Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Familia Romana - 1. lekce
Odborný článek

Familia Romana - 1. lekce

3. 6. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Lenka Jedličková
Spoluautor
Zuzana Dohnálková

Anotace

Doplňující cvičení pro 1. lekci učebnice Familia Romana. Zaměřené na opakování slovní zásoby, procvičení prvních gramatických pravidel: nominativ singuláru a plurálu, sloveso est-sunt, tvorba jednoduchých vět.

Úvod

V tomto článku bych chtěla nabídnout učitelům, kteří pracují s učebnicí Familia Romana, doplňková cvičení k 1. lekci. Úvodní lekce obsahuje několik základních gramatických pravidel, která jsou žákům objasňována v kontextu, a žáci tak mají pocit, že vše je velmi jednoduché. To se ale změní ve chvíli,  kdy jsou jednotlivá slova z kontextu vyjmuta. Přestože jistě souhlasíme s tím, že metoda učebnice je na poznávání v kontextu postavena, dříve či později zjistíme, že je nutné, aby žáci uměli pracovat s gramatickými pravidly také v jiných spojeních, nejen v těch, která znají z učebnice.

Vytvořila jsem proto ve spolupráci se studentkou grafiky Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky Zuzanou Dohnálkovou pracovní list, který můžete použít k procvičení a upevnění jednotlivých pravidel, stejně tak jako k prověření již získaných znalostí.

1. cvičení pracovního listu umožňuje doplnit slovní zásobu k obrázkům. Oproti učebnici obsahuje slovíčko "magister" a "discipulus". Tato slovíčka žáci obvykle znají, protože jsou užívána v komunikaci během vyučování.

2. cvičení je zaměřené na správné použití slovesa ESSE. Nejprve samostatná slovíčka, posléze kratší věty.

3. cvičení je drilové, žáci mají převádět jednotlivá podstatná jména do opačného čísla. V učebnici se od první lekce souběžně vysvětluje první i druhá deklinace. Tento postup není v českých učebnicích běžný, žákům to obvykle potíže nečiní. Je ale dobré najít způsob, jak hned při memorování slovní zásoby upozornit na to, že dané slovíčko patří k první, nebo druhé deklinaci.

4. cvičení se obloukem vrací ke cvičení prvnímu. V obou cvičeních je cílem procvičení slovní zásoby. Také v tomto cvičení žáci doplňují slovíčka, tentokrát ne podle obrázku, ale podle smyslu věty.

5. cvičení má za cíl procvičit ablativ. Současně žáci pozorují, jak se v latině tvoří otázky. V závěrečné větě mají nové slovíčko Londinium (Londýn). Přestože toto slovo není součástí lekce, žáci snadno rozluští jeho význam.

6. cvičení je shrnující. Obsahuje jednak otázky, jednak koncovky nominativu i ablativu obou deklinací.

Cvičení přikládáme ve dvou formátech - bez obrázků ve formátu textu, nebo s obrázky v konečné podobě ve formátu PDF. Grafická stránka listu je vytvořena v programu, který není každému k dispozici a upravený převod do textového editoru není dobrý, navíc ho ani nelze upravovat, protože se tím zcela rozhází nabídnutý text.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
39.06 kB
Dokument
Capitulum primum - exercitia
pdf
786.13 kB
PDF
Capitulum primum - exercitia
doc
41.99 kB
Dokument
Capitulum primum - exercitia - clavis
pdf
790.04 kB
PDF
Capitulum primum - exercitia - clavis

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lenka Jedličková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 6. 2015
Doplňující cvičení, která jsou předmětem tohoto článku, mohou být pro učitele velmi užitečná, a to buď přímo, nebo jako inspirační zdroj pro vytváření vlastních jednoduchých cvičení nebo testů. Svým pojetím odpovídají náročnosti kapitoly, jejíž gramatickou látku vhodně procvičují. Pochybnosti by snad mohlo vzbudit pouze první cvičení, které se přísně nedrží přímé metody výuky, jež by se měla obejít bez nutnosti překladu do mateřského jazyka, nicméně záleží pouze na vyučujícím, zda ho pro rychlou kontrolu znalostí svých studentů využije, anebo nikoliv. Osobně se domnívám, že to v 1. kapitole ještě není nutné a že, pokud by se tak mělo stát, bylo by možná vhodnější používat spíše slovní spojení než izolovaná slova. Občasné využití překladu za účelem ověření znalostí však ani v rámci této metody nelze zcela vyloučit. Oceňuji také velmi nápadité provedení pracovního listu ve formátu *.pdf, a to i přes některé zcela drobné nedostatky týkající se označení dlouhých samohlásek („Sicília“ namísto „Sicilia“, „Hispania“ namísto „Hispānia“). Přiložené dokumenty ve formátu *.doc jsou však již těchto nedostatků prosty, navíc vyučujícím umožňují použití zmíněných cvičení i mimo kontext pracovního sešitu. Cvičebnice „Exercitia Latina I“ nebo "Nova exercitia Latina I", které jsou vázány na učebnici „Familia Romana“, tak sice nelze přímo nahradit, nicméně tato doplňující cvičení mohu vřele doporučit jako rozšiřující materiál jak vyučujícím, tak žákům nebo i samoukům, kteří používají zmíněnou učebnici.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Familia Romana - cvičení.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list, psací potřeby, mapa Římské říše.