Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Upevňování přátelských vztahů mezi žáky na Základní škole praktické ve Zlíně
Odborný článek

Upevňování přátelských vztahů mezi žáky na Základní škole praktické ve Zlíně

Anotace

Zajímavé náměty do hodin Řečové výchovy, rozvíjející komunikaci mezi žáky tak, aby dokázali otevřeně vyjádřit své názory v třídním kolektivu, zvládli bezkonfliktní navazování přátelských vztahů a posilovali sebedůvěru.
Charakteristika projektu

Příspěvek představuje zajímavé náměty do hodin Řečové výchovy, rozvíjející komunikaci mezi žáky tak, aby dokázali otevřeně vyjádřit své názory v třídním kolektivu, zvládli bezkonfliktní navazování přátelských vztahů a posilovali sebedůvěru. Přispívají tak k utváření kvalitních, kamarádských vztahů mezi žáky na Základní škole praktické ve Zlíně, a tím posilují pozitivní klima třídy a školy.

Snahou všech pedagogů naší školy je, aby žáci chodili do školy rádi, nebáli se vyjádřit svůj názor a postoje, zvládali komunikaci ve skupinách, dodržovali stanovená pravidla chování, pomáhali druhým a měli kladný vztah k učení. Pokud je prostředí školy i třídy příjemné, klidné a bezkonfliktní, i výchova a vzdělávání žáků probíhá v atmosféře důvěry a přátelství. V takovém případě se nám podaří vytvořit ve třídě i škole pozitivní klima třídy, školy.

Uvědomujeme si, že na vytváření pozitivního klimatu třídy se podílejí všichni žáci třídy, skupiny žáků a jednotlivci, všichni vyučující v dané třídě a učitelé jako jednotlivci. Pozitivní, ale někdy i negativní mezilidské vztahy mezi všemi navzájem spoluvytvářejí prostředí třídy a také školy.

Přestože vztahy mezi žáky v naší škole nejsou špatné, snažíme se je stále zlepšovat.

Pro lepší, otevřenější komunikaci mezi žáky, mezi žáky a učiteli a pro bezkonfliktní navazování přátelských vztahů, posilování sebedůvěry, učení žáků větší samostatnosti a rozvoj sociálních vztahů mezi žáky jsme v letošním školním roce připravili v rámci primární prevence školní projekt pod názvem „Kdo je kamarád?"

Hlavními cíli tohoto projektu jsou:

 • rozvíjet a upevňovat sociální dovednosti u žáků:
  • posilovat pozitivní sociální vazby, schopnost spolupracovat s druhými
  • dodržovat a respektovat pravidla slušného chování a školního řádu
  • dokázat odlišit chování žádoucí a nežádoucí a daná pravidla dodržovat i mimo vyučování
  • pěstovat odmítavý postoj žáků ke zneužívání návykových látek
  • posilovat sebedůvěru
 • vytvářet klidné a přátelské prostředí a pozitivní klima třídy:
  • vztahy žák - žák; žák - pedagog
  • lépe poznat sami sebe a své spolužáky v různých situacích

Projekt se zaměřuje na rozvoj znalostí a dovedností ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace a Člověk a jeho svět.

Pomocí aktivit projektu rozvíjíme dovednosti směřující k naplnění klíčových kompetencí:

 • pracovních - práce ve skupinách, samostatnost, sebehodnocení
 • komunikativních - vyjádření názorů, rozvoj slovní zásoby, umění naslouchat
 • sociálních a personálních - pravidla chování, kladné a záporné vlastnosti, navazování vztahů
 • k řešení problémů - řešit konkrétní úkol, spolupráce s učitelem, hledat vhodná řešení
 • k učení - osvojení základních pojmů, rozvoj myšlení
 • kompetencí občanských - dodržování stanovených pravidel, pravidla slušného chování

Do projektu jsou zařazeny tematické okruhy Osobnostní rozvoj a sociální rozvoj průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

Všechny aktivity projektu jsou určeny žákům 1.- 5. ročníku základní školy praktické. Většinou jde o žáky ze sociálně slabých rodin, kteří mají nízké sebevědomí, jsou snadno ovlivnitelní a nedokáží odhadnout důsledky svého jednání.

Vlastní projekt

Základem je práce s třídním kolektivem.

Třídní učitel pracuje se svou třídou prostřednictvím psychosociálních her. Pomocí těchto her trénuje s žáky bezpečné řešení konfliktů a další důležité dovednosti. Jde o nejpřirozenější prostředek k procvičování sociálních dovedností a učitel má dostatek příležitostí pro výchovné a citové působení na žáky.

Aktivity projektu jsou cíleně směrovány k eliminaci rizikového chování žáků a slouží k posílení vztahů mezi žáky ve třídě. Témata jsou nenásilně zařazována do výuky. Pozornost je věnována rozvíjení komunikace mezi žáky tak, aby dokázali otevřeně vyjadřovat své názory v třídním kolektivu. Současně slouží ke zpestření běžné výuky a zlepšení motivace ke školní práci.

Aktivity projektu realizované třídním učitelem ve třídě:

 • Moje „karta chvály" (2 vyučovací hodiny)
 • Jaké vlastnosti má mít kamarád (1 vyučovací hodina)
 • Jak najít kamaráda - bludiště (2 vyučovací hodiny)
 • „Žák týdne" (průběžně)
 • Desatero slušného chování (1 vyučovací hodina)

Další aktivity projektu:

 • Dotazník pro žáky, dotazník pro rodiče - dotazníkové šetření v 1. - 5. ročníku (klima třídy, vztahy ve třídě, spolupráce škola - rodina)
 • Besedy a přednášky sodborníky
 • Interaktivní program pro zlepšení klimatu ve třídním kolektivu určený žákům 5. ročníku
 • Pobyt třídních kolektivů mimo školu - poznávací pobyt zaměřený na posilování vztahů, zvyšování příznivého klimatu tříd
 • Schránka důvěry ve škole
Ukázky jednotlivých vyučovacích hodin

Žáci v průběhu vyučování aktivně spolupracovali a vzájemně si pomáhali. Třídní učitel při realizaci jednotlivých částí projektu kladl důraz na optimální osobnostní rozvoj každého žáka, vytvářel podněcující, stimulující prostředí ve třídě a kladl přiměřené nároky na žáky s ohledem na jejich věk, schopnosti a dovednosti.

Moje „karta chvály"

Pomůcky: pracovní list (

foto
2. foto

), psací potřeb, magnetická tabule, fotoaparát.

Průběh vyučování

V úvodu hodiny si v kruhu na koberci povídáme s žáky o tom, jaké vlastnosti mají lidé. Podrobněji žákům objasníme ty vlastnosti lidí, kterým dobře nerozumí.

Na papírových kartičkách máme napsáno několik dobrých a několik špatných lidských vlastností. Kartičky položíme na koberec čistou stranou nahoru (text bude schovaný). Žáci si vybírají z kartiček na koberci, přečtou slovo a zkusí vysvětlit, co znamená. Potom na dané slovo vymyslí vhodnou větu. Nakonec kartičku přiřadí do správného sloupečku na magnetickou tabuli.

Kladné vlastnosti

Záporné vlastnosti

hodný

užalovaný

spolehlivý

zlobivý

kamarádský

pohodlný, lenivý

pomáhá ostatním

ubližuje ostatním, rád se bije

ohleduplný

lakomý

pracovitý

zlý

slušný

závistivý

V další části hodiny žáci sami doplňují vlastnosti lidí, které nejsou napsané na tabuli, a následně vyhledají a spojí dvojice: kladná - záporná vlastnost.

Na úvodní část hodiny plynule navážeme otázkami, které směřujeme již přímo k žákům třídy: Jaké vlastnosti každý máme? Co se nám daří dělat? Čím se lišíme od ostatních?

Chtěl bys nějakou vlastnost změnit? Co každý umíme a zvládáme?

Na závěr hodiny rozdáme žákům připravený pracovní list, v němž si samostatně vyplní a barevně ozdobí dvě osobní „karty chvály" - CO DOKÁŽU, JAKÝ JSEM.

Každý žák své „karty chvály" nahlas přečte spolužákům. Ti hodnotí, zda je pravda to, co si napsal. Mohou doplnit i další vlastnosti a dovednosti, které sám neuvedl. Poté si každý žák nainstaluje osobní „kartu chvály" na magnetickou tabuli ve třídě.

Osobnost každého žáka zdůrazníme tím , že k jeho jménu a „Kartě chvály" přidáme fotografii. Žáky můžeme fotografovat přímo ve třídě. Činnost je zábavná a žákům se líbí.

Po celou dobu vyučování se snažíme navodit pozitivní atmosféru ve třídě, vedeme žáky k aktivitě, k vyjádření vlastních názorů a pocitů.

Cílem aktivity je, aby každý žák o sobě přemýšlel, zkusil vlastní sebehodnocení, nebál se říci svůj názor, popsal své kladné i záporné vlastnosti, co dokáže.

Jaké vlastnosti má mít kamarád

Pomůcky: pracovní list (Příloha č. 2), psací potřeby, barevný papír.

Průběh vyučování

Na začátku hodiny si s žáky v kruhu na koberci povídáme kdo je kamarád, co znamená slovo přátelství. Využíváme k tomu návodné otázky: Jak v životě hledáme kamarády? Máš hodně kamarádů? Co se kamarádům na tobě líbí? Jakým chováním odrazujeme kamarády? V čem je hodnota přátelství?

Žáky postupně přivedeme k hlavní části hodiny, kterou bude zpracování „sluníčka kamaráda".

Hlavní část hodiny - společná práce žáků u tabule

Každý žák obdrží pracovní list, kde jsou popsány kladné i záporné vlastnosti kamaráda, přičemž stejný list je ve zvětšené formě na tabuli. Přečteme si jednotlivé části kruhu, hovoříme o nich a vybíráme takové vlastnosti kamaráda, které by se nám na něm nelíbily. Tyto vlastnosti v listě vyškrtneme a na tabuli vyměníme za prázdný proužek papíru. Na vzniklé místo v kruhu žáci sami doplňují vlastnosti kamaráda, které nejsou napsané a měl by je mít.

V závěru hodiny si každý sám doplní další vlastnosti kamaráda, které by ve sluníčku chtěl mít, a přečte svoji práci ostatním spolužákům.

foto
3. foto

Jak se nám podařilo vybrat nejlepší vlastnosti našeho kamaráda se můžete podívat v Příloze č. 3.

Jak najít kamaráda - bludiště

Pomůcky: různé časopisy. Nůžky, lepidlo, fixy.

Průběh vyučování

V úvodu si s žáky formou řízené diskuse povídáme: Jak získáváme kamarády? Jaké kamarády máme? Jak poznáme dobrého kamaráda? Jaké můžeme udělat chyby při hledání kamaráda? Proč potřebujeme kamarády?

Vysvětlíme záměr hodiny - vytvořit velké bludiště: budeme vytvářet bludiště mezilidských vztahů , hledat cestu jednoho člověka ke druhému, vytvářet kamarádské a přátelské vztahy...

Připomene žákům, co je smyslem skupinové práce: všichni členové dané skupiny spolupracují, zodpovídají za výsledek společně, musí se umět domluvit na společné práci.

Následuje samotná realizace bludiště - skupinová práce. Žáci ve skupinách vystřihují z časopisů tváře známých i neznámých lidí, pak na okrajích papíru velkého formátu hledají místo pro nalepení těchto tváří, nakonec vyberou vždy jen dvě postavy, které propojí složitou cestou (každý žák má jednu barvu fixy a spojí dvě postavy).

V průběhu hodiny žáky upozorňujeme na složitosti mezilidských vztahů, složité hledání cesty od jednoho k druhému. Společně hodnotíme jednotlivé postavy, jaké mají asi ve skutečnosti povolání, co dokázali, jaké jsou jejich vlastnosti, proč chceme propojit právě tyto dvě osoby, co se nám na nich líbí a co se nám nelíbí.

Po zhotovení bludiště si skupiny navzájem hodnotí svoji práci, sami si zkouší najít cestu od jedné postavy ke druhé. Vyzkouší, zda bludiště skutečně funguje a je použitelné.Vytvořené bludiště je hra, která může ostatní žáky ve škole nejen pobavit, ale i dovést k zamyšlení.

Hodnocení

V průběhu realizace celého projektu jsem měla radost z aktivity a zájmu žáků o témata, týkající se mezilidských vztahů, přátelství a kamarádství, které v hodinách projevovali. Podařilo se navázat a prohloubit spolupráci mezi žáky, rozvinout jejich samostatnost a tvořivost. Nedá se přesně určit, do jaké míry byl projekt úspěšný, kolik žáků si z něj vzalo ponaučení a bude se v budoucnu chovat ke svým kamarádům tak, jak jsme si po celou dobu povídali. Věřím ale, že celá akce nebyla zbytečná, že jsme přispěli ke zlepšení kvality osobnosti žáků.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list, fixy, magnetická tabule, časopisy, fotoaparát, nůžky, lepidlo