Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Příprava dětí na vstup do ZŠ
Odborný článek

Příprava dětí na vstup do ZŠ

Anotace

Problematika školní připravenosti dětí pomocí stimulačního programu, který vychází ze zkušeností s využíváním pomůcek a materiálů Montessori způsobu práce s dětmi do 6 let v posuzovaných oblastech školní připravenosti (matematické představy, zrakové vnímání a prostorová orientace, sluchové vnímání, paměť a řeč, grafomotorika). Využívá přítomnosti rodičů, kteří mají možnost pozorovat práci dětí a pracovat společně s dětmi.

V současné době jsou k dispozici různé rozvíjející intervenční programy na posílení školní připravenosti, které stimulují rozvoj jednotlivých složek školní připravenosti. Tyto stimulační programy mohou být jak preventivní, tak již intervenční. S takovýmto programem mohou pracovat rodiče pod vedením pedagoga či psychologa, ale mohou být zařazeny i do práce MŠ, PPP jako forma skupinového i individuálního učení. Jedním z takovýchto programů je i Šance pro vaše dítě.

V rámci Projektu Šance pro vaše dítě, společnosti Montessori ČR, o. s., který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, v oblasti Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vznikl stimulační program, který je zaměřen na přípravu dětí předškolního věku před vstupem do základní školy. Tento program využívá přítomnost rodičů, kteří mají možnost pozorovat práci dětí, pracovat společně s dětmi a náměty z lekcí využít pro domácí přípravu. Program „Šance pro vaše dítě“ je podpůrně intervenční program, který využívá způsob práce a originální pomůcky z Montessori pedagogiky. Je zaměřen na děti, které mají v předškolní přípravě specifické potřeby. Tyto důvody mohou být:

 • odložená školní docházka nebo nástup do školy před 6. rokem věku,
 • potřeba dostatečné vytíženosti (nadané dítě),
 • oslabení oblasti v některé ze sledovaných dovedností potřebných pro učení čtení, psaní a matematiku,
 • sociokulturní znevýhodnění,
 • dítě nenavštěvuje mateřskou školu ani rok před nástupem do školy.

Začal v březnu 2010 a trval tři roky. Byl pilotně ověřován v 8. mateřských centrech, mateřských a základních školách. Naše MŠ Na Vyhaslém 3197 v Kladně prošla pilotním ověřováním. V současné době tento program v MŠ pro rodiče a předškolní děti s úspěchem realizujeme již čtvrtým rokem. Rodiče o tomto programu informujeme na začátku školního roku na zahajovací schůzce formou ústní prezentace s krátkým filmem, vyvěšenými plakátky s informacemi v šatnách dětí a informacemi na školním webu. Rodiče projevují o tento program zájem z několika důvodů. Láká je možnost pracovat společně se svým dítětem, vidět své dítě při práci i jinde než doma. Vidět, jak dítě reaguje na ostatní děti, dozvědět se více o pomůckách a metodách Montessori, hlouběji porozumět Montessori vzdělávání, být více informováni o problematice školní připravenosti a vstupu dítěte do základní školy.

Skupinu tvořilo pod vedením tří učitelek 10 až 12 dětí a jejich rodiče. Lekce byly realizované 1krát týdně vždy v úterý od 15:00 hodin do 16:30 hodin. Čas jsme zvolili podle časových možností rodičů a dětí tak, aby děti ještě nebyly unaveny. Zjistili jsme, že optimální období pro průběh tohoto programu je listopad až březen. Celý program probíhal po dobu 5 měsíců. Děti pracovaly převážně s pomůckami a materiály z pedagogického systému Montessori. Do programu byl přizván psycholog a speciální pedagog se zkušenostmi v poradenské péči. Ve spolupráci s nimi byl sestaven nestandardizovaný test, jehož účelem bylo posoudit připravenost dětí pro zahájení nácviku čtení, psaní a výuku základních matematických operací, tj. test školní zralosti dětí v pěti základních oblastech: matematické představy, prostorová a časová orientace a zrakové rozlišování, sluchové vnímání, grafomotorika. V každé z pěti oblastí bylo možno dosáhnout maximálního počtu 22 bodů, tj. maximum celkem 110 bodů. Orientačně byla stanovena přibližná hranice školní zralosti na 70 bodů. Při dosažení méně než 70 bodů existuje riziko, že dítě ještě není v několika oblastech připraveno pro nástup do školy.

Provedení testů před začátkem programu nám ukázalo, v jaké konkrétní oblasti mají děti slabiny, a v průběhu lekcí jsme s těmito nedostatky pracovali. Tyto závěry jsem konzultovala s rodiči dětí a ti se díky informacím mohli při domácí přípravě také na tuto oblast zaměřit. Po absolvování programu jsem provedla s dětmi kontrolní test a ten ukázal, zda děti udělaly v jednotlivých oblastech pokroky. Rodiče jsem o výsledcích informovala formou individuálních konzultací. Na základě zjištěných výrazných slabin pak rodičům doporučujeme vyšetření v PPP.

Obsahem je deset tematických celků (seznámení dětí a rodičů + pravidla pro práci, sluchové vnímání, ruka – ovládání pohybů ruky pro psaní, zrakové rozlišování, lidské tělo, dějový sled – časová posloupnost – části dne, příroda – živočichové – rostliny, moje místo na Zemi, roční období – orientace v čase – režim dne, závěrečná slavnost – praktické činnosti). Jednotlivé činnosti byly rozděleny dle pedagogiky Montessori do oblastí:

 • praktické činnosti – jednoduché aktivity zaměřené na třídění, přesýpání, přelévání a výtvarné činnosti (podpora koordinace „oko a ruka“, jemná motorika, koordinace pohybů, soustředění),
 • smyslová výchova – pomůcky rozvíjející sluchové, zrakové a hmatové vnímání, příprava na matematiku a geometrii, pojmenování vlastností, upevňování slovní zásoby),
 • matematika – konkrétní představa množství, aktivity pro přípravu na počítání,
 • jazyková výchova – aktivity a materiály pro přípravu na psaní, čtení a rozvoj slovní zásoby,
 • poznáváme svět – aktivity k získání požadovaných znalostí předškoláka, učení je podpořeno pomůckami pro smyslové vnímání, doplněné kartičky se slovy k přiřazování podle zrakového rozlišování a čtení písmen.

Struktura lekce je rozdělena do čtyř částí. Úvodní společná část: v komunitním kruhu – na elipse, chůze po linii (cvičení koordinace celého těla),  komunikace ve skupině (verbální dovednosti),  společenská pravidla (pozdrav, přivítání, požádání o pomoc, respektování mluvčího, …), společná aktivita pro děti i rodiče. Hlavní část: volná práce dětí s materiály a pomůckami, dítě pracuje samo nebo s pomocí lektora, samo či s pomocí lektora si kontroluje práci, samo si vybírá další materiál. Práce rodičů: společná konzultace, informace o specifických Montessori pomůckách, praktické i teoretické informace z oblasti vzdělávání dětí, školní zralosti a připravenosti, pozorování dětí dle pokynů lektora, společná práce s dítětem. Závěrečná část – společné sdílení, reflexe (vede děti k sebehodnocení), vyjádření pocitů, formulace otázek, společná aktivita rodiče a děti, zadání úkolů pro práci doma. 

Tematické celky programu:

 1. Seznámení dětí a rodičů, společné tvoření pravidel
 2. Sluchové vnímání
 3. Ruka, ovládání pohybů ruky pro psaní
 4. Zrakové rozlišování
 5. Lidské tělo
 6. Dějový sled, časová posloupnost, části dne
 7. Příroda – živočichové
 8. Příroda – rostliny (dvě lekce)
 9. Moje místo na Zemi – kde bydlím (dvě lekce)
 10. Orientace v čase – režim dne,  dny v týdnu
 11. Orientace v čase – měsíce, roční období
 12. Závěr tvoří slavnost, kde se snažíme o využití různých praktických činností. Děti se podílí na přípravě celé slavnosti, jako je výzdoba, aranžování květin, příprava občerstvení. Úvod programu tvoří malá hudební dílna se společnými aktivitami s rodiči. Na úplný závěr dostávají děti certifikáty o absolvování programu a portfolia všech prací dítěte z celého programu – tzv. „Kniha předškoláka“.

Oblasti

Praktické činnosti

 • Jednoduché aktivity, které jsou připraveny podle běžných praktických každodenních činností (třídění, přesýpání, přelévání, míchání, …). Tyto aktivity podporují u dětí jemnou motoriku, prostorovou orientaci, spolupráci oko x ruka.
 • Práce rukou a jednoduché zajímavé aktivity napomáhají dětem k soustředění, koncentraci pozornosti, vnitřní uspokojení dítěte zvládnutím těchto činností navozuje jeho zájem o další aktivity (vnitřní motivace ).
 • S aktivitami pracují děti u stolků, kde je lino (nebo omyvatelný povrch).

Smyslová výchova

 • Procvičování a zdokonalování smyslů vede k prohlubování smyslového vnímání a vytváří základy pro intelektuální růst. Dítě zde při práci s Montessori smyslovým materiálem prochází cestou od uchopení k pochopení.
 • Práce se smyslovým materiálem je zároveň přípravou na matematiku, geometrii, rozšiřování slovní zásoby.
 • S některými se pracuje na stolečku, s jinými se pracuje na zemi na „koberečku“, který vymezuje místo pro práci.
 • Např.: červené tyče – vnímání délky, hnědé schody – vnímání šířky, výšky, růžová věž – 10 krychlí, hmatové destičky – různá drsnost, páry. Geometrická komoda: ploché geometrické tvary (kruhy, čtyřúhelníky, trojúhelníky, mnohoúhelníky). Barevné destičky. Základní  barvy + odstíny. Zvukové válečky – páry. Geometrická tělesa. Čichové lahvičky.

Předmatematické činnosti

 • Aktivity pro přípravu na počítání
 • Materiál je založen na smyslovém vnímání a konkrétní představě o množství.
 • Např.: červenomodré tyče velké – počítání a množství do 10, malé červenomodré tyče – sčítání a odčítání – do deseti, přes deset. Hmatové – smirkové číslice, číslice na kartách, vřeténka s boxy, množství 0–9 s pochopením 0. Náhodný rozklad – krabička s kuličkami do 10. 

Jazyková výchova

 • Aktivity pro přípravu na psaní a čtení a k rozvoji slovní zásoby
 • Např.: karty s obrázky pro rozvoj slovní zásoby, utříděné do kategorií. Hmatová – smirková písmena. Tabulka na psaní s křídou. Kovové útvary pro obkreslování. Sady obrázků k dějovému sledu. Abeceda ke skládání slov. Podnos s krupicí k psaní tvarů a písmen. Krabičky s předměty podle počáteční hlásky se slovy na kartičkách a kontrolními obrázky. Kartičky se jmény dětí. Čtveřice razítek pro sestavování tvarů písmen. Pracovní listy pro práci s tvary písmen a další pracovní listy pro domácí práci.

Pohyblivá abeceda (jednodušší verze: dítě má kartičku s názvem a skládá podle vzoru – trénování zrakového rozlišování; náročnější verze: dítě si řekne název zvířete podle modelu, následně ho řekne po písmenkách beran – b e r a n  a jde hledat jednotlivá písmena, která skládá tak, jak to slyší.

Kosmická výchova – poznáváme svět

 • Aktivity k poznávání požadovaných znalostí předškoláka, učení je podpořeno pomůckami pro smyslové vnímání a praktické činnosti z oborů botanika, zoologie, biologie, zeměpis, ale také hudba.
 • Např.: mapa a vlajka ČR, globus hmatový „Pevnina a voda“ + globus s kontinenty + mapa puzzle světadíly, puzzle mapa Evropy + kontrolní mapa, naučné plakáty k tématům. Lidské tělo – modely, obrázkové sady pro znázornění lidského těla, obrázky / symboly smyslů obrázků, emocí. Sada rekvizit k režimu dne, měsícům v roce a ročním obdobím. Rodiny zvířat – modely zvířátek + obrázky. Zoologická komoda – skládanky kůň, želva, žába, ryba, pták. Botanická komoda – tvary listů, skládanka strom, list, kořen, květ.

Stimulační program Šance pro vaše dítě je vhodným programem pro přípravu dětí před vstupem do základní školy, který pomůže lépe připravit děti a vyrovnat určité deficity. Pro používání programu potřebují být lektoři proškoleni pro práci s didaktickým Montessori materiálem a vedením dětí ve věku od 3 do 6 let podle pedagogického systému Montessori. 

Velkým přínosem je přímé zapojení aktivních a informovaných rodičů. Mají možnost objektivně pozorovat své dítě a porovnat ho s ostatními, poznat jeho silné a slabé stránky, naučit se s dítětem pracovat, naučit se ho více respektovat a nezasahovat mu do jeho práce. Značný přínosem je také možnost pracovat ve větší skupině stejně starých dětí, což se při naší práci v heterogenních skupinách v mateřské škole vždy nedaří. 

Literatura a použité zdroje

[1] – KOLLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika. Praha : Portál, 2001. ISBN ISBN 80-7178-585-7.
[2] – SMOLKOVÁ, Jana. Využití stimulačního programu založeného na metodách Montessori pedagogiky pro děti před vstupem do základní školy v Mateřské škole Na Vyhaslém v Kladně. Praha : Bakalářská práce Univerzita Karlova, 2013.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
10. 8. 2015
Společnost Montessori ČR, o. s. zpracovala v rámci projektu "Šance pro vaše dítě" stimulační program pro podporu školní připravenosti dětí. Autorka popisuje tento program s ohledem na vlastní zkušenosti s jeho ověřováním a implementací do praxe. Může být vhodnou inspirací pro další mateřské školy.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

RVP / ŠVP