Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Úvod do programu Active Citizens - 2. část
Odborný článek

Úvod do programu Active Citizens - 2. část

20. 4. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. V. Endrštová a kol. Variant a British Council

Anotace

Ve chvíli, kdy jste rozhodli, že program Active Citizens zrealizujete u vás ve škole, jste pravděpodobně neměli přesnou představu o tom, jaký tým studentů se do projektu pustí. Nyní ji máte a ať už se jedná o studenty jedné třídy nebo výběr z různých ročníků, stojí před vámi zajímavá společná cesta. Druhý díl nabízí další náměty na aktivity z úvodní kapitoly příručky Active Citizens.

Výstupy úvodní fáze:

 • Hlubší porozumění programu Active Citizens.
 • Vzájemné seznámení a prolomení ledů.
 • Dohodnutí pravidel spolupráce.

Aktivita 0.4 KDO JE AKTIVNÍ OBČAN?

Čas: 45 min.

Cíle:

 • Studenti charakterizují aktivního občana.
 • Studenti hledají postupně v celé skupině shodu v klíčových slovech.
 • Studenti reflektují průběh dialogu.

Shrnutí:

Pomocí metody Sněhová koule studenti nejprve sami přemýšlejí o 4 klíčových charakteristikách aktivního občana, následně se zapojí do dialogu s partnerem a poté o výběru diskutuje skupina jako celek. Na závěr studenti hledají spojitost mezi jednáním aktivních občanů, sami sebou a lidmi ve svém okolí.

Význam aktivity pro projekt:

Tato aktivita studentům představuje problémy a příležitosti při procesu společného sdílení s ostatními lidmi. Jejím prostřednictvím si studenti uvědomí, co to znamená vést dialog, jaká mohou být jeho úskalí a jaké přínosy. Zároveň si během aktivity ujasní, co pro ně pojem aktivní občan znamená a zda mají chuť se jím sami stát.

Materiály:

papír a psací potřeby, flipchart

Postup:

Vysvětlete studentům, že budete řešit klíčové charakteristiky aktivního občana. Řekněte jim, že tato aktivita přináší různé zajímavé situace pro nás jako jednotlivce i jako skupinu. Tyto situace budete společně reflektovat na závěr.

Vyzvěte studenty, aby samostatně vymysleli čtyři slova, která jsou podle nich nejdůležitějšími charakteristikami aktivního občana. Je důležité, aby nepoužívali věty nebo fráze. Výsledkem by měla být slova, která vhodně doplňují větu „Skutečný aktivní občan je... .“

Jakmile mají všichni studenti vymyšlená čtyři slova, rozdělte je do dvojic a každou dvojici vyzvěte, aby se shodla na čtyřech společných slovech, která větu o skutečném aktivním občanovi doplňují.

Jakmile to dvojice provedou, řekněte jim, aby se spojily s jinou dvojicí, a vytvořily tak čtveřici, která se opět shodne na čtyřech společných charakteristikách.

Opakujte tento postup, dokud nebudou v místnosti pouze dvě velké skupiny. Těmto dvěma velkým skupinám dejte 10 minut na to, aby se společně shodly na finálních čtyřech slovech, která budou představovat shodu celé skupiny o klíčových charakteristikách aktivního občana. (Pokud skupina do 10 minut shody nedosáhne, aktivitu ukončete.)

Flipchart se čtyřmi slovy, na kterých se skupina/třída shodla, vyvěste na viditelném místě. Spolu s obrázkem toku řeky (viz výstup aktivity 0.7) je lze nosit na každé další setkání.

Vysvětlete studentům, že slova, která vymysleli, do jisté míry vyjadřují postoje a dovednosti, které by měl posílit program Active Citizens.

Reflexe:

 1. zacílená na vztah studentů k aktivnímu občanství:
 • Jak probíhalo rozhodování v jednotlivých skupinách o výsledných slovech?
 • U kterých slov panovala největší shoda? Která jste naopak dlouze diskutovali?
 • Kterých slov jste se nechtěli vzdát, ale nepodařilo se vám je obhájit?
 • Mohli byste na základě těchto charakteristik označit sami sebe jako aktivní občany? V čem ano, v čem ne?
 • Co dalšího můžete udělat pro to, abyste byli aktivními občany?
 • Koho ze svého okolí nebo z veřejně známých lidí považujete za aktivního občana?
 • zacílená na hlubší rozbor principu diskuze ve skupině:
  • Jak jste se cítili během diskuze? (v pohodě, frustrovaní, hrdí, vyloučení…)
  • Co jste během této aktivity dělali? (vyjednávali, reflektovali, rozhodovali, objevovali různé interpretace, nacházeli shodu…)
  • Díky čemu jste měli zmíněné pocity? (potřebovali jsme facilitátora, celkový průběh nebyl na začátku pořádně vysvětlen, pracovali jsme jako tým, neměli jsme dost času, někteří členové neustále mluvili, pohlídali jsme, aby měl každý příležitost promluvit…)
  • Jak by bylo možné tento proces změnit, aby byl úspěšnější? Přemýšlejte o našich postojích k vyjednávání. (musíme jasně vysvětlit postup, facilitátor by nebyl na škodu, dialog trvá poměrně dlouho, důležité je rozmístění židlí, způsob vyjadřování a řeč těla mohou diskuzi ovlivnit, musíme respektovat názory jiných lidí…)
  • Jaké jsou výhody tohoto procesu? (lze dosáhnout shody o aktivním občanství, lze spatřit různé interpretace, členové skupiny lépe pochopí, jak vyjednávat a spolupracovat, vytvářejí se nové aliance na základě společných slov, nikoli v závislosti na národnosti, kultuře apod., nejprve přemýšlíme jako jednotlivci a tak si před vstupem do skupinové diskuze vytvoříme vlastní názor, všichni měli příležitost promluvit a tak jsou více motivováni dosáhnout výsledků…)
  • Co je na tomto procesu negativního? (Proč omezovat charakteristiku aktivního občana několika slovy? Je shoda vždy důležitá? Neměli bychom respektovat odlišné názory? Účast je časově náročná a není zaručeno, že dojde ke shodě…)

  Aktivita 0.5 STROM OČEKÁVÁNÍ

  Čas: 45 min.

  Cíle:

  • Studenti vyjádří svá očekávání od programu Active Citizens.
  • Studenti se podělí s ostatními o své dovednosti, postoje a užitečné kontakty, kterými mohou přispět k realizaci projektu.
  • Studenti si sami určí, na jakých principech by měla skupina pracovat.

  Shrnutí:

  S využitím symboliky stromu a jeho jednotlivých částí (kořeny, kmen, listy a plody) nakreslených na velký arch papíru studenti pojmenovávají svá očekávání od programu, dovednosti, postoje, užitečné kontakty, kterými mohou přispět a také principy, na kterých by podle nich měla spočívat spolupráce ve skupině.

  Význam aktivity pro projekt:

  Tato aktivita umožňuje nejen učiteli, ale i studentům navzájem zjistit, čeho chtějí v programu dosáhnout, co každý do projektu přináší a co od něj očekává. Na základě těchto informací můžete jako učitel/ka naplánovat a přizpůsobit konkrétní podobu programu. Studentům aktivita umožňuje konkretizovat své představy o programu a zároveň vytváří základ pro pozdější zhodnocení, zda byla daná očekávání naplněna, či nikoliv.

  Materiály:

  flipchart/tabule, samolepicí lístečky (post-its)

  Postup:

  Slepte k sobě alespoň 4 flipchartové listy a nakreslete na ně velký strom (viz obrázek). Umístěte tento strom na stěnu tak, aby vedle něj a pod ním byl dostatek prostoru.

  Vysvětlete studentům, co symbolizují jednotlivé části stromu, a že strom využijete k zachycení toho, co jako skupina od programu Active Citizens očekáváte.

  Vyzvěte studenty, aby napsali na lepicí lístečky jedné barvy, čeho chtějí na konci programu Active Citizens (po realizaci komunitní akce) dosáhnout, a na lístečky jiné barvy to, čeho by chtěli dosáhnout v dlouhodobém horizontu – poté, co absolvují program (jaké bude mít jejich činnost dlouhodobé výsledky). Svá očekávání ať umístí k listům a plodům stromu.

  Proveďte shrnutí výsledků za celou skupinu a okomentujte je ve vztahu k obsahové náplni programu. Nechte prostor pro případné dotazy.

  Připomeňte studentům, že to, jaký program ve skutečnosti bude, záleží především na nich samotných. Představte jim následující tvrzení: „Zdrojem síly každého stromu je kořenový systém a vše, co s ním souvisí. Když strom roste a sílí, drží jej právě kořeny. Kde jsou naše kořeny a jak jimi můžeme strom vyživovat?“

  Zeptejte se studentů, co pro ně znamenají tyto výroky ve spojení s programem Active Citizens.

  Vyzvěte studenty, aby podobně jako v předchozí části napsali na lístečky, co každý sám za sebe přináší do programu (jaké dovednosti, znalosti, postoje, kontakty), a ty pak umístili na obrázek do oblasti kořenů.

  Nechte studenty pročíst nashromážděné informace o potenciálu skupiny a shrňte, co jsou hlavní rysy, jimiž se studenti charakterizují.

  Na závěr vyzvěte studenty, aby navrhli skupinové principy, které podle nich zajistí dobrou spolupráci v týmu, tj. např. respektujeme názory ostatních nebo vypneme své mobilní telefony… Lístečky s těmito principy umístěte na kmen.

  Alternativní postup k části „kořeny“:

  Vyzvěte skupinu, aby utvořila dvojice. Zdůrazněte studentům, aby s partnerem ve dvojici sdíleli pouze to, co chtějí. Úkolem dvojice je zjistit o sobě navzájem následující informace:

  • jméno,
  • jaké dovednosti, znalosti, postoje, kontakty přináší do programu (celkem max. 3 věci),
  • jaký je jejich vztah k městu/obci, kde se nachází škola,
  • jednu věc, kterou by ostatní o nich měli vědět.

  Požádejte studenty, aby zjištěné informace zapsali na barevné lístečky a následně je umístili do oblasti kořenů stromu. Strom s lístečky uchovejte nebo vyfoťte, abyste se k němu mohli za půl roku opět vrátit. Také ho můžete nechat viset na viditelném místě ve třídě či v místě, kde se budete v rámci programu Active Citizens scházet.

  Aktivita 0.6 VIZE PROGRAMU ACTIVE CITIZENS

  Čas: 60 min.

  Cíle:

  • Studenti definují pojmy obsažené ve vizi programu Active Citizens (budování důvěry, efektivní spolupráce, participace, udržitelný rozvoj).
  • Studenti vyjádří svůj postoj k vizi programu.
  • Studenti uvedou příklady překážek a pozitivních příběhů naplňování vize uvnitř vlastní komunity.

  Shrnutí:

  Tato aktivita umožňuje studentům nahlédnout vizi programu Active Citizens a zjistit, jak ji lze aplikovat lokálně. Studenti píšou a kreslí své postřehy o překážkách a příležitostech při lokálním naplnění vize. Následně tyto myšlenky umístí viditelně na stěnu a sdílejí s ostatními. Význam aktivity pro projekt: Vize, jako zastřešující vytyčení směru, kterým se ubírá určitá činnost, je pro studenty důležitá jak z hlediska pochopení programu Active Citizens, tak z hlediska seznámení se s funkcí vize, kterou budou následně formulovat pro svůj projekt. Smyslem aktivity je rovněž přiblížit studentům základní pojmy, na kterých program staví, a umožnit jejich propojení s realitou, ve které žijí.

  Materiály:

  papír, psací potřeby, fixy, papírová lepenka

  Postup:

  Na úvod představte studentům vizi programu Active Citizens: „Svět, v němž lidé nenásilně a efektivně spolupracují s ostatními na udržitelném rozvoji svých komunit.“ Program má tři základní stavební kameny: 1) budování důvěry a porozumění na lokální úrovni, 2) udržitelný rozvoj a 3) participaci na veřejném životě.

  Rozdělte studenty na menší skupinky po 5–6 lidech a určete, které skupinky se zaměří na téma „budování důvěry a porozumění“ a které na „udržitelný rozvoj a participaci“ (viz definice níže).

  Vyzvěte studenty, aby ve skupinkách diskutovali o tom, co rozumí pod jednotlivými pojmy. Klíčová slova zaznamenají na flipchart a následně představí ostatním. Pokud studenti pojmům nerozumějí, dejte jim k dispozici definice a nechte je následně vysvětlit pojmy vlastními slovy.

  Udržitelným rozvojem se rozumí „naplňování potřeb současných generací s ohledem na schopnost uspokojit potřeby budoucích generací“. (Světová komise pro životní prostředí a rozvoj, 1987)

  Participace: Účast nebo podílení se na něčem, v tomto kontextu je myšleno především podílení se na veřejném životě v komunitě a na rozhodování, které se nás týká.

   

  Pobavte se se studenty o tom, jak vnímají vizi programu Active Citizens a zda se s ní dokáží ztotožnit. Dejte prostor pro kritické zamyšlení nad jejím obsahem a porozumění funkci vize. (Představa budoucnosti, k jejímuž naplnění program/projekt přispívá.)

  Následně vyzvěte studenty, aby uvedli příklady z vlastní zkušenosti týkající se překážek, jimž jejich komunity čelí při dosahování „důvěry a porozumění“ a „udržitelného rozvoje“. Nechte studenty, aby tyto překážky zapsali nebo nakreslili na papír.

  Poté opět požádejte skupinky, aby se zamyslely nad tím, jaké se jim vybaví příklady úspěšných příběhů, kdy se v komunitě podařilo dosáhnout „důvěry a porozumění“, příklady, kde se daří dosáhnout „udržitelného rozvoje a participace“. Jaké jsou principy úspěchu? Výstupy diskuze studenti napíší či nakreslí opět na papír.

  Umístěte text a obrázky na stěnu a oddělte je podle tématu „důvěry a porozumění“ a „udržitelného rozvoje“. Vyzvěte účastníky ke společné prohlídce vytvořených textů a obrázků.

  Reflexe:

  • Co klíčového jste se naučili? Co vás jako skupinu inspirovalo?
  • Jak vnímáte vztah mezi tématy budování důvěry a porozumění a udržitelného rozvoje? Souvisí spolu nějak? Jak? Zdůrazněte, že vize programu Active Citizens je vizí, k jejíž podpoře by měly směřovat i cíle jejich vlastního společensky prospěšného projektu.

  Aktivita 0.7 ŘEKA

  Čas: 45 min.

  Cíle:

  • Studenti k jednotlivým fázím programu Active Citizens uvedou, jak podle nich souvisí s cílem programu.
  • Studenti objeví vzájemnou provázanost učebních fází programu Active Citizens, význam jednotlivce a důležitost spolupráce pro uskutečnění pozitivních změn v komunitě a naplnění vize programu AC.

  Shrnutí:

  Studenti přemýšlejí o jednotlivých fázích učebního procesu Active Citizens znázorněných pomocí nákresu řeky. Ke konkrétním úsekům řeky doplňují své představy o tom, jak učební fáze programu Active Citizens (Já, Já a Ty, My společně…) souvisí s aktivním občanstvím a co se v rámci nich mohou naučit.

  Význam aktivity pro projekt:

  Učební proces programu Active Citizens se skládá z několika kroků či fází, které posilují dovednosti a znalosti vedoucí k úspěšné realizaci společensky prospěšného projektu. Úvodní fáze učebního procesu je možné do určité míry chápat jako přípravné, neboť studenti během nich ještě neuvažují nad konkrétním plánem projektu. Je proto velice důležité, aby studenti porozuměli a přijali tento model již na začátku programu. Vyhnete se tak konfliktu odlišných očekávání spojených často s chutí pustit se co nejdříve do samotného projektu. Zároveň je dobré průběžně se k modelu řeky vracet, sledovat vaši společnou plavbu programem a připomínat, kde se právě nacházíte ve vztahu k cílům programu.

  Materiály:

  5 flipchartů s nákresem jednotlivých úseků řeky (viz schéma)

  Úseky řeky na flipech: Umístěte 5 flipchartů na výšku do řady vedle sebe (viz schéma). Vytvořte přes všech pět papírů schematický nákres řeky. Pro lepší představu lze výtvarně ztvárnit řeku následujícím způsobem:

  • Já – pramínky;
  • Já a Ty – pramínky se stékají v potůčky;
  • My společně – potůčky tvoří řeku;
  • Plánování projektů – řeka se klikatí (meandruje);
  • Lokální komunitní akce – řeka mohutní a ústí do moře.

  Postup:

  Vysvětlete studentům, že budeme program Active Citizens vizualizovat jako plavbu po řece. Tato plavba nás zavede za poznáváním vztahu mezi osobní, lokální a v některých momentech i globální úrovní našeho fungování ve společnosti. Během plavby budeme rozvíjet dovednosti a znalosti důležité pro naplnění vize aktivního občanství.

  Vysvětlete proces aktivity. Studenti postupně navštíví všech 5 flipchartů, které jsou rozmístěny po místnosti, a každý z nich napíše na flipchart (na lepicí lístečky): Co si pod danou fází plavby představuje? Jakou má fáze návaznost na cíl – realizaci komunitního projektu/akce? Jakou na vizi programu?

  Rozdělte třídu na pět skupin. Každá skupina se ujme jednoho flipchartu (tzn. jedné fáze), shrne charakteristiky napsané na lístečcích a reflektuje význam jednotlivých fází.

  Následně proberte se studenty jednotlivé fáze, kterými budete společně procházet během programu. Jako oporu pro vysvětlení můžete využít část vysvětlující řeku nebo video.

  K obrázku řeky a zaznamenaným charakteristikám pro jednotlivé fáze je možné se vrátit před a po absolvování každé fáze programu.

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Autor
  Mgr. V. Endrštová a kol. Variant a British Council

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Vazby na další články:

  Následující díl:

  Předchozí díl:

  Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence sociální a personální
  • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
  • Gymnázium
  • Kompetence občanská
  • posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí
  • Gymnázium
  • Kompetence sociální a personální
  • posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe

  Organizace řízení učební činnosti:

  Skupinová

  Organizace prostorová:

  Školní třída