Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Psychomotorická cvičení pro děti s ADHD – vhodné pro žáky mladšího školního věku
Odborný článek

Psychomotorická cvičení pro děti s ADHD – vhodné pro žáky mladšího školního věku

Anotace

Psychomotorická cvičení pomáhají rozvíjet senzomotorické vnímání (vizuální a taktilní), mají kladný vliv na pozornost, paměť a další psychické funkce, což vede ke zlepšení duševní rovnováhy člověka. Prostřednictvím psychomotorických cvičení rozvíjíme pohybové schopnosti jako vytrvalost a obratnost, která zahrnuje mnoho dalších dílčích schopností (rovnováhu, rytmus, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci).

Balancování

Pomůcky: velké kelímky od jogurtu (jeden pro žáka), audiopřehrávač, tenisový míček

Výroba pomůcky: Namalované či nastříhané oblíbené obrázky dětí přelepíme leukoplastí.

Postup: Kelímek postavíme dnem vzhůru na hlavu, snažíme se s ním za doprovodu hudby chodit po místnosti. Měníme směr, vzájemně se vyhýbáme.

Obměna: Na kelímek dnem vzhůru si položíme míček, balancujeme s ním v ruce po místnosti. Přecházíme od jednoho určeného místa k druhému.

Cíl: procvičení koordinace pohybů, prostorové orientace

Házení 1

Pomůcky: velké kelímky od jogurtu (jeden pro žáka), tenisový míček do dvojice

Výroba pomůcky: Namalované obrázky, nastříhané či natrhané barevné papíry přelepíme leukoplastí.

Postup: Dvojice se postaví čelem proti sobě. Jeden z dvojice vyhazuje tenisový míček rukou a druhý jej chytá do kelímku. Toto cvičení provádíme jak ve stoje, tak v tureckém sedu.

Cíl: procvičení koordinace pohybů, rozvoj spolupráce ve dvojici

Házení 2

Pomůcky: velké kelímky od jogurtu (dva pro dítě), Kinder vajíčko pro každého

Výroba pomůcky: Kinder vajíčko naplníme luštěninou a přelepíme ve spoji barevnou lepicí páskou.

Postup: Žák drží v každé ruce kelímek, v němž má umístěné Kinder vajíčko, které „přelévá“ z jednoho kelímku do druhého.

Obměny: Kinder vajíčko vyhazujeme z jednoho kelímku a chytáme do druhého.

Vytvoříme dvojice. Žáci si přehazují Kinder vajíčko mezi sebou. Nejdříve první z dvojice vyhazuje pravou rukou a druhý z dvojice pravou rukou chytá. „Přelije“ si vajíčko do levé ruky a vyhazuje levou. Zopakujeme třikrát. První začíná levou rukou a systém se opakuje.

Cíl: procvičení koordinace pohybů, rozvoj spolupráce ve dvojici

Korálkový kelímek

Pomůcky: pro každého velký kelímek od jogurtu s provázkovým korálkem

Materiál na výrobu pomůcky: velký kelímek od jogurtu, provázek, korálek, nůžky

Výroba pomůcky: Do dna kelímku vytvoříme díru, provlékneme a upevníme zde provázek s délkou 50 cm, na jehož druhém konci přivážeme korálek.

Postup: Pohybujeme s kelímkem a obloučkem se do něho korálek snažíme zachytit.

Nejdříve pohyb zkoušíme „šikovnější“ rukou.

Cíl: procvičení souhry oko a ruka, koncentrace

Poštovní potrubí

Pomůcka: papírové kuchyňské role (dva pro žáka), kulička

Postup: Ve stoje v kruhovém uspořádání vytvoříme spojením rolí potrubí, které ve spojích přidržujeme dlaněmi. Postupně si posíláme dokola kuličku, kterou do potrubí vložíme.

Cíl: spolupráce a komunikace ve skupině

Štafetový kolík

Pomůcky: papírová role od kuchyňských utěrek

Materiál na výrobu pomůcky: papírová role od kuchyňských utěrek, lepidlo, vlna nebo barevné papíry, nůžky

Výroba pomůcky: Papírovou roli potřeme po částech lepidlem a omotáme dokola vlnou nebo polepíme barevným (nastříhaným či natrhaným) papírem.

Postup: V kruhovém uspořádání ve stoji nebo v sedu si štafetový kolík různými způsoby předáváme. Z levé ruky do pravé a tomu, kdo sedí po naší pravici. Předáváme pod pravou či levou nohou, za zády, ve stoji roznožném, vsedě pod tělem.

Cíl: procvičení hrubé motoriky, vnímání tělesného schématu

Motáky

Pomůcky: Papírové role

Materiál pro výrobu pomůcky: role od kuchyňských utěrek, vlna pět metrů dlouhá na každý moták

Výroba pomůcky: Do každé role vytvoříme dírku, provlékneme vlnu a na jejich koncích uděláme uzlík. Na jednu roli celou vlnu namotáme.

Postup: Sedíme nebo stojíme naproti sobě, každý má v rukou roličku, držíme obouruč. Namotáváme nadhmatem vlnu z jednoho motáku na druhý, přičemž se nesmí vlna mezi motáky prověsit, musíme ji udržovat stále napnutou.

Obměna: Moták se zcela rozmotá, vlnu udržujeme napnutou. Pomalým tempem tak, abychom udrželi napětí, obě dvě role namotáváme nadhmatem a postupujeme k sobě.

Cíl: rozvoj jemné motoriky, souhry rukou, spolupráce ve dvojici

Sněžnice pro psa

Pomůcka: novinový papír (čtyři dvojlisty pro každého)

Postup: Na zem rozložíme čtyři dvojlisty papíru tak, abychom měli jeden složený pod každou končetinou. Pohybujeme se postupně přemístěním jednoho papíru zezadu pod končetinou vpřed, směřujeme k určenému cíli.

Cíl: koordinace pohybů, procvičení hrubé motoriky a mozkových hemisfér

Říční kameny

Pomůcka: novinový papír

Postup: Na zem do prostoru rozmístíme dvojlisty papíru na vzdálenost kroku. Pohybujeme se vpřed, směrem k určenému cíli. Naším úkolem je přejít říčku suchou nohou. Učíme žáky vzájemné ohleduplnosti.

Cíl: prostorová orientace, rozvoj spolupráce ve skupině

sněhová bouře

Pomůcka: novinový papír, obruč či lano

Postup: Zmačkáním papíru vytvoříme koule (více koulí pro každého) a postupně se je snažíme umístit do vyznačeného prostoru. Neumístěné do kruhu dohazujeme z původních pozic.

Společně pak žáci nalepí sněhové koule na připravený papír ve tvaru sněhuláka.

Cíl: procvičení jemné motoriky, souhry oko a ruka, vzájemné spolupráce

Sněhová koule

Pomůcka: novinový papír

Postup: V kruhovém uspořádání zmačká první sedící jeden dvojlist novinového papíru, předá ho vedle sedícímu, který na něho namačká další dvojlist atd. Všichni společně tak vytváříme velkou, pevnou kouli. Pro zpevnění můžeme použít leukoplast nebo silonové punčochy. Poté si s koulí můžeme házet a trénovat nejenom hod, ale i trénovat paměť přidáním další aktivity, viz trénink paměti.

Při mačkání novin může každý žák pohovořit např. o tom, co se mu ten den podařilo, líbilo atd.

Cíl: Cvičení jemné motoriky, vzájemné sdílení

Mřížka

Pomůcky: PET víčka šesti barev po dvou, dva papíry do dvojice rozdělené na 12 nebo 16 políček (mřížka)

Postup: Každý z dvojice má před sebou mřížku a sadu PET víček. První ze dvojice vyskládá libovolně do mřížky čtyři PET víčka ze své sady a nechá zhlédnout sestavené seskupení druhého ze dvojice. Ten se snaží po zakrytí sestavit původní seskupení. Zopakujeme s větším počtem PET víček a role se vymění.

Cíl: procvičení pozornosti, krátkodobé paměti

Barevný panáček

Pomůcky: víčka od PET lahví (větší množství)

Postup: Aktivita probíhá ve dvojicích. Jeden z žáků leží na podložce a druhý žák mu klade postupně směrem od nohou přes břicho a ruce až na obličej PET víčka. Role se pak vymění.

Cíl: relaxace, uvolnění

Trampolína

Pomůcky: šátky, overball

Postup: Pohupujeme ve dvojici šátkem pomalu nahoru a dolů – oběma rukama zároveň. Poté pohupujeme šátkem střídavě do opozice pravou a levou rukou nahoru a dolů. Nakonec přidáme overball a snažíme se ho vyhazovat do vzduchu a chytat.

Cíl: koordinace pohybů, rozvoj spolupráce ve dvojici

Pošli míč.

Pomůcka: overball

Postup: Po směru hodinových ručiček pošleme míč. Přijímáme ho pravou rukou, posíláme levou rukou. Každý, kdo podává míč, řekne jméno souseda sedícího po své levici, po změně směru overballu po pravici. Postupně přidáváme ke jménu např. rostlinu, zvíře, lidskou vlastnost.

Cíl: procvičení pozornosti, krátkodobé paměti

Indická chůze

Pomůcky: létací talíře, malé či nafukovací míčky nebo kelímky od jogurtu

Postup: Pohybujeme se po prostoru s talířem posazeným dnem na hlavě. Snažíme se jít vzpřímeně, ne však strnule.

Obměna: Chůzi lze ztížit přidáním malého či nafukovacího míčku na létací talíř a jeho vzájemným vyměňováním si.

Cíl: vzpřímené držení těla, rozvoj komunikace

Tajemství

Pomůcky: látkové váčky

Materiál na výrobu pomůcky: Z látky si vyrobíme neprůhledné váčky, které naplníme různými potravinami, např. čočkou, fazolemi, rýží, těstovinami různých tvarů atd. Jednotlivé váčky očíslujeme

Postup: Žáci poznávají pouze hmatem obsah váčku. Své tipy si mohou zapsat. Na závěr si obsah váčků dle čísel zkontrolujeme.

Cíl: procvičení taktilního vnímání

Poznej

Pomůcka: šátky

Postup: Pod dva šátky umístíme stejný soubor předmětů. Dvojice se posadí proti sobě, každý má před sebou jeden šátek s předměty. Jeden z dvojice vytáhne zpod šátku libovolný předmět a položí jej na stůl. Úkolem druhého je poslepu, jen pomocí hmatu vylovit stejný předmět.

Cíl: cvičení je zaměřeno na procvičení hmatu, jemné motoriky a soustředění

Stovka

Pomůcka: velká házecí kostka

Postup: V kruhovém uspořádání nebo ve dvojici si posíláme kostku házením po směru hodinových ručiček a přičítáme číslo, které na kostce padlo, k předešlému výsledku. Poté odečítáme od sta házením kostky v protisměru hodinových ručiček.

Cíl: cvičení je zaměřeno na hrubou motoriku, rychlost reakce, pozornost, paměť, matematické dovednosti

Odbíjená

Pomůcky: nafukovací balónky

Postup: Na dané povely měníme způsob odbíjení (rameno, hlava, koleno). Aktivitu je vhodné podmalovat hudbou.

Obměna: Při hudbě se pohybujeme po prostoru, na povel si měníme balónky s určenou barvou.

Cíl: rozvoj tělesného schématu a prostorové orientace, rychlost reakce

Představení se pohybem

Psychomotorické cvičení bez pomůcek

Postup: V kruhovém uspořádání postupně jeden za druhým předvádíme jednoduché pohyby (tlesknutí, lusknutí zamávání), které se snažíme zapamatovat. Tyto pohyby dvakrát dokola zopakujeme. Následně vyzveme, aby každý postupně představil sebe – svůj pohyb, sousedův po pravici a levici. Postupně přidáváme dva pohyby po pravici a dva po levici, až každý zopakuje pohyby všech.

Cíl: cvičení je zaměřeno na hrubou motoriku, koncentraci, paměť

Psaní čísel na záda

Psychomotorické cvičení bez pomůcek

Postup: Jeden z dvojice sedí na židli a druhý za ním stojí. Stojící píše prstem na záda sedícího postupně pět číslic. Sedící musí poznat, o jakou číslici se jedná. Postupně všechny číslice sčítá a na závěr řekne výsledek.

Obměna: saní písmen a skládání slov z nich

Cíl: pozornost, spolupráce ve dvojici

Ruce – abeceda

Pomůcky: papír, tužka

Postup: Na papír obkreslíme pravou a levou ruku, do prstů zapíšeme na přeskáčku písmena abecedy. Ruce položíme na podložku před nakreslený papír, úkolem je postupně vyhledat písmena od začátku abecedy či od konce a současně zvednout při každém písmenu prst z podložky.

Obměna: Zvedáme prsty podle písmen v zadání (jméno).

Cíl: rozvoj jemné motoriky

Počasí

Psychomotorické cvičení bez pomůcek

Postup: Relaxační cvičení provádíme na zádech stojícího či sedícího před námi. Znázorňujeme drobné kapky deště mírným poťukáváním prsty, intenzitu zrychlujeme. Slunce – krouživými pohyby zahřejeme pravou i levou stranu zad.

Cíl: relaxace, uvolnění

Óčko

Psychomotorické cvičení bez pomůcek

Postup: Palcem pravé ruky, jeho polštářkem, se postupně dotýkáme konečků ostatních prstů od ukazováčku po malíček. To samé zopakujeme i levou rukou a poté oběma rukama dohromady.

Obměna: Prsty můžeme očíslovat, palce čísly jedna, ukazováčky čísly dvě až po malíčky číslem pět. Postupně střídavě říkáme číslice a žáci jednotlivé prsty na obou rukách spojují.

Cíl: procvičení jemné motoriky, pozornosti, rychlosti reakce

Vějíř

Psychomotorické cvičení bez pomůcek

Postup: Položíme ruce na stůl a prsty rozevřeme do vějíře. Postupně zleva doprava a zpět prsty zvedáme a pokládáme na stůl.

Obměna: Jednotlivé prsty postupně očíslujeme od jedničky do desítky. Od levého malíčku, který je číslo jedna, až po pravý malíček s číslem deset. Na přeskáčku dle číselného zadání jednotlivé prsty zvedáme. Poté přikládáme prsty na sebe, např. čtyřku na osmičku, tzn. ukazováček levé ruky na prostředníček pravé ruky.

Cíl: procvičení jemné motoriky, pozornosti, rychlosti reakce

Palec

Psychomotorické cvičení bez pomůcek

Postup: Ruce předpažíme, dáme v pěst, jednu natočíme ke stropu hřbetem s palcem schovaným v pěst a druhou s palcem vztyčeným. Při tomto cvičení souběžně měníme z jedné ruky na druhou palec a hřbet.

Cíl: procvičení spolupráce mozkových hemisfér

Óčko, elko

Psychomotorické cvičení bez pomůcek

Postup: Ruce předpažíme skrčmo. Na jedné ruce vytvoříme spojením konečků prstů palce a ukazováčku písmeno O a na druhé ruce stejnými prsty písmeno L. Opět se snažíme plynule a souběžně měnit jednotlivé pozice prstů.

Cíl: procvičení spolupráce mozkových hemisfér

Odtlačovaná

Psychomotorické cvičení bez pomůcek

Postup: Jednu ruku sevřeme v pěst a pokrčíme na hrudník, druhou předpažíme s dlaní jakoby opřenou o zeď (odtlačujeme). Plynulým pohybem pozice střídáme. Po chvíli vyměníme zadání pozic, ruka na hrudníku bude v poloze odtlačování, předpažená ruka bude sevřená v pěst a opět ruce pravidelně střídáme.

Cíl: procvičení spolupráce mozkových hemisfér

Basketbal

Psychomotorické cvičení bez pomůcek

Postup: Jednou rukou pohybujeme svisle v rychlejším tempu a současně druhou rukou pohybujeme v pomalejším tempu vodorovně. Ruce vystřídáme.

Cíl: procvičení spolupráce mozkových hemisfér

Opičák

Psychomotorické cvičení bez pomůcek

Postup: Levou dlaní opisujeme na břiše větší kroužky a přitom současně přibližujeme a oddalujeme pravou dlaň od temene hlavy. Oba pohyby musí být plynulé a zřetelné, jejich rytmus pravidelný. Komu se toto cvičení už daří, zkusí je zvládnout i obráceně. Pravou rukou dělá kroužky na břiše a levou přibližuje a oddaluje dlaň od temene hlavy.

Cíl: procvičení spolupráce mozkových hemisfér

Rytmické cvičení podle MUDr. Věry Kleplové

Rytmická cvičení se zaměřují na zvýšení schopnosti koncentrace zrychlením mozkové činnosti. Jsou to odpočinková koordinační cvičení pro propojení obou polovin mozku.

Rytmická cvičení napomáhají zbystřit mozkovou činnost, doslova dle MUDr. Kleplové „rozhýbou“ mozek. Cvičení s názvem „Šiju boty“ se skládá ze sedmi částí, je na osm dob, každá doba trvá jednu sekundu. Tempo zpočátku volíme pomalejší, zvolenou rychlost udržujeme po celou dobu. Postupně tempo cvičení zrychlujeme, ale stále je třeba udržovat pravidelný rytmus a přesnost provedení. Cvičení vyžaduje delší dobu pro osvojení cviků, rozdělení na několik částí a postupné přidávání až po zvládnutí částí předchozích.

Šiju boty

Cvik 1

 1. Základní postavení: sed vzpřímený na židli, dlaně leží na opěradle nebo na židli vedle těla
 2. Raz, dva – „šiju boty“ točení předloktím, ruka v pokračování zápěstí
 3. Tři, čtyři – obě ruce položit na hlavu
 4. Pět, šest – „šiju boty“
 5. Sedm – obě ruce položit křížem na ramena
 6. Osm – zpět do základního postavení

Cvik 2

 1. Základní postavení
 2. Raz, dva – „šiju boty“
 3. Tři, čtyři – obě ruce položit křížem na ramena
 4. Pět, šest – „šiju boty“
 5. Sedm – obě ruce položit na kolena stejnostranně
 6. Osm – zpět do základního postavení

Cvik 3

 1. Základní postavení
 2. Raz, dva – „šiju boty“
 3. Tři, čtyři – dlaně položit křížem na kolena
 4. Pět, šest – „šiju boty“
 5. Sedm – obě ruce položit na hlavu
 6. Osm – zpět do základního postavení

Cvik 4

 1. Základní postavení
 2. Raz, dva – „šiju boty“
 3. Tři, čtyři – obě ruce položit dlaněmi na hýždě
 4. Pět, šest – „šiju boty“
 5. Sedm – dlaně položit křížem na ramena
 6. Osm – zpět do základního postavení

Kaskáda – žonglování

Pomůcky: tři žonglérské míčky

Význam: Žonglování je pohybová aktivita, která pozitivně ovlivňuje pozornost, koncentraci a spolupráci mozkových hemisfér. Rozvíjí koordinaci oko a ruka, prostorovou orientaci, rovnováhu, posiluje zádové svalstvo a svalstvo horních končetin. Podporuje vzpřímené držení těla, čímž stimuluje pravidelné dýchání a krevní oběh.

Materiál na výrobu pomůcky: dva nafukovací balónky, hrubá mouka 10 dkg, mikrotenový sáček, nůžky

Pracovní postup: Jádro míčku vytvoříme z mikrotenového sáčku naplněného 10 dkg mouky, vytvarujeme ho do tvaru koule. Zbytek sáčku nemusíme odstřihnout, ale kouli s ním ještě jednou obalíme. Přes mikrotenový sáček s moukou (kouli) přetáhneme nafukovací balónek, nejdříve mu však odstřihneme nafukovací část až k zaoblení. Druhý balónek opět přetáhneme přes kouli a zakryjeme tím zbytek mikrotenového sáčku.

nácvik žonglování – kaskády

Žonglování začínáme nejdříve vyhazováním a chytáním míčků vzhůru zvlášť pouze v pravé a potom v levé ruce, pak přehazujeme obloukem z pravé ruky do levé. Vrchol oblouku by měl být asi ve výši nosu. Následně zařazujeme druhý míček, procvičujeme křížové házení. Z pravé ruky vyhodíme obloukem míček. V momentě, kdy první míček dosáhne vrcholu své dráhy, vyhazujeme levou rukou druhý míček.

Při nácviku se třemi míčky držíme dva z nich v pravé ruce a v momentě, kdy druhý míček dosáhne vrcholu své dráhy, hodíme pravou rukou třetí míček a chytáme první v levé ruce.

Barevná kaskáda

Pomůcky: tři šátky pro každého

Postup: Žonglování s šátky se řídí stejným postupem jako žonglování se třemi míčky – viz kaskáda.


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). 
http://www.neklidne-deti.cz/ 

DOBIÁŠOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, M.; NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.


Související blog na Metodickém portálu RVP.CZ: http://kazuistiky.blogy.rvp.cz.

Literatura a použité zdroje

[1] – BLAHUTKOVÁ, M. Psychomotorika. Brno : MU, 2007.
[2] – KLEPLOVÁ, V. Jak si formovat a posilovat postavu na židli: cvičení doma i v práci.
[3] – KLEPLOVÁ, V. DVD Cvičením k úspěchu. MUDr. Věra Kleplová, kleplova@seznam.cz,
[4] – SKRITEK, G. Metodické materiály trenérů programu LIMA. Wien : Katholisches Bildungswerk Wien,

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michaela Nešporová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Psychohygiena
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída