Odborný článek

První pomoc

25. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Hana Pernicová

Anotace

Příspěvek popisuje celoškolní projekt zaměřený na osvojení vědomostí a dovedností žáků z oblasti první pomoci. Projekt je realizován v málotřídní základní škole Vyskytná nad Jihlavou.

Tento celoškolní projekt je určen žákům 1. stupně. Má širší vymezení a problematiku první pomoci funkčně propojuje s tématem „Osobní bezpečí". Vlastnímu projektu předchází standardní vyučovací hodiny zaměřené na prevenci úrazů ve škole, doma, při sportu a pobytu v přírodě a v silničním provozu. Specifické poznatky a praktické dovednosti z oblasti první pomoci žákům předávají profesionálové (lékař rychlé záchranné služby a zdravotní sestra), kteří na projektu participují.

Předpokládané cíle projektu:

Kognitivní

 • osvojit si a aplikovat vědomosti a praktické dovednosti z první pomoci (dále PP) a pravidel silničního provozu v modelových situacích (úraz, dopravní nehoda, přivolání odborné pomoci)
 • vyhledávat informace, třídit je a aplikovat na modelové situace (zásady PP aj.)
 • osvojit si dovednosti pohotově přivolat odbornou pomoc (komunikace s pracovníky rychlé záchranné služby, s lékařem a policií)

KK k učení
KK k řešení problému
KK komunikativní
OSV - Sociální rozvoj - Komunikace, Kooperace a kompetice

Afektivní

 • uvědomovat si odpovědnost za svá rozhodování v mimořádných situacích (dopravní nehoda, úraz) a promítat ji do reálných životních situací
 • projevovat odpovědné a ohleduplné chování při volnočasových aktivitách, v podmínkách silničního provozu, při mimořádných událostech

KK k řešení problémů
KK sociální a personální
KK občanská

Psychomotorické

 • ošetřit drobná poranění, poskytnout PP při bezprostředním ohrožení životních funkcí v důsledku vážných úrazů
 • použít osvojené praktické dovednosti v optimálním pořadí (přivolání odborné pomoci, PP v bezprostředním ohrožení života)

KK sociální a personální
OSV - Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Sociální

 • komunikovat a spolupracovat ve skupině a osvojit si různé sociální role (vzájemné respektování, pomoc; naslouchání, asertivní komunikace; vedení a organizování práce skupiny aj.)
 • společně hledat efektivní řešení v problémových situacích (dopravní křižovatky, přenos raněného v improvizovaných podmínkách aj.)

Přípravná fáze

Projekt je vyústěním celoroční přípravy žáků v rámci standardní výuky. Ve vyučovacích předmětech Prvouka a Přírodověda si žáci v rámci daných témat První pomoc, Osobní bezpečí a Situace hromadného ohrožení osvojují vědomosti a praktické dovednosti zaměřené na poskytování první pomoci (ošetření drobných úrazů, zástava krvácení, fixace zlomeniny aj.) a na prevenci úrazů (doma, ve škole, ve volném čase, v přírodě, v podmínkách silničního provozu). Při výuce učitelé využívají pracovní listy, pracovní sešity, internet a nezbytné pomůcky k procvičování PP.

KK komunikativní
KK sociální a personální
KK k řešení problémů
KK občanská
OSV - Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Realizační a prezentační fáze

Osvojování praktických dovedností probíhalo na třech stanovištích, na kterých se postupně všichni žáci vystřídali. Žáci byli rozděleni do smíšených pracovních skupin, sestavených z žáků 1. až 5. ročníku. Starší žáci na stanovišti řešili náročnější úkoly, např. masáž srdce, umělé dýchání aj. Nejmladší žáci je při provádění praktických činností sledovali a s pomocí učitele (lékaře, zdravotní sestry) hodnotili správnost provedení a pohotové rozhodování. Některé činnosti vedli pod supervizí učitele zkušenější žáci. Učitelé podněcovali žáky k objektivnímu sebehodnocení a vzájemnému hodnocení.

Metoda reproduktivní - demonstrace a nácvik psychomotorické dovednosti

Popis aktivit na 1. stanovišti:
Ukázky a nácvik praktických dovedností vedli profesionální zdravotníci (lékař, člen rychlé záchranné služby a zdravotní sestra). Žáci si měli osvojit nezbytné znalosti a praktické dovednosti při poskytování první pomoci na modelových situacích.

Popis dílčích aktivit:

 • modelová situace - zástava žilního a tepenného krvácení, poskytnutí první pomoci a proč při ní používáme gumové rukavice
 • fixování zlomeniny - přiložení dlahy, improvizovaných pomůcek
 • uložení zraněného do stabilizované polohy
 • PP při zástavě srdce (jak zjistit, zda zraněný dýchá a zda má hmatný puls)
 • praktický nácvik dýchání zúst do úst a masáž srdce na figuríně k resuscitaci
 • základy obvazové techniky při poranění kolene a hlavy
 • přenos raněného svyužitím nosítek i improvizovaných prostředků
  Obrázek
  1. Obrázek


Metoda opakování, upevňování a ověřování učiva - procvičování praktických dovedností

Popis aktivit na 2. stanovišti:
Dílčí aktivity sledovaly snížení úrazovosti žáků ve škole a při volnočasových aktivitách, rozvíjení pohotovosti při vyhledávání potřebných informací na internetu a praktické procvičování komunikativních dovedností s dispečinkem rychlé záchranné pomoci a s policií.

Popis dílčích aktivit:

 • opakování si a procvičování znalosti telefonních čísel tísňového volání - 155, 158, 150, 112 (jejich adresnost)
 • trénování postupu při přivolání rychlé záchranné služby (nahlášení úrazu, dopravní nehody) - žáci se učili, co a v jakém pořadí mají při telefonátu ohlásit (jméno ohlašovatele, přesné místo nehody, kdy knehodě došlo, počet zraněných apod.)
  Obrázek
  2. Obrázek
 • praktický nácvik hlášení dopravní nehody na modelové situaci (demonstrační telefon, učitel v roli dispečera záchranné služby, žák v roli ohlašovatele, pořízení zvukového záznamu);
  Pozn.: Hlášení odopravní nehodě si procvičili všichni žáci.
 • rozbor a hodnocení pořízených zvukových záznamů o hlášení nehody - hodnocení učitele, sebehodnocení žáka, vzájemné hodnocení žáků
 • určování míst a činností, kdy a za jakých okolností jsme úrazy nejvíce ohroženi
 • diskuze k prevenci úrazů ve škole, při sportu a volnočasových aktivitách, k pravidlům bezpečného chování, k používání ochranných pomůcek - (řízená diskuse)
 • práce s internetem: samostatné vyhledávání informací k první pomoci (co jsme již věděli, co jsme nového zjistili, co se ještě musíme naučit a v čem se zdokonalit).
  Pozn.: Osvojování praktických dovedností, vyhledávání potřebných informací na internetu,jejich bezprostřední zpracování a vyhodnocení probíhá pod vedením učitele. V průběhu všech činností jsou žáci vedeni k samostatnosti a objektivnímu hodnocení vlastních výsledků.
  Obrázek
  3. Obrázek


Metoda opakování, upevňování a ověřování učiva - procvičování praktických dovedností

Popis aktivit na 3. stanovišti:
Dílčí činnosti na stanovišti sledovaly upevnění poznatků a praktických dovedností z tématu Osobní bezpečí a formování odpovědného a ohleduplného chování v roli chodce a cyklisty.

Popis dílčích aktivit:

 • diskuze k předcházení úrazům v silničním provozu
 • procvičování pravidel silničního provozu v roli chodce a cyklisty (žáci vyplňovali pracovní listy)

Praktické řešení dopravních situací:

 • procvičování znalosti povinného vybavení jízdního kola, povinných ochranných prostředků cyklisty
 • řešení modelových situací - chodec a cyklista na řízené a neřízené křižovatce
 • prezentace a vyhodnocení výsledků skupinové práce žáků.
  Obrázek
  4. Obrázek

Hodnotící fáze

Po skončení projektu se žáci sešli ve třídě ke společnému zhodnocení. Všichni dostali prostor vyjádřit se k dílčím aktivitám na všech stanovištích, co jim přinesla spolupráce s lékařem rychlé záchranné služby a zdravotní sestrou. Dále žáci zhodnotili vlastní činnosti v pracovních skupinách (co se jim dařilo více, co méně, jak fungovala komunikace uvnitř jednotlivých pracovních týmů, jak se do skupinové práce zapojili mladší žáci aj.).

Učitelé a zdravotnický personál zhodnotili celkový průběh projektu (jak byli v dílčích aktivitách žáci úspěšní, co by se příště mohlo udělat lépe apod.).


Metoda opakování, upevňování a ověřování učiva - procvičování praktických dovedností

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Pernicová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

Kufřík první pomoci, resuscitační figurína, nosítka, pracovní sešit, "Můj rádce a pomocník" (Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě), PC, magnetofon, model nebo obraz jízdního kola, ochranné prostředky cyklisty (přilba, rukavice)