Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Was sagen die Sagen – Co vypovídají pověsti
Odborný článek

Was sagen die Sagen – Co vypovídají pověsti

12. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Ivana Klimešová

Anotace

Mezinárodní projekt eTwinning využívá literární formu komiksu pro zpracování regionálních pověstí města a nejbližšího okolí. Je realizovaný v německém jazyce. Žáci vyhledávají regionální pověsti, zestručňují je, kreslí k nim obrázky a přidávají popisky v německém jazyce.
Zapojené školy:

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, Česká republika a ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre, Slovensko

Koordinátoři:

Ivana Klimešová, Česká republika a Stanislava Bojkovská, Slovensko

Webové stránky:

http://www.zs-nadrazni.cz/ a http://www.zslsturamo.edu.sk/, was-sagen-die-sagen.blog.cz

e-mail: i.klimesova@ceznam.cz a sbojkovska@centrum.sk

Věk žáků:

10-15 let

Doba trvání:

1 školní rok

Jazyky komunikace:

Český, slovenský a německý

ETwinnig je aktivita EU, která podporuje evropské školy při vytváření mezinárodních projektů, při kterých se u žáků rozvíjí znalost cizího jazyka, práce s ICT a multikulturní cítění. Do této aktivity se naše škola zapojila ve školním roce 2005/2006, kdy jsme se slovenskou školou navázali kontakt, učitele a žáci zapojení do projektu, se blíže seznámili (v projektu Freundschaft) a naplánovali další spolupráci pro nastávající školní rok 2006/2007. Při plánování jsme již brali v potaz tematické plány předmětů, které se do projektu zapojily, a tak jsme mohli jednotlivé fáze přizpůsobovat učivu, které v daných měsících bude probíráno, aby byl projekt co nejvíce integrován do vyučovacího procesu.

Do projektu se nejvíce zapojili žáci z osmého ročníku, kde jsem vyučovala německý a český jazyk společně s občanskou výchovou. Dále byl projekt integrován do českého jazyka v devátém ročníku, kde jsme v hodinách slohu vytvářeli a zpracovávali pověsti. Se mnou se do projektu zapojila i kolegyně vyučující ve 4. třídě a její žáci, kteří se projektu věnovali ve výtvarné výchově.

Předfáze

Prvním důležitým úkolem, který jsme na začátku žákům zadali, bylo přestavit se ostatním. Každý žák tak o sobě napsat pár vět, jak se jmenuje, kolik mu je let, co dělá a nedělá rád apod. Společně s fotografií jsme potom tyto texty vystavili na stránkách projektu. Většina žáků se již znala z projektu, který jsme nazvali Freundschaft (Přátelství) a který jsme realizovali v roce předcházejícím. Náplní tohoto projektu bylo mailování a chatování mezi žáky. Témata jednotlivých mailů a chatů byla Já a moje rodina, Moje koníčky, Moje město atd. Cílem bylo seznámení, zdokonalení se v německém jazyce a vytvoření mezinárodních přátelství.

1. fáze

Unsere Stadt (Naše město) - úkolem žáků bylo vytvořit krátké texty, pomocí kterých jsme se snažili podat informace o historii, kultuře, památkách, osobnostech a zajímavostech našeho města, vše jsme doplnili o obrázky. Žáci navštívili pamětní místnost a muzeum Hustopečí, kde jsme strávili velmi pěkné chvíle s odborníkem na hustopečskou historii, který nám vyprávěl o zajímavých událostech, které ovlivnily chod města. Prostudovali jsme různé letáky, brožurky a propagační materiály o našem městě. Na stránkách našeho projektu jsme pak vytvořili německého průvodce naším městem, který podával základní informace o Hustopečích. Organizace této fáze byla velmi snadná, se žáky jsme vytvořili osnovu, o čem bychom měli naše partnery informovat. Žáci poté vytvořili skupinky, každá si vybrala jedno téma, které zpracovala. Někdo tedy psal o sportu, jiný o kultuře, někdo o památkách atd. (viz ukázka 1).

2. fáze

Pomocí obrázkových seriálů žáci zpracovávali pět regionálních pověstí - důležité bylo využití obrázků, aby všichni, i ti méně zdatní v jazyce, porozuměli textu. Každý měsíc jsme zpracovávali jednu pověst. První se měla týkat bezprostředně našeho města. Využili jsme informací, které jsme získali v pamětní síni našeho města a vytvořili tak pověsti sami. V hodinách slohu jsme tento slohový útvar pocvičili. Vznikly různé velmi povedené pověsti o kašně, o podzemních chodbách, kopci apod. (viz ukázka 2). Tu, která se nám nejvíce líbila, jsme zpracovali v našem projektu. Abychom s pověstmi mohli pracovat dále, bylo nutné jejich obsah zestručnit, vytvořit osnovu, podle které malovali děti ze 4. třídy ve výtvarné výchově obrázky. Obrázky k posledním dvěma pověstem jsme namalovali sami pomocí programu Malování v PC.

Nakreslené obrázky jsme naskenovali a vytvořili k nim popisky v německém jazyce. Obrázky jsme potom vložili na stránky projektu a přidali k nim texty, které však byly v přeházeném pořadí. Tímto způsobem jsme vyvářeli zajímavý učební materiál pro žáky z partnerské školy, kteří měli za úkol přiřadit přeházené texty k obrázkům, což zabraňovalo jednotvárnosti, protože hádanky a rébusy jsou pro děti vždy nové a zajímavé.

Jakmile jsme dokončili práci s naší pověstí, vytiskli jsme obrázky a texty z pověsti slovenské a přiřazovali texty k obrázkům. Učili jsme se také pověsti na základě obrázkové osnovy převyprávět, popsat, co vidíme na obrázku, někdy jsme zkusili pověst podle obrázků vymyslet a pak jsme teprve zjišťovali, o čem vlastně pověst doopravdy byla. Při práci s překlady jsme využívali klasické slovníky i online slovník.

3. fáze

Vytvořili jsme blog (was-sagen-die-sagen.blog.cz ), který sloužil k další prezentaci naší práce, děti zde měly možnost komunikovat, připisovat komentáře k jednotlivým fázím projektu a zveřejňovat fotografie z naší spolupráce. Společně s vytvořením blogu jsme dále pokračovali na vytváření komikových pověstí.

4. fáze

Vzájemná návštěva, kterou nám umožnila malá vzdálenost a také využití finanční dotace obou měst. Nejprve jsme strávili společně čtyři dny v Hustopečích, čtrnáct dní po návštěvě Slováků u nás jsme jeli na návštěvu my k nim. Vzájemná návštěva byla završením práce na projektu, náplní této návštěvy bylo poznání míst, o kterých jsme se dozvídali z pověstí, děti společně s učitelem vymysleli pro žáky z partnerské školy velmi zajímavý program, jehož úkolem bylo ukázat jim kraj a jeho zajímavosti. Během společně strávených dnů jsme hráli mnoho her, mnohdy v německém jazyce.

Výstup

Výstupem a jakýmsi završením naší roční spolupráce byla výstava projektu, kterou jsme realizovali v naší škole. Vystavili jsme všechny obrázky pověstí, texty jak v německém, tak v českém jazyce. Každý žák si také odnesl portfolio, ve kterém byly vytištěny všechny pověsti, které vytvořily obě školy, všechny dokumenty, novinové články, fotografie i ocenění, které náš projekt získal.

Doprovodné aktivity

Období Vánoc jsme využili k aktivitě, která bezpochyby zpestřila naši spolupráci. Žáci si vzájemně vyměnili klasickou poštou vánoční pohlednice, které byly samozřejmě psány v německém jazyce. Naučili se tím napsat německy vánoční přání, většina žáků přidala i krátké vyprávění, jak u nich doma tyto svátky slaví. Jako překvapení jsme pro slovenské partnery vytvořili jednoduché video, které jsme natočili pomocí webkamery. Na tomto videu jsme převyprávěli jednu ze slovenských pověstí. Děti se naučili pracovat s programem Windows Movie Maker, který slouží na úpravu videonahrávek.

Vzdělávací obsah projektu

V hodinách německého jazyka bylo cílem naučit žáky minulý čas, jeho obě formy a jejich užívání (1x týdně jsme pracovali na projektu v rámci vyučovací hodiny). Pověsti byly psány v minulém čase, tudíž se děti při jejich zpracování tímto problémem zabývaly. Projekt byl také zaměřený na čtení s porozuměním, což je významnou částí učebních osnov, zdokonalování slovní zásoby patří do učebních cílů jazykových předmětů v každém ročníku. V hodinách slohu a literatury jsme pracovali s pověstmi, ve slohu jsme probírali vypravování, do literatury jsme začlenili práci s regionální literaturou. V hodinách výtvarné výchovy malovaly a kreslily děti 4. třídy různými technikami obrázky k pověstem, které zároveň probíraly ve vlastivědě. V hodinách informatiky a kroužku Projektová práce na PC, který jsem za účelem práce na projektu založila, žáci vyhledávali informace, malovali na PC, pracovali s PC, se skenerem, tiskárnou, stahovali, seřazovali, překládali apod.

Prezentace projektu

Publicitu projektu jsem zajišťovala hlavně díky prezentacím na eTwinningových konferencích. Prezentovala jsem náš projekt společně s mou kolegyní na Slovensko-české konferenci v Žilině, na Polsko-slovensko-české konferenci v Zakopaném, moje kolegyně ze Slovenska projekt prezentovala na mezinárodní konferenci v Linci. Několikrát jsem hustopečskou veřejnost o projektu informovala prostřednictvím regionálního měsíčníku Hustopečské listy, v deníku Rovnost vyšel rozhovor o našem projektu se mnou i s žáky. Informace projektu a jeho podrobný popis naleznete i na stránkách http://www.etwinning.com/ v Galerii projektů nebo v publikaci, kterouž vydalo Národní podpůrné středisko pro eTwinnig v České republice, kde je i mnoho projektů, které mohou sloužit k inspiraci. Projekt byl oceněn Certifikátem kvality v České i Slovenské republice, získal 3. cenu v Národní soutěži eTwinning na Slovensku a první cenu ve stejné soutěži v České republice.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Klimešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze, Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

PC učebna, internet, krásná literatura, slovník, pomůcky na výtvarnou výchovu, skener, tiskárna, webkamera, sluchátka a mikrofon, digitální fotoaparát