Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hry a aktivity vhodné pro děti s ADHD školního věku (primárně 1. stupně) – inspirace do školního i domácího prostředí - 3. část
Odborný článek

Hry a aktivity vhodné pro děti s ADHD školního věku (primárně 1. stupně) – inspirace do školního i domácího prostředí - 3. část

25. 8. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Martina Hájková

Anotace

Soupis možných podpůrných a rozvojových aktivit je určený pro skupiny, ve kterých je přítomno dítě s ADHD, či pro individuální podporu těchto dětí. K mnohým aktivitám lze přistupovat tvořivě – dále je propracovávat a modifikovat tak, aby co nejlépe posloužily cíli – rozvoji dané dovednosti, kompetence či vlastnosti dítěte/dětí.

Rozvoj školních dovedností a vědomostí

Rozvoj čtení a psaní hrou – jednoduché hry se slovy a písmeny, využitelné ve školním i domácím prostředí

Přesmyčky

Úkolem hráčů je rozklíčovat předem připravené přesmyčky slov (např. zvířat: kaokč, týmol, rasep, crnes, trekk)

Doplňovačky

Úkolem hráčů je přijít na slova, která jsou ukrytá v předem připravených doplňovačkách (např. K - - ČK -, O – IC -, ŽI - - - A, KR - - - -ÝL, V- - - - BA, Ž - - L - )

Slovní domino

Úkolem hráčů je napsat co nejdelší „dominový“ řetěz z dvouslabičných (pro jednoduchost spíše čtyřpísmenných) slov. Všichni mají společný začátek, poté dále tvoří např. takto: vana – naše – šedá – dáme – mela – laso – sova – vana.

Tvoření slov z písmen

Hráči dostanou k dispozici jedno dosti dlouhé slovo (např. slunečnice, kolovrátek, mateřídouška). Jejich úkolem je tvořit nová slova z písmen, která původní slovo obsahuje. Hru může hrát každý hráč sám za sebe či i všichni jako tým. Pravidla je možné stanovit užší (nepřidávají se čárky a háčky), nebo širší (lze je přidávat).

Robotí řeč

Pro rozvoj čtení a psaní je důležité, aby dítě zvládalo hláskování, resp. skládání a rozkládání slov na písmenka. Tuto dovednost můžeme trénovat jednoduchou aktivitou – povídáním si v hláskované podobě. Buďto oboustranně, nebo je dítě robotem a dospělý člověkem, či dospělý robotem a dítě překladatelem do robotí řeči. Je možné si povídat v dialogu, nebo trénovat pouze s jednotlivými slovy – nejprve jednoduššími, poté složitějšími.

Vrškové scrabble

 Na nepotištěné vršky z PET lahví napíšeme permanentní fixou abecedu (každé písmeno tři až desetkrát). Následně jde z vršků skládat slova, buďto samostatně nebo propojeně jako při hře scrabble. Lze zkoušet, kdo poskládá nejvíce slov, nejdelší slovo apod.

Na tři minuty

Během tří minut musí soutěžící napsat na papír co nejvíce názvů rostlin a zvířat na zvolené písmenko.

Dražba zvířat

Úkolem hráčů je vymýšlet zvířata na vybrané písmeno. (Lze vybrat klasickým způsobem: jeden z hráčů říká v duchu abecedu a druhý jej stopuje.) Vedoucí hry po každém vyřčeném zvířeti od některého z hráčů začne pomalu odpočítávat – např. lev poprvé, lev podruhé, lev potřetí. Hráči se snaží právě dražené zvíře přebít dalším, které ještě nikdo v daném kole neřekl, dokud vedoucí hry neodpočítá potřetí. Ten, kdo řekne poslední zvíře, které je vydraženo, vyhrává.

A další hry jako šibenice, slovní kopaná, jméno – město – zvíře – věc…

Pantomima vyjmenovaných slov

Pro koho: pro třídu či skupinku dětí (od třetí třídy)

Kdy, do jakého předmětu: český jazyk, oddechový čas ve vyučování, čas individuální podpory dítěte s ADHD, přestávka, aktivita v družině, na výletě , ve škole, v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: podpora výukových dovedností

Pomůcky: lze využít kartičky s vyjmenovanými slovy

Popis: Vybraný žák si vylosuje kartičku s vyjmenovaným slovem, nebo si sám některé slovo vybere. Má za úkol předvést jej ostatním. Kdo předváděné slovo uhodne, může předvádějícího vystřídat.

Živé obrazy z nejen českých dějin

Pro koho: pro třídu či skupinku dětí (např. 4. nebo 5. ročník, dle probíraného učiva)

Kdy, do jakého předmětu: vlastivěda a obecně naukové předměty, třídnická hodina, hodina OSV, oddechový čas ve vyučování, aktivita na škole v přírodě, práce se skupinkou dětí

Cíl: podpora výukových dovedností, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností

Pomůcky: nachystané větší karty se zadáním historické události (např. Karel IV. buduje Prahu; Kněžna Libuše věští slávu Praze; Božena Němcová píše knihu „Babička“; Atentát v Sarajevu; Jan Hus v Kostnici, Jan Ámos Komenský se zabývá myšlenkou „škola hrou“…)

Popis: Děti se rozdělí do skupinek po 4 až 6, vyberou si nebo vylosují zadání dějinné události a mají podle něj v časovém limitu za úkol sestavit „živý obraz“. Živým obrazem je míněno nepohyblivé seskupení členů skupinky a jejich „zmrznutí“ ve ztvárněných pozicích. Živé obrazy je možné vyfotografovat (zde je dobré, když jeden z hráčů drží onu větší kartu se zadáním, aby bylo jasné, která událost je na fotografii zachycena) a pověsit ve třídě na nástěnku.

Poznámka.: Zvláště pro děti s ADHD, ale nejen pro ně, je často lehčí si zapamatovat učivo propojením více smyslů a zážitkovým učením.

Tvorba výukových „mentálních map“

Pro koho: při individuální podpoře dítěte s ADHD či při práci se skupinkou

Kdy, do jakého předmětu: individuální prostor ve vyučování či domácím prostředí, práce se skupinkou dětí

Cíl: podpora výukových dovedností a dovednosti učit se

Pomůcky: menší kartičky a lepidlo, větší list papíru

Cílem aktivity je podpoření dítěte ve zvládání školních a učebních nároků a zvládnutí učiva. K tomuto lze využít tvorbu tzv. mentálních map na určité učené téma – výběru nejpodstatnějších informací spojených do „logického pavouka“. Nejprve se ke zpracovávanému tématu dítě (za pomoci dospělého) učí vybírat a psát podstatné informace na menší kartičky. Poté si na arch papíru do středu nalepí kartičku s názvem tématu a postupně k ní přidává a spojuje do logických celků vytvořené menší kartičky. Větší a zkušenější dítě zvládne proces bez mezikroku psaní na kartičky a může podstatné informace psát a spojovat do mapy rovnou.

Aktivitu je možné využít i při práci se skupinkou.

Poznámka: Tento způsob zpracování může usnadnit dítěti učení, zvláště pokud získá při vytváření map určitý cvik. Tento způsob může využít při tvorbě školních referátů či psaní slohových prací jako pomůcku při promýšlení obsahu.

Krabička na slovíčka

Pro koho: při individuální podpoře dítěte s ADHD

Kdy, do jakého předmětu: jazyky, individuální prostor ve vyučování, domácí podpora dítěte

Cíl: podpora výukových dovedností a schopnosti učit se

Pomůcky: krabička např. od čaje, kartičky z tvrdého papíru

Instrukce pro dítě: Vezmi krabičku třeba od čaje a hromadu kartiček z tvrdého papíru. Na kartičky na jednu stranu napiš slovíčko česky a na druhou anglicky (může být napsané i s výslovností). Napiš si zvláště všechna slovíčka, která jsou pro tebe těžká. Postupně zkus trénovat slovíčka (přečti české a zkus říct, co je na druhé straně a naopak). Slovíčka, která zvládáš, dávej dozadu do krabičky a slovíčka, která se pletou, dávej dopředu a trénuj je znovu.

Zdroje a dále využitelné publikace:

Daniel, R., & Phillips Knoblochová, H. (2001). Povídá se, povídá. Praha: Advent-Orion.

Černý, V., & Grofová, K. (2013). Děti a emoce (učíme děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity). Brno: Edika.

Fisher G., & Cummings,G. (2012). Jak přežít s poruchami učení (rádce pro děti s SPU). Praha: Portál.

Lisá, E. a kol. (2010). Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ. Praha: Portál.

Molicka, M. (2007). Příběhy, které léčí. Praha: Portál.

Müllerová, E. (2000). Příběhy z měsíční houpačky (autogenní trénink pro děti). Praha: Portál.

Ollier, K., & Horbday, A. (2000). Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Praha: Portál.

Portmannová, R. (1999). Hry pro posílení psychické odolnosti. Praha: Portál.

Šimanovský, Z. (2008). Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha: Portál.

Šimanovský, Z., & Mertin, V. (1996). Hry pomáhající s problémy. Praha: Portál.

Taylor, John F. (2012). Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti (rádce pro děti s ADHD a s ADD). Praha: Portál.

Verdick, E., & Lisovskis, M. (2014). Jak přežít když mě všechno štve (rádce pro děti, které jsou vznětlivé a neumějí udržet emoce na uzdě). Praha: Portál.

Vopel, K. W. (2007–2009). Skupinové hry pro život I. – IV. Praha: Portál.

Zelinová, M. (2007). Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha: Portál.


Ukázka pochází z portfolia Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD, které bylo vytvořeno v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD (Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0002). 
http://www.neklidne-deti.cz/

DOBIÁŠOVÁ, M., HÁJKOVÁ, M., NEŠPOROVÁ, M. Aktivity vhodné pro práci s dětmi s ADHD: Portfolio vytvořené v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD. Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči, 2015.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Hájková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Seberegulace a sebeorganizace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída