Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Osobní život Karla IV. aneb co jde dohromady
Odborný článek

Osobní život Karla IV. aneb co jde dohromady

Anotace

Žáci na základě probraného učiva o Karlu IV. sestaví přehlednou časovou osu hlavních osobních změn, které se odehrály v životě Karla IV. U zdatnějších žáků lze aktivitu využít i v průběhu probíraného učiva o Karlu IV. s tím, že si žáci dohledávají a ověřují informace na internetu a zároveň vychází ze zkušeností a znalostí z 1. stupně. Aktivita je vhodná pro skupinovou práci. Na závěr aktivity jednotlivé skupiny kontrolují a zároveň prezentují výsledky práce a hodnotí je. Aktivitu lze rozšířit o myšlenkovou mapu na téma Karel IV. a jeho doba.

Učitel si připraví a rozstříhá tabulku s informacemi. Vloží promíchané informace do obálky. Podle počtu pracovních skupin připraví počet obálek. Žáky rozdělí do pracovních skupin a popíše (vysvětlí) žákům požadované výstupy aktivity. Aktivitu lze využít různými způsoby: 

1. Aktivitu je možné využít při probírání tématu Lucemburkové. Žáci s pomocí učitele seřadí nejdříve kartičky s letopočty v chronologickém pořadí a pak k nim přiřazují výňatky z populární literatury. V případě nejasností mají žáci možnost vyslat svého zástupce do vedlejší skupiny nebo přímo za vyučujícím. Informace lze ověřit i na internetu. (U výňatků z populární literatury jsou uvedeny čísla stránek. Učitel tak může aktivitu rozšířit a dodělat další kartičky ze života Karla IV. U slabších žáků lze čísla stránek ponechat, protože jsou také vodítkem pro správné seřazení kartiček v chronologickém sledu. Pro zdatnější žáky doporučuji čísla vymazat.) Formou řízeného rozhovoru učitel v dalším kroku ověří správnost řešení jednotlivých skupin. Po společné kontrole žáci kartičky nalepí na arch papíru a vznikne tak časové osa významných životních etap Karla IV. Do časové osy lze dále doplnit další informace – manželky Karla IV., potomci Karla IV., atd. 

2. Aktivitu je možné využít i v rámci opakování tématu Lucemburkové (středověk, opakování 7. ročníku). Učitel postupuje jako v postupu číslo 1., ale s tím rozdílem, že kartičky žáci dále využijí jako základ pro vytvoření myšlenkové mapy. Kritéria pro vytvoření myšlenkové mapy určí učitel podle svého uvážení.

Myšlenková mapa by neměla postrádat hlavní název a důležité podnadpisy (vzdělání, rodiče, manželství, děti, zakladatelská činnost, zahraniční politika, ... Myšlenkovou mapu lze rozšířit o další rozšiřující informace mimo rozsah kartiček. Doporučuji si předem připravit i vhodný obrazový materiál případně i historické mapy. Celou myšlenkovou mapu je vhodné graficky upravit pomocí fixů či barevných upoutávek dle kreativity žáků. Hotové myšlenkové mapy je dobré prezentovat přímo ve třídě nebo na chodbě školy. 

… Poprvé si český králevic uvědomil, že se v životě každá událost projeví jenom jednou a nikdy víc. Prožíváme ji pouze nyní, v této chvíli a ta za okamžik nebude ničím než vzpomínkou, minulostí; také celý ten předlouhý sedmiletý pobyt v Paříži patří nenávratnu… (s. 11)

 1323 – Václav odvezen na vychování do Paříže

Blanku musí ctít a milovat. Je to povinností rytíře. Od sedmého roku jeho i jejího jsou manželi. Proč mají být manželi, tím se příliš nezabýval, nevěděla to tehdy ani ona. Nikomu z nich to nevadilo, nepřikládali tomu význam. Karel je českým princem, Blanka francouzskou princeznou. (s. 12)

 1323 – sňatek s Blankou z Valois

„Jakže se ostatně jmenujete, pane? Jak vás to tam v Čechách vlastně pokřtili?“
„Václav“, vyslovoval své jméno český králevic. „Není to o nic těžší než Karel, které jste mi zde dali při biřmování. Abyste věděla, je to jméno svatého! Václav je světec a mučedník, to byste měla vědět! Zato žádná Blanka není svatá.“ (s. 14)

 1323 – Václav přijal při biřmování jméno Karel

I mravy jsou tu jiné. Nikdo netrhá maso prsty na kousky a neupíjí z cínové mísy omáčku. Místo toho srkají z malých plochých talířků polentu, nabírají si maso z mís dvouhrotými vidličkami a jedí je, aniž se ho dotkli rukou. Tento zženštilý zvyk neznají ani na francouzském dvoře, zavedli jej Benátčané a ti je okoukali kdesi na konci světa.

 pobyt  patnáctiletého Karla v Itálii

Průvod od hranic pospíchal téměř bez oddechu. Zanechal za sebou pohraniční hvozdy, pahorkatinu mezi Tachovem a Plzeňskem, prodral se úbočinou Brd a proklikatil údolím Berounky, až se před ním rozevřela prastará kotlina, území někdejšího kmene Pražanů, uprostřed níž se už po staletí zdvíhá k nebi srdce země a pevnost národa, starobylá Praha… (s. 58)

 1333 – králevic Karel se vrací do Čech

Zastavili se na Zbraslavi. Zabušili na vrata cisterciáckého kláštera, založeného a bohatě obdarovaného Karlovým dědem Václavem II., protože v jeho kryptě uprostřed královské síně odpočívá už tři léta Karlova matka, Eliška Přemyslovna. Ano, zde pokleknu, abych před celým světem ukázal, že se hlásím k jejímu přemyslovskému rodu, jehož čest a sláva je i mou slávou a ctí. (s. 59)

 Eliška Přemyslovna – matka Václava (Karla)

Čekala ho konečně zpráva od otce: jmenování moravským markrabětem. Od té chvíle přestal být pouhým králevicem. Stal se nositelem titulu, jenž si nezadal s vévodským a vyrovnal se hodnosti knížecí. (s. 67)

 1334 – Karel jmenován moravským markrabětem

„V té době jsme poslali pro svou manželku, ježto byla dosud v Lucembursku. Ta pak přišedši měla po roce prvorozenou dceru, jménem Markétu…“ (s. 72)

 Příjezd Blanky do Prahy

Při tomto setkání konečně odměnil papež Karla také dlouho odpíranou výsadou. Slíbil mu vydat bulu, jíž povyšuje pražské biskupství na arcibiskupství. A druhým výnosem pověřil nového arcibiskupa právem korunovat české krále. Tak byla konečně vymaněna česká diecéze z nadvlády diecéze mohučské, české království ze zasahování německých církevních hodnostářů. (s. 99)

 1344 – pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství

Nechtěl čekat na smrt stářím a zemdlením. Jeho touhou bylo zemřít s mečem v ruce, na koni, v bitevní vřavě, čelem proti čelu nepřítele. To byla podle něho jediná důstojná smrt rytíře, a kdo by si jí zasloužil více než on, jehož všude předcházelo úsloví: Bez boha a českého krále nesvede se v boji ničeho… (s. 109)

 1346 – Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku

Celá tato pláň pak bude svými ulicemi mířit do tří náměstí, Dobytčího trhu, senného trhu a Koňského trhu. Novému Městu bude na nejvyšším místě vévodit nově postavený kostel ke cti obdivovatele Svaté říše římské, někdejšího císaře Karla Velikého. (s. 119)

 1348 – založeno Nové Město pražské

A bylo přede všemi prohlášeno, že to vysoké učení je založeno pro Čechy, aby nemuseli nabývat vědomostí v cizině, ale získávat je doma, ba aby sami z ciziny k sobě zvali ty, kdo po učenosti touží. Toho dne se splnilo přání Karlova děda po matce, krále Václava II., usilujícího už před více než padesáti lety o to, čeho dnes dosáhl Karel. (s. 119)

 1348 – založena univerzita v Praze, první ve střední Evropě

Karlova dosud mladá choť, česká královna Blanka z rodu Valois, družka jeho dětských her v Paříži a matka jeho dvou dcerek, Markéty a Kateřiny, je mrtvá… Bylo to hrůzné a neuvěřitelné. (s. 122)

 1348 – zemřela Karlova manželka Blanka z Valois

Všech třicet článků, projednaných na norimberském sněmu a na jeho pokračování v říšském městě Metách, bylo sepsáno na listině se zlatou císařskou pečetí zvanou bula. Proto se od té doby tato listina nazývá Zlatá bula Karlova a stala se základním zákonem o volitelnosti římského krále po celá příští staletí. (s. 154)

 1356 – vydána Zlatá bula Karlova

Nedospělý Karlův syn Václav, syn jeho třetí manželky, byl už jako dítě korunovaný za českého krále a v chlapeckém věku i za krále římského. Je si vědom, že přehlíží malebnou stověžatou, zlatou Prahu z hrdého sídla, jež bylo při mém příchodu troskami?

 1376 – Karlův syn Václav zvolen římským králem

Autoevaluace

 • reflexe

Podobný druh aktivit je u žáků oblíbený. Žák má možnost o zadaném problému diskutovat, ověřovat si informace, sdílet názory s ostatními i manuálně tvořit. Lze dát vyplnit žákům jednoduchý evaluační dotazník (Dozvěděl jsem se nové informace: ... Oceňuji na Karlu IV: ... Chci více zjistit o: ...).

 • zkušenosti z praxe

Pokud nemají žáci zkušenosti s podobným druhem aktivit, je třeba počítat s časovou náročností aktivity. Čas lze ušetřit dokonalou přípravou a jasně stanovenými kritérii před započetím aktivity.

 • zhodnocení PDP
 • silné stránky – kreativita, kritické myšlení, práce ve skupině, sdílení problémů, komunikace; slabé stránky – časová náročnost, příprava aktivity; rizika – varianta 2. zabere více než jednu vyučovací hodinu, nevyužité příležitostí, variace, alternativy
 • následné aktivity

Literatura a použité zdroje

[1] – PLUDEK, Alexej. Kralevic, král, císař, vyprávění o Karlu IV. Praha : Albatros, 1988. 172 s.
[2] – JAKUB, Pavel. Vlastní životopis Karla IV. Praha : Odeon, 1978. 225 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
15.63 kB
Dokument
Karel IV. - příloha
pdf
111.33 kB
PDF
Karel IV. - příloha

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Václava Korcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

rozstříhané kartičky s informacemi, velký arch papíru, lepidlo, fixy, PC s přístupem na internet