Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – záchranáři
Odborný článek

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – záchranáři

18. 10. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Talichová

Anotace

V rámci pravidelného cyklu článků věnovaných problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí přinášíme první téma zaměřené všeobecně na záchranáře. Věříme, že vyučující informace využijí jako vhodnou doplňkovou pomůcku k plánování a realizaci výuky.
 

 Hlavním cílem tohoto článku je naučit žáky bezpečně rozpoznat zasahující záchranáře (tj. hasiče, policisty, zdravotní záchranáře a případně i obecní/městské policisty) podle určujících znaků na jejich uniformách, podle jejich výzbroje a výstroje, podle techniky, se kterou pracují. Je důležité vést žáky k tomu, aby postupně získávali důvěru k zasahujícím záchranářům, jistotu, že jim tito lidé v nesnázích pomohou. Žáci by si měli osvojit základní přehled o záchranářských činnostech, aby sami v budoucnu uměli rozlišovat, co spadá do kompetence hasičů, policistů, zdravotních záchranářů a obecních/městských policistů a ve kterých situacích se mohou na tyto složky obracet. Je zapotřebí, aby věděli, že základní složky integrovaného záchranného systému, hasiči, zdravotní záchranáři a policisté, jsou 24 hodin denně připraveni vyjet a poskytnout svou pomoc, bude-li jí potřeba, že se na ně mohou s důvěrou obrátit, ocitnou-li se v nebezpečí sami nebo jejich blízcí.

Vhodné je na úvod probírané látky nechat žáky vyprávět o tom, kde oni sami zasahující záchranáře viděli a co si myslí, že je hlavní náplní jejich práce. Jestli už některé záchranáře sami potřebovali, nebo zda znají někoho, kdo jejich pomoc potřeboval. Lze tak získat přehled o tom, co žáci o těchto složkách vědí, jaké jsou jejich osobní zkušenosti. Současně lze zjistit, které informace je třeba upřesnit nebo rozšířit.

Mezi základní znalosti o činnostech jednotlivých záchranných složek patří:

  • Hasičský záchranný sbor ČR je povoláván, když je ohrožen život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a je potřeba provádět záchranné a likvidační práce, čímž rozumíme hašení, vyprošťování osob, evakuaci osob, technickou pomoc a podobně. Hasiči nejčastěji zasahují při požárech, živelních pohromách, haváriích, či dopravních nehodách;
  • Zdravotnická záchranná služba je povolávána, když je ohroženo zdraví člověka, nebo jeho život (vážný úraz, poruchy vědomí, zástava dechu, otrava apod.). Její hlavní činností je zajišťování odborné přednemocniční neodkladné péče pro obyvatele, kteří jsou v ohrožení života nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje urgentní zásah lékaře, a v případě potřeby doprava těchto osob do zdravotnického zařízení;
  • Policie ČR je povolávána, je-li ohrožena bezpečnost osob nebo majetku, je-li narušen veřejný pořádek, při podezření z provádění trestného činu (krádež, přepadení apod.), nebo při podezření na jakoukoliv formu terorismu. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti;
  • Obecní/městská policie je povolávána, je-li ohrožen veřejný pořádek na místní úrovni, přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku v dané obci, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.

Dále je vhodné si formou besedy popsat jednotlivé záchranáře, jaké nosí oblečení a vybavení, jakou používají techniku. Pro názornost lze využít obrázky, žáci také mohou společně záchranáře kreslit přímo na tabuli, ve skupinové práci, hledat na internetu apod. Odkaz http://www.zachranny-kruh.cz/pracovni-listy/mimoradne-udalosti-poznej-zachranare.html navede na pracovní listy vhodné pro MŠ a ZŠ jako např. obrázky určené k vybarvování, k určování správného vybavení jednotlivých záchranářů, k diskusi, co ještě na obrázcích chybí, co tam přebývá a podobně. Na odkazu (http://www.hasik.cz/publikace/download.html) je možné získat podpůrný obrázkový materiál jako například hasiče v zásahovém oděvu či zásahovou techniku. Na obou webových stránkách jsou výukové materiály ke stažení zdarma.

Každá záchranná složka má svoje uniformy (společenský a služební stejnokroj) a na něm svoje identifikační označení. Na pravé paži se nachází rukávový znak, dále k uniformě patří kovový znak na hrudi, identifikační číslo a případně nápis s názvem záchranné složky na zádech. Obecní/městská policie nemá jednotný znak pro celou ČR, nosí znak svého zřizovatele, konkrétní obce nebo městské části. Podobně tak zdravotnická záchranná služba si základ svého znaku, modrou hvězdu života osazenou bílou Aeskulapovou holí, kterou obepíná bílý had, dále modifikují, podle svého zřizovatele.                

Znak Hasičského záchranného sboru ČR Modrá hvězda života (cit. 5. 9. 2017, dostupný pod licencí Creative commons na: https://pixabay.com/en/paramedic-medical-emergencies-1136916/) Znak Policie ČR (cit. 5. 9. 2017, dostupné pod licencí Public domain na: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:P%C4%8CR_seal_CMYK.svg
)

Závěrem je důležité žákům vysvětlit, že tyto záchranné složky jsou připraveny jim poskytnout pomoc ve dne i v noci, o prázdninách i svátcích, že jsou stále v pohotovosti a potřebnou pomoc poskytují zdarma.

Začlenění této problematiky v RVP ZV:

Člověk a jeho svět: Člověk a jeho zdraví – 1. období – ČJS-3-5-03 – chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek; 2. období – ČJS-5-5-04 – uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události;

Výchova k občanství: Člověk, stát a právo – VO-9-4-10p – v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací.

Důležité pro 1 stupeň ZŠ:

  • Žák umí vyjmenovat záchranné složky, které pomáhají v případě ohrožení (tj. hasiče, policisty, zdravotní záchranáře a obecní/městské policisty), a ví, ve kterých situacích se na ně může obrátit;
  • Žák umí popsat, jak jednotliví záchranáři vypadají, pozná jejich oblečení, jaké nejdůležitější vybavení používají ke své práci a s jakou technikou jezdí;
  • Žák pozvolna získává důvěru k záchranným složkám.

Důležité pro 2 stupeň ZŠ:

  • Žák chápe problematiku z prvního stupně a rozvíjí své znalosti dál;
  • Žák ovládá čísla linek tísňového volání na jednotlivé záchranáře a jednotné evropské číslo tísňového volání a zná základní zásady komunikace s operátory těchto linek;
  • Žák chápe, že každá složka řeší svoji problematiku, ale některé mimořádné události vyžadují spolupráci více složek = integrovaný záchranný systém.

Něco málo pro rozšíření vědomostí:

Hasičský záchranný sbor ČR je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Podílí se na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy. Je podřízen ministerstvu vnitra. Tvoří ho generální ředitelství, 14 Hasičských záchranných sborů krajů, záchranný útvar a škola.

Zdravotnická záchranná služba je v ČR zajišťována příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajskými úřady. Má tak charakter služby garantované státem a spravované prostřednictvím samosprávných krajů. Na některých místech provozují záchrannou službu i nestátní organizace, avšak přednemocniční neodkladná péče je zajištěna smluvně s územní záchrannou službou příslušného kraje nebo jsou výjezdové skupiny zařazeny do systému poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče podle zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Páteří záchranné služby jsou dvě rovnocenné složky. Jednou z nich je zdravotnické operační středisko – tzv. dispečink, druhým pilířem je výjezdová složka – tedy posádky v sanitních vozech. Doplňkovou službou pozemních složek je Letecká výjezdová skupina.

Policie ČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. Je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství.

Obecní policie v ČR je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Zřizuje ji a ruší zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. V obci, která je městem, statutárním městem, a v hlavním městě Praze se obecní policie označuje jako městská policie. Působnost obecní policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci. Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce na základě pověření zastupitelstva obce.

Za vaši zpětnou vazbu budeme velmi rádi, prosím neváhejte se na nás obrátit, odpovíme na vaše případné dotazy či připomínky.

Autor: kpt. Mgr. Martina Talichová
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení – oddělení instruktáží a školení
MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
E-mail: martina.talichova@grh.izscr.cz, www.hzscr.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Talichová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Cyklus článků Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Ochrana člověka za mimořádných událostí