Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pozice rodiče v High View, Wallington (Londýn)
Odborný článek

Pozice rodiče v High View, Wallington (Londýn)

2. 7. 2015 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Pavla Šandová

Anotace

Článek seznamuje s kurikulárním dokumentem ze zahraničí, konkrétně školy High View ve Wallingtonu, Blíže je specifikována spolupráce s rodiči.

Základní informace o zařízení 

Tato státní High View nese označení základní škola, ale funguje i jako mateřská škola, kde děti volně přecházejí do školního prostředí ve věku 5ti let. Krédem této školy je  „Uspět v životě“, což neznamená  pouze profesní úspěch, ale zahrnuje celistvý úspěch - uspět především jako člověk.

Škola získala několik ocenění kvality, poslední v roce 2012, „Inclusion Quality Mark“, týkající se inkluze.

Škola byla založena již od roku 1932, mateřská škola započala svou funkci v roce 1994. 

Rozvržení školního roku je odlišné od našeho systému. Je zaveden několikrát v roce prázdninový týden, kdy mají děti čas na odpočinek. První týdenní blok, kdy je škola zavřená, bývá koncem října, další před Vánocemi až do 6. ledna. Potom následuje týden v únoru, poslední týden v květnu, a pak začínají letní prázdniny 22. července. Školní rok začíná opět poslední týden v září. Tedy celkem 13 týdnů prázdnin za školní rok. Toto se vztahuje i na třídu „Nursery“, pro děti 1 až 5 leté.

Provoz této třídy je denně od 9,45 hod do 15,15hod. Ve 12 hod. je společný oběd pro všechny třídy. Rodiče mohou děti vyzvednout po obědě, nebo v 15,15 hod. Déle fungují pouze kluby nezávislých agentur, povětšinou placené služby.

Škola ve svém působení na děti zastává těchto několik stanovisek:   

 • Cílem je rozvíjet dětskou zvídavost
 • Cílem je ambiciózní, houževnatý a kladně motivovaný celoživotní student
 • Rozvíjet dovednosti pro úspěšný život v 21. století
 • Dítě má znát své klady a současně respektuje odlišnosti u druhých
 • Cílem je rozvinout dětský potenciál ve všech aspektech kurikula
 • Dítě má být schopno pracovat a hrát si samostatně i kooperativně
 • Vytvořit u dětí smysl pro komunitu

Každé dítě uspěje, když škola:

 • Splňuje vysoké očekávání 
 • Poskytuje široké a vyvážené osnovy
 • Zaručuje bezpečné, příjemné a stimulující vzdělávací prostředí
 • Podporuje spolupráci s rodiči a s místní komunitou
 • Podporuje a slaví úspěch ve všech oblastech školního života
 • Neustále se snaží rozvíjet pedagogické praxe na podporu kultury vzdělávání
 • Vytvoří takové principy, které si cení podpory, výzvy a povzbuzení

Náboženství

Zvláštní úlohu zastává ve škole otázka náboženství. Vzhledem k různosti etnik v celé zemi je k této úloze přistupováno velmi zodpovědně. Náboženská výchova se vyučuje v souladu s místně dohodnutými osnovami. To znamená, že základem osnov je křesťanství, i když ostatní náboženství, jako je buddhismus, islám, hinduismus, judaismus a sikhismus jsou také do osnov zahrnuty. K dispozici je každý den společná modlitba, která má převážně křesťanský charakter, ale současně se soustředí na morální otázky, jako je sdílení, k čemuž slouží různé festivaly a „Dny jiných kultur“ s cílem  posílit respekt k sobě navzájem. Rodiče mají právo omluvit své dítě z akcí kolektivního uctívání.  

Děti ve škole používají školní uniformy od 5 let. 

Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je řešena ve třech fázích:

 1. Škola Action - plán individuálního vzdělávání pro každého žáka zajišťuje třídní učitel, pokud si není jistý pokrokem dítěte, spolupracuje s tzv. Leadrem. 
 2. Škola Action Plus - zde má Leader hlavní roli a nadále úzce spolupracuje s rodiči dítěte, třídním učitelem a externími agenturami.

Děti, pro něž je angličtina druhým jazykem, mají možnost využít asistenta, který dochází 4 krát odpoledne a pomáhá s jazykovými bariérami.

Motivování dětí

Chválit děti, když jsou dobré, je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak podpořit dobré chování. Za dobré chování a dobře odvedenou práci získávají děti nálepky a body pro svůj tým. Na konci období mohou své body vyměnit za ceny s logem školy. Každý týden třídní učitel má možnost udělit dítěti v jeho třídě tzv. Osvědčení o úspěšné práci. Tyto děti mají své hvězdy zobrazeny na „Star tabuli“ po dobu jednoho týdne a fotografie dětí, které se staly hvězdou týdne se zobrazí ve foyer budovy. Jejich jména jsou publikována ve školním týdeníku. Ty děti, které na konci roku získají 300 týmových bodů, navštíví Pizza Express.

Sankce

Děti mohou obdržet za nevhodné chování tzv. křížky. Každé dítě, kterému udělí za nevychovanost tři křížky, zůstává po obědě ve speciální třídě a jsou kontaktováni rodiče.

Zajímavé je, jak škola přistupuje k používání mobilních telefonů. Pouze děti ve věku 5 a 6 let mohou do školy nosit mobilní telefon, ale odevzdávají ho po příchodu učiteli.

Školní stravování

Rodiče si mohou vybrat, zda se jejich dítě bude stravovat doma, nebo mohou zakoupit školní jídlo. Toto řešení poskytuje nezávislá organizace - Sutton cateringová služba. Dítě si může přinést i oběd z domova, v odpovídající nádobě, ale je zakázána čokoláda, sladkosti a žvýkačky.

Spolupráce s rodiči 

Na spolupráci s rodiči stojí značná část strategie školy. K lepší komunikaci slouží tzv. guvernéři. Jednou za semestr se setkávají se zaměstnanci školy, a jsou voleni z řad rodičů. Na společných radách řeší obsah učiva, ekonomický rozpočet, chování žáků, zkvalitňování vzdělávání a další otázky. Guvernéři z řad rodičů pracují po dobu 4 let (i když jejich dítě již opustilo školu). 

Přístup k informacím

Cílem školy je, aby přístup k informacím byl k dispozici všem. Preferuje se komunikace  bez žargonu a v různých formách. S rodiči škola komunikuje co nejvíce verbálně.

Ti by měli mít pocit, že se mohou na školu kdykoliv obrátit pro informaci.
Výsledkem střetávání rady školy je tzv. Monitoring. Každý z guvernérů obdrží hodnocení školy a návrh řešení problémů. 

Pro školu pracuje nezávislá organizace Cool Kids, která zajišťuje dozor nad dětmi ve školním areálu, v okolí školy a po dobu prázdnin. Rodiče jsou na začátku roku vyzváni, aby respektovali prázdninové termíny a pokud je to možné, vzali si dovolenou. Děti nejsou mimo prázdninové dny z vyučování omluveni, škola akceptuje pouze vážné důvody nepřítomnosti. Podobně jako u nás SRPŠ funguje „Parent Pay“. Rodiče hradí nadstandardní pomůcky či výlety. Ve spolupráci s rodiči připravuje škola tematické akce na podporu vzájemných vztahů a poznávání odlišných kultur. Jednou z nich je „Day of national traditions“. Každý z rodičů připraví pro ostatní něco typického ze své kultury, ze které pochází. Bývá to tradiční pokrm či výroba nějakého předmětu, který je spojen s místními zvyky a tradicemi. Rodiče mohou být přítomni po celý tento den ve škole, atmosféra je neformální a přátelská. Další akce, které škola ve spolupráci s rodiči pořádá jsou Shopping večer, Sponsored Bounce, Quiz Night, Summer BBQ, Absolventi a největší akcí je Summer Fair.

Rodiče jsou pravidelně informováni pomocí emailu o výsledcích svých dětí. Škola se řídí národním programem a z toho plynou závazky a povinnosti. Na podzim a na jaře se konají rodičovské večery, tam se rodiče informují o výsledcích testů, které děti podstupují od 2let do 6. třídy za každý semestr. Převážně jsou zaměřeny na čtení, psaní a matematiku, a to již od 5 let věku.

Škola pořádá pro rodiče semináře z různých oblastí, včetně informačních a komunikačních technologií, matematické gramotnosti a další. Všechny kurzy bývají rodiči přijímány dobře a rodiče oceňují možnost dozvědět se více o tom, jak své děti učit. Některé kurzy probíhají též elektronicky, pro snazší přístup pracujícím rodičům.

Ve škole funguje ve vstupní chodbě recepce, kde je možné komunikovat se zástupcem školy o provozních záležitostech, informovat se na aktuální dění ve škole, případně domluvit osobní schůzku s učiteli. Tato recepce je přístupná od 8,30 hod do 9,00hod a následně v čase po obědě, kdy část dětí odchází z domů. Dětem starším 5 let končí vyučování v 15:15 hod.

Zdejší systém je koncipován s velkým zapojením rodičů. Pro dítě se škola stává bližší, buduje se dobré povědomí o škole. Samotná škola se snaží o maximální informovanost a považuje rodiče za partnery při výchovně vzdělávacím procesu. Ze zkušeností, které získala moje neteř, mohu potvrdit, že učitelé zde mají velmi vysokou autoritu. Předepsaná je, mimo uniformy, též úprava vlasů, které dívky nemohou mít volně rozpuštěné. Rodiče toto akceptují, a nestávalo se, že by někdo tato pravidla porušoval. Rodiče vnímají školu jako odbornou instituci a to i v případě třídy Nursery, kde panuje respekt ke všem zaměstnancům. Děti tento respekt vnímají jako vzor svého chování, a tak jej v sobě budují dále. Učitelé jsou k rodičům vstřícní, ale zároveň přísní. Vyžadují téměř přesné dodržování školního řádu.

Závěr (vlastní pohled autorky)

K rodičům je přistupováno s větší důvěrou, je jim nabídnuta participace na vzdělávacích plánech a chodu školy, což posiluje autoritu a jméno školy. Nevím, zda je situace na jiných anglických školách v tomto ohledu odlišná. Společnost nastavuje pravidla, s jakými nahlížíme na naše role ve vzdělávacím systému. Pokud se naše společnost otevře novým pohledům a nebude kopírovat všeobecně přijímané úsudky, může se leccos změnit. Pro dítě vidím velmi pozitivní, pokud škola spolupracuje s rodiči, vzniká oboustranná důvěra, odstraňují se komunikační bariéry a dohady. Dítě i rodiče vnímají školu od počátku jako něco dobrého. To se mi jeví jako nejdůležitější pro jeho další školní úspěchy.

Anglie má větší zkušenosti s dětmi různých etnik, proto na High View dobře funguje i náboženská otázka. Nevím, co by udělala přítomnost dvou indických dětí a jednoho Afričana v naší škole, zdaleka zde není vytvořena půda pro vhodnou inkluzi. Teoreticky otázku chápeme dobře, ale v praxi nemáme mnoho příležitostí k ověření.

Nevím, do jaké míry je vhodné a osvědčené mít na každou činnost speciální organizaci. Agentura Cool Kids je možná zajímavé řešení jak ochránit děti mezi vyučováním, učitelům tím odpadá stálý dozor v budově školy a rodiče z tohoto nápadu opět profitují, neboť vnímají, že o jejich dítě je postaráno i z hlediska bezpečnosti. 

Jistě by se našly i záležitosti, které v našem systému nebudou fungovat, ale veskrze všechny aktivity směrem k rodičům je možné na High View chápat pozitivně.

Domnívám se, že náš systém ještě není připravený pro zavedení podobných principů do praxe. Je potřeba zmínit široké veřejnosti důležitost naplňování základních potřeb dítěte tak, aby se od nich odvíjel další vývoj předškolních zařízení, a zejména došlo ke změně pohledu ze strany rodičů na tuto problematiku. Jinak budou veškeré snahy jen působením navenek, jak tomu v mnoha případech je při přebírání zkušeností ze zahraniční.

Literatura a použité zdroje

[1] – Highviewprimary. 2014. [cit. 2015-6-1]. Dostupný z WWW: [http://www.highviewprimary.org.uk/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Pavla Šandová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 7. 2015
Autorka popisuje možnosti spolupráce s rodinou na příkladu anglické školy typu High View. Je dobré připomenout si význam spolupráce s rodinou pro budování vzájemného respektu a pozitivního klimatu školy. v článku je uvedeno několik skutečností, kterými je možné se inspirovat v našich podmínkách.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

RVP / ŠVP