Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Desetinná čísla kolem nás
Odborný článek

Desetinná čísla kolem nás

4. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Jana Linhartová

Anotace

Příspěvek popisuje aktivitu, při které si žáci uvědomí význam desetinných čísel a procvičí si početní operace s nimi.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika pochází z publikace Školy v pohybu, která je výstupem mezinárodního projektu INCLUSIVE. Kniha obsahuje práce českých, dánských, španělských a britských učitelů, kteří ve svých školách uplatňují inkluzívní výchovu (začleňují žáky s různými odlišnostmi do jediného kolektivu třídy). Jejich školy přitom nepracují s předem vybranými „zdravými, hodnými a snaživými žáky", ale se všemi dětmi okolní různorodé společnosti. Vycházejí z toho, že každé dítě má svoji osobnost, zájmy, schopnosti, a tedy i vlastní vzdělávací potřeby. Cílem je tyto potřeby hledat a individuálně rozvíjet, ne žáky dělit na prospěchově dobré, průměrné a problémové.

Úvod

1. vyučovací hodina - motivační část přirozeně prostupuje různými vyučovacími předměty: např. občanská výchova (diskuse nad využitím desetinných čísel v životě), výtvarná výchova a pracovní činnosti, český jazyk (tvorba obrazového a textového materiálu, aplikační úloha), matematika a informatika (práce s informacemi, jejich shromažďování a třídění)

2. vyučovací hodina - matematika (aritmetika) - početní operace s desetinnými čísly, jejich vlastnosti, porovnávání, zaokrouhlování...

Oběma lekcemi prolíná průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (týmová práce, kvalitní komunikace, pravidla soužití...).

Cíl vyučujícího

 • motivace: podpora vnímání světa jako celku, jeho propojenost; cílem učitele je zjistit, jaká je úroveň vědomostí žáků o daném tématu a využití znalostí žáků
 • zpětná vazba: sebehodnocení pomocí „barometru"
 • zadání aplikační úlohy: dojde ke zvýšení zájmu žáků o danou problematiku, upevnění získaných znalostí později napomůže při řešení náročnějších úloh
 • práce s informacemi: vytvoření obrazového a textového materiálu ke zvolené oblasti
 • opakování úkonů s desetinnými čísly, které žáci znají, shrnutí poznatků z předešlé hodiny a navození zvídavé a tvůrčí atmosféry pro další práci
 • vysvětlení principu a organizace skládankového učení
 • práce v expertních skupinách: vzájemné učení vyvození pravidel, rozdělení úloh podle vlastní volby žáků
 • práce v domovských skupinách: předávání získaných vědomostí spolužákům, vzájemné učení
 • shrnutí poznatků a prezentace práce skupin
 • sebehodnocení jednotlivců

Činnost

 • Každý sám (na základě vlastní úvahy) napíše všechny oblasti, kde se může s desetinnými čísly setkat - včetně konkrétních příkladů. Žáci hovoří o svých nápadech, informacích, na kterých se shodují, případně spolu řeší nejednoznačné zápisy. Zaznamenávání jednotlivých oblastí na společný arch papíru. Kategorizace pojmů (žáci si pojmenovali oblasti: sport, doprava, obchod, domácnost, zájmy, zaměstnání).
 • Učitel položí otázku, zda stojí za to dozvědět se něco nového o desetinných číslech a zda se chceme do toho pustit.
 • Žáci se rozdělí do osmi expertních skupin. Samostatné řešení úloh.
 • Diskuse o správném řešení úloh a jejich výsledcích.
 • Vytvoření šesti domovských skupin (podle pokynů vyučujícího).
 • Domovské skupiny jsou barevně odlišeny. Vyučující objasní žákům, jak bude probíhat další činnost (expertní a domovské skupiny).
 • Jednotliví žáci postupně seznamují ostatní spolužáky v domovské skupině se získanými znalostmi. Přitom každý vyřeší úlohy ze všech expertních skupin.
 • Žáci společně řeší zadané úlohy tak, aby jim všichni porozuměli a byli schopni je vysvětlit ostatním.
 • Žáci si podle příkladů z meotaru vyberou dvojici úloh, kterou se budou zabývat jako experti, a rozdělí si tomu odpovídající čísla (musí být zastoupeny všechny čtyři typy příkladů).
 • Prezentace vlastních prací jednotlivých skupin žáků.
 • Dokončení výstupu v rámci domácí přípravy.
 • Učitel ukazuje karty s úlohami, na které lze jednoznačně odpovědět ANO či NE. (Např. Je u čísla 3,2845 na místě desetitisícin číslice pět? Lze 1,832 zaokrouhlit na 1,84?) Žáci na pokyn ukáží svoji odpověď a její volbu zdůvodní. Učitel ukáže kartu s číslem a žáci sami tvoří otázky pro ostatní.
 • Sedíme v kruhu a vhodnou volbou otázek, které směřují k celé skupině, si připomeneme, co jsme zjistili a s pomocí kterých metod (jak) jsme pracovali.
 • Žáci sami za sebe (ale najednou) příslušným pohybem ruky odpoví na otázku, jak porozuměli učivu, jak ho zvládli, a dále na otázku, jak hodnotí svoje zapojení, nasazení v dnešní hodině (ruka podél těla - 0%, zvednutá - 100%).
 • Práce s chybou (co bylo její příčinou a jak ji mohu odstranit).
 • Žáci si mohou formou dobrovolné domácí práce vyzkoušet, že probíranému tématu rozuměli. Využijí k tomu situaci, kterou si sami zvolí a která je jim blízká.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Linhartová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Balicí papír, fixy, papíry, psací potřeby, různé informační zdroje (literatura, internet, rodiče), nůžky, lepidlo, pastelky, karty s úlohami, karty ANO x NE pro každého žáka, šest lístečků různých barev, meotar, fólie s úlohami, nakopírované úlohy pro každého žáka