Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > S knížkami se kamarádím
Odborný článek

S knížkami se kamarádím

5. 3. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Pipková

Anotace

Děti získávají pozitivní vztah ke knihám a ke čtení.

 

Úvod

Tento projekt byl realizován v březnu, v souvislosti s „Měsícem knihy", s homogenní skupinou dětí ve věku 5 - 6 let. Námět vyplynul z přirozeného zájmu dětí o psanou podobu jazyka a o čtení. Jednotlivé činnosti projektu může každý pedagog dále rozvíjet, případně zjednodušit nebo vynechat.

Očekávané výstupy:

 • osvojovat si psychomotorické dovednosti, zacházet s běžnými předměty, pomůckami, nástroji a materiály - rozvoj hrubé i jemné motoriky (Dítě a jeho tělo);
 • spolupracovat s ostatními - dodržovat dohodnutá herní pravidla, pravidla soužití (Dítě a ten druhý);
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování - vážit si práce druhých lidí, vnímat kulturní a umělecké podněty, zachycovat skutečnosti pomocí různých výtvarných technik (Dítě a společnost);
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou pro dítě smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné, využitelné pro další učení a životní praxi (Dítě a svět).

Nabízené činnosti a příležitosti:

 • manipulační činnosti s předměty a materiály;
 • hudební činnosti;
 • psychomotorické a pohybové hry;
 • námětové hry a činnosti;
 • estetické a tvůrčí aktivity podněcující tvořivost, nápaditost a estetické vnímání;
 • četba, vyprávění a poslech příběhů, práce s literárními texty a obrazovým materiálem;
 • dramatické činnosti;
 • návštěvy důležitých institucí;
 • hry a praktické činnosti uvádějící děti do světa lidí;
 • individuální i kooperativní činnosti ve dvojicích či skupinách.

Organizace:

 • tento integrovaný blok byl realizován s celou třídou;
 • během vlastní realizace byly střídány různé formy a metody práce - individuální, skupinové i kolektivní činnosti, aktivity spontánní i řízené, všechny vzájemně provázané a vyvážené.

 

„S knížkami se kamarádím"

Krabice s pokladem (užívání všech smyslů, rozvoj fantazie)

Motivace:
„V krabici je ukrytý poklad. Dokážeš mi říct, co je asi v krabici ukryto?"

Pomůcky a potřeby:

 • krabice;
 • knížky;
 • časopisy;
 • noviny.

Postup:

 • děti sedí v kruhu;
 • uprostřed je položena papírová krabice;
 • děti se pokouší poznat, co je uvnitř, aniž by ji otevřely (váha, vůně):
  • vedeme děti k rozvoji fantazie, ale zároveň srovnáváme s realitou (např. „Může se do této krabice vejít skutečné auto?");
 • vysvětlení slova poklad:
  • nemusí vždy jít jen o peníze a šperky, ale o předměty, věci nebo i osoby důležité pro konkrétního člověka (např. „Maminka dětem říká 'můj poklade'.").

Příklady otázek:

 • Mohou být knížky poklad? Proč?
 • K čemu slouží knížky?
 • Co by se stalo, kdyby lidé nevymysleli knížky?
 • Co by se stalo, kdyby všechny knížky ze světa zmizely?
 • Jaké máte doma knížky?

Otázky volí učitelka dle konkrétní situace, směřuje děti k uvědomění si významu knih pro člověka z pohledu historie, ale i současnosti, porovnáváme s ostatními médii - televize, počítače atd. Vysvětlení rozdílu mezi knihou a časopisem. Šetrné zacházení s knihami.

Třídění knih dle jejich žánrů (vytváření významových kategorií)

Knihy obrázkové x knihy s textem

Děti pracují ve dvou skupinách, porovnáváme množství knih.

Podle jazyka

Existují knihy psané odlišným jazykem než češtinou, např. azbukou, arabštinou (odlišné písmo). Vysvětlení povolání překladatele.

Podle velikosti - výška, šířka, délka, obsah plochy, třídění, řazení

Vedeme děti k užívání správných pojmů, zdůvodňování a ověřování svých tvrzení (rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích schopností). Tyto činnosti provádíme individuálně, nebo ve skupinách. Děti vedeme k samostatné práci ve skupině, ke vzájemné kooperaci a spolupráci.

Podle obsahu, hledání společných znaků, vytváření významových kategorií

Děti utvoří skupiny podle druhu (žánru) knih. Dětem můžeme pomoci otázkami, např.: Je to knížka pro děti nebo dospělé? Poskytuje ti zábavu nebo poučení?

Vytvořili jsme tyto skupiny:

 • pohádky;
 • leporela;
 • zpěvníky;
 • učebnice;
 • atlasy;
 • encyklopedie;
 • slovníky;
 • knihy pro dospělé.

Poslech a zpěv písně „S knihami se kamarádím"

Seznámíme děti s novou písní; hra na dětské nástroje; využíváme během celé realizace projektu. Text písně je dostupný na www.sknihamisekamaradim.cz/pisen.html.

S knihami se kamarádím

1.

S knihami se kamarádím
a já vám to také radím
a já vám to také radím
přátelé.

Kdo si s knihou nepovídá,
ten svůj život neprožívá,
ten svůj život neprožívá
vesele.

Refrén:
Já vám přicházím dát
Dát víc než mohu znát ...

2.

Kdo si nečte, ten nežije,
tomu chybí fantazie,
tomu chybí fantazie
potřebná.

Na počítač nespoléhám,
s pěknou knihou rád uléhám,
s pěknou knihou rád uléhám,
je milá.

Refrén:
Já vám přicházím dát
Dát víc než mohu znát...
S knihami se ...

Exkurze do knihovny

Návštěva místní knihovny, nejlépe s výkladem knihovnice. Vysvětlení rozdílu knihovna a knihkupectví. Pozorujeme proces půjčování knih v knihovně, uspořádání knihovny, členění podle druhů literatury a dále podle začátečního písmene jména autora knihy. Hledáme knihy, které máme ve školce nebo doma atd. Knihovnice děti krátce seznámila s historií knih a technologií výroby. Děti se seznámily s elektronickou formou půjčování knih. Společně jsme si vybrali i jednu pohádkovou knížku a zapůjčili ji do školky - „Budulínek" (J. V. Pleva).

Výtvarná chvilka „V knihovně"

Pomůcky a potřeby:

 • barevné tuše;
 • temperové nebo bretové barvy;
 • voskovky;
 • gioccondy;
 • čtvrtky různých formátů.

Postup:

 • kreslíme a malujeme na základě prožitku z návštěvy knihovny;
 • děti si mohou volně zvolit techniku i formát papíru.

Námětová hra „Na knihovnu" (vytvoření si hracího koutku)

Pomůcky a potřeby:

 • dle možností, např. stolečky a židličky;
 • díly Polykarpovy stavebnice;
 • knihy;
 • obrázky vztahující se k tématu;
 • papíry a tužky;
 • nefunkční klávesnice počítače;
 • karty s vytvořenými symboly druhů knih;
 • dětský psací stroj apod.

Postup:

 • po exkurzi v městské knihovně jsme si společně s dětmi vytvořili dětský koutek - knihovnu:
  • knihy jsme rozdělili do polic z Polykarpovy stavebnice dle žánrů;
  • nezapomněli jsme na stůl pro čtení - čítárna, stůl s klávesnicí a dětským psacím strojem, papíry a tužkami - výpůjční místo
 • zopakovali jsme si základy slušného chování, šetrného zacházení sknihami (vypůjčenou knihu si čteme u stolečku, v pořádku ji vrátíme):
  • děti vstupují do rolí, střídají se v různých rolích;
  • knihovníci udržují pořádek mezi knihami, dohlíží na správné umístění knih v knihovně apod.;
 • ilustrace:
  • vysvětlení pojmu;
  • vyhledání knih, které ilustroval jeden ilustrátor, všímáme si charakteristických znaků jeho práce (např. Born, Zmatlíková, Švejdová, Lada, Smetana).

Vytváření symbolů - piktogramy

Pomůcky a potřeby:

 • čtvrtky;
 • tuše (např. bretonové barvy).

Postup:

 • při hře „Na knihovnu" s dětmi vymýšlíme, jak by se daly skupiny knih v knihovně označit, aby bylo jasné na první pohled, o jaké knihy se jedná;
 • řešením jsou obrázkové symboly (piktogramy);
 • děti předkládají různé návrhy, zdůvodňují je, společně vybíráme nejvhodnější:
  • pohádky = královská koruna;
  • leporela = dudlík;
  • zpěvníky = noty;
  • učebnice = číslo a písmeno;
  • atlasy = zeměkoule;
  • encyklopedie = otazník;
  • časopisy = pastelka;
  • knihy pro dospělé = brýle.
Moje nejoblíbenější knížka (výstava knih, představení mé nejoblíbenější knihy, poslech a zpěv písně, recitace říkadel a básní)

Pomůcky a potřeby:

 • knihy dětí donesené z domova;
 • prostor pro uspořádání výstavky;
 • čtvrtky;
 • voskovky nebo gioccondy.

Postup:

 • rozhovor s dětmi o tom, zda jim doma někdo čte a kdy; kterou knížku, pohádku či příběh mají nejraději a proč;
 • vyzveme děti, aby si do školky přinesly svou nejoblíbenější knížku;
 • z donesených knih uspořádáme výstavku, ze které si děti se souhlasem majitele mohou knížky půjčovat, prohlížet a „číst";
 • dítě, kterému kniha patří, se pokusí svou knihu kamarádům představit, popsat, o čem kniha je, proč ji má rád, co se mu líbí;
 • vedeme děti k souvislému vyjadřování;
 • poslech a zpěv písně „Pěkně od začátku".
Píseň, námět čerpán z Kafometu, EST - 039.8
1. Píseň, námět čerpán z Kafometu, EST - 039.8

Poslech a recitace říkadel a básní

Básně zaměřené na rozvoj tématu využíváme při vhodných situacích během celé realizace projektu.

Nejmenší čtenáři

Víte, na co máme knížky?
Aby pejsci, kočky, myšky
záviděli pod oknem,
jak si čtem.

(ČERNÍK, M.: Knížka pro děti od dvou do pěti, Praha: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-1031-2.)

 

Knížka

Co je knížka?
Je to živá bílých listů hromádka.
V ní si všechno hraje, zpívá,
ptáci, děti, zvířátka.

(neznámý zdroj)

 

Hrajeme si s knížkami

Dobré ráno kamarádi,
knížky máme všichni rádi.
Kolik je v nich tajemství,
kdo poslouchá, dobře ví,
že tam bydlí pohádky
s nádhernými obrázky,
ale také básničky,
říkadla a písničky.

(ČERMÁKOVÁ, M.: Barevné kamínky - Dobré ráno, dobrý den pro jaro, léto, podzim, zimu. Přikrylová Milada Plus, 2007. ISBN 978-80-903992-1-1.)

 

Abeceda

Abeceda, to nic není,
kdo by se jí kluci bál?
Já vás vezmu do učení:
á, bé, cé, dé a tak dál.

Z písmenek se složí slova,
z vět se složí celý svět.
Ten, kdo umí abecedu,
bude všemu rozumět.

(neznámý zdroj)

 

Nomík a knížky

Já jsem Nomík ještě malý,
s kamarády si rád hraji.

Do školky já chodím rád,
knížky jsou můj kamarád.

(NOVÁKOVÁ, M.: Malý předškolák poznává, 4-5 let. NOMI CZ s.r.o Hradec Králové.)

 

Práce s literárním textem - pohádka „O Knihomůlcích a psacím stroji"

(Jana Vodňanský - Zima v mateřské škole)

Motivace:
V psacím stroji v „knihovně" se záhadně objevil papír s textem - „Co to může být? Kdo ho sem dal?"

Otázky:

 • Kdo je spisovatel a co dělá? Znáš jméno nějakého spisovatele?
 • Kdo je ilustrátor, co dělá? Znáš jméno nějakého ilustrátora?
 • Znáš některé žánry (druhy knih)?
 • Co je to sen? Co se ti dnes zdálo?
Hledáme „Kouzelná slova" - homonyma

Pomůcky a potřeby:

 • karty s obrázky;
 • barevné obruče;
 • grafické listy;
 • pastelky.

Postup:

 • dvě rozdílné věci mohou mít stejný název - karty s obrázky (např. koruna = peníz, část stromu, královská; zuby = část těla, ozubeného kola, pily; pero = ptačí brk, psací potřeba; list = papír, ze stromu).
Vymýšlíme jména trpaslíků
Hledáme své písmenko na „psacím stroji"

Pomůcky a potřeby:

 • karty s velkými tiskacími písmeny

Postup:

 • na zemi v herně jsou lícem dolů rozložené kartičky s velkými tiskacími písmeny;
 • na předem domluvený signál děti vyběhnou do prostoru třídy a hledají počáteční písmeno svého jména (svou klávesu).
„Hlásková" honička

Při honičce se děti mohou zachránit dotknutím dítěte, které pro dané kolo představuje tzv. domeček. Učitelka na začátku hry oznámí: „Zachrání vás ten, jehož jméno začíná na hlásku K."

Hledáme předměty s básničkou

Děti chodí během říkadla v prostoru, po určení hlásky se dotknou předmětu, který začíná na danou hlásku.

Jede, jede mašinka,
veze, veze písmenka.
Vyhraje, kdo najde vkrátku,
co má K (L, H, N ...) na začátku.

Hledám, hledám, co mám znát,
pojď mi, Kubo, pomáhat.
Do všech koutů zajdi,
co začíná na K (L, H, N ...) najdi.

Vymýšlíme slova, které veze vláček

Jede vláček kolejáček,
co nám veze, kdo to ví?
Veze nám K (L, H, N ...) na začátku,
kdo to slovo dopoví?

Didaktická hra „Složte slovo"

Pomůcky a potřeby:

 • karty s velkými tiskacími písmeny;
 • slovo, na které je možné přikládat jednotlivé karty (stejná velikost, typ a barva písma) např. slovo PERO (vše 2x).

Postup:

 • motivace - báseň „Abeceda";
 • dvě družstva;
 • hrací plocha je rozdělena na 2 poloviny, každé družstvo má vymezenou část a na ní položenou kartu s napsaným slovem;
 • ostatní karty jsou na zemi otočené lícem dolů ve stejné vzdálenosti od čáry, na které stojí vedle sebe hráči tak, aby na svůj prostor dobře viděli;
 • na signál děti po jednom z každého družstva vybíhají do hracího pole a pokouší se sestavit slovo, každý hráč smí otočit pouze jednu kartu;
 • písmena děti musí řadit ve správném pořadí, zleva doprava;
 • pokud je karta správná, zůstává otočená lícem nahoru, pokud ne, otočí ji hráč zpět a pokračuje další v řadě;
 • důležité je dodržování pravidel, pravidelné střídání dětí, spolupráce v družstvu, vzájemné napovídání (princip hry je podobný hře pexeso);
 • hrajeme s menším počtem dětí, složení družstev střídáme, aby všechny děti byly úspěšné;
 • při dalších opakováních můžeme skládat jiné slovo, maximálně 6 písmen;
 • hra vede k pochopení písmene jako znaku, nejedná se zde o čtení, ale o vyhledávání shodných tvarů a sledování očima zleva doprava.
Vytváříme ilustrace k pohádce, koláž

Pomůcky a potřeby:

 • papíry;
 • textil;
 • lepidla;
 • barvy a další výtvarné pomůcky a materiály dle dětí.

Postup:

 • po přečtení pohádky hovoříme s dětmi o příběhu, tvoříme podle fantazie na téma „Jak asi vypadali Knihomůlci?";
 • děti neomezujeme ve výběru formátu papíru ani materiálů, aby se rozvíjela jejich fantazie;
 • dáme dětem k dispozici různý textil, vatu, příze apod.;
 • děti mohou pracovat samostatně nebo v malých skupinách.
Pohádka O Budulínkovi"

Pomůcky a potřeby:

 • knížka „O Budulínkovi";
 • kostýmy a převleky, čepičky - zvířátka;
 • molitanové kostky na chaloupku;
 • dětské hudební nástroje;
 • obrázky k pohádce;
 • čtvrtky A3 a A4;
 • barevné tuše a bretonové barvy;
 • štětce;
 • lepidlo;
 • magnety a magnetická tabule;
 • grafické listy na grafomotoriku a bludiště.

Poslech pohádky:

 • „O Budulínkovi" - děj, ilustrace, ponaučení;
 • řešíme problémové situace:
  • Byl jsi někdy sám doma?
  • Jak ses cítil?
  • Co ti řekli rodiče, když odcházeli?
  • Co bys udělal, kdyby na tebe někdo ťukal a přemlouval tě, ať otevřeš?
  • Jak se asi Budulínek cítil v doupěti?

Poslech a zpěv písně „O Budulínkovi"

Námět čerpán z Kafometu, EST - 039.8
2. Námět čerpán z Kafometu, EST - 039.8

Hrajeme na dětské hudební nástroje - rytmicko-melodické hry, hra na ozvěnu apod. „Jak hráli a zpívali babička s dědečkem v pohádce O Budulínkovi?"

Řadíme obrázky podle děje pohádky na magnetickou tabuli, vyprávění.

Grafomotorické cvičení - „miska s hráškem" - dolní oblouk + vinutí. Využijeme nejprve velké formáty nebo tabuli, později formát A4.

Překážková dráha s orientací v prostoru - „Jdeme lesem pro Budulínka" - proudové cvičení.

Řešíme labyrint - „Kudy vezla liška Budulínka do své nory? Pomoz babičce a dědečkovi najít cestu za Budulínkem"

 Bludiště (původní formát A4)
3. Bludiště (původní formát A4)

 

Kreslíme (ilustrujeme) leporelo - každá skupina dětí tvoří jinou část děje pohádky - výtvarný seriál. Kresba barevnou tuší, kolorovaný bretonovými barvami, formát A4. Zachycení situace, prostředí a děje. Svázání prací.

Fotografie - leporelo
4. Fotografie - leporelo
Fotografie - leporelo
5. Fotografie - leporelo
Vyrábíme obrázkovou knížku

Postup:

 • učitelka si předem připraví několik matric pro tisk vystřihováním, prostřihováním a opětovným nalepením na formát asi 15x15 cm:
  • doporučujeme využít tvrdší karton;
  • velmi efektně vypadají i části z vroubkovaného nebo vlnitého papíru;
  • motivy volíme jednoduché;
 • vlastní práce probíhá ve skupinách;
 • děti natřou matrici barvami, opatrně přiloží na karton, přejedou ji válečkem a opatrně matrici odstraní;
 • po zaschnutí obrázky řadíme za sebou, vložíme do desek připravených přeložením papíru na polovinu, sešijeme sešívačkou v místě přehybu;
 • na čelní stranu děti nalepí předem připravenou tematickou omalovánku;
 • lze vlepit i nakopírované básničky s tematikou knížky;
 • hranu, kde jsme knížku sešili, přelepíme pruhem samolepicí tapety.
Fotografie - leporelo
5. Fotografie - leporelo

 

Závěr

Prostřednictvím projektu se děti se zájmem seznamovaly s významem knih pro člověka, s písmem (znakové symboly) a osvojovaly si dovednosti potřebné pro čtení a psaní. Zároveň rozvíjely svůj řečový projev, myšlení i tvořivost, estetické cítění, schopnost sebevyjádření. Projekt poskytl dětem možnost pro kooperaci a spolupráci, ale zároveň i dostatek osobní svobody a možností volby v nabízených činnostech.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – ČERMÁKOVÁ, M. Barevné kamínky: Dobré ráno, dobrý den. Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2007. ISBN 978-80-87165-13-3.
[2] – ČERNÍK, M. Knížka pro děti od dvou do pěti. Praha : Euromedia Group, 2003. ISBN 80-242-1031-2.
[3] – NOVÁKOVÁ, M. Malý předškolák poznává, 4 - 5 let. Hradec Králové : NOMI CZ s.r.o,
[4] – NOVÁKOVÁ, M. Svět předškoláka, 5 - 6 let. Hradec Králové : NOMI CZ s.r.o,
[5] – PLEVA, J. V. Budulínek. Ostrava : Librex, 2001. ISBN 80-7228-257-3.
[6] – OPRAVILOVÁ, Eva; GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Zima v mateřské škole. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-268-8.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
55.66 kB
PDF
Příloha 1 - Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

* matrice pro tisk; * temperové barvy a štětce; * váleček; * čtvrtky; * nůžky; * sešívačka; * samolepicí fólie.