Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Personal learning environment pro učitele
Odborný článek

Personal learning environment pro učitele

15. 3. 2017 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Tulinská

Anotace

Personal learning envirnoment (PLE) je aktuálním konceptem pro podporu sebeřízeného celoživotního učení. Zakládá se na přístupu k nástrojům webu 2.0 a sociálním médiím. Jaké nástroje využít a jak se svým PLE pracovat?

Personal Learning Environment (osobní vzdělávací prostředí) můžeme chápat jako technologie, nástroje webu 2.0 a sociálních médií, které člověku zprostředkovávají podporu v řízení vlastního učení [1]. Řečeno polopaticky, jsou to naše pro učení využívané sociální sítě, složky v počítači, vzdělávací aplikace, to-do listy, blog atp., které dohromady tvoří ideálně funkční a provázaný celek. Nutno podotknout, že s pojmem Personal Learning Environment se zatím zachází nejednotně. Můžeme se setkat s případy, kdy se jím míní soubor nástrojů, jindy označuje „prostředí“ pouze jeden nástroj a souborem je Personal Learning Ecology.

Personal Learning Environment nám se svými nástroji nabízí rozšířené možnosti pro sebevzdělávání. S poznámkovacími systémy můžeme cestovat časem ve svých úvahách, zapisovat na nekonečná pohyblivá plátna, být a nebýt na přednášce z Harvardu, či sdílet své myšlenky a naučené s lidmi po celém světě.

K promyšlenému utváření PLE můžeme mít různé motivace. Umožňuje personalizované učení dle individuálních potřeb a zároveň propojení a sdílení s lidmi v naší síti. Je nástrojem pro celoživotní učení, které se stává nutností. Může být podporou pro objevování nových proudů, které formální vzdělávací systém zvládá reflektovat s větším zpožděním. Smyslem PLE pro nás může být posouvání k větší svobodě a inovativnosti myšlení [2], chopení se vlastní iniciativy a zodpovědnosti za své vzdělávání.

Sebeřízené učení a konektivismus

Důležitým předpokladem pro učení v rámci PLE je rozvíjení sebeřízení ve vlastním učení. V oblasti vzdělávání dospělých je známou postavou propagátor sebeřízeného učení (SDL) Malcolm Knowles, který v 70. letech prosazoval spolu s SDL vzdělávací smlouvy. Vzdělávací smlouvy odrážejí potřebu definování vlastního vzdělávacího cíle, řízení času, výběr aktivity a způsob ověřování postupu či dosažení konkrétního cíle. V rámci využívání smluv pod vedením mentora je vše stvrzeno podpisem obou stran pro dosažení jakési závaznosti a motivace. 

Mimo literaturu jsem se s takovou smlouvou, v původní papírové podobě, setkala v kurzu English autonomously na Masarykově univerzitě. Jakkoliv považuji za přínosné vidět vše na jednom místě, bavíme-li se o PLE a využíváme-li technologie, můžeme si povšimnout, že pro jednotlivé složky vzdělávací smlouvy používáme nějaký nástroj – cíle a aktivity se mohou objevit v to-do listech, čas řídíme pomocí kalendáře. Potřebné je tedy také osvojování digitálních dovedností a seznamování se se vzdělávacími technologiemi. I to je samozřejmě možné online, například na Learn Campu, který je sám o sobě zajímavých vzdělávacím počinem, jelikož je celý kurz jednoduše na blogu. Probíhal v roce 2015, ale obsah je stále dostupný a podstata aktuální.

Pakliže nemáme formálního učitele či mentora, s podporou plnění našich cílů může vypomoci i naše okolí. I taková podpora může mít koncepčnější charakter, popis bych ale nechala na samostatný článek.

Pojem sebeřízené učení se používá ve více významech, můžeme se také setkat s učením sebeurčeným (heutagogika) nebo autonomním.

Nástroje PLE

Kurátorské nástroje

Součástí tohoto přístupu k učení je digitální kurátorství. To můžeme chápat jako vytváření smysluplných celků z dílčích zdrojů, aby pro nás byly snadno dohledatelné a srozumitelné i s odstupem času[3]. To, co najdeme na internetu, tedy neukládáme nahodile a hlavně neukládáme vše.

Zejména na začátku vyhledáváme zdroje pro své učení. Ať už jsou to články, obrázky, infografiky, videa, tutoriály, dokumenty, MOOC, microlearning, je potřeba místo, kam je uložíme. K tomu mohou sloužit záložkovací systémy typu Delicious, či spojené poznámkovací systémy, jako je Evernote, OneNote. Ideálem je totiž k ukládanému odkazu rovnou napsat alespoň větu jako anotaci, to podstatné, proč si jej stojí za to uložit, jak s ním chceme nakládat. Anotování nás nutí k pozornosti a zabraňuje nadbytečnému hromadění zdrojů, ke kterým už se možná nikdy nevrátíme. Pro chvíli na rozmyšlenou mohou fungovat Read it later nástroje, například Pocket nebo Instapaper, do kterých zdroj uložíme k pozdějšímu přečtení, před uložením do našeho domovského prostředí. Pokud se k článku nevrátíte, nebude vám zbytečně překážet mezi pečlivě sesbíranými zdroji. Pro samotné poznámky je možné využívat nástroje, které nenutí k lineárnímu textu, a dovolují myšlenkové mapy či kreslení, jako je OneNote nebo Scapple.

Sesbírané a zpracované zdroje mohou sloužit pouze pro nás, ale můžeme je také sdílet. Cesta může vést přímo z našich poznámek a složek v Evernote, OneNote či z Google Drive na sociální sítě, nebo do kurátorských nástrojů. Mezi nejznámější patří zřejmě Flipboard, Scoop.it, nebo Fold.cm. Výše tedy můžeme vidět tři fáze kurátorství se svými nástroji: 1. získání dat, 2. řízení dat, 3. využití dat [3] (objevují se v různých obměnách).

Řízení

Důležitou součástí PLE jsou také nástroje pro řízení, o kterých již byla zmínka. Plánování může začít u to-do listu, jako je Remember the Milk, Wunderlist, či Google Keep. Pokud vybraný to-do list nepodporuje propojení s kalendářem, je potřeba zvlášť zapsat konkrétní chvíle, ve kterých se učení budeme věnovat. Vyrobit si můžeme také checklisty nebo myšlenkové mapy, do kterých rozepíšeme jednotlivé kroky nebo části učení vědoucí k našemu cíli, jako je složení zkoušky Toefl z angličtiny, nebo ovládání pěti vybraných nástrojů. Pro přehled o čase stráveném konkrétní činností je možné používat například Toggl.

Pokud se účastníte MOOC, může se vám hodit Class central, která funguje jako databáze nabídky kurzů z různých platforem a umožňuje jejich prohlížení a správu z jednoho místa. Příjemné jsou také notifikace o blížícím se kurzu.

Učení

Mezi nástroji najdeme jistě takové, které jsou vytvářeny speciálně pro učení samotné, nebo se prolínají s jinými oblastmi. Těmito nástroji jsou vzdělávací aplikace, jako je Duolingo či English.me na výuku jazyků, Fabulous pro tvorbu návyků, Fleshcards pro usnadnění zapamatování, a v neposlední řadě LMS systémy.

Sociální sítě

Sociální sítě jsou spjaté jednak s kurátostvím, protože v nich můžeme zdroje získávat i sdílet, či se vzdělávacími komunitami a učením samotným, v případě Facebooku často i se řízením v podobě skupin a událostí.

Volit můžeme podle toho, zda chceme odkazovat přes naši základní sociální síť typu Facebooku či Twitteru ven, nebo je samotná síť cílem, jako je to u specializovaných sítí – Instagram a Pinterest pro obraz, YouTube pro video, Goodreads pro četbu knih, Medium nebo Tumblr pro text.

Výstupy

K učení patří také výstupy, ať už jsou to artefakty jako plakát v Canva, se kterou jsme se rozhodli naučit pracovat, nebo představení inovovaného kurikula. V rámci PLE má své místo e-portfolio, které ukazuje výběr z našeho vzdělávání. Využít je možné specializované nástroje, jako je Mahara, nebo vytvořit jednoduchou webovou stránku pomocí šablony ve Wordpressu či Wix. Podoby záleží na našich potřebách a kreativitě. Například toto portfolio si vytvořila studentka Pedagogického minima na KISKu, a toto zase vyučující.

Modely učení v PLE

Učení v rámci PLE popisují také různé modely. Ty mají často podobný základ, liší se v konkrétním kroku, či můžeme tuto odlišnost vyvolat sami přizpůsobením našim potřebám. Dle mého názoru slouží hlavně proto, abychom se v učení neztratili, rozhodně však nejsou doktrínou. Zmínit můžeme tři z nich:

Obecný model (A Generic Model)[4]

  1. Práce a učení se s dalšími lidmi. Budování vztahů s lidmi mimo formální vzdělávání
  2. Práce se vzdělávacími zdroji. Strukturování, sdílení a anotace
  3. Řízení aktivit. Vytváření a účast na aktivitách, které spojují lidi a zdroje
  4. Integrace vzdělávání. Propojení učení z různých institucí a zdrojů, formální a neformální atp.

Dalšími modely jsou Collecting-Reflecting-Connecting-Publishing Model s důrazem na reflexi a sdílení, nebo Four C’Model, který se liší zejména podtržením vlastní tvorby. Každé PLE je individuální co do přístupu i nástrojů, jak ukazuje tento seznam.

Specifika PLE pro učitele

Učiteli se nabízí možnost sdílení se svými studenty a mentee, tím je možné zprostředkovávat zdroje k tématu. Učím-li například fyziku, můj student se díky recenzi na mém blogu může dovědět o knize Michio Kaku, nebo si může všimnout našeho retweetu jeho příspěvku. Učitel takto může být i příkladem, protože se sám celoživotně vzdělává. Neopomenutelným prvkem je možnost sdílení mezi učiteli samotnými – pomoc pro přípravu na výuku, vzájemná motivace v krásné, ale náročné profesi. Mimo to, že sdílené PLE může být pro studenty a učitele inspirativní, může jejich práci reprezentovat také před rodiči.

K tématu sdílím navíc svou rešerši k tématu.


[1] HAWORTH, Ryan. Personal Learning Environments: A Solution for Self-Directed Learners. TechTrends [online]. 2016, 60(4), 359-364. DOI: 10.1007/s11528-016-0074-z. ISSN 87563894. Dostupné z:http://link.springer.com/10.1007/s11528-016-0074-z.

[2] BRDIČKA, Bořivoj. Smysl osobního vzdělávacího prostředí. Metodický portál: Články [online]. 17. 01. 2011, [cit. 2017-03-04]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10605/SMYSL-OSOBNIHO-VZDELAVACIHO-PROSTREDI.html. ISSN 1802-4785.

[3] ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3. Dostupné z:http://eknihy.knihovna.cz/kniha/digitalni-informacni-kuratorstvi-v-pedagogickem-kontextu.

[4] MALAMED, Connie. Models For Designing Your Personal Learning Environment. In: The eLearning Coach [online]. 2016 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z: http://theelearningcoach.com/elearning2-0/designing.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Tulinská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.