Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozlišování B x D – 2. díl
Odborný článek

Rozlišování B x D – 2. díl

Anotace

Článek představuje 2. díl čtyřdílného seriálu zaměřeného na rozlišování písmen b, d. Žáci se učí zrakově rozlišovat písmeno b mezi jinými písmeny, později ve slovech a celých větách. V druhé části článku se žáci zaměří na vyvození hlásky d a jeho spojení s písmenem, na hmatové a zrakové zafixování písmene d.

Materiál navazuje na první díl seriálu Rozlišování B x D. Rozšiřuje rozlišování písmene b o další aktivity. Poté navazuje vyvozováním hlásky d a fixací písmene d.

Druhý díl je vhodné využít v první třídě v době, kdy žáci hlásku a písmeno d probírají v rámci tematického plánu. Je dobré zachovat následnost jednotlivých aktivit, ty je však vhodné rozložit do více dní. Dodržíme zásadu, že v první etapě žáci fixují hlásku b, v druhé etapě fixují hlásku d a teprve po zvládnutí předchozího se mohou zaměřit na rozlišování obou hlásek zároveň.

U fixace písmen d v první části využíváme slov, kde je písmeno d na začátku slova, později již můžeme použít slova, kde se písmeno d objevuje opakovaně. Záměrně se vyhýbáme slovům, která obsahují i písmeno b.

Také použité slabiky, slova a věty upravíme dle toho, v jaké etapě čtení se žáci nachází.

Materiál je vhodné použít pro všechny žáky. Rozlišování písmene b a d vyžaduje dobře rozvinuté prostorové a zrakové vnímání, které bývá u žáků často oslabené. U žáků, kterým se v této oblasti nedaří, doporučuji materiál používat do té doby, dokud potíže neodezní. Teprve v případě, že se žákům v uvedených aktivitách daří, můžeme přejít ke třetímu dílu. 

1.

Každý žák dostane od učitele pracovní list (příloha – Pracovní list ke cvičení 1), zde vyhledává tvary písmene b (označí je žlutou barvou).

Poznámka: Barva může být jiná, důležité je, aby byla jednotná pro všechny žáky a byla použita při každé práci s písmenem b. Označením může být zakroužkování, podtržení, přeškrtnutí (jak komu vyhovuje). Je třeba dodržet směr očních pohybů zleva doprava, ze shora dolů (řádek po řádku).

Záměrně mezi písmena nezařazujeme tvarově podobná písmena: d, p. Ta budeme zařazovat později. Zadání počtu řádků je individuální. Zadáváme tolik řádků, dokud je žák úspěšný, příliš nechybuje. Efektivní je vyřešení dvou řádků při pravidelném procvičování.

Ukázka (v ukázce jsou písmena b zvýrazněna pouze tučných písmem, v příloze pak již je dodržena žlutá barva):

b r u j m u o e š ř r b b l k t w b e a á b b u m n v c b w b a b k g g o i s č ě k t b b a w e r t b z u b i o ú b n m v c x b á í b ř š ě b n j t b r l k n m z

Vyhledáváním písmene b mezi ostatními písmeny žáci procvičují zrakové rozlišování, tedy schopnost rozpoznat rychle a správně písmeno ve zbývajícím textu (v budoucnu ve slabikách, slovech, větách). Zároveň posilují správné oční pohyby (směr očí při čtení zleva doprava, ze shora dolů), které jsou nezbytné pro správnou techniku čtení.

2.

Obtížnější variantou předchozího cvičení je vyhledávání písmene b v jednotlivých slovech, později větách. Dodržíme pravidlo žluté barvy. (Zařazujeme i slova, kde se písmeno b vyskytuje jinde než na začátku slova, snažíme se zatím vyhýbat slov s písmenem d. Seznam slov uzpůsobíme tomu, jaké typy slov žáci již umí číst.)

Příloha – Pracovní list ke cvičení 2

Ukázka:

bije, bílý, bible, basa, balón, banán, barva, bečí, brýle, bublá,  babička, obouvám, nabančím, bumtarata, bučí, bambbule, buben, bublina, bolí, boty, bosa,  bič, klobouk, bláto, bubák, beran, býk, bábovka, bambule

3.

Źáci pracují jednotlivě, ve dvojici či skupině. V textu vyhledají a označí písmeno b. Dodržujeme pravidlo žluté barvy (Příloha – Pracovní list ke cvičení 3). (Zdroj: Havlíčková, Eichlerová, 2013)

Ukázka: 

Bubák

Bububu, bububu,
Volá bubák na Kubu:
Dej mi, Kubo, bonbónek!
Nebo bílý balónek!
Kuba mu dal obojí,
Bubáka se nebojí!

4.

Poté, co žáci dobře a rychle zvládají předchozí cvičení, přejdeme k vyvozování hlásky d a zrakovému rozlišování písmene d.

Pro vyvozování hlásky d a její spojování s písmenem volíme stejný postup jako u hlásky b – všechna cvičení z 1. dílu a 1.–3. cvičení 2. dílu. Do aktivit záměrně nezařazujeme slova obsahující hlásku b.

Nabídka možných slov začínajících na d slova – v nichž se hláska d vyskytuje na začátku slova a lze je snadno doplnit obrázkem (Zdroj: Pávková – Zlomíš si jazýček, Šimonovy listy 6, 7): datel, dům, devět, dýka, doutník, dým, dýně, delfín, důlek, domino, domy, duha, dub, dva 

5.

Na procvičení zrakového vnímání figury na pozadí může učitel jako obměnu žákům předat pracovní list, v němž obtahují a pojmenovávají uvedená písmena. Učitel pracovní list připraví tak, že jsou písmena včetně písmene d napsaná přes sebe.

Autor díla: Petra Pšeničková

6.

Pro zrakové rozlišování písmene d ve slovech může učitel využít slova z této ukázky. Zvolíme jednotnou barvu pro označení písmene d – např. hnědou. Vyvarujeme se slov, která obsahují také písmeno b. (Příloha – Pracovní list ke cvičení 6)

Ukázka:

datel, dům, devět, dýka, doutník, dým, dýně, delfín, důlek, domino, domy, duha, dva, dala, dáme, dáma, doma, dole, doly, dojí, leden, jeden, padal, dones, dudáme, dupity, dusí, dudá, dudy, důl, déle, den, depo

7.

V další etapě žáci vyhledávají a hnědě označují písmeno d v textu. (Příloha – Pracovní list ke cvičení 7) (Zdroj: Havlíčková, Eichlerová 2013, Pávková 2010)

Ukázka:

Dudek

Dudku, dudku,
Kde máš budku?
Kdepak budku, kdepak dům.
Já jdu hledat k sousedům!

Literatura a použité zdroje

[1] – CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š. Šimonovy pracovní listy 6 – Logopedická cvičení I. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-260-7.
[2] – CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š. Šimonovy pracovní listy 7 – Logopedická cvičení II. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-261-4.
[3] – HAVLÍČKOVÁ, J.; EICHLEROVÁ, I. Kouká Mína do komína. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0471-8.
[4] – PÁVKOVÁ, B. Zlomíš si jazýček. Brno : Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
23.44 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 1
doc
19.53 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 3
doc
19.53 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 7
doc
23.44 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 2
doc
19.53 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 6

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 5. 2015
Práce s textem, aktivity k procvičení podobných písmen (inspirace pro další podobné dvojice / trojice) - to jsou jedny z hlavních přínosů tohoto článku. Užitečné pro zkušené i začínající elementaristky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Rozlišování B x D.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Následující díl:

Předchozí díl:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie