Odborný článek

Školní zralost III

8. 11. 2016 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Třetí díl seriálu nabízí sledování školní zralosti – zejména orientace v prostoru, sluchového vnímání a předmatematických představ. Představované aktivity využijí pedagogové při individuální i skupinové práci.

Příspěvek nabízí aktivity pro orientační zjištění školní zralosti předškoláků z pohledu speciálního pedagoga. Sleduje šest oblastí: předmatematické dovednosti, řeč a komunikaci, orientaci v prostoru a čase, sluchové vnímání, zrakové vnímání, jemnou motoriku a grafomotoriku. 

Může je využít školní speciální pedagog základní školy při individuální diagnostice žáků v přípravné třídě; speciální pedagog, který individuálně pracuje s předškoláky; učitel mateřské školy nebo přípravné třídy. Aktivity můžeme s dětmi provádět individuálně nebo skupinově podle možností pedagoga.

Třetí díl se zaměřuje na orientaci v prostoru, sluchové vnímání a předmatematické představy.

ORIENTACE V PROSTORU

Pojmy nahoře/dole – hřeben

Učitel nabídne dítěti maketu „hřebene“, zuby mohou směřovat do různých stran. Dítě pokládá hřeben tak, aby zuby směřovaly nahoru či dolů.

Pojmy nahoře/dole/vpravo/vlevo, dvě kritéria: vpravo nahoře, vlevo dole – domeček

Dítě má k dispozici maketu domečku se čtyřmi okny, dvě nahoře a dvě dole. Dítě otvírá okna podle zadání učitele: vpravo, vlevo, ale též podle zadání dvou kritérií: vpravo nahoře, vlevo dole apod.

Pojmy nad, pod, vedle, mezi – síť s devíti poli

Dítě má k dispozici síť s devíti poli. Podle zadání učitele do ní vkládá barevná víčka od PET lahví (figurky od hry Člověče nezlob se...). Učitel používá pojmy vpravo nahoře, mezi, nad, pod, vedle. V druhé části dítě pomocí těchto pojmů samo pojmenovává postavení figurek (Učitel se ptá: „Kde stojí červená figurka?“ Dítě odpovídá: „Mezi žlutou a zelenou.“

Inspirace pro síť s devíti poli: http://dum.rvp.cz/materialy/najdi-zviratkum-misto.html

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

Sluchové rozlišování

Učitel dítěti předříkává postupně dvojice slov: „kosa – koza“ a ptá se: „Jsou ta slova stejná, nebo ne?“ Po odpovědi dítěte předloží kartu s obrázky, aby si dítě mohlo svou odpověď ověřit na reálném obrázku. Aktivita vyžaduje zácvik.

Nabídka vhodných dvojic slov: kos – kos, koš – kos,  pít – bít, bít – bít, nota – nota, nota – bota, kosa – kosa, koza – kosa, buben – buben, buben – pupen, parník – parník, parník – perník, kapr – kapr, kapr – kopr, holiny – holiny, hodiny – holiny, líže – lyže, lyže – lyže, hrozny – hrozny, hrozný – hrozny.

Inspirace pro karty: BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0., BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Computer Press, Brno 2010. ISBN 978-80-251-4. (přílohy)

První hláska ve slově (s vizuální oporou)

Učitel před dítě předloží šest karet s obrázky (hůl, myš, dům, míč, pán, pes). Dítě si jeden obrázek vybere, pojmenuje a hledá první hlásku. Např. hůl – H.

Poslední hláska ve slově (s vizuální oporou)

Učitel před dítě předloží šest karet s obrázky (hůl, myš, dům, míč, pán, pes). Dítě si jeden obrázek vybere, pojmenuje a hledá poslední hlásku. Např. hůl – L. V zácviku učitel dítěti zpočátku pomáhá zvukovým zvýrazněním poslední hlásky.

Roztleskávání slov na slabiky

Dítě vytleskává na slabiky svoje jméno. Postupně vytleskává i další slova, která vidí na předkládaných obrázcích.

Určení počtu slabik ve slově

Dítě roztleskává slova na slabiky a určuje jejich počet. Karty přiřazuje do sloupečků, které znázorňují správný počet slabik. Učitel dopředu založí sloupce s kartami s jedním, dvěma, třemi puntíky (počet puntíků na kartě odpovídá počtu slabik).

Rýmy

Učitel rozloží před dítě čtyři karty, vždy dvě karty patří k sobě = rýmují se. Učitel spolu s dítětem obrázky pojmenuje a hledá rýmy. Po zácviku učitel připraví dítěti další čtveřici karet. 

Nabídka vhodných dvojic slov: pes – les, míč – klíč, tužka – hruška, petr – metr, drak – mrak, růže v kůže.

Sluchová paměť

Dítě po učiteli opakuje krátkou větu nebo slova po sobě jdoucí (3–5).

Např. banán – jahoda – pomeranč, letadlo – loď – auto – autobus, Na jaře kvetou pampelišky...

PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

Množství – postřeh prvků – rozmístění prvků jako na hrací kostce

Učitel má k dispozici karty s puntíky, které jsou na kartě rozmístěny jako na hrací kostce. Máme 5 karet – s jedním puntíkem, se dvěma, třemi, čtyřmi a pěti puntíky. Karty drží v ruce a vždy na krátkou chvíli je ukáže dítěti. Cílem je, aby dítě množství puntíků odhadlo/rozpoznalo zrakem místo počítání po jedné. Učitel karty ukazuje dítěti postupně v různém pořadí.

Autor díla: Petra Pšeničková

Množství – postřeh prvků – jiné rozmístění prvků než na hrací kostce

Učitel má k dispozici karty s puntíky/srdíčky, které jsou na kartě rozmístěny jiným způsobem než na hrací kostce (opět do pěti). Jinak postup a cíl je stejný jako u předchozího cvičení.

Autor díla: Petra Pšeničková

Méně – více – stejně:

Učitel má k dispozici karty rozpůlené na dvě části. V jedné části jsou znázorněny velké předměty (klobouky) a v druhé části malé předměty (klobouky). Dítě rozpoznává, zda je obrázků méně – více či stejně. Jde o rychlé postřehnutí množství. Vedeme dítě k tomu, aby nepočítalo obrázky po jedné. Učitel připraví více variant karet, znázorněné obrázky lze obměňovat.

Uspořádání – seřadí podle velikosti 5 obrázků

Předložíme dítěti 5 karet (s obrázky balíčků) různých velikostí. Dítě má seřadit obrázky podle velikosti.

Autor díla: Petra Pšeničková

Uspořádání – pojmy: hned před, hned za, nad, pod, vedle, mezi, první, poslední, předposlední, uprostřed 

Učitel klade dítěti otázky: Který balíček je první v řadě? Který je poslední? Který leží uprostřed? Který leží mezi fialovým a žlutým balíčkem? Který je předposlední? Který je hned před fialovým? Který je hned za zeleným?

Třídění podle dvou kritérií (zelené čtverce)

Učitel předloží dítěti sadu geometrických tvarů, dítě si je rozloží a třídí podle zadání. V této aktivitě má vytřídit pouze zelené čtverce.

Autor díla: Petra Pšeničková

Třídění podle tří kritérií (malé žluté kruhy)

Učitel předloží dítěti sadu geometrických tvarů, dítě si je rozloží a třídí podle zadání. V této aktivitě má vytřídit pouze malé žluté kruhy.

Autor díla: Petra Pšeničková

Doporučená literatura:

  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Computer Press, Brno 2010. ISBN 978-80-251-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDA, R.: Orientace v prostoru a v čase pro děti od 4 do 6 let. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0022-0.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDA, R.: Orientace v prostoru a v čase pro děti od 5 do 7 let. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0078-7.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.:  Sluchové vnímání. PPP Brno, 2008.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Předčíselné představy. PPP Brno, Brno 2004.
  • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.
  • JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
  • JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.: Smyslové vnímání. Nakladatelství D+H, Praha 2003.
  • KASLOVÁ, M.: Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2010. ISBN 978-80-86307-96-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 11. 2016
Soubor článků, který je tímto příspěvkem uzavírán, může být dobrou inspirací pro učitelky v mateřských školách. jednotlivé aktivity jsou srozumitelné a proveditelné v běžném provozu mateřské školy. Soubor článků zahrnuje témata, která jsou pro určení školní zralosti zásadní.

Hodnocení od uživatelů

Michaela Kaslová
27. 1. 2017, 14:12
Prezentovaný článek ukazuje na problémy autorky s pochopením některých matematických pojmů a vhodných didaktických postupů.
problém 1)
Třídit naráz podle více kriterií nelze, zavedením jednoho dochází k rozkladu na třídz, tudíž původní soubor (množina již neexistuje). Pro zavedení dalšího kriteria musíme  předchozí třídění zrušit. Druhá varianta se nabízí tak, že budeme třídit prvky nikoli původního souboru, ale u každé třídy vzniklého rozkladu zvlášť, ale to se jedná již o tak zvaný strom třídění, na který za určitých okolností lze nahlížet jako na identifikační proces.
V uvedeném příkladu nejde o třídění podle dvou/tří kriterií, ale o postupné třídění, kde v každém dalším kroku již nepracujeme s celým původním souborem, ale s jednou z právně vzniklých tříd rozkladu.
problém 2)
Uspořádat "podle" nelze (třídit "podle" ano). Uspořádat "podle délky" nabízí dvě možná uspořádání a to navzájem opačná, tedy např. pokyn "uspořádej tkaničky podle délky" by byl nejednoznační, tedy nekorektní a do materiálů pro mateřské školy takový příklad nepatří. 
poznámka 3)
Orientace v již uspořádaném souboru /množině (zde v řadě) se odehrává také pomocí slova uprostřed, ale jen NĚKDY. To záleží na tom, zda má soubor konečný a současně lichý počet prvků (5 vyhovuje, ale například u 4 a u 6 by to nešlo), což autorce po didaktické astránce uniklo a je nutné na to upozornit.
Rozbor může čtenářům posloužit k uvědomění si úskalí, která s sebou předmatematická gramotnost nese, a ilustruje i současnou situaci, kdy se v praxi i v literatuře obejvují příklady nevhodné.
Petra Pšeničková
24. 2. 2017, 15:05
Vážená paní Kaslová, ve výkladu teorie matematických či předmatematických pojmů se s vámi srovnávat nemohu. Nejsem profesorka matematiky. Ani teoretik. Článek je taktéž prezentován jako praktický, nikoliv teoretický. přesto například. termín "třídění podle více kritérií" je převzatý od speciální pedagožky Jiřiny Bednářové. Článek jsem vytvořila na základě svých zkušeností ve funci školní speciální pedagožky na ZŠ, později ve funkci speciální pedagožky v Pedagogické poradně. Pracuji s předškoláky, pracuji i se školáky, kteří mají potíže v matematice. Zatím jste mě nepřesvědčila o tom, že by případné nepřesné použití terminologie dětem uškodila. Naopak takovýto výklad, který jste v komentáři uvedla, mě jako pedagožku z praxe spíše odrazuje.
Miroslav Melichar
24. 2. 2017, 22:12
V textu článku neshledávám zásadní nepřesnosti a výše uvedenou kritiku vnímám jako neadekvátní.
Ad Třídění podle dvou (tří) kriterií: Je pravda, že nelze třídit podle více kriterií naráz. Je však také pravda, že u slova třídění nerozeznáme jednotné a množné číslo, takže vlastně nepoznáme, zda je opravdu řeč o jednom třídění nebo dvou (třech). Je pravda, že formálně můžeme situaci popsat jako strom třídění. Také můžeme hovořit o  vytvoření dvou (tří) podmnožin a hledání jejich průniku. Pokud ale bude  dvojí třídění uvedeno přímo v zadání úlohy (např. Rozděl předměty na čtverce a kruhy a pak mezi čtverci vyber zvlášť zelené čtverce!), tak úlohu ochudíme o nutnost volby strategie.
Ad uspořádání "podle délky": Ano, taková úloha je nejednoznačná. Je to tak špatně? Pokud některé dítě zvolí méně obvyklé řešení (od nejdelší tkaničky k nejkratší), tak samozřejmě dobře splní úkol. Problém nastane jen v tom případě, pokud paní učitelka takové řešení zamítne.
Ad Uprostřed: V textu článku se úkol vztahuje k serii 5 obrázků. Např. poslední otázka "Který je za zeleným?" je také vztažena k těmto obrázkům a v jiném případě by postrádala smysl. Pokud budeme velmi důslední, pak se múžeme ptát na uplatnění termínů "nad" a "pod". Čeká se, že dítě dokáže říct, že nad nebo obrázkem zeleného balíčku žádný není nebo by se termíny využily při svislém uspořádání obrázků? (Vodorovně a svisle  můžeme také  uspořádat tkaničky z předchozího bodu.)

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Školní zralost.
Ostatní články seriálu:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Vazby na materiály do výuky: