Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Péče o žáky s OMJ, Základní škola nám. Curieových, nám. Curieových 886/2, Praha 1
Odborný článek

Péče o žáky s OMJ, Základní škola nám. Curieových, nám. Curieových 886/2, Praha 1

8. 11. 2017 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová

Anotace

ZŠ Curieových je umístěna v historickém centru Prahy. Vzhledem k dlouholeté zkušenosti s výukou dětí s OMJ přitahuje mnoho cizinců různých národností. Škola spolupracuje s META, o. p. s., o děti pečují proškolení pedagogové, asistenti, speciální pedagog a koordinátor péče o děti s OMJ.

Základní škola nám. Curieových je umístěna v krásném prostředí Starého Města a její strategická poloha v centru Prahy ji předurčila k zájmu specifické skupiny lidí.

S prodejem domů a bytů na Praze 1 se v této lokalitě objevilo velké množství cizinců a samozřejmě i jejich dětí. Jedná se většinou o děti z bilingvních rodin, kdy jeden z rodičů má jako rodný jazyk češtinu. Převládajícím komunikačním jazykem v rodině však je převážně jazyk druhého rodiče-cizince a tyto děti mají ve škole často problémy se strukturou českého jazyka, s gramatikou a v neposlední řadě se spoustou abstraktních, ale i méně často používaných konkrétních pojmů z různých vyučovacích předmětů. Pro tyto děti v naší škole již před deseti lety vznikaly odpolední kroužky Čeština pro cizince. Sdružovaly děti podobně staré a pomáhaly jim s tím, co ve škole nezvládly nebo se jim nedařilo. Kroužky byly hrazené rodiči jako forma odpolední mimoškolní činnosti a v jejich vedení se jako lektoři střídali pedagogové školy. Oporou jim byly základní metodické materiály z webových stránek Mety, o. p. s., doporučení školního speciálního pedagoga, vlastní intuice a chuť pomáhat dětem.

Pozitivní odezva na naši práci s dětmi s OMJ přišla v podobě žádostí velkého množství cizinců o přestup jejich dětí do naší školy. V aktuálně je ve škole 55 žáků s cizí státní příslušností a 48 bilingvních žáků s českou státní příslušností. Celkový počet žáků je 619. Máme žáky z Ukrajiny, Vietnamu, Koreje, Velké Británie, Francie, Sýrie, Slovinska, Srbska, Německa, Číny, Kosova, Ruska, Bulharska, Nizozemí, Afganistánu, Japonska nebo Běloruska. Výrazně nepřevládá žádná národnost, složení je pestré, většinou jsou to děti rodičů-cizinců, kteří v blízkosti naší školy pracují nebo se od známých doslechli o naší pomoci dětem s OMJ.

Za posledních deset let jsme se při práci s dětmi s OMJ hodně poučili, zlepšili jsme koncepci péče i metody práce, ale základem stále zůstává vycházení z konkrétních potřeb jednotlivých žáků. Celým školním vzdělávacím programem se prolíná tolerance k odlišnostem, ve škole také pečujeme o nadané žáky i ostatní žáky se SVP. Společným pojítkem je zejména etická výchova a celoškolní etické programy, snaha o komplexní péči a využívání vrstevnického učení.

V loňském školním roce se škola partnersky spojila s organizací Meta, o. p. s., v projektu Češtinou k inkluzi a již poněkolikáté požádala o poskytnutí finančních prostředků z Rozvojového programu Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného státu Evropské unie (Modul C) Magistrátu hl. města Prahy. Finanční prostředky jsou použity na platy asistentů pedagoga, kteří s dětmi pracují v odpoledních hodinách nebo přímo ve výuce. Péči o žáky s OMJ podporujeme i dalšími projekty – například zapojením žáků do projektu Školní čtenářský klub: inkluzivní prostředí pro rozvoje čtenářské a jazykové gramotnosti, realizovaný partnersky s Novou školou, o. p. s., či možností doučování v jednotlivých předmětech.

Tímto spojením vznikl v naší škole ucelený program podpory a péče o děti s OMJ a mohly být podchyceny všechny děti s různou úrovní znalosti českého jazyka.

Na začátku školního roku již podruhé probíhala diagnostika jazykové úrovně žáků s OMJ, primárně založená na nominaci třídních učitelů. Žáci prošli komplexní diagnostikou, na jejímž základě se rozdělují do skupin. Diagnostika je metodicky zaštítěná naší spolupracující organizací Metou a spočívá například v práci se souvislým beletristickým textem, ověření jeho porozumění, volném psaní a zpracování úloh z oblasti gramatiky a následujícího rozhovoru. Žáci 1. a 2. tříd absolvují pouze rozhovor doplněný o obrázky a úlohy založené na ústním projevu.

Po vyhodnocení diagnostiky vzniknou 3 skupiny žáků s OMJ s rozdílnou potřebou podpory:

 • Podpora ve výuce v kmenové třídě (podporu zajišťuje vyučující, asistent, případně je realizována jako odpolední doučování češtiny)

Dítě rozumí a mluví téměř jako rodilý mluvčí, ale má drobné nedostatky v češtině, především v oblasti slovní zásoby. Ty se mohou projevit například následovně: žák nezná úplně všechna slova, dělá výjimečně chyby v gramatice, plete si písmena, nerozumí obsahu komunikace hned a samostatně, ale s dopomocí ano.

 • Střední podpora (2–3 hodiny výuky češtiny jako druhého jazyka)

Dítě mluví a rozumí na běžné komunikační úrovni. Splní téměř všechny úkoly v diagnostickém testu, kterým dokáže projít. Některé úlohy splní pouze s doplňujícím vysvětlením. Nedostatky v češtině se mohou projevit především následovně: nepojmenuje úplně všechny obrázky nebo si není jistý, dělá gramatické chyby v koncovkách, nepoužívá správně předložky, občas se objevuje nesrozumitelná výslovnost, plete si písmena, instrukcím nerozumí hned, potřebuje dopomoc.

 • Intenzivní podpora (denně výuka češtiny jako druhého jazyka – 11 hodin týdně)

Dítě má významné nedostatky ve slovní zásobě (nepojmenuje, co vidí na obrázku). Nedokáže stále mluvit ve větách. Dělá chyby v gramatice. Rozumí pouze, pokud se mu komunikační partner výrazně přizpůsobí. Nerozumí rychlému tempu řeči. Někdy mluví nesrozumitelně. Instrukce plní s dopomocí nebo vůbec.

Meta, o. p. s., poskytla vzdělávání našim pedagogům a asistentům pedagoga, zajistila proškolenou pedagožku, která pracuje s dětmi s nejnižší znalostí českého jazyka v mikroskupinách nebo individuálně během vyučování. Pečuje společně s dalšími kolegyněmi o naše žáky v rámci střední a intenzivní podpory ve speciální učebně, kde probíhá pouze výuka češtiny jako druhého jazyka.

Největší procento dětí s OMJ potřebuje podporu v kmenové třídě a odpolední doučování. Tu zajišťují proškolení asistenti pedagoga. Ve výuce i odpoledním doučování asistenti doplňují výuku českého jazyka, vysvětlují odborné pojmy z jednotlivých předmětů (matematika, chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis apod.), protože žáci s OMJ často zvládají češtinu pouze na konverzační úrovni a odborným pojmům nerozumí. Poskytují také podporu žákům s OMJ, jimž rodiče pro jazykovou bariéru nemohou pomáhat s domácí přípravou na vyučování.

Připravenost našich pedagogických pracovníků na tuto práci je po letech hledání na vysoké úrovni, spolupráce s asistenty pedagoga ve výuce vyžaduje soustavné vzdělávání, neboť například spolupracují při tvorbě vyrovnávacích plánů pro „své“ žáky s OMJ. Pro úspěšnou práci je důležitá i poradní činnost školní speciální pedagožky a koordinátorky péče o děti s OMJ, odbornice na práci s dětmi s OMJ.

Pro práci s dětmi s OMJ často využíváme metody kritického myšlení jako dílny čtení nebo myšlenkové mapy a aktivity, které jsou spojené s konkrétní činností – pečení vánočního cukroví, návštěvy knihovny, tematické vycházky po Praze a okolí. Pro práci s dětmi s OMJ se hodí i tyto pomůcky (jejich výčet není konečný, stále vznikají další, i vlastní výroby, podle konkrétní potřeby dětí):

 • učebnice češtiny pro cizince
 • učebnice prvouky, učebnice českého jazyka pro nižší ročníky, materiály pro děti s SPU
 • obrázkové slovníky, encyklopedie, beletristické knihy přiměřené věku dítěte i jeho jazykové úrovni
 • pexesa, logopedické hry
 • mapy, fotografie
 • předměty denní potřeby vztahující se k danému tématu (školní pomůcky, oblečení aj.)
 • interaktivní výukové programy a www stránky, portál Inkluzivní škola

Svůj příspěvek bych uzavřela krátkou kazuistikou našeho žáka, na kterém je nejlépe vidět, jak intenzivní práce může přinést ovoce.

Kazuistika – Z. A.

 • 11, let, 6. tř.
 • ze Sýrie přijeli na začátku roku 2015 z důvodu hrozící války, navštěvoval soukromé hodiny češtiny 1x týdně a v září 2015 nastoupil do naší školy do 4. třídy
 • otec v ČR studoval VŠE, hovoří česky; matka česky nehovoří
 • má 2 starší bratry (19 a 20 let), kteří studují v Praze a mluví plynně česky (studium češtiny ÚJOP Karlova univerzita, úroveň B2)
 • v rodině se mluví arabsky
 • ve školním roce 2015/16 individuální výuka češtiny 15 hodin týdně v naší škole + 1x týdně hodina se soukromou učitelkou
 • ve školním roce 2016/17 individuální výuka češtiny 12 hodin týdně v naší škole + 1x týdně hodina se soukromou učitelkou
  • ve školním roce 2017/18 individuální výuka češtiny 3 hodiny týdně v naší škole + 1x týdně hodina a půl se soukromou učitelkou

Jako žák, který neměl žádnou znalost českého jazyka, se do kolektivu třídy zapojoval nesnadno a zpočátku s dětmi komunikoval především anglicky. Ale již během prvního pololetí, kdy měl intenzivní výuku českého jazyka, došlo k velkému pokroku, měl zájem o jazyk a i díky velké podpoře rodiny došlo k rychlému porozumění mluvenému jazyku.


K rozvoji slovní zásoby dochází podstatně rychleji než k osvojování si gramatických pravidel českého jazyka (jako nejtěžší žák hodnotí skloňování podstatných jmen a určování slovních druhů). Psaná forma jazyka je pro něj lehčí než mluvení. Za nejobtížnější předměty žák považuje zeměpis, fyziku a přírodopis, kde se vyskytuje velké množství odborných pojmů. V těchto hodinách má žák možnost spolupráce s asistentem pedagoga. V ostatních předmětech žák rozumí instrukcím vyučujícího a dokáže splnit zadanou práci. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Inkluzivní vzdělávání / menšiny