Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – mimořádné události
Odborný článek

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – mimořádné události

16. 1. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Talichová

Anotace

Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Hasičský záchranný sbor ČR jako odborný garant si velice dobře uvědomuje náročnost koncepční přípravy na výuku a snaží se v maximální možné míře podporovat vyučující v jejich náročné práci.

V rámci pravidelného cyklu článků věnovaných problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí přinášíme třetí téma – seznámení s pojmem mimořádná událost, třídění a základní pojmy o mimořádné události způsobené přírodními silami. Věříme, že vyučující informace využijí jako vhodnou doplňkovou pomůcku k plánování a realizaci výuky.

Každá událost, která ohrožuje život nebo zdraví člověka, ohrožuje zvířata, majetek nebo životní prostředí a u které se musí provádět záchranné a likvidační práce, se označuje jako mimořádná událost. Nejčastěji se mimořádné události dělí podle příčin jejich vzniku na dvě základní skupiny:

 • Naturogenní  způsobené různými přírodními vlivy, působením živé či neživé přírody;
 • Antropogenní – způsobené činností člověka.

Podle platných právních předpisů České republiky je stát odpovědný za ochranu svého obyvatelstva, ale do příjezdu záchranných složek, a to bývá v řádu několika minut, si musí každý občan poradit s nastalým problémem sám. Na tom, jak situaci zvládne, mnohdy závisí nejen ochrana jeho majetku, ale často i holý život. Předem získané vědomosti a dovednosti dávají předpoklad, že člověk tyto události zvládne lépe a ochrání tím sebe i ostatní.

Základní charakteristika mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy:

Naturogenním mimořádným událostem také říkáme živelní pohromy. Mohou vzniknout pod zemských povrchem – působením vnitřních přírodních sil, fyzikálními a chemickými procesy v hlubinách Země, jako jsou např. zemětřesení, sopečná činnost a jejich následky. Mohou vzniknout na zemském povrchu různým posunem půdy, kamení, ledu či sněhu, zvýšením vodní hladiny řek, jezer, přehrad, ale i moří v důsledku přívalových dešťů, silného větru nebo přílivové vlny. Mohou také vzniknout nad zemským povrchem působením silného větru, bouřemi, kroupami. Příčinou však mohou být i kosmické vlivy jako dopady meteorických těles na zemský povrch nebo škodlivé kosmické záření.

Vhodnými pomůckami při výuce těchto témat mohou pro vyučující být:

 • učebnice pro 6. r. ZŠ s názvem Povodně; učebnice pro 9. r. ZŠ s názvem Od vichřice k zemětřesení a Metodická příručka pro učitele pro 2 st. ZŠ (vydalo nakladatelství ALBRA ve spolupráci s MV GŘ HZS ČR);
 • učebnice Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1 st. ZŠ, učebnice pro zeměpis a přírodopis na ZŠ s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí – Živelní pohromy. Pro SŠ je vhodná učebnice Ochrana člověka za mimořádných událostí, která je svým obsahem komplexnější, jedna její kapitola se věnuje živelním pohromám (vše vydalo nakladatelství FORTUNA ve spolupráci s MV GŘ HZS ČR).
 • multimediální kurzy  na níže uvedeném odkazu jsou umístěny volně ke stažení další výukové materiály, např. multimediální kurz pro 1 st. ZŠ Mimořádné události I, pro 2 st. ZŠ Atmosférické poruchy, Mimořádné události II, Povodně či Zemětřesení, sopečná činnost, sesuvy půdy a laviny, které jsou vhodné pro bližší seznámení s tématem živelních pohrom. (http://www.zachranny-kruh.cz/pro-skoly/interaktivni-vzdelavaci-kurzy/mimoradne-udalosti-i.html)

Přírodní živly jsou nedílnou součástí naší planety, chápeme je jako nezkrotnou, neovladatelnou a často ničivou přírodní sílu. Zpravidla udeří neočekávaně a zpustoší určité území. Chránit se před nimi můžeme buď aktivně (pevné stavby odolávající otřesům půdy při zemětřesení, stavba hrází či poldrů proti povodním, vymezením lavinových polí či řízený odstřel laviny apod.) nebo pasivní formou (evakuace osob z postižené oblasti, ukrytí apod.). Důležité je, aby každý věděl, jak se v těchto situacích správně zachovat.    

V dnešní době plné celosvětové všeobecné informovanosti o každodenních problémech se téměř denně dozvídáme z médií o nějaké živelní pohromě. Její rozsah nezávisí jen na samotné intenzitě daného živlu, ale i na dalších faktorech, jako je koncentrace osob v postižené oblasti, přítomnost průmyslu, dopravy, a samozřejmě na připravenosti na tyto mimořádné události a schopnosti jejich následky minimalizovat. Česká republika naštěstí patří díky své středoevropské poloze k oblastem, kde nehrozí výbuchy sopek, tsunami, písečné bouře nebo častá zemětřesení. Musí se však chránit proti povodním a záplavám, sesuvům půdy, velkým lesním požárům, proti následkům atmosférických poruch, mrazům a sněhovým kalamitám, epidemiím či nebezpečným nákazám zvířat.

Při mimořádné události většího rozsahu obvykle dochází k působení několika jevů na jednou. Průběh takovéto mimořádné události může vyvolat lavinovitý sled dalších projevů, např. povodeň způsobí sesuv půdy, tím naruší produktovod, dojde k úniku plynu s následným výbuchem a požárem. Jiným příkladem může být silná námraza, která poláme větve stromů. Ty při pádu poničí vedení elektrického napětí, čímž vznikne v postižené oblasti tzv. blackout neboli výpadek dodávek elektrické energie velkého rozsahu.

Zásady, které je třeba při vzniku mimořádné události dodržovat, dělíme na základní – to jsou zásady, které platí u všech mimořádných událostech, a specifické zásady – ty se liší podle konkrétního typu mimořádné události.

Základní zásady chování při mimořádné události:

 • Uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek (velitel zásahu), orgánů státní správy a samosprávy (hejtman, starosta, ředitel krajského úřadu);
 • Snažit se zachovat klid a rozvahu, nešířit stres a paniku poplašnými zprávami z neoficiálních zdrojů;
 • Zbytečně netelefonovat, protože telefonní síť bývá během takto vypjatých situací přetížena;
 • Neváhat poskytnout pomoc ostatním, zejména starým, nemocným lidem a matkám s dětmi;
 • V případě evakuace se přesvědčit, že i sousedé vědí, že mají opustit byt či dům.

Specifické zásady chování při nejčastějších mimořádných událostech v ČR budou rozebrány postupně v dalších článcích tohoto cyklu.

Závěrem je potřeba žákům zdůraznit, že síla přírodních živlů je stále, i v dnešní moderní době, zrádná, těžko předvídatelná a není možné ji zcela zkrotit. Je potřeba, aby si žáci uvědomili, že podcenění rizik při živelní pohromě je velmi nebezpečné a může skončit a mnohdy i končí tragicky (např. hazardování vodáků při povodních, podcenění vlastních sil a vlivu počasí při túrách).

Začlenění této problematiky v RVP ZV:

Člověk a jeho svět: Rozmanitost přírody – 2. období  ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit, + ČJS-5-4-06p + učivo;

Člověk a příroda: Přírodopis - Neživá příroda  P-9-6-06  uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi + učivo;

Člověk a příroda: Zeměpis – Terénní geografická výuka, praxe a aplikace  Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech, + Z-9-7-03p + učivo;

Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví  VZ-9-1-15 aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, VZ-9-1-16  uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí, + VZ-9-1-16p + učivo.

Důležité pro 1. stupeň ZŠ:

 • Žák chápe rozmanitost přírody a její nástrahy;
 • Žák reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádné události;

Důležité pro 2. stupeň ZŠ:

 • Žák chápe problematiku z prvního stupně a rozvíjí své znalosti dál;
 • Žák zná a chápe možné příčiny vzniku živelních pohrom jak v České republice, tak v zahraničí;
 • Žák zná základní zásady chování při mimořádné události;
 • Žák určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě.

Za Vaši zpětnou vazbu budeme velmi rádi, prosím neváhejte se na nás obrátit, odpovíme na Vaše případné dotazy či připomínky.

Autor:

kpt. Mgr. Martina Talichová
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení  oddělení instruktáží a školení
MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
E-mail: martina.talichova@grh.izscr.cz

www. hzscr.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Talichová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Cyklus článků Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Ochrana člověka za mimořádných událostí