Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výchova demokratického občana - konkretizace tematického okruhu Občan, občanská společnost a stát
Odborný článek

Výchova demokratického občana - konkretizace tematického okruhu Občan, občanská společnost a stát

14. 12. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Slámová
Spoluautor
Mgr. Alena Hesová

Anotace

Obsahová podpora pro průřezové téma Výchova demokratického občana konkretizuje a tematizuje tematický okruh Občan, občanská společnost a stát. Konkrétní témata jsou rozpracováním doporučených očekávaných výstupů průřezového tématu (tzv. DOVů). Tímto způsobem se průřezová témata ve svém formátu více přibližují obsahu vzdělávacích oborů (a jejich očekávaným výstupům) a umožňují tak snazší integraci do ŠVP a také do výuky.

1. stupeň

Tematický okruh Občan, občanská společnost a stát se zaměřuje především na pojem občan a seznamuje žáka i s dalšími souvisejícími pojmy k tomuto tématu. Jakožto občan se žák ve své obci učí žít v souladu s ostatními – vnímá u skupin odlišnost jejich potřeb, stává se tolerantním, spolupracuje, pomáhá, stává se zodpovědným. Také si uvědomuje diferenciaci sociálních skupin, s nimiž je v každodenním kontaktu, a tyto různosti respektuje.  Žák-občan je součást daného prostoru, který má svá pravidla, jež je nutné respektovat. Cílem vzdělávacího procesu je seznámit žáka se strukturou samosprávy – její činností a efektivním fungováním. Současně vybízí žáka k zamyšlení, jakým způsobem by se sám mohl zapojit do aktivit v místě, kde žije. Podstatné jsou pobídky k participaci žáka. Žák je veden k tomu, aby si všímal obce, která je pro něj domovem, a lidí ve svém okolí. Zároveň se témata orientují na posilování a upevňování pozitivního vztahu k tomuto místu. Obec je systémem, který vlivem vývoje podléhá změnám. Žák má možnost posoudit pozitiva a negativa ve své obci, všímat si problémů v obci a pokusit se navrhnout jednoduchá řešení dle svých možností, zkrátka aktivně se zapojit do života v obci.  V mnohém mu obec připomene prostor dobře známý – školu. I zde se totiž setkává například s pojmem „role“, s konkrétními povinnostmi a právy,  pravidly a v neposlední řadě také odpovědností.

2. stupeň

Tematický okruh pro žáky 2. stupně ZŠ (nebo nižších stupňů gymnázií) rozvíjí pojmy občan - občanská společnost – stát, sleduje vztahy mezi těmito třemi složkami a věnuje se především rozvoji svého aktivního občanství. Vzdělávací proces zde směřuje k porozumění a k následné aplikaci demokratických principů, v obecné rovině k aktivizaci žáka-občana. Žák se zamýšlí se nad činnostmi vedoucími k aktivní participaci ve smyslu zapojení se do života v obci a místním společenství (zejména ve smyslu angažovanosti na regionální úrovni).  Aktivní zapojení je možné realizovat na různých úrovních a v různých oblastech. Občanská společnost nabízí každému prostor pro seberealizaci, žák je veden k pochopení smyslu kooperace ve společnosti a k vnímání jejího význam pro demokracii. Žák prostřednictvím vzdělávacího obsahu pochopí, že aktivní občan využívá svých práv, případně nalézá způsoby, jak jich využít, a tím ovlivnit dění (nejen) ve své obci, ale i v jejím okolí. Žák dokáže diskutovat o regionálních problémech a je schopen argumentace. Také si osvojuje principy a přijímá hodnoty, které jsou základem demokratického politického systému – pluralita, právo, povinnost, spravedlnost, tolerance, zodpovědnost. Tím se také učí stanovovat své priority, které bude v životě zastávat.

Konkretizace obsahu tematického okruhu Občan, občanská společnost a stát je ke stažení v příloze tohoto článku.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
247.07 kB
PDF
DOV_ZV_VDO_Obcan_obcanskaspolecnost_stat

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Slámová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Výchova demokratického občana