Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vyjmenovaná slova po V: V lese se nevýská
Odborný článek

Vyjmenovaná slova po V: V lese se nevýská

Anotace

Příspěvek nabízí různé aktivity (práce s textem, prostorová orientace, práce ve skupině, pantomima) spojených s procvičením vyjmenovaných slov po V. Materiál je vhodný nejen pro frontální výuku v běžné třídě, ale i pro práci s žáky se specifickými poruchami učení – dyslexie a dysortografie.

Materiál nabízí různé aktivity k procvičení vyjmenovaných slov po V. Cílem je využití jiných technik než jen doplňování měkkého či tvrdého i/y. Část materiálu je určena pro práci ve skupině, část pro samostatnou práci žáků.

V běžné základní škole je doporučeno materiál využít ve 3. a 4. ročníku. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie) či žáků z cizojazyčného prostředí, i ve vyšších ročnících.

1. Učitel nadepíše na tabuli níže uvedená slova, která žáci hlasitě čtou.

velká, výheň, zvěři, nevadilo, vydra, krásně, v dálce, Václav, vyžle, zrovna, nežvýkal, hrozný, hlasitě, zvykat

Poté učitel žákům přečte krátký příběh " V lese se nevýská". 

V lese se nevýská

V lese byla velká výheň. Byla noc a zvěři to vůbec nevadilo. Vydra si vesele lovila ryby, výr krás houkal a v dálce vyl pes. Klid v lese narušil Václav, kte byl vysoký a hubený jako vyžle. Když zrovna nežkal, dělal hrozný povyk a hlasivýskal. Na to si tedy nebude zvykat! V lese musí být ticho.

Žáci pod vedením učitelem cvičí správné čtení delších nebo obtížnějších slov, které se budou vyskytovat v textu, s nímž budou dále pracovat. Nacvičením čtení obtížných slov snadnější práci s textem (menší výdej energie a větší soustředění na obsah přečteného).

2. Žáci dostanou pracovní list s textem a přečtou jej tichým čtením, jak nejlépe dovedou.

3. Do textu žlutou barvou označují slova, která jsou nadepsaná na tabuli.

Vyhledáváním obtížnějších slov jsou žáci vedeni k tomu, aby obtížná slova opětovně přečetli. Vyhledáváním slov z tabule ve vlastním pracovním listu posilují prostorové vnímání a schopnost koncentrace. Je to i nácvik na přepis či opis textu z tabule, který činí žákům se specifickými poruchami učení značné potíže.

Kontrolu provedou žáci společně s učitelem, který přepsal text na druhou část tabule. Žáci mohou postupně chodit k tabuli a hledat uvedená slova v textu a žlutě je podtrhout či zakroužkovat.

4. Nyní je vhodný čas na rozdělení žáků do skupin či dvojic.

Každá skupina dostane nový pracovní list (Příloha ke cvičení 4) s textem "V lese se nevýská", v kterém vyhledává a označuje vyjmenovaná a příbuzná slova po V.

Poslední část pracovního listu (kontrola) učitel v místě černé linky odstřihne od zadání a tabulky vyjmenovaných slov. Kontrolní část listu do stanou skupiny až po ukončení práce ke kontrole.

Žáci mohou využít i tabulky s přehledem vyjmenovaných slov po V – tím se zapojí do spolupráce i žáci, kteří si vyjmenovaná slova ještě nepamatují zpaměti. Samotným zrakovým fixováním slov si je lépe vštípí do paměti.

5. Na větší arch papíru žáci zapíší nebo zakreslí odpovědi na otázky.

 1. O kterých zvířatech se v článku píše?  
 2. Kdo a jak narušoval v lese klid?

Svá díla si skupiny vzájemně představí.

Obměna: Žáci odpovědi na otázky zahrají pantomimou, tzn. že si žáci ve skupině rozdělí, co kdo předvádí, a členové ostatních skupin hádají.

Tento úkol vede k ujasnění si obsahu přečteného méně obvyklou a zábavnější formou než jen psaní či mluvení (malování, pantomima).

6. Učitel nadepíše na tabuli následující slova, žáci je ve skupině či dvojici z tabule přepíší na větší arch papíru.

Ve slovech žáci oddělují předpony a dosazují jiné, tvoří další slova se stejným kořenem slova.Tato slova zapisují do archu.

vymyslel, vyskočil, vystrašil, vykoupil, vymačkal, vysedl, vysel, vystrčil, vypočítal, vymaloval, vyřezal, vyšel

Vzor:

vymyslel: vy - myslel, do - myslel, za - myslel, roz - myslel apod.

Je vhodné, aby se žáci při přepisování slov z tabule i zapisování předpon a nových slov ve skupině střídali.

Závěrem si skupiny vzájemně představí, jaká slova vymyslely (střídají se v prezentaci své práce např. po 2–3 slovech).

7. Učitel přepíše na barevné proužky papíru slova, pro každou skupinu je určena jedna barva.

výběh, vidlička, výkřik, vítěz, vydělat, výkon, vichr, výroba, výhoda, výstava, visící, výlupek, víno, výtěžek, vylepšit, vidět, výlisek, vymyslet

Proužky papíru učitel rozmístí po učebně, přičemž skupiny vysílají postupně své členy hledat barevný proužek pro svou skupinu. Žák si nalezené slovo přečte, donese jej zpět ke své skupině, kde společně rozhodnou o tom, zda se jedná o slovo s předponou, nebo bez ní.

Postupně tedy skupina nasbírá všechny barevné proužky a slova roztřídí do dvou skupin. Kontrolu je možné provést společně s učitelem.

Cvičení 8, 9 a 10 jsou vhodná jako samostatná práce. Žáci zde opět pracují se stejným textem, kde mají prokázat pochopení textu a schopnost používat gramatická pravidla v psaní i/y po vyjmenovaných slovech po V.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
19.53 kB
Dokument
Příloha ke cvičení 2 a 3
doc
21.48 kB
Dokument
Příloha ke cvičení 4
doc
28.32 kB
Dokument
Příloha ke cvičení 8, 9 a 10

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 3. 2015
Nenáročné aktivity pro práci s jednoduchým textem - lze využít i jako inspiraci pro zpracování podobného textu z učebnice apod. S procvičením a upevněním učiva se také žáci učí kooperaci a ohleduplnému chování.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

texty a vyrobené pomůcky z příloh

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie, dysortografie, z cizojazyčného prostředí