Domů > Odborné články > Jazykové vzdělávání > Překladový slovník v hodinách angličtiny
Odborný článek

Překladový slovník v hodinách angličtiny

2. 4. 2015 Jazykové vzdělávání
Autor
RNDr. Michaela Ševečková

Anotace

Slovník je stále jedním z nejdůležitějších učebních materiálů při výuce cizího jazyka, základním zdrojem pro rozšiřování slovní zásoby. V dnešní době máme díky moderním technologiím a Internetu celou řadu dalších zdrojů, přesto tradiční knižní slovníky mají stále ve výuce svoje místo. Cílem tohoto článku je předložit učitelům návrhy rozšiřujících aktivit na procvičení základních dovedností při práci se slovníkem. Text se také věnuje porovnání knižních anglických překladových slovníků, zmiňuje i slovníky elektronické. Motivy jsou shrnuty ve formě konkrétního pracovního listu, který je možné s dětmi vyzkoušet a libovolně jej obměňovat a doplňovat.

Slovník je stále jedním z nejdůležitějších učebních materiálů při výuce cizího jazyka, základním zdrojem pro rozšiřování slovní zásoby. V dnešní době máme díky moderním technologiím a Internetu celou řadu dalších zdrojů, od výukových (speciální programy, stránky, hry, časopisy), přes komunikační (diskuzní skupiny, chat, e-mail) až po zábavné (filmy, hudba). Přesto tradiční knižní slovníky mají stále ve výuce svoje místo. U maturity z cizího jazyka jsou důležitým opěrným bodem, který spolurozhoduje o úspěšném složení této zásadní zkoušky. Umět pohotově používat slovník předpokládá nejen znalost abecedy, ale také určitou praxi, jinak to může být stresující a málo efektivní proces, který často vede k chybným výsledkům.

Cílem tohoto článku je předložit učitelům návrhy rozšiřujících aktivit na procvičení základních dovedností práce se slovníkem. Věnuje se také porovnání knižních anglických překladových slovníků, zmiňuje i slovníky elektronické. Motivy jsou shrnuty ve formě konkrétního pracovního listu, který je možné s dětmi vyzkoušet, libovolně jej obměňovat a doplňovat.

Teoretická část

Kdy mohou začít žáci se slovníkem pracovat?

Domníváme se, že vhodný čas je, jakmile žáci zvládnou tvorbu základních vět a jsou si jistí vyhledáváním podle abecedy. V nižších ročnících jsou pro seznámení se slovníkem ideální formou hry a různé soutěže, které děti spíše zaujmou, než jen „jednotvárné vyhledávání". Výhodou je také aktivizační prvek (doplňovačka, křížovka, hádanka), který lze zařadit kdykoli, když zůstane trochu času, nebo i v suplovaných či opakovacích hodinách. V rámci těchto aktivit lze procvičit výrazy související s probíraným tématem. Je to také příležitost zopakovat výslovnost, případně hláskování slov. Ve vyšších ročnících je vhodné začlenit alespoň do některých hodin klasické používání slovníků, hledání správných překladů, diskuzi o významech slov.  Ale i zde se občasné hravé cvičení setkává u žáků se zájmem.

Který slovník zvolit, dvojjazyčný nebo jednojazyčný?

Pro začátečníky je ideální oboustranný dvojjazyčný překladový slovník, pro pokročilejší je určitě přínosný také jednojazyčný slovník výkladový. Důležité je, aby u každého hesla uvnitř slovníku byly zásadní informace, které umožňují výběr správného překladu v daném kontextu. Musí obsahovat jasné vysvětlení slova, popis gramatického chování (slovní druh, nepravidelné tvary atd.), ve větších slovnících také příkladové věty a fráze, případně idiomy. Ideální by bylo, aby všichni žáci ve třídě používali stejný slovník ze školní knihovny (což bohužel často není možné). Alternativou je, že si žáci pořídí slovníky vlastní a budou je nosit do školy. Těžko ovšem budou mít všichni stejné, což může způsobovat občas problémy. To lze částečně řešit doporučením konkrétního slovníku směřovaným k rodičům žáků.

Jak velký slovník používat?

Velikost slovníku by měla být úměrná pokročilosti žáků. Příliš objemný slovník je pro začátečníky málo přehledný, v textu je množství značek, kterým nemusí rozumět, v podrobně zpracovaných heslech se obtížně orientují. Menší slovník je pro ně vhodnější. Je třeba ale zdůraznit, že i u menšího slovníku je důležitá kvalita. Slovník zcela bez upřesňujících informací u hesel dětem spíš škodí než pomáhá, protože v něm často nelze při nejlepší vůli rozpoznat správný překlad. Malé slovníky jsou obvykle označovány jako kapesní (školní, šikovné). Větší slovníky využijí zejména pokročilejší studenti a maturanti. Objem a množství značek ale ještě nezaručuje kvalitu slovníku, důležitý je také způsob členění hesel, přehlednost a zejména aktuálnost slovní zásoby. Podobná kritéria platí pro slovníky elektronické.

Je možné pořídit slovníky od různých vydavatelů. Pro porovnání kvality mohou být nápomocné odborné recenze nebo doporučení. V následujícím textu se zaměřujeme zejména na slovníky Lingea, se kterými pracujeme a také proto, že jich toto nakladatelství nabízí nejvíce.

Porovnání hesel v různě objemných slovnících

Vzhled hesla a jeho strukturu v různě velkých publikacích přibližuje konkrétní ukázka ze čtyř typů knižních slovníků.

 Velký slovník Lingea – 108 000 hesel

chyba ž 1 (omyl) mistake, (nesprávnost) error, (zavinění) fault, (hloupá) blunder; pravopisná ~ spelling mistake, misspelling, incorrect spelling; tisková ~ misprint, erratum, literal (error), typo(graphical error); ~ v programu program error, (neform.) bug; udelat c-u (splést se) make a mistake, (dopustit se omylu) commit a fault; přiznat svou c-u admit one’smistake; Udělal jsi c-u. You made a mistake.; Kde jsem udělala c-u? Where did I go wrong?; Někde se stala ~. Something has gone wrong.; Čí je to ~? Whose fault is it?; moje ~ my fault, (AmE, hovor.) my bad; Byla to moje ~. It was my fault.; sliby c-y talk is cheap, fine words butter no parsnips; ~ lávky far from it, not at all, badshot 2 (závada) flaw, (kaz) defect; Nikdo není bez c-y. Nobody is perfect.

 Praktický slovník Lingea – 70 000 hesel

chyba ž 1 (omyl) mistake, (nesprávnost) error, (zavinění) fault, (hloupá) blunder; pravopisná ~ spelling mistake, misspelling, incorrect spelling; udělat ch-u (splést se) make a mistake, (šlápnout vedle) go wrong, (dopustit se omylu) commit a fault; moje ~my fault, 2 (závada) flaw, (kaz) defect

chybět ned. 1 (nebýt přítomen) be* absent; Kdo chybí? Who is absent? 2 (na svém místě) be* missing 3 (nedostávat se) be* lacking in sth, co komu be* short of sth; Chybí tomu něco? Is anything wrong with it?; Moc nechybělo! That was close! 4 (postrádat) kdo/co komu miss sb/sth; Chybíš mi. I miss you.

 Šikovný slovník Lingea – 35 000 hesel    
        

chyba (omyl) mistake, (nesprávnost) error, (zavinění) fault; Udělal jsi chybu. You made a mistake.; moje ~ my fault, (AmE, hovor.) my bad
chybět 1 (nebýt přítomen) be* absent; Kdo chybí? Who is absent? 2 (na svém místě) be* missing; Chybí tomu něco? Is anything wrong with it?; Moc nechybělo! That was close! 3 (postrádat) kdo/co komu miss sb/sth; Chybíš mi. I miss you.

 Kapesní slovník Lingea – 35 000 hesel

chyba
(omyl) mistake,
(nesprávnost) error, (zavinění) fault
chybět
1 (nebýt přítomen) be* absent
2 (na svém místě) be* missing
3 (postrádat);  Chybíš mi. Imiss you.
chybný incorrect, (způsobený chybou) erroneous

Velké (praktické) slovníky:
Jednotlivé významové řady s překlady jsou členěné podle slovních druhů, mohou obsahovat gramatické informace (slovní druh, rod), stylový či oborový příznak, upřesňující poznámku (omyl), valence a předložkové vazby. Hvězdička označuje nepravidelné sloveso. Tyto slovníky jsou určeny pro pokročilejší studenty a maturanty.

Kapesní (šikovné, studijní) slovníky:
Obsahují základní členění významů a upřesňující poznámky. I zde jsou rozlišené významové řady (sloveso chybět má tři významy) a je použita hvězdička pro označení nepravidelného slovesa. Jsou určeny pro začátečníky a mírně pokročilé.

Jak je to s aktuálností slovníku?

Vývoj slovníku trvá řadu let až desetiletí. Slovní zásoba se ale rychle mění, zvlášť v poslední době.  Vznikají slova nová nebo se objevují nové významy stávajících slov, zejména z oblasti informačních technologií, komunikace, moderního životního stylu. Určitým vodítkem aktuálnosti je rok vydání slovníku. Kniha vydaná v 80. letech bude určitě postrádat veškeré moderní pojmy, navíc slovní zásoba bude uzpůsobená tehdejšímu politickému systému. Nenajdete tam slovíčka týkající se počítačů, sítí, Internetu. Navíc sazba nebude tak přehledná jako u modernějších vydání.

Ale ani nově vydaný slovník nezaručuje aktuální a kvalitní obsah. Aktuálnost slovníku můžete otestovat vyhledáním překladu např. slov: stáhnout (download), koš (recycle bin), schránka (clipboard), nabídka (menu), přihlášení (login), brouzdat (browse), uložit (save), nebo slov a spojení: implicitní hodnota (default), nástrojová lišta (toolbar), úsporná žárovka (energy saving lamp), babybox (baby hatch).

Elektronické slovníky

Výuku je vhodné doplnit také seznámením s elektronickými slovníky. Na Internetu je dostupná zdarma řada on-line verzí v různé velikosti a kvalitě, pořídit lze i klasické off-line slovníky. Pro děti bude přínosné, když jim učitel doporučí ten slovník, který pro ně považuje za nejlepší, a to i v případě, když jej nebudou moci využívat v hodinách. Poslouží jim jako pomocník při psaní domácích úkolů a při tvorbě textů vůbec.

Jaké jsou výhody elektronické verze? Moderní technologie jsou žákům blízké. Hledání je mnohem rychlejší, odpadá listování v knize, mnohdy stačí kliknout na slovo a zobrazí se jeho obsah. Aplikace mohou poskytnout navíc řadu funkcí užitečných při výuce jazyka, např. možnost přehrání výslovnosti, tematické okruhy, přehled gramatiky, tabulky skloňování nebo časování, synonyma, antonyma a další (tyto funkce přibližují např.  videoprezentace na stránce http://www.lingea.cz/videonavod).

Porovnání hesel v různých online slovnících 

online slovníky Lingea
http://slovniky.lingea.cz
online slovníky Seznam.cz
http://slovnik.seznam.cz
slovníky.lingea.cz
1. portál slovníky.lingea.cz, screenshot
portál slovnik.seznam.cz
2. portál slovnik.seznam.cz, screenshot
online slovník
https://www.online-slovnik.cz/
online slovník Langsoft
http://slovnik.cz

chyba — boner
chyba — mistake 
chyba — miscue 
chyba — mistook 
chyba — goof
chyba — gaffe 
chyba — botch
chyba — fault
chyba — shortcoming
chyba — error 
chyba — bug  
chyba — objection 
chyba — blunder 
chyba spočívající v použití hodnoty
o jednotku menší nebo větší — off-by-one error
chyba tisku — misprint 

chyba - error
chyba - peccancy
chyba - solecism
chyba - aberrance
chyba - bobble
chyba - bug
chyba - clanger
chyba - defect
chyba - errancy
chyba - error
chyba - failing
chyba - fault
chyba - foul
chyba - fraily
chyba - howler
chyba - imperfection
chyba - infelicity
chyba - lapse
chyba - mistake

Žáci si osvojují dovednost hledat ve slovnících postupně. Potřebují se naučit orientovat v  informacích a značkách v nich uvedených a vybírat správný překlad slova v případě, kdy heslo obsahuje více variant. Je důležité, aby se učili vnímat významovou stránku jazyka a snažili se vyjadřovat přesně a adekvátně.  Proto je důležité najít na tuto činnost ve výuce čas a opakovaně se k ní vracet.

Praktická část

Poznámky k abecednímu uspořádání slovníku

Abecedu by měli žáci už znát, ale je vhodné zmínit fakta, která nejsou na první pohled zřejmá:

 • v českém abecedním pořadí jsou ve slovníku některá písmena sloučena do jednoho seznamu (d, ď n, ň, t, ť, písmena s čárkou),
 • v angličtině není písmeno ch, tudíž slova začínající na ch (chat, cheap, chance) je třeba hledat pod písmenem c,
 • mezery, pomlčky a velká písmena nemají vliv na abecední uspořádání slov.

Jak si usnadnit hledání v knižním slovníku?

Při hledání slova mohou žáci podle prvního písmene slova (velmi zhruba) odhadnout, zda knihu otevřou hned na začátku, v první polovině, nebo až ke konci. Pomůckou pro hledání je také označení aktuálního písmene na okraji pravé stránky (např. stínováním), což bývá viditelné i při pohledu na stránky zavřené knihy. Dalším vodítkem jsou heslová slova v záhlaví a zápatí každé stránky, která obsahují první a poslední slovo na této stránce uvedené. 

Procvičování abecedy, přípravná cvičení

Zopakujeme s dětmi abecedu českou i anglickou a upozorníme na rozdíly mezi nimi.

1. Řazení slov podle abecedy

Připravený seznam slov lze rozdat žákům ve formě pracovního listu, nebo jej opsat na tabuli. Pokud je třída vybavená projektorem nebo interaktivní tabulí, je samozřejmě nejpohodlnější jej promítnout. Na pracovní list, nebo do sešitu žáci slova napíší ve správném abecedním pořadí. Následuje společná kontrola, lze prověřit ve slovníku. Slova lze také rozstříhat na kartičky, které děti na lavici třídí přesouváním. Formu kartiček lze volit i u dalších cvičení.

Nejprve je vhodné procvičit nejjednodušší řazení slov, kdy jednotlivá slova začínají na různá písmena. Potom lze obtížnost zvyšovat. Když první písmena jsou stejná, je třeba se podívat na písmeno druhé, resp. další. Obtížnost roste také s délkou slova nebo s podobností slov, kdy se slova některým dětem pletou. Pokud máte k dispozici výpočetní techniku, můžete dětem ukázat, jak se třídí v tabulkovém kalkulátoru nebo v textovém procesoru.

2. Seřazení řádků v tabulce

Připravíme si tabulku slov. Úkolem žáků je seřadit každý řádek tabulky podle abecedy a napsat jej do prázdné tabulky. Příklad uvedený v pracovním listu je dost obtížný – je určený pro žáky, kteří abecedu již bezvadně ovládají a rádi samostatně pracují.

3. Hledání třetího (slova, které se nachází v abecedě mezi dvěma zadanými slovy)

Připravíme si seznam dvojic slov. Děti budou hledat nějaké slovo, které se nachází v abecedě mezi dvěma uvedenými. Zadání volíme tak, aby žáci mohli objevit více řešení. Také toto procvičování abecedy formou hry lze volit v různé obtížnosti. Čím větší je vzdálenost okrajových slov, tím snadnější je pro děti najít nějaké řešení.

K zamyšlení

 • Která písmena se na začátku slov vyskytují v angličtině nejčastěji?
 • A která písmena nejméně často?

Žáci zkusí odhadnout, svoje tipy si napíší. Potom k jednotlivým písmenům abecedy sestavíme počet žáků, kteří pro ně hlasovali. Není to sice přesné, ale nápovědou je počet stránek ve slovníku, které jsou jednotlivým písmenům věnovány.

Úvodní vyhledávací cvičení

Představení základního uspořádání a značek používaných ve slovníku, cvičení hledání podle abecedy. Žáci se učí pracovat se slovníkem a orientovat se v něm. Jejich úkolem je vyhledávat překlad zadaných slov na obou stranách slovníku, rozpoznat správný význam a slovní druh. Zpočátku volíme jednoduchá a krátká slova.

Základní typy úkolů:

 • poznávání slovníku: vyhledej první (poslední) slovo začínající daným písmenem (skupinou písmen),
 • k zadanému českému slovu najdi anglický překlad,
 • urči slovní druh (druhy) přeloženého slova, vytvoř větu, ve které bude použito,
 • k zadanému anglickému slovu najdi český překlad.

4. Seznamování se slovníkem

Po představení slovníku necháme žákům chvíli na samostatné prolistování oběma stranami slovníku. Poté lze zadávat různé typy úkolů, samostatně nebo společně, žákům necháme dostatek času. V této fázi není rychlost tak důležitá jako to, aby žáci získali ke slovníku kladný vztah. Věnujeme se porovnání české a anglické části knihy a základnímu vyhledání slova.

5. Překlad slova zadaného písemně

Zadáme seznam českých slov, žáci budou hledat překlady. Pro každý z nich určí slovní druh (nebo více slovních druhů) a vytvoří vhodnou příkladovou větu. Potom totéž pro anglická slovíčka.

6. Překlad anglického slova zadaného písemně a přiřazení kategorie

Zadáme seznam anglických slov. Žáci hledají překlady a pro každý z nich skupinu, kam patří, kde se s ním lze setkat.

7. Překlad slova vysloveného anglicky

Vyslovíme anglické slovíčko, děti je přeloží. Jedná se o trochu složitější úlohu, žáci si musí uvědomit nebo odhadnout, jak se asi slovíčko píše, procvičují rozlišování grafické a psané podoby. Pokud máte k dispozici elektronický slovník, je toto vhodná chvíle, jak jej představit. Lingea Lexicon 5 totiž umí hledat podle výslovnosti (jedná se o fonetické hledání), např. po zadání slůvek číz, grín, san nalezne cheese (sýr), green (zelený), son (syn) a sun (slunce). Tato funkce je užitečná zejména pro začátečníky. Hodí se v okamžiku, kdy neví, jak se dané slovíčko píše, ale znají výslovnost.

8. Nalezení co nejvíce slov vztahujících se k danému tématu

Žáci mají za úkol samostatně vyhledat ve slovníku výrazy související se zadaným tématem (náš byt, třída, prázdniny, domácí zvířata, barvy, popis kočky). Slova si zapisují a posléze je společně přečteme. Lze realizovat formou soutěže – vyhrává ten, kdo najde nejvíce správných slov. Na stránce slovniky.lingea.cz jsou některé okruhy připravené, mohou sloužit k procvičování slovní zásoby. Podobně i ve slovníku Lexicon 5.

9. Klasifikace – rozpoznání synonym a antonym

Žákům zadáme dvojice slov, střídavě synonyma a antonyma. Jejich úkolem je pro každou dvojici rozhodnout, zda se jedná o slova stejného nebo opačného významu. Lze spojit s tajenkou.

10. Porozumění textu

Připravíme si několik vět, které mohou obsahovat i neznámá slovíčka, ale nejsou gramaticky obtížné. Úkolem žáků je věty přeložit a rozhodnout, zda se jedná o pravdivá tvrzení, nebo ne. Věty mohou být tematicky zaměřené podle probíraného učiva v jiných předmětech, např. zvířata, rostliny, svět kolem nás, rodina, škola, roční období...

Důležitou součástí většiny úkolů je tvorba konkrétních vět, ve kterých žáci překlad použijí. To také žákům pomáhá naučit se prakticky rozlišovat významové řady.

Hrátky se slovy a písmeny

Doplňkové aktivizační úkoly, které oživí výuku a využijí tvůrčí potenciál žáků.  Cvičí také paměť, postřeh a pozornost. Jsou vhodné do opakovacích nebo suplovaných hodin. Lze zadávat i formou soutěže, nebo jako domácí úkol. Jedná se o netradiční využití slovníku.

11. Doplňování písmene, hledání správných slov

Připravíme si několik anglických slov, která se liší pouze v jednom písmeni. Toto písmeno vynecháme a vytvoříme tak šablonu. Úkolem žáků je najít co nejvíce těchto slov. Všechna řešení lze nalézt pomocí elektronického slovníku Lexicon 5, v rámci knižního lze najít pouze některé varianty (slova, u kterých zbývá doplnit poslední písmeno).

12. Hledání slov končících na danou skupinu písmen

Úkolem žáků je hledat slova, která končí na určitou skupinu písmen. Předem neprozrazujeme, že v knižním slovníku se jim budou hledat dost těžko, takže budou muset spíš spoléhat na to, co sami vymyslí. Kompletní řešení lze opět nalézt v elektronickém slovníku. Současně je to cvičení na tvorbu regulárního výrazu (přesah do předmětů matematika, výpočetní technika).

13. Hledání slov obsahujících danou skupinu písmen

Zadáme skupinu písmen, tři nebo více znaků, která se v anglických slovech vyskytují. Úkolem žáků je najít nová slova, která zadaný text obsahují na začátku, na konci i uprostřed. Jedná se také o cvičení koncentrace, které lze zařadit kdykoli. I zde kompletní řešení nabídne pouze elektronický slovník. V závislosti na zvolené skupině písmen jich ale může být velmi mnoho nebo naopak málo. Stačí proto, když žáci objeví některé z nich.

14. Přesmyčky

Úkolem žáků je uhodnout přesmyčky (anagramy). Volíme spíše kratší slova, případně tematicky zaměřená, abychom usnadnili hledání. Můžeme doplnit nápovědou ve formě textu nebo obrázku.  

15. Křížovky

Připravíme křížovku, její obsah přizpůsobíme jazykové pokročilosti žáků. Po vyluštění se odkryje tajenka. Využít lze řadu dostupných zdrojů na Internetu.

Literatura a použité zdroje

[1] – HANDE, Özer. Getting Students to Use a Dictionary More Effectively. 2011. [cit. 2015-2-20]. Dostupný z WWW: [http://www.hltmag.co.uk/dec11/sart01.htm].
[2] – SHARMA , Pete. Using dictionaries in the classroom. 2009. [cit. 2015-2-20]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/wp-admin/admin.php?page=autor_prispevky&post=19819&a=2&b=1#keyword].
[3] – ZÁVISLÁ, Radka. Práce se slovníkem – začínáme. 2011. [cit. 2015-2-18]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/14251/PRACE-SE-SLOVNIKEM---ZACINAME.html/].
[4] – Přehled funkcí elektronických slovníků Lingea s.r.o.. 2015. [cit. 2015-04-02]. Dostupný z WWW: [http://www.lingea.cz/videonavod].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
69.34 kB
Dokument
Pracovní list (.docx)
pdf
495.12 kB
PDF
Pracovní list (.pdf)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Michaela Ševečková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 4. 2015
Autorka v článku shrnuje možnosti, jak pedagog může do svých hodin cizího jazyka začlenit práci se slovníky. Nabízí praktické tipy vedoucí k rozšiřování slovní zásoby.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Jazkové vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • motivuje se pro další učení a usiluje o zlepšení svých jazykových znalostí;
 • Jazkové vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • aktivně vyhledává a kriticky přistupuje k různým zdrojům informací;

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

anglický překladový slovník knižní, případně elektronický