Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Psychomotorická cvičení pro žáky s ADHD – definice a vymezení psychomotoriky
Odborný článek

Psychomotorická cvičení pro žáky s ADHD – definice a vymezení psychomotoriky

Anotace

Psychomotorická cvičení pomáhají rozvíjet senzomotorické vnímání (vizuální a taktilní), mají kladný vliv na pozornost, paměť a další psychické funkce, což vede ke zlepšení duševní rovnováhy člověka. Prostřednictvím psychomotorických cvičení rozvíjíme pohybové schopnosti jako vytrvalost a obratnost, která zahrnuje mnoho dalších dílčích schopností (rovnováhu, rytmus, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci).

Psychomotorika je forma pohybové aktivity, která je zaměřena na prožitek z pohybu. Vede k poznávání vlastního těla, okolního světa i k prožitkům z pohybových aktivit. Ke svému působení využívá jednoduché herní činnosti, činnosti s nářadím i náčiním, kontaktní prvky a prvky pohybové muzikoterapie, včetně relaxačních technik (Blahutková, 2001).

Jak uvádí Blahutková (2001), pojem psychomotorika zřetelně poukazuje na vzájemné ovlivňování tělesných aktivit a duševně psychických procesů. Rozvíjí rovnoměrně psychickou, fyzickou i společenskou stránku osobnosti. Duševní stav je vyjadřován pohyby a na druhé straně ovlivňuje motorická pohyblivost a kontrola pohybů psychický stav člověka. Směřuje k vytvoření tzv. bio-psycho-socio-spirituální pohody člověka. Podílí se na zdravém životním stylu.

Psychomotorická cvičení pomáhají rozvíjet senzomotorické vnímání (vizuální a taktilní), mají kladný vliv na pozornost, paměť a další psychické funkce, což vede ke zlepšení duševní rovnováhy člověka. Prostřednictvím psychomotorických cvičení rozvíjíme pohybové schopnosti jako vytrvalost a obratnost, která zahrnuje mnoho dalších dílčích schopností (rovnováhu, rytmus, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci).

V těchto oblastech mívají žáci s ADHD problémy. Cíleným a pravidelným zařazováním psychomotorických aktivit lze tyto problémy zmírnit. Psychomotorické aktivity výrazně ovlivňují pozornost, paměť, zlepšuje se při nich postřeh a orientace v prostoru, částečně se odstraňují dyskalkulické nebo interakční a komunikační problémy.

Psychomotorické hry mají pro žáky velmi pozitivní přínos. Jsou nesoutěživé, všichni žáci jsou při nich chváleni a povzbuzováni, což umožňuje i méně pohybově nadaným žákům zažít pocit úspěchu.

Pro žáky by tyto činnosti měly být vedeny nenásilnou formou. Psychomotorická aktivita by měla být vždy zábavnou činností, na kterou se žák těší.

Význam psychomotorického tréninku

 • rozvíjí mezilidské vztahy a napomáhá v komunikaci a navazování vztahů;
 • rozvíjí estetické vnímání a prožitky z pohybu;
 • přispívá k rovnováze osobnosti;
 • přispívá k poznávání vlastního já, orientaci ve vlastním těle a v prostoru;
 • podporuje fyzickou aktivitu, působí kladně na svalový, dýchací a oběhový systém;
 • rozvíjí nervosvalovou koordinaci;
 • zlepšuje koncentraci a paměť;
 • procvičuje hmatové, optické a akustické vnímání.

Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). 
http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, M.; NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.


Související blog na Metodickém portálu RVP.CZ: http://kazuistiky.blogy.rvp.cz

 

Literatura a použité zdroje

[1] – BLAHUTKOVÁ, M. Psychomotorika. Brno : MU, 2007.
[2] – KLEPLOVÁ, V.; DVOŘÁKOVÁ, J. Jak si formovat a posilovat postavu na židli: cvičení doma i v práci. Brno : Computer Press, 2007.
[3] – KLEPLOVÁ, V. DVD Cvičením k úspěchu. MUDr. Věra Kleplová, kleplova@seznam.cz,
[4] – SKRITEK, G. Metodické materiály trenérů programu LIMA. Wien : Katholisches Bildungswerk Wien,

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michaela Nešporová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Psychohygiena
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Téma článku:

Psychologie