpětnou vazbu budeme velmi rádi, prosím neváhejte se na nás obrátit, odpovíme na vaše případné dotazy či připomínky.

Autor: kpt. Mgr. Martina Talichová
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení – oddělení instruktáží a školení
MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
E-mail: martina.talichova@grh.izscr.cz

www.hzscr.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Talichová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Cyklus článků Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Ochrana člověka za mimořádných událostí