Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nebezpečné? Jak pro koho
Odborný článek

Nebezpečné? Jak pro koho

8. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Radomír Hubík

Anotace

Příspěvek obsahuje námět z vyučovacího předmětu Rodinná výchova s tematikou drog a závislosti.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Přinášíme vám námět z vyučovacího předmětu Rodinná výchova s tematikou drog a závislosti. Žáci pracují ve skupinách a následně prezentují a obhajují svoje názory na problematiku měkkých i tvrdých drog, drog „legálních" a nelegálních a na riziko závislostí.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1) Rozdělení do skupin

1) Vyjádření postoje, momentální nálady

1) Učitel vymezí ve třídě dva směry: dopředu - dozadu (osa y), doprava - doleva (osa x). Dopředu = mám hodně energie, dozadu = mám málo energie, doprava = jsem zvědavý, doleva = je mi to jedno. Tím se třída rozdělí na čtyři části (kvadranty). Každý žák se postaví, kam chce. Tím vzniknou 4 skupiny.

5 min

2) Spolupracovat, komunikovat, naslouchat si. Učit se vyjádřit a obhájit svůj názor ve skupině.

2) Seřazení pojmů na kartičkách (ve skupinách) podle nebezpečí pro člověka

2) Každá skupina obdrží kartičky s dvanácti pojmy, např. práce, jídlo, kofein, nikotin, nakupování, gambling, heroin, marihuana, alkohol. Mají je seřadit tak, aby nahoře byl pojem, který přináší největší nebezpečí, a dole nejmenší. Pokud chtějí, mohou dát některé pojmy, které se jim zdají stejné, vedle sebe (max. tři kartičky), nebo naopak vynechat mezi pojmy větší mezery. Skupiny pracují tak, aby se vzájemně neovlivňovaly. Potom se mohou podívat, jak úkol vyřešily ostatní skupiny.

2) Kartičky - 4 x 12 pojmů

10 min.

3) Každá skupina obhájí své uspořádání kartiček. Učitel případně usměrňuje prezentace a obhajoby a pomáhá žákům při hledání konsenzu.

3) Žáci jsou seskupeni kolem svých kartiček, zvolí si formu prezentace, obhajoby a postupně svá řešení prezentují.

15 min.

3) Učit se vyjádřit a obhájit názor skupiny. Vyslechnout názor ostatních.

4) Žáci sedí na židlích v kruhu bez ohledu na skupiny, ve kterých pracovali. V reflexi mohou všichni hovořit o tom, jak se prosadili ve skupině, kdo měl hlavní slovo, zda se v průběhu činnosti měnil jejich pohled na některé pojmy atd.

15 min.

4) Závěrečná reflexe, učitel klade otázky, žáci reagují.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence komunikativní:

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Integrace průřezových témat OSV – Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice)
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Do 45 minut
Vyučovací metoda Komplexní - kooperativní, brainstorming
Nutné pomůcky a prostředky Papíry, psací potřeby

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Radomír Hubík

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Papíry, psací potřeby