Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kariérní řád pro pedagogické pracovníky v Polsku
Odborný článek

Kariérní řád pro pedagogické pracovníky v Polsku

19. 9. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Lucie Zormanová

Anotace

Příspěvek se zabývá kariérním systémem polských učitelů.

Společensko-ekonomické změny a reforma školství, které probíhají během posledních dvaceti let v Polsku, měly velký vliv na uvědomění si důležitosti profesního rozvoje učitelů. Proto byl roku 2000 přijat kariérní řád, který je uveden v Chartě učitele, jež legislativně upravuje práva a povinnosti učitelů.

Kariérní řád není pro učitele povinný, každý učitel se sám rozhoduje. Pro dosáhnutí jednotlivých kariérních stupňů musí učitelé splnit požadavky stanovené Ministerstvem národního vzdělávání (což je obdoba českého MŠMT). Tyto požadavky jsou také jasně formulovány v Chartě učitele.

Kariérní stupně

V Polsku je možno dosáhnout těchto čtyřech kariérních stupňů:

a)      Učitel stážista
b)      Učitel smluvní
c)      Učitel jmenovaný
d)      Učitel diplomovaný

Učitel stážista

Jedná se o první stupeň kariérního řádu. Začínající učitel požádá ředitele na počátku školního roku o devítiměsíční stáž. Na základě žádosti je začínajícímu učiteli přidělen mentor, který pomáhá začínajícímu učiteli s přípravami na vyučovací hodinu, s vypracováním individuálního plánu rozvoje a také hospituje na výuce začínajícího učitele, z čehož pak mentor vypracuje posudek, který předkládá řediteli.

Pokud je hodnocení mentora pozitivní, vypracuje na jeho podkladě a na základě plnění stážistova individuálního plánu rozvoje ředitel své písemné hodnocení začínajícího učitele. Pokud je toto hodnocení také pozitivní, pak na konci školního roku učitele čeká komisionální obhajoba práce. Komise se skládá z ředitele, mentora a vedoucího učitele pro daný předmět. V rámci tohoto pohovoru učitel představuje sebehodnocení plnění vlastního individuálního plánu rozvoje a kvalifikační komise mu následně klade otázky. Komise pak výkon učitele hodnotí, a to body od 0 do 10, přičemž pozitivní hodnocení je od 7 bodů výše.

Pokud učitel u komisionálního pohovoru obstojí, stane se učitelem smluvním, kterému přísluší plat ve výši 125 % základu. Stážista dostává 85 % základu.

Učitel smluvní

Od jmenování smluvním učitelem může učitel po dvou letech pedagogické praxe požádat ředitele o umožnění další stáže, která tentokrát trvá dva roky a devět měsíců. V rámci této stáže je opět učiteli přidělen mentor, který dochází k učiteli na hospitace a pomáhá mu vytvořit individuální plán rozvoje.

Mentor na konci stáže vypracuje pro ředitele posudek na učitele, který slouží jako podklad pro hodnocení ředitele. K dosažení vyššího kariérního stupně učitel opět předstupuje před komisi, která se skládá z ředitele, mentora a dvou expertů z Ministerstva národního vzdělávání. Ke komisionálnímu pohovoru si učitel přináší portfolio, které se skládá z dokladů o účasti na DVPP, dokladů o aktivní účasti na rozvoji školy, spolupráci s komunitou školy.

Zkušební komise opět uděluje učiteli body od 0 do 10, pozitivní hodnocení je od 7 bodů výše.

Pokud učitel u komisionálního pohovoru obstojí, stane se učitelem jmenovaným, kterému přísluší plat ve výši 175 % základu.

Učitel jmenovaný

Od ustanovení jmenovaným učitelem může učitel po dvou letech pedagogické praxe požádat ředitele o umožnění další stáže, která opět trvá dva roky a devět měsíců, s cílem zlepšit efektivitu výuky. V rámci této stáže je opět učiteli přidělen mentor, který dochází k učiteli na hospitace a pomáhá mu vytvořit individuální plán rozvoje.

Od učitele na tomto stupni se žádá, aby realizoval pedagogickou činnost, která zvýší kvalitu školy, efektivně řešil problémy nezletilých žáků, předával své vědomosti a dovednosti stážistům, vykonával práci školního metodika, komunikoval v cizím jazyce na úrovni pokročilý.

Mentor na konci stáže vypracuje pro ředitele posudek na učitele, který slouží jako podklad pro hodnocení ředitele. K dosažení vyššího kariérního stupně učitel opět předstupuje před komisi, která se skládá z ředitele, mentora a třech expertů z Ministerstva národního vzdělávání. Ke komisionálnímu pohovoru si učitel přináší portfolio, které se skládá z dokladů o účasti na DVPP, dokladů o aktivní účasti na rozvoji školy, spolupráci s komunitou školy. Ke komisionálnímu pohovoru učitel také předloží diplom nebo osvědčení o jazykových znalostech.

Zkušební komise opět uděluje učiteli body od 0 do 10, pozitivní hodnocení je od 7 bodů výše.

Pokud učitel u komisionálního pohovoru obstojí, stane se učitelem diplomovaným, kterému přísluší plat ve výši 225 % základu.

Učitel diplomovaný

Je kariérním stupněm, který je nejvíce zastoupen mezi polskými učiteli, má jej 51,6 % učitelů.

Učitelé diplomovaní, kteří ve svém oboru na tomto stupni pracují alespoň 10 let a jsou ve svém oboru považováni za experty, mohou získat čestný titul čestný profesor osvěty. Tento titul je udělován Ministerstvem národního vzdělávání.

Kariérní stupně a práva učitele

Učiteli, který dosáhl stupně učitel jmenovaný nebo diplomovaný, je možné dát výpověď v případě likvidace školy, spáchání trestné činnosti, při zbavení svéprávnosti nebo z důvodu nemoci, která trvá 2 roky a více. Pokud ředitel nemůže tohoto učitele zaměstnat, učitel odchází na nečinný stav, při kterém 6 měsíců pobírá plat, a ředitel jej musí zaměstnat ihned, jak to bude možné.

Literatura a použité zdroje

[1] – ZORMANOVÁ, Lucie. Kariérní systém učitelů v Polsku. 2/20. vydání. Andragogická revue : UJAK Praha, 2015.
[2] – KARTA NAUCZYCIELA . [cit. 2017-3-14]. Dostupný z WWW: [http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lucie Zormanová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
19. 9. 2017
Autorka představuje kariérní žebříček učitelů v Polsku. Velmi zajímavé a inspirativní téma, ale trošku jsem postrádala kontext s českým prostředím. Již po několik let se u nás objevují snahy o vytvoření Standardu profese učitele, hledá se vhodná forma i jeho účinnost. Můžeme-li považovat tento článek jako inspiraci pro naše podmínky, měly by možné vazby být konkrétněji nastíněny.

Hodnocení od uživatelů

Lucie Zormanová
5. 10. 2017, 10:13
Ano, článek jsem zamýšlela jako inspiraci pro naše prostředí.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Pedagogika